کارنامه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم تربیتی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم تربیتی در دانشگاه های مختلف در رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها در سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علوم تربیتی را رد رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی علوم تربیتی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی علوم تربیتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم تربیتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی علوم تربیتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم تربیتی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
477-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 38.7 65.4 74.69 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 64.5 55.59 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 78.4 40 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
603-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران 53.4 73.4 82.69 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 100 65.59 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 65 26.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1251-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 24 70.69 70.69 66.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 86.69 63.4 93.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 65 22.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1428-زن-تهران علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 37.4 44 57.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 71.19 56.7 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 46.7 18.7 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1543-مرد-مشهد علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 42.7 44 40 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 75.59 36.7 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 63.4 32 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1589-زن-کرج علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 8 44 74.69 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 44.5 43.4 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 56.7 16 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1763-مرد-اصفهان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 44 64 70.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 91.19 60 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 45 2.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2071-زن-کرج علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 29.39 60 64 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 73.4 56.7 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 65 20 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2332-زن-کرج علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 24 25.39 53.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 91.19 27.79 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 55 18.7 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2610-زن-کاشان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کاشان 18.7 60 52 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 66.69 33.4 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 61.7 13.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2903-زن-شیراز علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شیراز 30.7 42.7 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 26.7 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 85 9.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3249-زن-بیرجند علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بیرجند 8 16 50.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 57.79 27.79 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 40 14.69 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3365-زن-تبریز علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 37.4 25.39 40 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 41.2 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
40 46.7 17.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3906-زن-همدان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 6.69 62.7 68 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 10 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 50 21.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4035-زن-اردبیل علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 29.39 16 29.39 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 40 21.2 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 20 18.7 56.7

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1924-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران 22.7 62.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 65.59 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 85 46.7 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2471-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 34.7 44 58.7 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 75.59 60 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 51.7 24 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2751-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 8 57.4 52 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 80 36.7 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 55 24 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3460-زن-بابلسر علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 17.39 0 62.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 40 34.5 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 45 10.69 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3936-زن-اصفهان علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 32 52 62.7 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 80 33.4 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 66.69 36 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4664-زن-کرج علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 28 60 72 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 44.5 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 36.7 9.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5287-زن-رشت علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 22.7 29.39 66.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 50 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 51.7 18.7 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5377-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 30.7 17.39 33.4 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 73.4 44.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 28.39 6.69 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5401-زن-کاشان علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 34.7 25.39 33.4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 46.7 42.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 18.39 12 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5680-زن-سنندج علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 30.7 17.39 64 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 42.29 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 61.7 18.7 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6148-زن-همدان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 8 20 80 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 28.89 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 53.4 10.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6246-زن-کرمان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 17.39 21.39 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 31.2 23.39 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 46.7 8 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6509-مرد-مشهد علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 14.69 49.4 46.7 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 41.2 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 14.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7208-زن-ارومیه علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه ارومیه 4 14.69 41.4 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 35.59 31.2 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 25 24 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9089-زن-تبریز علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 18.7 36 53.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 62.29 30 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 31.7 25.39 83.4

کارنامه قبولی علوم تربیتی دانشگاه ها 1401-1400 در منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم تربیتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم تربیتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم تربیتی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2707-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه تهران 45.4 28 74.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.8 57.2 70 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.4 43.9 19.5 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5161-زن-اصفهان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 44 60 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 51.2 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 58.4 10.69 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5426-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 52 76 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 62.29 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 46.7 21.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6055-زن-شیراز علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شیراز 45.4 37.4 65.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 86.69 48.9 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 40 5.4 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6650-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران 33.4 40 49.4 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 42.29 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 35 22.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6725-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 45.4 2.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 44.5 42.29 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 51.7 22.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7994-زن-تهران علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 17.39 1.39 58.7 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 28.89 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 65 29.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10343-مرد-کرج علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 37.4 16 70.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 44.5 40 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 65 5.4 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10952-زن-بابلسر علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 30.7 37.4 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 21.2 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 26.7 24 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12229-زن-همدان علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 40 45.4 26.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 35.59 26.7 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 36.7 16 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12316-زن-تبریز علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 10.69 32 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 55.59 30 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 43.4 2.7 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12744-زن-کرج علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 14.69 20 28 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 20 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 25 36 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12935-زن-خرم آباد علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 5.4 45.4 92 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 3.4 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
44.5 68.4 8 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13059-زن-سنندج علوم تربیتی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 25.39 37.4 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 53.4 38.9 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
40 60 22.7 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15333-زن-سنندج علوم تربیتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج 24 17.39 38.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 68.9 20 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 36.7 1.39 80

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …