آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه های قبولی سایر رشته های ریاضی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه قبولی مهندسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای 1401-1400

رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای 1401-1400 رتبه قبولی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی تکنولوژی پزشکی هسته ای در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی …

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی هواپیما دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هواپیما در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب …

رتبه های قبولی رشته اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی در دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی اقتصاد در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته پرتودرمانی-رادیوتراپی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته پرتودرمانی-رادیوتراپی 1401-1400 رتبه های قبولی رشته پرتودرمانی-رادیوتراپی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی تکنولوژی پرتودرمانی یا رادیوتراپی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد …