کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
38

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99 برای داوطلبان ارشد پرستاری سال 1400 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد پرستاری 99 را برای داوطلبان ارشد پرستاری بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

    1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصده
    2. هدفگذاری برای مطاله ارشد پرستاری
    3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد پرستاری
    4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد پرستاری
    5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد پرستاری

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99

کنکور ارشد پرستاری 99 به صورت مجموعه پرستاری برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد پرستاری برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد پرستاری می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد پرستاری آن گرایش دست یابید.

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد پرستاری 1400-99

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری کودکان 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روان پرستاری 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری اورژانس 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سالمندی 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری توانبخشی 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 99
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پرستاری 99

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد پرستاری 1400

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد پرستاری 1400 است. کارنامه های ارشد پرستاری 99 برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد پرستاری در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1400-99

گرایش ارشد پرستاری داخلی جراحی در ارشد مجموعه پرستاری یکی از مهم ترین و پرطرفدارترین گرایش ها محسوب می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری داخلی جراحی 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 43
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 157
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی اهواز 266
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک 286
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی کرمان 342
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 438
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 457
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 489
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل 515

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 99

گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در ارشد مجموعه پرستاری یکی دیگر از مهم ترین و پرطرفدارترین گرایش ها محسوب می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 27
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 45
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 130
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 233
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی گیلان 274
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان 317
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 376
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی گلستان 435
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 565

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری کودکان 99

گرایش ارشد پرستاری کودکان در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری کودکان 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 167
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز 380
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی اهواز 427
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 492
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 583

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روان پرستاری 99

گرایش ارشد روان پرستاری در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روان پرستاری 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 89
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 152
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان 384
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 401
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 500
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 526

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه 99

گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری سلامت جامعه 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 108
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 209
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان 335
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 540

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری اورژانس 99

گرایش ارشد پرستاری اورژانس در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری اورژانس 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 32
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 239
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 320
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی گیلان 350
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 413
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی قم 572

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سالمندی 99

گرایش ارشد پرستاری سالمندی در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری سالمندی 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد 210
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان 308
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 587
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 595

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری توانبخشی 99

گرایش ارشد پرستاری توانبخشی در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت بسیار بسیار پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری توانبخشی 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی ایران 140

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 99

گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت بسیار بسیار پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 74
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد 251

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پرستاری 99

گرایش ارشد مدیریت پرستاری در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت بسیار بسیار پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مدیریت پرستاری 1400-99 قرار داده شده است.

نوع قبولی محل قبولی رتبه
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 40
شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 180

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری 1400

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 را ارائه می کند و ارشد پرستاری نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400

سلام وقت بخیر. با رتبه سهمیه آزاد ۲۲۱ داخلی جراحی، ۱۳۵ روان و ۱۵۴ سالمندی و با سهمیه استعداد درخشان با آزمون احتمال قبولی روزانه هر کدوم از گرایش های داخلی مشهد، سالمندی تهران و روان مشهد چقدر هست؟
چون این رشته ها و شهرها تو جدولها نبود که ببینم

سلام
من رتبه 97 در روان و 101 در کودک رو در ازمون ارشد سال 1400 کسب کردم.
احتمال قبولی تو دانشگاه‌های دولتی تو تهران برام وجود داره چه روزانه چه شهریه‌‌پرداز؟

سلام وقت بخیر
باسهمیه۲۵درصد
رتبه در سهمیه ۱۱داخلی حراحی
رتب درسهمیه ۱۹روان پرستاری
رتبه در سهمیه ۸سلامت جامعه
رتبه در سهمیه کودک۹
رتبه در سهمیه ۱۵سالمندی
احتمال قبولی شیراز رو دارم دراین زیرشاخه ها؟

سلام با رتبه ۴۳۰ و معدل ۱۷.۸۹ همراه با سهمیه استعداد درخشان احتمال قبولی در ارشد داخلی جراحی روزانه وجود دارد؟

سلام با درصدهای زیر احتمال قبولی دارم؟
روان ۴۱
داخلی ۴۱
زبان صفر
بهداشت ۳۳
مادران ۳۳
کودکان ۴۵
معدل ۱۶

سلام وقت شما بخیر. ببخشید من با درصدهای:روان61،داخلی59،کودکان59،بهداشت36،مادرونوزاد30،زبان 20 و معدل 18.31، رتبه م خیلی بد شده به ننظر شما باتوجه به رتبه روان 437 سهمیه آزاد و باتوجه به اینکه سهمیه استعداد درخشانم دارم احتمال قبولی روزانه روان دارم؟ استعداد درخشان باآزمون و بدون آزمون،هردورو ثبت نام کردم ودانشگاهم تایید کرده. میتونم امیدوار باشم؟

سلام با رتبه ۹۷۳امکان قبولی روزانه دارم؟؟؟
واینکه سهمیه ۱۰درصد معدلم رو هم دارم

سلام با تخمین رتبه ی مراقبت ویژه 150تا 190

احتمال قبولی رشته ویژه روزانه کرمانشاه رو دارم؟

سلام با تخمین رتبه 253 تا 293 داخلی جراحی شانس قبولی تو شهرای تهران سمنان اراک و قم قزوین یا همدان دارم ؟اگه دارم روزانه یا شهریه پرداز ؟

سلام… با تخمین رتبه داخلی جراحی ۵۰ تا ۷۰ معدل ۱۷.۸ شانس قبولی دانشگاه های تهران رو دارم؟؟

سلام ببخشید من اصلا نمیدونم چندتا محل رشته میتونیم انتخاب کنیم. راهنمایی میفرمایید… رتبه روانم220تا267زده توی تخمین رتبتون بنظرتون روزانه میارم؟

سلام وقت بخیر اگر معدل اعلامی ما در سایت سنجش بتا اصل مدرکمون جدود نیم نمره فرف داشته بتشه (در سایت سنجش نیم نمره بالاتر ثبت شوه و متاسفانه فرصت ویرایش گذشته)با نوجه ب این که دانشجوی ترم ۸ بکدیم و معدل نهایی دستمون اومده چی میشه ؟ممگنه گه بخان قبولی رو رد کنن

چوم درصد هام خوب اومده واقعا استرس دارم حیفه

سلام بادرصدای زیر داخلی جراحی ارومیه یاتبریز ویاکودکان تبریز قبول میشم؟
داخلی جراحی۵۴
روان۵۷
زبان۱۸
مادرنوزادان۷۳
بهداشت۴۲
کودکان۶۶
معدل ۱۴.۵۷
رتبه داخلی جراحی ۹۰تا۱۲۰
رتبه کودکان۷۵ تا۹۵

38 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دروس و ضرایب دروس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، …

دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
دروس و ضرایب دروس ارشد بهداشت حرفه ای

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش …