کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

کارنامه های قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی دندانپزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی دندانپزشکی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی را کسب کند، می تواند از جدول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
129 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 62.7 94.69 81.4 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
44.5 71.4 82.3 61
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
210 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 52 70.69 57.4 78.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
79.5 80 70 37.2
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
573 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 38.7 82.69 58.7 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
37.4 69.4 53.4 67.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
878 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 42.7 69.4 90.69 81.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 1
32 64.69 48.29 47.7

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
95 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 53.4 80 84 94.69 53.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
20.6 84 58.9 76.19
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
262 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 45.4 68 90.69 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
41.09 76.69 63.4 52.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
765 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 49.4 94.69 54.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
33.4 59.4 71.19 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1653 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 44 70.69 76 78.69 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 1
22.7 55.4 32.29 60

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 62.7 94.69 94.69 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
28 84 60 82
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
558 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 45.4 94.69 94.69 94.69 29.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
21.39 74 48.29 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
906 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 54.7 96 80 86.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
28 70.69 41.2 45.79
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1010 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندرانزلی) 48 80 84 96 40
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
30.79 69.4 46.7 42
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
977 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 42.7 81.4 81.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
32.09 68.69 43.4 58.09
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1861 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 48 74.69 72 96 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
44.9 55.4 24.5 50.5
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1749 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26.7 90.69 73.4 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 2
51.9 41.4 70 61

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
252 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40 84 78.69 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
32.09 78 77.8 64.8
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
523 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 58.7 94.69 94.69 72 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
33.4 66.69 50 54.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
715 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 33.4 68 60 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
35.9 64 76.69 73.4
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
789 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 34.7 96 78.69 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
52 54 53.4 67.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
998 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 34.7 94.69 74.69 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
44.9 48.7 68.9 66.69
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1397 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 48 68 73.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 2
20 64.69 63.4 52.4

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 دختران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی دختر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی دختران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
249 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 57.4 36 20 25.39 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی دختر منطقه 3
84.69 78.69 15.6 70.5

کارنامه قبولی دندانپزشکی 1401-1400 پسران منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های دندانپزشکی پسر منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی دندانپزشکی، محل قبولی و کارنامه های قبولی دندانپزشکی پسران منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
209 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 70.69 84 84 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
30.7 69.4 78.9 40
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
812 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 16 82.69 70.69 48 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
33.4 64.69 61.2 69.59
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
788 روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 49.4 94.69 77.4 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
26.7 62.7 42.29 55.29
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
936 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 94.69 84 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
38.7 57.4 62.09 46.7
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1752 پردیس/مازاد-دانشگاه علوم پزشکی یزد 58.7 85.4 77.4 30.7 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی پسر منطقه 3
16 54.7 48.9 43.9

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …