کارنامه های قبولی باستان شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی باستان شناسی 1401-1400

رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی باستان شناسی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی باستان شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی باستان شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی باستان شناسی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1343-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 42.7 49.4 53.4 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 77.8 58.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 56.7 13.39 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2469-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 5.4 33.4 28 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 75.59 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 50 8 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8967-مرد-شیراز باستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز 2.7 18.7 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 45.59 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
43.4 25 -5.3 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10367-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 22.7 -5.3 41.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 26.7 25.39 16.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2912-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 42.7 60 50.7 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 66.69 54.5 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 56.7 28 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14736-زن-کاشان باستان شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 17.39 24 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 14.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 35 5.4 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14946-زن-شهرکرد باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 10.69 6.69 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 53.4 15.6 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 15 9.39 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15433-زن-همدان باستان شناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 29.39 22.7 46.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 34.5 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 41.7 -1.29 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17035-زن-تربت حیدریه باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه -5.3 24 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 7.8 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 38.4 10.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18356-مرد-شیراز باستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز 12 12 10.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 16.7 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 0 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20701-زن-خرم آباد باستان شناسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 14.69 32 6.69 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 22.29 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 15 9.39 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24416-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 6.69 30.7 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 0 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 8.39 8 28.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7883-مرد-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 18.7 26.7 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 18.89 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 55 28 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28218-زن-تهران باستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 10.69 17.39 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 37.79 18.89 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 6.69 17.39 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40819-زن-نوشهر باستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر 18.7 12 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 18.89 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 -1.6 14.69 28.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …