کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی دندانپزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
129 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 62.7 94.69 81.4 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
44.5 71.4 82.3 61
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
210 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 52 70.69 57.4 78.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
79.5 80 70 37.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
573 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 38.7 82.69 58.7 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
37.4 69.4 53.4 67.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
878 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 42.7 69.4 90.69 81.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
32 64.69 48.29 47.7

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
95 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 53.4 80 84 94.69 53.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20.6 84 58.9 76.19
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
262 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 45.4 68 90.69 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
41.09 76.69 63.4 52.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
765 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 49.4 94.69 54.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
33.4 59.4 71.19 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1653 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 44 70.69 76 78.69 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
22.7 55.4 32.29 60

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 62.7 94.69 94.69 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
28 84 60 82
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
558 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 45.4 94.69 94.69 94.69 29.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
21.39 74 48.29 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
906 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 54.7 96 80 86.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
28 70.69 41.2 45.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1010 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندرانزلی) 48 80 84 96 40
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
30.79 69.4 46.7 42
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
977 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 42.7 81.4 81.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
32.09 68.69 43.4 58.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1861 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 48 74.69 72 96 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
44.9 55.4 24.5 50.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1749 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26.7 90.69 73.4 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
51.9 41.4 70 61

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
252 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40 84 78.69 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
32.09 78 77.8 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
523 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 58.7 94.69 94.69 72 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
33.4 66.69 50 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
715 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 33.4 68 60 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
35.9 64 76.69 73.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
789 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 34.7 96 78.69 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
52 54 53.4 67.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
998 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 34.7 94.69 74.69 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
44.9 48.7 68.9 66.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1397 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 48 68 73.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
20 64.69 63.4 52.4

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
249 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 57.4 36 20 25.39 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
84.69 78.69 15.6 70.5

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
209 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 70.69 84 84 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
30.7 69.4 78.9 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
812 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 16 82.69 70.69 48 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
33.4 64.69 61.2 69.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
788 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 49.4 94.69 77.4 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
26.7 62.7 42.29 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
936 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 94.69 84 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
38.7 57.4 62.09 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1752 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد 58.7 85.4 77.4 30.7 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
16 54.7 48.9 43.9

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (8 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …