رتبه های قبولی رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه رتبه های قبولی اتاق عمل 1401-1400

رتبه های قبولی اتاق عمل دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی اتاق عمل سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای اتاق عمل چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3712اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران41.437.450.737.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.749.437.7938.09مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4866اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران25.3970.6969.485.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2832.727.7936.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5657اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد2848884812
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6940.726.736.2زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5850اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج21.3989.449.461.4-4
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.394028.8931.5زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6215اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز29.395270.6966.690
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
204824.517.2زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7027اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد406868724
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3941.412.321مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7569اتاق عمل-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران29.3962.757.4680
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6923.3911.539.09زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7577اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان33.465.47689.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20.64411.199.6مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7633اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد37.470.693641.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.733.418.8912.39زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7967اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین3650.740800
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.711.3933.426.7زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8247اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل9.3918.7-1.2900
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
50.765.413.3930.5زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9131اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین1654.742.754.70
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
202234.528.6مرد-خمین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9636اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1646.765.46.690
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3949.416.722زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15885اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد1622.745.4520
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6916.74.516.2مرد-بجنورد

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7126اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران30.794.6941.449.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1254.725.621زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7267اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران38.778.694449.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.3932.74632.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11832اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز36605657.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2023.3934.522.89زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13272اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان4833.46066.690
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3920.718.8927.7مرد-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13332اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری247654.737.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.793823.3914.3مرد-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13893اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد30.7764466.690
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.694023.3920مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14734اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی دزفول29.3966.6953.4480
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.740.717.2911.5زن-دزفول
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14917اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند17.3958.748240
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.393028.8918.1زن-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15601اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان4481.438.7482.7
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3917.3938.922.89مرد-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16272اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد30.782.6990.6914.690
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
4363.522.89زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16296اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل4466.6962.729.396.69
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.744.76.6918.1زن-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16345اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد1250.754.741.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6933.426.718.1زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17251اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان17.3933.43200
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6926.728.8927.7زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18217اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان22.75650.7840
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.72024.512.39مرد-آبادان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19104اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم29.3961.46410.6920
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
23.1163.428.6زن-بم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19104اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر45.450.766.692813.39
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
031.3915.621زن-بوشهر

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5052اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد42.784809.390
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.694432.2926.7زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7386اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران2069.4729.390
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.74038.924.79مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7962اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز33.473.46465.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
034.728.8952.4مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8056اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان26.753.422.7360
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
283418.8937.2زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8443اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج18.765.46434.721.39
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
202624.538.09زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9396اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج18.737.48360
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
33.469.4-1.136.2زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9615اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه30.757.449.426.70
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3953.416.729.6مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9692اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان26.76038.758.70
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6935.435.5918.1زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10109اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر4474.6964-2.590
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1621.3912.6937.2زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11476اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل4049.462.705.4
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.394015.615.3زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11892اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج286441.465.40
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6930.75.827.7زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12589اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد3278.69441000
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1215.3912.6921زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14178اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار41.453.458.722.70
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6935.44.510.5مرد-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14250اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه37.478.6945.460-1.29
تجربیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.740.710.3911.5مرد-تربت حیدریه
4.6/5 - (8 امتیاز)

سلام
اتاق عمل امکان ادامه تحصیل مقطع فوق لیسانس و دکتری داره ؟ با ادامه تحصیل در شغل و درآمد تاثیری ایجاد میشه ؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …