کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی دکتری عمومی دامپزشکی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 منتشر می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای دکتری دامپزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3255 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز 36 65.4 69.4 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 56 26.7 32.4 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3437 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 65.4 53.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 58.7 47.79 31.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3551 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 72 64 94.69 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.5 62.7 35.59 35.29 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4059 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 38.7 73.4 40 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 37.4 47.2 35.29 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4300 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 41.4 74.69 42.7 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 51.4 13.39 42 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4451 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 49.4 65.4 46.7 37.4 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 53.4 23.39 39.09 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4770 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 41.4 77.4 69.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 34 25.6 34.29 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5238 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه زابل 18.7 61.4 60 61.4 53.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 40.7 44.5 37.2 مرد-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5291 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 57.4 46.7 52 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 15.39 67.8 59.09 مرد-خرم آباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی  دامپزشکی منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4619 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز 34.7 58.7 30.7 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 60.7 49.5 38.09 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5030 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 42.7 84 69.4 84 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 36 31.1 60 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5177 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 94.69 64 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
36 56 35.59 24.79 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6743 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 58.7 70.69 30.7 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 58.7 15 29.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6856 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 30.7 81.4 74.69 41.4 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 43.4 20 22 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7765 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 32 46.7 68 17.39 34.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 45.4 38 29.6 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8621 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز -2.59 24 56 85.4 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
41.4 50.7 40 34.29 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10162 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 17.39 72 60 50.7 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 31.39 42.59 29.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13065 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 60 72 61.4 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 12 27.79 21 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13244 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 53.4 94.69 46.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 60 4.5 20 مرد-شهرکرد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4878 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تهران 44 60 62.7 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 36.7 35.7 41 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6898 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 32 37.4 61.4 32 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 35.4 23.39 42 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8426 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 33.4 54.7 52 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 47.4 16.7 25.79 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14695 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 29.39 53.4 26.7 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20 32.2 15.3 مرد-ارومیه

برای رتبه های قبولی کاردانی یا همان فوق دیپلم دامپزشکی به لینک زیر مراجعه کنید.

قبولی کاردانی دامپزشکی 1400

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)

سلام فرق کاردانی و کارشناسی دامپزشکی چیه؟ در بازار کار و آموزش دامپزشکی فرق دارن؟ یا با کاردانی هم میشه دامپزشک شد و کار کرد ؟

سلام. تفاوتشون در سطح مدرک هست. در بازار کار فعلی ایران واقعیت تفاوتی ندارند چون بازار کار به مهارت و تجربه کار وابستگی پیدا کرده تا مدرک. بله با کاردانی هم میشه دامپزشک شد ولی مجوزهایی که به یک دامپزشک می دن به کاردانی نمیدن

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …