رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1401-1400

کارنامه های ارشد پرستاری 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد پرستاری 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد پرستاری 1401 است.

گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد پرستاری

گرایش های ارشد پرستاری و ضرایب دروس این گرایش ها در ارشد پرستاری از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. گرایش های ارشد پرستاری در جدول زیر خلاصه شده است.

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

برای تخمین رشته ارشد پرستاری از نرم افزار تخمین رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1401-1400

گرایش های ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش های داخلی جراحی، اورژانس و مراقبت های ویژه (آی سی یو ICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 4) پرستاری کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
63 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
178 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
225 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
278 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
389 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
422 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
730 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
812 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
953 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1044 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1230 56.52 48.61 39.13 42.03 48.61 0.00
1616 65.22 38.89 49.28 37.68 27.78 3.33
2580 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3677 28.99 13.89 26.09 17.39 12.50 55.00
4360 37.68 16.67 46.38 42.29 22.22 0.00
5483 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
6921 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

 

برای تخمین رشته ارشد پرستاری از نرم افزار تخمین رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1401-1400

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش روان پرستاری آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 2) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 4) زبان عمومی (ضریب 3)
66 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
234 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
255 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
312 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
356 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
370 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
494 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
652 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
773 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
803 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1160 30.44 16.67 43.48 23.19 33.33 74.17
1529 56.52 45.83 49.28 24.64 41.67 5.00
2582 52.17 45.83 44.93 31.88 18.06 15.00
3811 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
4349 27.54 29.17 31.88 4.35 33.33 9.17
5269 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
6083 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1401-1400

گرایش های ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش های مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 2) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 4) روان پرستاری (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
108 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
183 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
209 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
362 50.73 66.67 42.03 33.33 62.50 50.83
385 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
434 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
534 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
886 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
905 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1264 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
2798 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
3406 63.77 61.11 42.03 1.45 11.11 19.17
4773 50.73 31.94 34.78 13.04 15.28 0.00
5557 37.68 37.50 21.74 11.59 29.17 0.83

 

برای تخمین رشته ارشد پرستاری از نرم افزار تخمین رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1401-1400

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش پرستاری کودکان آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 2) کودکان (ضریب 4)  بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2)  بهداشت جامعه (ضریب 2)  روان پرستاری (ضریب 2)  زبان عمومی (ضریب 3) 
77 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
204 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
230 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
290 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
363 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
435 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
714 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
940 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
1200 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1554 59.42 59.77 13.04 20.29 43.06 11.67
2437 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3621 52.17 18.06 39.13 23.19 43.06 0.00
4621 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
5622 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50
6312 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1401-1400

گرایش های ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش های پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 3) کودکان (ضریب 2) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 2) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 3)
64 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
241 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
266 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
290 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
371 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
432 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
694 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
738 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
861 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
916 44.93 38.89 43.48 36.23 47.22 21.67
1549 56.52 45.83 49.28 24.64 41.67 5.00
2413 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3289 59.42 26.39 36.23 34.78 15.28 0.00
4891 27.54 29.17 31.88 4.35 33.33 9.17
5776 42.03 30.56 27.54 1.45 12.50 17.50
6919 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

 

برای تخمین رشته ارشد پرستاری از نرم افزار تخمین رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) 1401-1400

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 3) کودکان (ضریب 3) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 3) بهداشت جامعه (ضریب 2) روان پرستاری (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
79 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
159 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
251 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
269 84.06 51.39 59.42 39.13 44.44 28.33
410 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
488 65.22 51.39 18.84 34.78 37.50 69.17
745 55.07 48.61 52.17 52.17 48.61 8.33
851 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
1086 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
1625 65.22 38.89 49.28 37.68 27.78 3.33
2793 46.38 40.28 31.88 17.39 40.28 15.83
3664 28.99 13.89 26.09 17.39 12.50 55.00
4812 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67
5554 37.68 37.50 21.74 11.59 29.17 0.83
7288 31.88 37.50 -1.45 28.99 18.06 -6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1401-1400

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش پرستاری سالمندی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1401-1400

رتبه در سهمیه داخلی جراحی (ضریب 4) کودکان (ضریب 1) بهداشت مادران و نوزادان (ضریب 1) بهداشت جامعه (ضریب 3) روان پرستاری (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 3)
71 69.57 54.17 56.52 33.33 55.56 76.67
215 50.73 55.56 37.68 52.17 41.67 78.33
261 53.62 45.83 63.77 53.62 45.83 47.50
332 71.01 50.00 59.42 14.49 23.61 87.50
356 50.73 66.67 42.03 33.33 62.50 50.83
448 42.03 36.11 57.97 26.09 48.61 75.00
654 50.73 33.33 57.97 56.52 47.22 13.33
838 63.77 38.89 42.03 24.64 61.11 21.67
1133 47.83 50.00 40.58 47.83 30.56 25.00
1653 59.42 59.77 13.04 20.29 43.06 11.67
2343 39.13 44.44 34.78 24.64 26.39 29.17
3313 63.77 61.11 42.03 1.45 11.11 19.17
4540 50.73 31.94 34.78 13.04 15.28 0.00
5870 24.64 34.72 33.33 15.94 13.89 21.67

اهمیت رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

برای تخمین رشته ارشد پرستاری از نرم افزار تخمین رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …