تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400
تخمین رتبه
825

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400

برای تخمین رتبه ارشد پرستاری در سال 1400، باید در مرحله اول با بررسی دقیق کارنامه های پرستاری سال 99، درصدهای رتبه های مختلف را استخراج کنید. اساس تخمین رتبه ارشد پرستاری که یکی از اصلی ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت است، تبدیل درصدهای احتمالی خودتان به نمره کل یا همان نمره تراز است.

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

برای تبدیل کردن درصدهای دروس ارشد پرستاری به نمره کل یا تراز، باید درصدهای هر درس در ضریب آن درس ضرب شود و سپس به بالاترین درصد زده شده در آن درس توسط داوطلبان ارشد پرستاری تقسیم شود. ضریب هر درس در دفترچه ارشد وزارت بهداشت 1400، داده شده است.

نمره تراز درس در کنکور ارشد وزارت بهداشت = درصد کسب شده داوطلب در آن درس ÷ بالاترین درصدی که در آن درس زده شده است

کارنامه های قبولی ارشد پرستاری 1400-99

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد پرستاری 1400-99 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد پرستاری 99 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری 99

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 1400

محاسبه درصد وزنی-ضریبی برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400

برای تخمین رتبه دقیق ارشد پرستاری 1400، نیاز است که درصدهایتان را در ضریبی که سازمان سنجش پزشکی برای ارشد پرستاری 1400 عنوان کرده است را ضرب کنید. از طرفی ارشد پرستاری به صورت مجموعه ایست. زمانی که آزمون ارشد یک رشته، با عنوان مجموعه ثبت می شود به این معناست که دارای گرایش های مختلفیست که ضرایب دروس در هر گرایش ممکن است تغییر کند.

یکی از مهم ترین خطاها برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400، همین نکته است که تعداد گرایش های و ضرایب دروس مختلف در آن بالاست. درصد هر درس را در ضریب آن ضرب می کنید و درصد وزنی آن درس را که مهم ترین عدد در انجام تخمین رتبه دقیق ارشد پرستاری 1400 است، به دست آورید.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش های ارشد پرستاری داخلی – جراحی، ارشد پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه (ICU)
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 4
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد روان پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 4
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 4
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 1
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

 

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 3
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 3
پرستاری مادران و نوزادان 3
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 1
زبان عمومی 3

بالاترین درصد بین همه داوطلبان ارشد پرستاری

چالشی ترین عدد برای محاسبه تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400 این است که بالاترین درصدی که برای هر درس در کنکور ارشد پرستاری زده شده است چند است. شما باید درصد وزنی درس خودتان را به درصد وزنی بالاترین درصد تقسیم کنید. ممکن است بالاترین درصد یک درس متعلق به رتبه 10 باشد نه رتبه یک. بنابراین یافتن صحیح این عدد تبدیل می شود به چالش.

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

محاسبه نمره علمی یا تراز علمی ارشد پرستاری

پس از ضرب کردن درصد هر درس در ضریب آن درس و تقسیم بر بالاترین درصد آن درس در بین داوطلبان ارشد پرستاری، عدد به دست آمده را در 100 ضرب می کنید تا سهم نمره آزمون کتبی شما محاسبه شود. باید حالا جمع این اعداد به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد پرستاری، تقسیم کنید. با انجام این تقسیم، شما میانگین موزون درصدهای ارشد پرستاری را به دست می آورید.

تراز علمی داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (مجموع نمره تزارهای هر درس ضربدر ضریب آن درسها) ÷ جمع کل ضرایب درسهای رشته

فروم ارشد پرستاری

انجمن بحث روی تخمین رتبه کنکور ارشد پرستاری سال 1400

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400

نمره کل یا تراز ارشد پرستاری سال 1400، براساس فرمول محاسبه رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از جمع دو تراز به دست می آید:

تراز یا نمره کتبی: نمره کل و ترازی که براساس میانگین موزون شما در دروس ارشد پرستاری و مقایسه این میانگین دروس با بالاترین میانگین موزون، به دست می آید. سهم نمره کتبی یا تراز آزمون شما در تراز کلی ارشد پرستاری، 80 نمره از 100 نمره کلی است.

تراز معدل: ترازی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد پرستاری 1400، 20 نمره از 100 نمره است.

محاسبه نمره کل و تراز ارشد پرستاری 1400

نمره تراز کل ارشد وزارت بهداشت از فرمول زیر به دست می آید:

تراز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (تراز به دست آمده از آزمون کتبی ارشد وزارت بهداشت × 0.8) + معدل اعلامی داوطلب

تخمین رتبه سال 1400 ارشد پرستاری براساس کارنامه های ارشد پرستاری 99

شما برای تخمین ارشد پرستاری سال 1400، نیاز دارید تا درصد احتمالی محاسبه شده خودتان در هر درس کنکور ارشد امسال را به بالاترین درصد زده شده در سال گذشته تقسیم کنید. به احتمال زیاد می توانید بالاترین درصدها را به همان رتبه یک ارشد پرستاری سال 99، ارتباط بدهید و همان درصدها را مبنای بالاترین درصد در نظر بگیرید.

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

البته یک راه بهتر برای تخمین رتبه ارشد پرستاری این است که به جای محاسبه نمره تراز علمی هر درس به صورت تکی، میانگین موزون کلی دروس را یکجا محاسبه کنید.

در نهایت برای تخمین رتبه خود در ارشد پرستاری، شما باید بدانید که در سال 99، هر تراز چه رتبه ای را به وجود آورده است. با مقایسه تراز محاسبه شده خودتان براساس با ترازهای موجود در سال گذشته، می توانید بازه تقریبی رتبه خود را در ارشد پرستاری سال 1400، تخمین بزنید.

تاثیر سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری 1400 بر روی دقت تخمین رتبه

سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری 1400 نسبت به آزمون کارشناسی ارشد پرستاری در سال 99، عملاً می تواند تخمین رتبه را به بالاترین دقت و یا به بدترین و غلط ترین تخمین رتبه برساند. هر قدر سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری سال 1400 نسبت به سال 99، سخت تر باشد، درصدهای کسب شده برای دروس نیز کاهش می یابد و برعکس هر قدر سطح سوالات در یک درس از کنکور ارشد پرستاری سال 1400 پایین تر و آسان تر باشد، درصدهای کسب شده برای آن درس نسبت به سال 99، افزایش می یابد.

اینکه درصدها تا چه حد کاهش یا افزایش می یابد نیاز به یک متخصص سوالات ارشد پرستاری دارد. تحلیل  کنکور ارشد پرستاری سال 1400 نسبت به سال 99، توسط دپارتمان تخصصی ارشد پرستاری در مرکز مشاوران تحصیلی، انجام می شود. مبنای به دست آمده برای اعمال ضریب کاهشی یا افزایشی آسن تر یا سخت تر شدن سوالات، استفاده می شود.

تاثیر تغییر ضرایب ارشد پرستاری 1400 در تخمین رتبه

با توجه به عدم تغییر ضرایب دروس کنکور ارشد پرستاری 1400 نسبت به سال 99، در تخمین رتبه 1400 نسبت به مقایسه با سال 99، خطایی ایجاد نخواهد شد. اگر تغییراتی ایجاد می شد، باید محاسبه درصدهای وزنی را با این تغییر ضرایب در ارشد 1400، منطبق می کرد که نیازی به این کار نیست.

تخمین رتبه گرایش های ارشد پرستاری 1400

رشته پرستاری در مجموعه کنکور ارشد وزارت بهداشت، جزء رشته هایی است که گرایش های مختلف با شرایط متفاوتی دارد. در کارنامه ارشد پرستاری، رتبه شما به ازای هر گرایش به صورت جداگانه درج می شود. در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400 نیز شما باید گرایش به گرایش تخمین رتبه را انجام دهید. تفاوت در دروس و ضرایب دروس از گرایشی به گرایشی دیگر، باعث تغییرات زیاد در تخمین رتبه گرایش های مختلف ارشد پرستاری می شود.

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

فرمول کلی تخمین رتبه برای تمامی گرایش های ارشد پرستاری یکسان است و فقط باید شما درصد هر درس را در ضریب مربوط به آن درس در گرایش، ضرب کنید و سپس بقیه مراحل را انجام دهید.

برای اینکه بتوانید تخمین رتبه دقیق و البته رایگانی برای ارشد پرستاری 99 داشته باشید، می توانید از مشاوره رایگان دپارتمان پرستاری ما استفاده کنید. با گذاشتن پیام در زیر همین مطلب و یا مراجعه به فروم ارشد پرستاری، مشاوران تخصصی ارشد پرستاری، رتبه شما را تخمین می زنند.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

درصدهای احتمالی هر درس که در کنکور ارشد 99 محاسبه کرده اید.

درج نام گرایشی از ارشد پرستاری را که می خواهید رتبه شما در آن گرایش تخمین زده شود.

اعلام معدل

برای انتخاب رشته ارشد پرستاری از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری

 

سلام
این نرم افزار چقدر دقت داره نسبت به رتبه های سال قبل؟

میشه بهش اعتماد کرد؟

سلام خسته نباشید . تخمین رتبه ی من تو گرایش داخلی 76-96 . گرایش کودکان 95-75 . گرایش سلامت جامعه 85-105 . گرایش روان 72-92 . توان بخشی 74-94 اینها بود.
چه رشته هایی رو میتونم تهران یا شهید بهشتی یا اصفهان بیارم؟
ممنون میشم جواب بدید

سلام داستان معدل یک ویرایش ماقبل ازمون داشتیم بنا بر این که ما فارفغ التحصیل شدیم و معدل ما هم معلوم شده است فکر میکنم تو اصلاح اخر معدل باید معدل زمان فارغ التحصیلی رو وارد کرد.

سلام ببخشید معدل بنده ۱۸ .۵۶ بوده تا پایان ترم ۷ ومن اونو وارد کردم توی فرصت اخر برای ویرایش که قبل ازمون بود من دیگه فارغ التحصیل شدم و معدل کل من مشخص شده بود یعنی واحدم من توی ویرایش معدل جدیدم زدم در ضمن فرم تاییده دانشگاه هم گرفتم این به مشک میخوره یا خیر

سلام ودورود تشکر از زحمات …… ببخشید من چندروز به شماره 02128424468 تماس میگیرم جهت مشاوره کسی پاسخگو نیست به کجا پیام بدم یا تماس بگیریم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین.

اگر ارشد بگیریم و بالین کار کنیم احتمال اینکه سوپروایزر شویم چقدره مثلا بعدش حدود یکی دو سال کار کنیم ؟

احتمالش کمه. به خصوص رشته ای مثل مدیریت پرستاری واسه ارشد خوندنش نیاز به سابقه کار بالینی هم داره و برای بازا کار سابقه بالینی بیشتری هم نیاز هست

با سلام و خسته نباشین میخواستم بپرسم هزینه ارشد پرستاری شهریه پرداز و دانشگاه ازاد ترمی چقدر هست ؟ باتشکر

سلام
با تخمین های زیر
احتمال قبولی روزانه کرمانشاه توی این رشته ها هست؟

ویژه،اورژانس 130 تا160
روان 130تا 160
سالمندی 160 تا 190

سلام با توجه به اینکه ۳تا از تست های کنکور حذف شدن درصدشون چطوری محاسبه میشه.آیا درصد اون سوال حذف شده رو ب همه میدن یا درشد اون درس با توجه به ۲۳سوال محاسبه میشه؟

سلام وقت بخیر. ببخشید آزمون امسال نسبت به سال قبل سخت تر شده یا آسون تر؟
مثلا اگر رتبمون با توجه به سال قبل حدود 90 تا 150 تخمین زده شده رتبه امسالمون بهتر از این رتبه تخمین زده میشه یا بدتر؟

سلام
204 تا 244 داخلی
165 تا 195 ویژه اطفال
احتمال قبولی مشهد. سبزوار. گناباد. بجنورد
روزانه. شهریه پرداز هر گرایشی را دارم..

با سلام و خسته نباشید
با توجه به افزایش ۲۵ درصدی هزینه شهریه دانشگاه ازاد
هزینه ارشد پرستاری ترمی چند میشه؟
سپاس

سلام خسته نباشید ، با معدل17.88 و تخمین رتبه 150-190 گرایش سلامتجامعه پرستاری ایا شانس قبولی در یکی از دانشگاه های تهران رو در این گرایش روزانه دارم؟

سلام. با توجه به درصدهايي که در نرم افزار زدم رتبه م بین ۱۳۲-۱۶۳ برای گرایش داخلی و ویژه اومد
معدلم ۱۷.۱۵ هست و سهمیه پنج درصد ایثارگران دارم
میخواستم بدونم ویژه رو میتونم بیارم؟تبریز یا ارومیه؟

سلام خسته نباشید ، با معدل ۱۷.۸۸ و تخمین رتبه۱۵۰-۱۹۰ گرایش سلامت جامعه پرستاری میشه تو یکی از دانشگاه های تهران روزانه قبول شد؟

سلام
خسته نباشید
خواستم بدونم با تخمین رتبه صدوپنجاه تو ویژه
شانس ویژه یا داخلی همدان یا اراک رو دارم روزانه؟

سلام
خسته نباشید
خواستم بدونم با تخمین رتبه صدوپنجاه تو ویژه
شانس ویژه یا داخلی همدان یا ارا

سلام،روزتون بخیر،با رتبه ۱۰۰ تا ۱۳۰ در داخلی وویژه،امکان قبولی در رشته پرستاری ویژه رشت دولتی هست؟

سلام با رتبه ٣٥٠ داخلى جراحى و ويژه چه دانشگاهى قبول ميشم هم بدون سهميه رو لطفا بگيد هم با سهميه ٥٪؜

سلام من از تخمین رتبه سایت شما استفاده کردم برای سالمندی رتبه 64تا84 رو تخمین زد. از شما خواهش میکنم راهنمایی کنید آیا امکان قبولی در روزانه یا شهریه پرداز را دارم؟؟ فقط اگر امکانش هست با ذکر نام شهر مورد پذیرش رشته سالمندی بگید. من سرباز هستم و به کمک شما خیلی خیلی محتاجم.منتظر جواب شما عزیزان هستم.کمال تشکر و قدردانی را از شما عزیزان را دارم.

با سلام میخواستم بپرسم با تخمین رتبه ۳۵۰ امکان قبولی قطعی در پرستاری سالمندی کجا رو دارم پردیس هم باشه فرق نمیکنه ؟ قزوین و رشت چطور میتونم قبول شم؟

سلام خسته نباشید تخمین رتبه برا من طبق برنامه شما . کودکان 203تا243 و سلامت جامعه 156تا186 و روان 164تا194 و ویژه نوزادان 256تا216 زده احتمال قبولی کرمان یا رفسنجان را دارم ؟

سلام وخسته نباشید ببخشید بارتبه ۱۴۱تا۱۵۴ ویژه امکان داره ویژه روزانه زنجان .کردستان.قزوین یاهمدان قبول شد؟ شهریه پرداز چطور؟

میخواستم بدونم با این تخمین و درصدهای زیر میشه روزانه زنجان قزوین یا تهران قبول شد و چه گرایشی احتمالش بیشتره
داخلی ۵۲
روان ۵۸
کودکان ۴۰
بهداشت ۳۵
مادر نوزاد ۳۲
زبان ۵۵
معدلمم ۱۷.۱۵
داخلی جراحی رتبم ۸۷ تا ۱۱۷
روان ۸۳ تا ۱۰۳
سالمندی ۷۸ تا ۹۸

ببخشید من الان نرم افزارتون رو چک کردم برای کودکان حدود رتبه ی بنده رو از ۸۸ تا ۱۱۸ پیش بینی کرده بود. اما من می خواستم برای سهمیه ی ۲۵% بدونم که این شانس رو دارم تهران دولتی قبول بشم؟
ممنونم

عزيز جان براي من نرم افزار تعيين رتبه erorr404ميده.
درصدهاي ارشد پرستاري
داخلي ٤٦٪؜
كودكان ٤٢٪؜
مادران٥٤٪؜
روان ٣٦٪؜
جامعه ١٨٪؜
زبان٣٨٪؜
معدل ١٥،٠٧ حدودا رنبه ام چند ميشه؟جايي روزانه قبول ميشم؟

با سلام و خسته نباشید
با رتبه سالمندی حدود ۱۹۰ تا ۲۳۰ آیا امکان قبولی بین الملل تهران هستش؟؟
روزانه یا بین الملل قزوین چطور؟؟
و اگرن ن کدوم صهر احتنال قبولی بالایی داره؟
متشکرم🙏

ب سلام و خسته نباشید
با رتبه سالمندی بین ۱۹۰ تا ۲۳۰ آیا میتونم بین الملل های تهران رشته سالمندی قبول بشم؟؟روزانه یا بین الملل قزوین چطور؟؟و اگر ن کدوم شهر احتمال قبولی دارم تو رشته سالمندی؟
متشکرم🙏

سلام، وقتتون به خیر.
بنده هرچی تلاش می کنم نمی تونم وارد اپ تخمین رتبه بشم.
من برای کنکور امسال همه ی دروس رو بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زدم. جامعه رو هم بالای ۲۵ درصد.
می خواستم بدونم توی سهمیه ی ۲۵% و با معدل ۱۵، امیدی هست که بتونم کودکان دانشگاه تهران یا بهشتی قبول بشم؟
ممنونم از لطف و همکاریتون

داخلی جراحی رتبم ۸۷ تا ۱۱۷
روان ۸۳ تا ۱۰۳
سالمندی ۷۸ تا ۹۸
توانبخشی ۸۹ تا ۱۰۹

سلام.ببخشید با رتبه ۱۴۰ ،روانپرستاری روزانه دانشگاه ایران ممکنه قبول شد؟

سلام ببخشید با درصد داخلی ۵۵ و کودک ۵۲ و روان ۵۵ و بهداشت جامعه ۴۰ و زبان ۵۵ و مادران و نوزادان ۳۷.۵ و معدل ۱۸.۵۸ امکان قبولی در کودکان علوم پزشکی اراک وجود دارد

سلام،تخمین رتبه ؛
۲۸۹-۳۳۹ روان
۲۷۴-۳۱۵ داخلی جراحی
۲۱۹-۲۵۹ کودک
آیا این تخمین رتبه شما دقیقه؟
ارشد کودکان اهواز یا خرم ابادقبول میشم؟
احتمال قبولی ارشد روان ، کودک یا داخلی رو در چ شهرهایی دارم؟ میشه چندتاشو نام ببرید لطفا

سلام. براساس اطلاعات سال گذشته نرم افزار بسیار بسیار دقیقه.
شانس لرستان رو دارید. کلا داشگاهای درجه دوم را تا حدود 60 تا 75 درصد و دانشگاههای درجه سوم تا 90 درصد شانس قبولی دارید

سلام وقتتون بخیر
ببخشید با نرم افزار تخمین رتبه ۸۷ تا ۱۱۷ اوردم
میخواستم بدونم با این تخمین و درصدهای زیر میشه روزانه زنجان قزوین یا تهران قبول شد و چه گرایشی احتمالش بیشتره
داخلی ۵۲
روان ۵۸
کودکان ۴۰
بهداشت ۳۵
مادر نوزاد ۳۲
زبان ۵۵
معدلمم ۱۷.۱۵

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و با تشکر فراوان از اینکه کمک حال ما هستید. من با تخمین رتبه جراحی و داخلی 41تا61 و سالمندان 64تا84 احتمال قبولی در تبریز یا ارومیه را دارم.برای سالمندی کدام شهر ها میشه قبول شم.با تشکر

سلام با تخمین رتبه ۳۵۰ در داخلی جراحی احتمال قبولی در پردیس داخلی جراحی اردبیل هست؟ با تشکر

سلام وقتتون بخیر..ببخشید با تخمین رتبه ی داخلی جراحی۸۴ _۶۴ و کودکان ۸۲_۱۰۲ و با سهمیه ی ۵ درصد میشه روزانه ی تهران یا بهشتی و یا ایران آورد؟ اگر میشه تو چه رشته ای؟متشکرم🙏

سلام وقتتون بخیر..ببخشید با تخمین رتبه ی داخلی جراحی۸۴ _۶۴ و کودکان ۸۲_۱۰۲ و با سهمیه ی ۵ درصد میشه روزانه ی تهران یا بهشتی و یا ایران آورد؟ اگر میشه تو چه رشته ای؟متشکرم🙏

سلام وقتتون بخیر، خسته نباشید. ببخشید پرستاری روان مشهد،چه رتبه ای لازم داره؟ من رتبه م حدود 120تا150 تخمین زده شد. برای سهمیه استعداد درخشانم اسم نوشتم.

با سلام رتبه من با نرم افزار ۲۰۳ تا ۲۵۰ و کودکان را بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ نشون می ده ایا امکان قبولی شیراز رو دارم چه عادی چه شهریه پرداز ؟! هر رشته ای ؟
و این که ایا من که مجموعه پرستاری رو انتخاب کردم می تونم فیزیولوژی یا اپیدمیولوژی را ادامه بدم ؟! با تشکر

سلام. شما اگر پرستاری رو کنکور دادید و کنکور اپیدمیولوژی و فیزیولوژی رو شرکت نکردید امکان انتخاب اونها رو ندارید.
احتمال قبولی کودک رو ضعیف دارید و اون یکی رتبه تون که گفتیبد بین 203 تا 250 مشخص نکردید در چه گرایشی از پرستاری بوده

لام به نظرتون امسال پرستاری مثل پارساله ظرفیت های پذیرش دانشجو یا کم میشه امسال؟

سلام
ببخشید میشه بگید تا چه رتبه ای شانس قبولی ارشد دولتی هست؟(هرگرایشی باشه فرق نمیکنه)

پردیس و ازاد تا چه رتبه ای احتمال قبولی هست؟

تخمین رتبه ۳۴۰تا ۳۹۰ روان احتمال قبولی ارشد کرمانشاه رو داره ایا؟

سلام. خیلی متغیره و نمیشه دقیق گفت. نوسان زیادی داره. در حالت بدبینانه تا رتبه 550 تا 600 شانس روزانه و تا رتبه 700 تا 800 آزاد و پردیس. که اینها حالت بدبینانه است.
بله احتمال قبولی کرمانشاه رو دارید

سلام خسته نباشین.تخمین رتبه برا من بین ۱۵۰ تا ۲۴۰ زده، حالا تو سهمیه استعداد درخشان و پنج درصدی چند میشه؟ از راهنماییتون سپاسگذارم

سلام
تخمین رتبه ۳۸۲-۴۳۲ داخلی جراحی
تخمین رتبه ۴۱۸-۴۶۸ سالمندی
درصد داخلی جراحی در کنکور ۴۱
احتمال قبولی دولتی داخلی جراحی در شهر اهواز رو دارم؟
احتمال قبولی دولتی سالمندی خرم اباد چی؟
اگر نه لطفا بفرمایید در چ شهرهایی شانس قبولی دولتی رو دارم

سلام. داخلی جراحی شانس کمی دارید. سالمندی شانس بیشتری دارید ولی اون هم قطعی نیست. کلا شهریه پردازها رو تو داخلی جراحی شانس دارید دانشگاههای درجه دو و سه. سالمندی هم همینطور

سلام
در تخمین رتبه گرایش داخلی جراحی برای من بازه 86 تا 125 آورد. چقدر میتونه درست باشه؟ و اینکه با این رتبه ها چقدر احتمال قبولی داخلی جراحی روزانه گیلان یا اردبیل وجود داره؟

سلام و خسته نباشید 🙏🏻
رتبه من تو تخمین رتبه شده ۱۵۰ تا ۲۴۰ ، الان تو سهمیه استعداد درخشان و پنج درصدی چقدر تغییر میکنه؟ معدلمم ۱۸.۹۶
از راهنماییتون بسیار سپاسگذارم 🙏🏻🙏🏻

سلام وقت به خیر
برای دانشگاه تهران رتبه در سهمیه ۲۵ درصد باید چقدر باشه؟برای داخلی اورژانس و ویژه؟

سلام
نرم افزار برای من زده
رتبه در سالمت جامعه = ۴۲۶تا۴۷۶
رتبه در کودکان =۳۱۲تا ۳۶۲
رتبه در روان پرستاری = ۳۹۰تا۴۴۰
پرستاری سالمندی = ۵۸۰تا۶۸۰
داخلی جراحی و ویژه = ۴۷۷تا۵۷۷
تواتبخشی = ۴۴۰تا ۴۹۰
آیا شانس قبولی در دانشگاه های آزاد و شهریه پرداز حتی بین الملل اصفهان رو دارم ؟

سلام خسته نباشید با رتبه بین ۲۹۳ تا ۳۴۷ در رشته سالمندی امکان قبولی در گیلان یا قزوین چه دولتی چه خودگردان را دارم؟

با سلام با تخمین رتبه ی 190تا 230 آیا امکان قبولی روزانه تو تبریز هست ممنونم

نرم افزار از 120-390 در شرایط مختلف و گرایش های مختلف تخمین زده فقط خرم اباد هر گرایش و شهریه پرداز و دولتی شانس دارم

سلام… با میانگین ۵۰ درصد و تخمین رتبه حدود ۷۰ ، داخلی جراحی اصفهان میشه قبول شد؟؟ شانسی برای گرایش های بدون دو سال سابقه تهران وحود داره؟؟ و اینکه چقدر میشه امیدوار بود این تخمین نزدیک به رتبه اصلی باشه؟؟
ممنونم

باسلام
داخلی 48.6
کودکان58.2
روان52
مادران52
بهداشت44
زبان 15
تخمین رتبه در بهداست104تا134
امکان قبولی بهداشت شهید بهشتی رو دارم

سلام
آیا با رتبه ۱۵۲ تا ۱۸۰ گرایش کودکان شانس قبولی روزانه اصفهان رو دارم؟
سپاس از شما

سلام من با درصدای داخلی ۷۰ مادر ۴۵ کودکان ۵۵ زبان ۲۰ بهداشت ۲۵ :وان ۳۵ روزانه کودکان یا داخلی جراحی قبول میشم.

سلام با نرم افزار تخمین رتبه شما رتبه ۳۴۴-۳۹۴ گرایش روان و رتبه ۲۷۶-۳۱۶ گرایش کودکان آیا امکان قبولی ارشد کودک و یا روان در شهرهایی مثله کرمانشاه،ایلام خرم اباد یا اهواز رو دارم؟
درصدها؛
داخلی ۴۰
کودک۵۱
مادرنوزاد۲۰
بهداشت۲۵
روان ۳۴
زبان ۳۲
سهمیه ازاد هستم

معدل ۱۷/۰۶

سلام با نرم افزار تخمین رتبه شما رتبه ۳۴۴-۳۹۴ گرایش روان و رتبه ۲۷۶-۳۱۶ گرایش کودکان آیا امکان قبولی ارشد کودک و یا روان در شهرهایی مثله کرمانشاه،ایلام خرم اباد یا اهواز رو دارم؟
درصدها؛
داخلی ۴۰
کودک۵۱
مادرنوزاد۲۰
بهداشت۲۵
روان ۳۴
زبان ۳۲
سهمیه ازاد هستم

ببخشید هزینه شهریه پرداز کودکان یا روان کرمان حدودا ترمی چنده؟

سلام ، روزتون خوش. میخواستم بدونم تو رشته پرستاری سهمیه استعداد درخشان و پنج درصد رو من باهم دارم. چقد رتبه م رو میاره پایین؟ تاثیرشونو باهم میخام بدونم ممنون

استعداد درخشان تا ده درصد شرایط شما رو بهینه می کنه و سهمیه 5 درصد مزیتش اینه که علاوه بر سهمیه خودتون، تو سهمیه آزاد هم سنجیده میشید و خالی مونده سهمیه 25 درصد هم ابتدا به سهمیه 5 درصد میرسه

سلام وقتتون بخیر ممنون از سایت خوبتون

درصدهای من:
داخلی : ۳۰
کودکان: ۳۶
مادرنوزاد: ۲۹
بهداشت: ۳۷
روان : ۴۳
زبان: ۴۰

معدل ۱۷.۲۹

نرم افزار تخمین رتبه تون ، برای همه گرایش ها رتبه ی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ رو برام تخمین زد.

به نظرتون با این درصدها میشه گیلان قبول شد؟ (گرایشش مهم نیس)
کلا اصلا میشه چیزی قبول شد روزانه یا پردیس؟

روان قزوین یا داخلی جراحی اردبیل یا گرایش های گیلان ( سالمندی، کودک ، سلامت جامعه ) رو میشه قبول شد؟

رتبه قبولی برای دانشکاه ازاد حدودا چقدر هستش؟

من درصدام خیلی پایینه و احساس میکنم تخمین رتبه یه مقدار خوش بینانه تخمین زده، درسته؟

اگه همین رتبه ها دو برابر بشه یعنی حدود ۶۰۰-۷۰۰ بشه رتبه ام ، احتمال قبولی کجاها رو دارم و مثلا چه گرایش هایی؟

ممنون از شما

سلام. اگر به درصدهاتون دقت کنید می بینید که همگی با ختلاف کمی به هم نزدیک هستند و در نتیجه ترازدهی برای اکثر گرایشهاتون یکسان میشه و رتبه ها نزدیک به هم میفته.
بله با این رتبه در یکی از گرایشها به خصوص احتمال قبولی گیلان رو خواهید داشت.
با رتبه دو بربارب احتمال قبولیتون به سمت شهریه پردازها خواهد رفت

سلام
با تخمین رتبه ویژه و داخلی و اورژانس ۸۵۰_۱۳۰۰
و سهمیه پنج درصد
احتمال قبولی علوم پزشکی کردستان رو دارم؟شهریه پرداز هم فرق نداره
تخمین رتبه چقد نزدیکه ؟

سلام
من تخمین گرایش داخلی و ویژه رو برام ۸۵۰_۱۳۰۰زده
میخواستم بدونم با سهمیه ۵درصد امکان قبولی علوم پزشکی کردستان رو دارم ؟تخمین رتبه چقدر نزدیکه ب واقعیت؟
ممنونم 🙏

با سلام
داخلی۵۱
زبان۵۰
کودک۵۴
روان۳۳
مادرونوزاد۳۲
جامعه۱۲
معدل ۱۷.۴۴ و سهمیه مناطق محروم چه رتبه ای میارم و کدوم دانشگاه روانپرستاری روزانه میتونم قبول شم

سلام خسته نباشید
تخمین رتبه ی من ۵۳ تا ۷۳ بوده واسه داخلی جراحی.

اینا هم درصد هایی هست که زدم :
داخلی ۵۳
کودک ۳۴
مادرنوزاد ۴۱
بهداشت ۴۳
روان ۶۲
زبان ۷۰
معدل ۱۷.۱۴

واقعا با این درصد ها امسالم همین حدود میاد؟؟ من به هر کی میگم این درصدامه میگه احتمالا روزانه قبول میشی . در صورتی که من فکر میکردم دو رقمی میشم چه برسه به روزانه قبول شدن !

سلام با درصدهای زیر معدل 19.46شهریه پرداز کرمان هیچ گرایشی قبول میشم؟
داخلی43
کودکان 52
مادران44
بهداشت 24
روان47
زبان 25
رتبم توی کودکان 176وروان 200شد ؟روزانه چقد شانس دارم

سلام و خسته نباشید
شهرستانهای درجه ۲ استان اصفهان و اطرافش چه شهرستانهایی میشن؟
میشه بعد از مشخص شدن رتبه و تراز از طرف سازمان سنجش در ۲۳ مرداد تلفنی از شما جهت مشاوره کمک گرفت؟
هزینه اش مشکلی نیست
لطف کنید ی شماره تماس بفرمایید
سپاس

سلام وقتتون بخیر ،
آیا با درصدهای
داخلی جراحی : ۲۶.۴
روان: ۴۴/۴
مادران : ۵۸/۶
اطفال : ۳۸/۹
زبان :۱۴/۶
بهداشت جامعه: ۲۵
معدل : ۱۴/۸۰
شانس قبولی تو رشته روان یا کودکان یا بهداشت جامعه آزاد اصفهان رو دارم؟!

سلام.وقتتون بخیر.
ببخشید با درصدهاي های زیر احتمال قبولی روزانه در یکی از گرایش های ویژه یا داخلی یا سالمندی هست؟،حتی دانشگاه تیپ ۳ ؟
داخلی ۵۶
کودکان ۲۵
مادران ۵۶
بهداشت ۳۸
روان ۵۵
زبان ۰

معدل ۱۶.۹۹
تخمین رتبه ویزه و داخلی ۲۲۶ تا ۲۶۶
سالمندی ۲۰۸ تا ۲۴۸

سلام وقت بخیر با درصدهای:
داخلی جراحی 48/5
کودکان 62/5
مادر و نوزاد 43
سلامت جامعه 55/5
روان 69
زبان 2 درصد و معدل 18/44، تخمین رتبه داخلی جراحی 119-149، روان پرستاری 90-110، سالمندی 104-134، کودکان 92-122 و سلامت جامعه 86-106 با سهمیه استعداد درخشان ده درصد با آزمون چقدر احتمال داره بتونم هر کدوم از این گرایش ها رو مشهد روزانه قبول بشم؟

سلام وقت بخیر
داخلی جراحی ۴۸/۵
کودکان ۶۲/۵
مادر و نوزاد ۴۳
سلامت جامعه ۵۵/۵
روان ۶۹
زبان ۲ درصد
معدل ۱۸/۴۴
تخمین رتبه داخلی جراحی ۱۱۹_۱۴۹، روان پرستاری ۹۰_۱۱۰ و سالمندی ۱۰۴_۱۳۴ با سهمیه استعداد درخشان ۱۰ درصد با آزمون چقدر احتمال داره بتونم هر کدوم از این گرایش ها رو دانشگاه مشهد روزانه قبول بشم؟

سلام.وقتتون بخیر
ببخشید با درصدهاي زیر احتمال قبولی روزانه در یکی از گرایش های داخلی یا ویژه یا سالمندی هست؟حتی دانشگاه‌های تیپ ۳؟
داخلی ۵۶
کودکان ۲۵
مادران ۵۶
بهداشت ۳۸
روان ۵۵
زبان ۰

معدل ۱۶.۹۹
تخمین رتبه ویژه و داخلی ۲۲۶ تا ۲۶۶
سالمندی ۲۰۸ تا ۲۴۸

سلام.وقت بخیر
ببخشید با درصدهاي زیر احتمال قبولی روزانه در یکی از گرایش های ویژه یا داخلی یا سالمندی هست؟حتی در دانشگاه های تیپ ۳ ؟
داخلی ۵۶
کودکان ۲۵
مادران ۵۶
بهداشت ۳۸
روان ۵۵
زبان ۰

معدل ۱۶.۹۹
تخمین رتبه داخلی و ویژه ۲۲۶ تا ۲۶۶
سالمندی ۲۰۸ تا ۲۴۸

سلام.وقتتون بخیر.
بخشید با درصدهاي زیر احتمال قبولی روزانه برای یکی از گرایش های ویژه یا داخلی جراحی یا سالمندی هست؟حتی دانشگاه‌های تیپ ۳؟

داخلی ۵۶
کودکان ۲۵
مادران ۵۶
بهداشت ۳۸
روان ۵۵
زبان ۰
معدل ۱۶.۹۹
تخمین رتبه در ویژه و داخلی جراحی ۲۲۶ تا ۲۶۶
سالمندی ۲۰۸ تا ۲۴۸

سلام ببخشید من با معدل 16 وتخمین رتبه 150ویژه
درصد داخلی جراحی38،روان40،مادر ونوزاد۵۰,بهداشت 40 ،زبان45, کودکان 40روزانه یزد قبولم؟

