کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی دکتری عمومی دامپزشکی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی 1401-1400

کارنامه آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 منتشر می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی دامپزشکی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی دامپزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای دکتری دامپزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی دکتری دامپزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 1 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دامپزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3255دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز3665.469.4640
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.75626.732.4زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3437دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد3665.453.462.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
15.3958.747.7931.5مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3551دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد33.4726494.6914.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.562.735.5935.29زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4059دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه38.773.4401000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1637.447.235.29زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4300دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد41.474.6942.7400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.751.413.3942مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4451دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان49.465.446.737.413.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6953.423.3939.09زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4770دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه41.477.469.466.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
203425.634.29زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5238دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه زابل18.761.46061.453.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6940.744.537.2مرد-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5291دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد17.3957.446.75220
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.3915.3967.859.09مرد-خرم آباد

رتبه های قبولی  دامپزشکی منطقه 2 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4619دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز34.758.730.778.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.760.749.538.09مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5030دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز42.78469.4848
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693631.160مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5177دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2894.696417.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
365635.5924.79مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6743دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد33.458.770.6930.750.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2458.71529.6زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6856دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان30.781.474.6941.45.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.3943.42022زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7765دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه3246.76817.3934.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.745.43829.6مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8621دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز-2.59245685.433.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
41.450.74034.29مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10162دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز17.39726050.730.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.731.3942.5929.6زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13065دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه607261.470.695.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.391227.7921زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13244دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهرکرد53.494.6946.7-1.290
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
4604.520مرد-شهرکرد

رتبه های قبولی دامپزشکی منطقه 3 کنکور 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی دکتری عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته دکتری عمومی دامپزشکی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4878دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تهران446062.794.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
836.735.741مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6898دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز3237.461.43226.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1635.423.3942مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8426دکتری عمومی دامپزشکی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد33.454.75218.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1247.416.725.79مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14695دکتری عمومی دامپزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ارومیه29.3953.426.718.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
162032.215.3مرد-ارومیه

برای رتبه های قبولی کاردانی یا همان فوق دیپلم دامپزشکی به لینک زیر مراجعه کنید.

قبولی کاردانی دامپزشکی 1400

5/5 - (7 امتیاز)

سلام فرق کاردانی و کارشناسی دامپزشکی چیه؟ در بازار کار و آموزش دامپزشکی فرق دارن؟ یا با کاردانی هم میشه دامپزشک شد و کار کرد ؟

سلام. تفاوتشون در سطح مدرک هست. در بازار کار فعلی ایران واقعیت تفاوتی ندارند چون بازار کار به مهارت و تجربه کار وابستگی پیدا کرده تا مدرک. بله با کاردانی هم میشه دامپزشک شد ولی مجوزهایی که به یک دامپزشک می دن به کاردانی نمیدن

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …