کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی حسابداری را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه های قبولی حسابداری گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی حسابداری 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی حسابداری از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی حسابداری کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی حسابداری به دست بیاورید.

کارنامه قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حسابداری رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
263-مرد-تهرانحسابداری-روزانه-دانشگاه تهران50.758.77650.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7910054.583.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
52.299034.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
933-زن-مشهدحسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد45.441.469.41.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2968.971.1948.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8956.737.473.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1037-زن-تهرانحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4053.474.6944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1986.6943.440
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.746.750.788.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1858-زن-اصفهانحسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان3261.461.438.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.568.962.2961.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1053.426.768.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2848-زن-تهرانحسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران3218.721.3961.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.548.934.511.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1941.72.761.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3442-زن-تبریزحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز29.392437.422.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.832.2945
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.633.42895
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3446-مرد-قمحسابداری-روزانه-دانشگاه قم21.394054.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.284.548.943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7975061.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4184-مرد-سمنانحسابداری-روزانه-دانشگاه سمنان22.73241.422.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.264.537.7928.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.656.730.760
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4935-مرد-تهرانحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور18.71621.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8935.5925.621.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.5252060
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5447-زن-تهرانحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب2.737.422.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06028.8938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.298.39845
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5605-مرد-ارومیهحسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک اروميه – شهيد قاضي طباطبايي21.39203225.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.82021.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6948.41251.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8245-مرد-کاشانحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي5.45.46.695.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
29.544.51.211.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0-3.292851.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9300-زن-شیرازحسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس- موسسه غیرانتفاعی زند شیراز826.7842.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02.292030
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8918.3925.3920
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9452-مرد-دماوندحسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد066.6900
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.290090
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.45010
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9624-مرد-اسلام شهرحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر422.738.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6931.225.61.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.123.39031.7

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1607-مرد-تهرانحسابداری-روزانه-دانشگاه خوارزمی2445.446.782.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
33.468.945.5931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.636.722.760
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2276-زن-مشهدحسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2849.465.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7977.842.2948.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1051.71280
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2315-زن-تهرانحسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران53.4404440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.575.5931.250
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8961.72861.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3053-زن-شیرازحسابداری-روزانه-دانشگاه شیراز34.729.3961.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1977.821.223.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.648.418.765
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3394-زن-تهرانحسابداری-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی1654.738.740
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.696053.473.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.7941.79.3960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5043-زن-کرجحسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج13.3941.4208
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2977.842.2931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3941.713.3958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5808-زن-اهوازحسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز30.730.750.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6946.735.5921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.738.414.6965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8267-زن-رشتحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت17.3929.392410.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6924.524.536.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.511.692.733.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8451-زن-کرمانشاهحسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه10.6925.3917.392.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3931.23015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.32513.3936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12917-زن-سمنانحسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سمنان050.745.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06041.236.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8931.7-466.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14063-زن-تهرانحسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران10.692425.396.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1942.297.815
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
021.79.3933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16880-مرد-بابلحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بابل82.73650.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1931.214.5-13.3
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
08.39428.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25812-مرد-تهرانحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب-45.4240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2957.7901.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8928.396.6933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26790-زن-رشتحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت21.399.39070.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0014.51.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.39000
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
32068-زن-اسلام شهرحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر6.6910.69-40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
00105
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.193.41.398.39

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4018-زن-تهرانحسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران21.3957.457.413.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.1984.545.5953.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
038.433.488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5566-زن-تبریزحسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز29.3925.395214.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7964.534.545
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.531.7460
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8404-مرد-اهوازحسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز3260560
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.277.837.7971.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.248.4-1.2981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
12378-زن-زاهدانحسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان25.39830.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.224.514.5-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.28.39436.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14401-زن-خرم آبادحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد22.72037.46.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
068.936.725
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.5605.475
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14765-زن-جهرمحسابداری-روزانه-دانشگاه جهرم433.421.394
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.511.192013.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.631.7453.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15885-زن-قایناتحسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات3625.39600
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7916.733.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1933.41661.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15968-زن-تهرانحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی5.482.744
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
18.637.7923.39-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8940043.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16347-زن-کرمانحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان53.42.730.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
53.7935.5926.7-1.6
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0-521.39-1.6
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16848-زن-بویر احمد(یاسوج)حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج202826.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.232.2921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3931.718.765
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19702-مرد-سنندجحسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج13.391.3929.395.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08017.7913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5941.726.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
25263-مرد-سراوانحسابداری-روزانه-مجتمع آموزش عالی سراوان9.39-1.2921.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.713.390
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
011.6910.6961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27170-مرد-شهرکردحسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد18.7-1.2918.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6937.7911.1913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.29101628.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
29975-زن-تهرانحسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران2025.3945.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.5-2.23040
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.213.39-2.5945
رتبه-جنس-شهردانشگاهفارسیعربیدینیزبان
34042-مرد-کرجحسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج0-1.2933.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
091.192.298.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.7933.4071.69

 

5/5 - (5 امتیاز)

سلام.برای کسی که رشته انسانی خونده، دانشگاه رشته حسابداری را انتخاب کنه بهتره یا مدیریت؟ ممنون می شم از لحاط بازار کار هم بفرمایید کدوم رشته بهتره؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …