کارنامه های قبولی باستان شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی باستان شناسی 1401-1400

رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی باستان شناسی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی باستان شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی باستان شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی باستان شناسی به دست بیاورید.

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1343-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 42.7 49.4 53.4 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 77.8 58.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 56.7 13.39 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2469-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5.4 33.4 28 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 75.59 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 50 8 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8967-مرد-شیراز باستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز 2.7 18.7 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 45.59 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
43.4 25 -5.3 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10367-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 22.7 -5.3 41.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 26.7 25.39 16.7

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2912-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 42.7 60 50.7 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 66.69 54.5 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 56.7 28 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14736-زن-کاشان باستان شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 17.39 24 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 14.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 35 5.4 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14946-زن-شهرکرد باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 10.69 6.69 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 53.4 15.6 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 15 9.39 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15433-زن-همدان باستان شناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 29.39 22.7 46.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 34.5 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 41.7 -1.29 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17035-زن-تربت حیدریه باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه -5.3 24 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 7.8 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 38.4 10.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18356-مرد-شیراز باستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز 12 12 10.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 16.7 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 0 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20701-زن-خرم آباد باستان شناسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 14.69 32 6.69 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 22.29 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 15 9.39 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24416-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 6.69 30.7 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 0 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 8.39 8 28.39

کارنامه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7883-مرد-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 18.7 26.7 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 18.89 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 55 28 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28218-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 10.69 17.39 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 18.89 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 6.69 17.39 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40819-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 18.7 12 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 18.89 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 -1.6 14.69 28.39

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …