کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی دندانپزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
129روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران62.794.6981.41000
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 1
44.571.482.361
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
210روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز5270.6957.478.6922.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 1
79.5807037.2
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
573روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه38.782.6958.770.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 1
37.469.453.467.69
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
878روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان42.769.490.6981.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 1
3264.6948.2947.7

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
95روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران53.4808494.6953.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 1
20.68458.976.19
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
262روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج45.46890.6986.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 1
41.0976.6963.452.4
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
765روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند49.494.6954.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 1
33.459.471.1955.29
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1653پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان4470.697678.6930.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 1
22.755.432.2960

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران62.794.6994.691000
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
28846082
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
558روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت45.494.6994.6994.6929.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
21.397448.2955.29
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
906روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد54.7968086.6922.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
2870.6941.245.79
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1010پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندرانزلی)4880849640
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
30.7969.446.742
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
977روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم42.781.481.478.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
32.0968.6943.458.09
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1861پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل4874.69729630.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
44.955.424.550.5
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1749پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه26.790.6973.450.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 2
51.941.47061

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
252روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان408478.69760
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
32.097877.864.8
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
523روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج58.794.6994.69720
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
33.466.695054.29
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
715روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت33.4686050.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
35.96476.6973.4
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
789روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز34.79678.6994.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
525453.467.69
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
998روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج34.794.6974.6969.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
44.948.768.966.69
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1397روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس486873.4680
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 2
2064.6963.452.4

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
249روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان57.4362025.3950.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیدختر منطقه 3
84.6978.6915.670.5

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
209روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان70.69848474.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 3
30.769.478.940
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
812روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر1682.6970.694824
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 3
33.464.6961.269.59
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
788روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان49.494.6977.473.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 3
26.762.742.2955.29
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
936پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران26.794.698478.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 3
38.757.462.0946.7
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1752پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد58.785.477.430.724
ریاضیزیستفیزیکشیمیپسر منطقه 3
1654.748.943.9
4.5/5 - (8 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …