کارنامه های های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی سلولی مولکولی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1713زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تهران4494.697694.6940
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1664.6953.426.7مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2627زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران2865.48042.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
29.3954.731.247.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6259زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)9.396869.434.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
38.73641.222.89مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6862زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)34.778.696446.730.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.74441.28.6زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8495زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت30.750.766.6961.422.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1234.717.7922زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9575زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز4477.474.6910012
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.725.395.87.69مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11274زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان1657.445.450.734.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
829.3912.328.6زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11891زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد34.725.3965.474.6917.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1620102زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14003زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان30.71226.7840
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
424.77.822مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15452زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد5.4122013.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6933.42021مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21857زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان34.738.75649.45.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.77.44.57.69زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
22169زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج442454.71.398
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7165.593.9زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26829زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک18.722.72894.696.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.723.39-3.290زن-آبیک

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10772زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)30.753.457.430.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
163644.522.89مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11610زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان2473.440320
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
23.134.723.3929.6زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13522زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد18.753.465.470.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2033.416.722.89مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15694زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز3649.470.6989.412
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.71812.310.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19986زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد83630.746.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6938.76.6927.7مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23061زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز28403622.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3923.393019.1مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23451زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه یزد14.6970.6962.717.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.730.711.1919.1زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31404زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان18.734.73629.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.39188.897.69زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
48319زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق122046.714.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
036.704.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
53356زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار10.693224520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.716.704.8زن-شهریار

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9842زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران2842.74090.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1635.422.2918.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19573زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان17.3922.737.474.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
243.431.213.39زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20655زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز5.44041.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.192227.7916.2زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20867زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت37.43640240
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.72815.61زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21724زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)22.741.445.422.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
033.45.819.1زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27651زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد3625.393625.3920
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-4248.8926.7زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28723زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان10.693661.438.7-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82211.192.9مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28885زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه42.757.4000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0186.99.6مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30606زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان2033.470.6900
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.2920.7108.6مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
32316زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سمنان29.3949.42425.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.398153.9زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
44876زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان5.442.76.6940
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.29104.51زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
115725زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد-49.39-2.5912-8
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7-206.69زن-نجف آباد
4.4/5 - (9 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …