کارنامه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم تربیتی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم تربیتی در دانشگاه های مختلف در رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها در سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علوم تربیتی را رد رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه های قبولی علوم تربیتی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی علوم تربیتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم تربیتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی علوم تربیتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم تربیتی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 1

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
477-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران38.765.474.6940
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
26.764.555.5976.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.7978.44088.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
603-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران53.473.482.6942.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2910065.5976.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.796526.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1251-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران2470.6970.6966.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
086.6963.493.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.796522.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1428-زن-تهرانعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران37.44457.458.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7971.1956.753.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.846.718.785
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1543-مرد-مشهدعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد42.7444094.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2975.5936.750
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.763.43281.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1589-زن-کرجعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)84474.6952
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3944.543.438.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.256.71685
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1763-مرد-اصفهانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه اصفهان446470.6912
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2991.196043.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.2452.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2071-زن-کرجعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)29.39606420
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.573.456.755
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.2652070
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2332-زن-کرجعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)2425.3953.458.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
091.1927.7955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.35518.786.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2610-زن-کاشانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کاشان18.7605222.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.266.6933.450
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3961.713.3958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2903-زن-شیرازعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شیراز30.742.750.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1926.730
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.4859.3990
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3249-زن-بیرجندعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بیرجند81650.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6957.7927.7923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.894014.6971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3365-زن-تبریزعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز37.425.394010.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
048.941.236.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4046.717.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3906-زن-همدانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان6.6962.7680
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.191066.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
05021.3975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4035-زن-اردبیلعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل29.391629.399.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.694021.210
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.62018.756.7

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1924-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران22.762.757.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
093.465.5953.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.598546.768.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2471-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران34.74458.720
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6975.596038.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
051.72483.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2751-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران857.4526.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.698036.760
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.2552493.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3460-زن-بابلسرعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر17.39062.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.394034.50
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.34510.69100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3936-زن-اصفهانعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان325262.75.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.28033.421.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3966.693686.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4664-زن-کرجعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)2860720
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7944.563.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5936.79.3980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5287-زن-رشتعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت22.729.3966.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.55025
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1051.718.775
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5377-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران30.717.3933.438.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2973.444.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.828.396.6968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5401-زن-کاشانعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان34.725.3933.44
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3946.742.298.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6918.391263.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5680-زن-سنندجعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج30.717.396446.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.442.2913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
061.718.773.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6148-زن-همدانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان820808
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6928.8930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.453.410.6965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6246-زن-کرمانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان17.3921.3913.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6931.223.3941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.446.7871.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6509-مرد-مشهدعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد14.6949.446.736
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1941.241.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6953.414.6963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7208-زن-ارومیهعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه ارومیه414.6941.49.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.535.5931.221.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.7252461.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9089-زن-تبریزعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز18.73653.4-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.262.293040
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.631.725.3983.4

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2707-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران45.42874.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.857.27053.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.443.919.575
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5161-زن-اصفهانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه اصفهان33.44460-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26051.248.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8958.410.6993.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5426-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران527630.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02062.2955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8946.721.3976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6055-زن-شیرازعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شیراز45.437.465.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
086.6948.946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.79405.483.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6650-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران33.44049.422.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.442.2915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.793522.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6725-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3645.42.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8944.542.2946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2951.722.760
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7994-زن-تهرانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران17.391.3958.738.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.428.8916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.16529.3963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10343-مرد-کرجعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)37.41670.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.544.54048.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0655.453.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10952-زن-بابلسرعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر30.737.4560
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.421.246.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
026.72490
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12229-زن-همدانعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان4045.426.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.435.5926.730
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.236.71673.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12316-زن-تبریزعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز10.693246.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.555.593028.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
043.42.778.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12744-زن-کرجعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)14.692028-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.792013.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
20253676.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12935-زن-خرم آبادعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد5.445.4920
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.693.453.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
44.568.4871.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13059-زن-سنندجعلوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج25.3937.453.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.253.438.98.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
406022.763.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15333-زن-سنندجعلوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج2417.3938.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2968.92011.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.536.71.3980
5/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …