کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی دکتری عمومی دامپزشکی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 منتشر می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای دکتری دامپزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3255 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز 36 65.4 69.4 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 56 26.7 32.4 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3437 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 65.4 53.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 58.7 47.79 31.5 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3551 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 72 64 94.69 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.5 62.7 35.59 35.29 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4059 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 38.7 73.4 40 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 37.4 47.2 35.29 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4300 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 41.4 74.69 42.7 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 51.4 13.39 42 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4451 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 49.4 65.4 46.7 37.4 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 53.4 23.39 39.09 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4770 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 41.4 77.4 69.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 34 25.6 34.29 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5238 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه زابل 18.7 61.4 60 61.4 53.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 40.7 44.5 37.2 مرد-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5291 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 57.4 46.7 52 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 15.39 67.8 59.09 مرد-خرم آباد

رتبه های قبولی  دامپزشکی منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4619 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز 34.7 58.7 30.7 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 60.7 49.5 38.09 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5030 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 42.7 84 69.4 84 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 36 31.1 60 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5177 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 94.69 64 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
36 56 35.59 24.79 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6743 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 58.7 70.69 30.7 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 58.7 15 29.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6856 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 30.7 81.4 74.69 41.4 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 43.4 20 22 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7765 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 32 46.7 68 17.39 34.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 45.4 38 29.6 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8621 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز -2.59 24 56 85.4 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
41.4 50.7 40 34.29 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10162 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 17.39 72 60 50.7 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 31.39 42.59 29.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13065 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 60 72 61.4 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 12 27.79 21 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13244 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 53.4 94.69 46.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 60 4.5 20 مرد-شهرکرد

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4878 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تهران 44 60 62.7 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 36.7 35.7 41 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6898 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 32 37.4 61.4 32 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 35.4 23.39 42 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8426 دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 33.4 54.7 52 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 47.4 16.7 25.79 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14695 دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه 29.39 53.4 26.7 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20 32.2 15.3 مرد-ارومیه

برای رتبه های قبولی کاردانی یا همان فوق دیپلم دامپزشکی به لینک زیر مراجعه کنید.

قبولی کاردانی دامپزشکی 1400

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …