رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری 1402-1401

کارنامه های ارشد پرستاری 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد پرستاری 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد پرستاری 1402 است.

گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد پرستاری

گرایش های ارشد پرستاری و ضرایب دروس این گرایش ها در ارشد پرستاری از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. گرایش های ارشد پرستاری در جدول زیر خلاصه شده است.

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

رتبه های قبولی ارشد پرستاری 1402-1401

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

گرایش های ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های داخلی جراحی، اورژانس و مراقبت های ویژه (آی سی یو ICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

رتبهداخلی جراحی پرستاری کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان 
773.04952.54559.91144.26060.00569.350
1474.56148.50062.98515.93925.49984.000
2056.30150.00067.59658.98249.49645.600
3068.48149.84819.97038.25840.50066.403
6566.95937.72344.55227.10465.99920.803
10859.34647.15241.47846.23352.4993.330
13047.17737.72346.08939.85350.99820.803
28048.69939.07233.79319.12943.50215.197
57230.44013.47327.65519.12913.50052.800
94425.87233.67835.33017.53415.00120.803
153433.47436.3751.33031.88919.5050.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری داخلی جراجی، اورژانس و مراقبت های ویژه 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی، اورژانس و جراحی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری داخلی، جراحی و مراقبت های ویژه 1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحی پرستاری کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان 
301295035.2642.233.3344.0645.26
18582029.365019.6316.3619.6336.32
716330020.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400 در گرایش روان پرستاری آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1402-1401

رتبهداخلی جراحی پرستاری کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
673.04952.54559.91144.26060.00569.350
1656.30150.00067.59658.98249.49645.600
2155.65052.25070.25018.63050.26059.630
3668.48149.84819.97038.25840.50066.403
5066.95937.72344.55227.10465.99920.803
5953.26732.33061.44862.17250.99812.797
9459.34647.15241.47846.23352.4993.330
19368.48137.72352.23741.44830.0023.197
25048.69939.07233.79319.12943.50215.197
65630.44013.47327.65519.12913.50052.800
74839.56416.17049.16346.51923.998-6.520
99825.87233.67835.33017.53415.00120.803
176333.47436.3751.33031.88919.5050.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد روان پرستاری 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد روان پرستاری  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحی پرستاری کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
261245035.2642.233.3344.0645.26
18285829.365019.6316.3619.6336.32
571267520.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

گرایش های ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

رتبهداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
873.04952.54559.91144.26060.00569.350
1356.30150.00067.59658.98249.49645.600
2588.26349.84862.98543.04347.99527.197
3544.13235.02761.44828.69952.49972.000
4853.26732.33061.44862.17250.99812.797
10266.95937.72344.55227.10465.99920.803
16068.48137.72352.23741.44830.0023.197
40048.69939.07233.79319.12943.50215.197
51539.56416.17049.16346.51923.998-6.520
61430.44013.47327.65519.12913.50052.800
99325.87233.67835.33017.53415.00120.803
147533.47436.3751.33031.88919.5050.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد مدیریت پرستاری و سلامت جامعه  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
301505035.2642.233.3344.0645.26
20093429.365019.6316.3619.6336.32
986444220.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری کودکان آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

رتبهداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعه روان پرستاریزبان
1373.04952.54559.91144.26060.00569.350
2774.56148.50062.98515.93925.49984.000
3788.26349.84862.98543.04347.99527.197
4868.48149.84819.97038.25840.50066.403
8857.82447.15255.30057.38752.4997.997
11853.26732.33061.44862.17250.99812.797
16547.17737.72346.08939.85350.99820.803
22268.48137.72352.23741.44830.0023.197
34148.69939.07233.79319.12943.50215.197
75530.44013.47327.65519.12913.50052.800
81325.87233.67835.33017.53415.00120.803
96339.56416.17049.16346.51923.998-6.520
139333.47436.3751.33031.88919.5050.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری کودکان  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعه روان پرستاریزبان
531785035.2642.233.3344.0645.26
14259029.365019.6316.3619.6336.32
653375020.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

گرایش های ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی دروس و ضرایب دروس یکسانی دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش های پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

رتبهداخلی جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
673.0552.5459.9144.2660.0069.35
1974.5648.5062.9915.9425.5084.00
2455.6552.2570.2518.6350.2659.63
3044.1335.0361.4528.7052.5072.00
5866.9637.7244.5527.1066.0020.80
10259.3547.1541.4846.2352.503.33
15568.4837.7252.2441.4530.003.20
26648.7039.0733.7919.1343.5015.20
61130.4413.4727.6619.1313.5052.80
70239.5616.1749.1646.5224.00-6.52
96725.8733.6835.3317.5315.0020.80
163033.4736.381.3331.8919.500.00

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری توانبخشی و نظامی  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
281275035.2642.233.3344.0645.26
18684029.365019.6316.3619.6336.32
650296520.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) 1401-1402

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) 1401-1402

رتبهداخلی جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
673.04952.54559.91144.26060.00569.350
1074.56148.50062.98515.93925.49984.000
1556.30150.00067.59658.98249.49645.600
3044.13235.02761.44828.69952.49972.000
6057.82447.15255.30057.38752.4997.997
8766.95937.72344.55227.10465.99920.803
11559.34647.15241.47846.23352.4993.330
13047.17737.72346.08939.85350.99820.803
30148.69939.07233.79319.12943.50215.197
54930.44013.47327.65519.12913.50052.800
70425.87233.67835.33017.53415.00120.803
172733.47436.3751.33031.88919.5050.000

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
301505035.2642.233.3344.0645.26
14467429.365019.6316.3619.6336.32
844371620.3613.3315.85025.6329.96

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401 در گرایش پرستاری سالمندی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

رتبهداخلی جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
773.0552.5459.9144.2660.0069.35
1988.2649.8562.9943.0448.0027.20
2674.5648.5062.9915.9425.5084.00
4144.1335.0361.4528.7052.5072.00
6066.9637.7244.5527.1066.0020.80
10059.3547.1541.4846.2352.503.33
12347.1837.7246.0939.8551.0020.80
14668.4837.7252.2441.4530.003.20
30948.7039.0733.7919.1343.5015.20
62630.4413.4727.6619.1313.5052.80
131825.8733.6835.3317.5315.0020.80

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد پرستاری سالمندی  1402-1401

رتبهرتبه کشوریداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان
301405035.2642.233.3344.0645.26
251115029.365019.6316.3619.6336.32
766345620.3613.3315.85025.6329.96

اهمیت رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402-1401

برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402-1401، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد پرستاری استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد پرستاری 1401 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه پرستاری در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری داخلی جراجی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحیپرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری  زبان عمومی 
6369.5754.1756.5233.3355.5676.67
17871.0150.0059.4214.4923.6187.50
22584.0651.3959.4239.1344.4428.33
27853.6245.8363.7753.6245.8347.50
38965.2251.3918.8434.7837.5069.17
42242.0336.1157.9726.0948.6175.00
73055.0748.6152.1752.1748.618.33
81250.7333.3357.9756.5247.2213.33
95363.7738.8942.0324.6461.1121.67
104444.9338.8943.4836.2347.2221.67
123056.5248.6139.1342.0348.610.00
161665.2238.8949.2837.6827.783.33
258046.3840.2831.8817.3940.2815.83
367728.9913.8926.0917.3912.5055.00
436037.6816.6746.3842.2922.220.00
548324.6434.7233.3315.9413.8921.67
692131.8837.50-1.4528.9918.06-6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد روان پرستاری 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی پرستاری کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری زبان عمومی 
6669.5754.1756.5233.3355.5676.67
23450.7355.5637.6852.1741.6778.33
25553.6245.8363.7753.6245.8347.50
31242.0336.1157.9726.0948.6175.00
35671.0150.0059.4214.4923.6187.50
37084.0651.3959.4239.1344.4428.33
49465.2251.3918.8434.7837.5069.17
65255.0748.6152.1752.1748.618.33
77363.7738.8942.0324.6461.1121.67
80344.9338.8943.4836.2347.2221.67
116030.4416.6743.4823.1933.3374.17
152956.5245.8349.2824.6441.675.00
258252.1745.8344.9331.8818.0615.00
381159.4226.3936.2334.7815.280.00
434927.5429.1731.884.3533.339.17
526924.6434.7233.3315.9413.8921.67
608342.0330.5627.541.4512.5017.50

رتبه ها و درصدهای ارشد مدیریت پرستاری و پرستاری سلامت جامعه 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان عمومی 
10869.5754.1756.5233.3355.5676.67
18350.7355.5637.6852.1741.6778.33
20953.6245.8363.7753.6245.8347.50
36250.7366.6742.0333.3362.5050.83
38571.0150.0059.4214.4923.6187.50
43442.0336.1157.9726.0948.6175.00
53450.7333.3357.9756.5247.2213.33
88647.8350.0040.5847.8330.5625.00
90544.9338.8943.4836.2347.2221.67
126463.7738.8942.0324.6461.1121.67
279859.4226.3936.2334.7815.280.00
340663.7761.1142.031.4511.1119.17
477350.7331.9434.7813.0415.280.00
555737.6837.5021.7411.5929.170.83

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری کودکان 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی کودکانبهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری  زبان عمومی 
7769.5754.1756.5233.3355.5676.67
20450.7355.5637.6852.1741.6778.33
23071.0150.0059.4214.4923.6187.50
29053.6245.8363.7753.6245.8347.50
36384.0651.3959.4239.1344.4428.33
43542.0336.1157.9726.0948.6175.00
71455.0748.6152.1752.1748.618.33
94050.7333.3357.9756.5247.2213.33
120063.7738.8942.0324.6461.1121.67
155459.4259.7713.0420.2943.0611.67
243746.3840.2831.8817.3940.2815.83
362152.1718.0639.1323.1943.060.00
462124.6434.7233.3315.9413.8921.67
562242.0330.5627.541.4512.5017.50
631231.8837.50-1.4528.9918.06-6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان عمومی 
6469.5754.1756.5233.3355.5676.67
24150.7355.5637.6852.1741.6778.33
26653.6245.8363.7753.6245.8347.50
29084.0651.3959.4239.1344.4428.33
37142.0336.1157.9726.0948.6175.00
43265.2251.3918.8434.7837.5069.17
69455.0748.6152.1752.1748.618.33
73850.7333.3357.9756.5247.2213.33
86163.7738.8942.0324.6461.1121.67
91644.9338.8943.4836.2347.2221.67
154956.5245.8349.2824.6441.675.00
241346.3840.2831.8817.3940.2815.83
328959.4226.3936.2334.7815.280.00
489127.5429.1731.884.3533.339.17
577642.0330.5627.541.4512.5017.50
691931.8837.50-1.4528.9918.06-6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (آی سی یو نوزادان NICU) 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه  روان پرستاری زبان عمومی 
7969.5754.1756.5233.3355.5676.67
15971.0150.0059.4214.4923.6187.50
25150.7355.5637.6852.1741.6778.33
26984.0651.3959.4239.1344.4428.33
41042.0336.1157.9726.0948.6175.00
48865.2251.3918.8434.7837.5069.17
74555.0748.6152.1752.1748.618.33
85150.7333.3357.9756.5247.2213.33
108647.8350.0040.5847.8330.5625.00
162565.2238.8949.2837.6827.783.33
279346.3840.2831.8817.3940.2815.83
366428.9913.8926.0917.3912.5055.00
481224.6434.7233.3315.9413.8921.67
555437.6837.5021.7411.5929.170.83
728831.8837.50-1.4528.9918.06-6.67

رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سالمندی 1401-1400

رتبه در سهمیهداخلی جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری  زبان عمومی 
7169.5754.1756.5233.3355.5676.67
21550.7355.5637.6852.1741.6778.33
26153.6245.8363.7753.6245.8347.50
33271.0150.0059.4214.4923.6187.50
35650.7366.6742.0333.3362.5050.83
44842.0336.1157.9726.0948.6175.00
65450.7333.3357.9756.5247.2213.33
83863.7738.8942.0324.6461.1121.67
113347.8350.0040.5847.8330.5625.00
165359.4259.7713.0420.2943.0611.67
234339.1344.4434.7824.6426.3929.17
331363.7761.1142.031.4511.1119.17
454050.7331.9434.7813.0415.280.00
587024.6434.7233.3315.9413.8921.67
5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …