منابع ارشد حقوق عمومی
کارشناسی ارشد

منابع ارشد حقوق عمومی 1401

منابع ارشد حقوق عمومی منابع ارشد حقوق عمومی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق عمومی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1401

منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی منابع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب …

بهترین منابع ارشد حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد

منابع ارشد حقوق خصوصی به روزرسانی 1401

منابع ارشد حقوق خصوصی منابع ارشد حقوق خصوصی پرفروشترین منابع کارشناسی ارشد در بین سایر گرایش های ارشد حقوق است. از انجایی که بسیاری از داوطلبان ارشد حقوق تمایل به قبولی در ارشد حقوق خصوصی دارند بنابراین لزوم انتخاب منابع متناسب با شرایط هر داوطلب، اصلی ترین مرحله از آماذگی …

منابع ارشد حقوق | بهترین منابع ارشد حقوق
کارشناسی ارشد

منابع ارشد حقوق | بهترین منابع ارشد حقوق 1401

منابع ارشد حقوق منابع ارشد حقوق یکی از مهم ترین، سخت ترین و عملاً ارزشمندترین اطلاعاتی است که داوطلبان ارشد حقوق به شدن به دنبال آن هستند. وجود گرایش های مختلف در ارشد حقوق و تفاوت درس ها و ضریب دروس این گرایش ها در ارشد حقوق باعث می شود …

دروس و ضرایب دروس ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد انفورماتیک پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد انفورماتیک پزشکی دروس و ضرایب دروس ارشد انفورماتیک پزشکی برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را …

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را اعلام کرده …

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام …

رشته های مجاز به شرکت در ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

رشته های مجاز به شرکت در ارشد انفورماتیک پزشکی

کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی ارشد انفورماتیک پزشکی، یکی از رشته های مستقل در کنکور ارشد وزارت بهداشت است. در کنکور ارشد وزارت بهداشت، برای شرکت در کنکور یک رشته باید جزء رشته های مجاز به شرکت در آن رشته باشید. در کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی نیز لیستی برای رشته ها …

دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401-1402
دفترچه های ارشد وزارت بهداشت

دفترچه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401-1402

دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 توسط سازمان سنجش پزشکی به صورت اولیه و در اوایل شهریور ماه سال 1400 انتشار یافت. در این دفترچه فقط لیست رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401، رشته ها و مدارک مجاز به شرکت در …