سلام ببخشید من با معدل 16 وتخمین رتبه ویژه۱۶۰
درصدداخلی جراحی ۳۸،زنان۵۰،کودک۴۰
روان۴۰،زبان۴۵روزانه یزد قبول میشم؟

با سلام و خسته نباشید
داخلی ۴۳
کودکان ۵۸
مادران ۲۰
بهداشت ۱۸
روان ۶۴
زبان ۱۸
معدل ۱۶/۶
تخمین رتبه ۲۲۰
ایا شانس قبولی روانپرستاری رو دارم؟
چه شهرهایی؟
شهریه پرداز یا ازاد چی؟
سپاس

سلام و خسته نباشید
با
داخلی ۴۳
کودکان ۵۸
مادران ۲۰
بهداشت ۱۸
روان ۶۴
زبان ۱۸
معدل ۱۶/۶
تخمین رتبه ۲۰۰
ایا شانس قبلی روانپرستاری رو دارم؟
شهریه پرداز یا آزاد چی؟
چه شهرهایی؟
سپاس

سلام .با رتبه 178کودکان و 200روان ایا هیج گرایشی دولتی کرمان میارم؟معدل 19/46
داخلی 41
کودکان 51
مادران 42
روان 47
بهداشت 24
زبان 25

سلام وقت به خیر تخمین رتبه, رتبه ی داخلی جراحی و ویژه ی من رو بین ۲۰۶ تا ۲۴۶ نشون میده
حالا همین رتبه با سهمیه ی ۲۵ درصد چند میشه؟امکانش هست دولتی یا شهریه پرداز ویژه و داخلی بیارم؟

سلام تخمین رتبه رتبه ی داخلی جراحی و ویژه ی من رو بین ۲۰۶ تا ۲۴۶ نشون میده
حالا همین رتبه با سهمیه ی ۲۵ درصد چند میشه؟امکانش هست دولتی یا شهریه پرداز ویژه و داخلی بیارم؟

سلام .با رتبه 176کودکان و 200روان ایا روزانه کرمان قبول میشم؟چه گرایشی روزانه کرمان میارم؟معدل 19/46
داخلی 41
کودکان 55
مادران 43
روان 42
بهداشت 24-زبان 25

سلام خسته نباشید با تخمین رتبه ۲۷۰ تا ۳۲۷ در رشته سالمندی و روان پرستاری ۳۲۵ تا ۳۷۵ در روان ارومیه و سالمندی رشت یا قزوین امکان قبولی هست ؟ پردیس چطور ؟

سلام
داخلی جراحی 78
کودکان 40
مادر و نوزاد 40
روان 56
بهداشت 32
زبان 0
نرم افزار رتبه 270 روان و 140 داخلی رو نشون میده با سهمیه 5 درصد در کدوم گرایش ها و کدام شهر ها شانس قبولی بیشتری دارم ؟

روان رو برای دانشگاههای درجه یک شهرستان رو تا حدود 70 درصد و دانشگاههای درجه دو و سه رو 100 درصد دارید البته احتمال تهران رو هم رو دارید که حدود 50 درصده. داخلی هم دانشگاههای درجه دو رو شانس دارید و درجه سه و شاید اگر خوشبینانه نگاه بشه شهرستانهای خوب رو هم شانس دارید

با سلام طبق نرم افزار تخمین رتبه شما, رتبه من 250 تا 340 هستش در پرستاری مراقبت ویژه و سالمندی.به نظرتون با این رتبه میتونم سمنان یا 6شاهرود روزانه قبول شم؟

سلام ببخشید بارتبه ۱۵۷تا۱۸۷ ویژه میشه پرستاری ویژه روزانه کردستان قبول شد؟

در تخمین رتبه من ۱۰۳ تا ۱۳۳ شدم امکان قبولی روزانه ویژه پرستاری دارم؟ اگه اره کدوم شهرها؟

سلام من تو نرم افزار رتبم ۱۰۳ تا ۱۳۳ زد امکان قبولی ارشد ویژه دارم؟اگه آرم کدوم شهر؟ ممنون

با سلام و خسته نباشید
داخلی جراحی ۵۲
کودکان ۳۵
بهداشت ۱۵
مادران نوزادان ۴۵
روان ۵۵
زبان ۳۰
معدل ۱۶
طبق تخمین رتبه ۲۱۴ تا ۲۵۷ رو تخمین زد برام
میخواستم ببینم با احتساب سهمیه ۵ درصد رتبم چقد تغییر میکنه؟ و احتمال قبولی در گرتیش ویژه رو دارم؟

سلام ببخشید من توی تخمین رتبه توی قسمت ویژه رتبه ۱۵۷تا۱۸۷ داشتم به نظرتون پرستاری ویژه روزانه کردستان رو میارم؟

سلام خسته نباشید دمتون گرم واقعا. من توی تخمین رتبه گرایش داخلی جراحی رتبم بین ۱۱۴ تا ۱۴۰ بود، میخواستم ببینم چقد احتمال روزانه اصفهان رو دارم؟ معدلمم ۱۷.۳۳ هستش

سلام. با رتبه ی ۱۳۰ سلامت جامعه و رتبه ۱۲۵ داخلی جراحی شانس قبولی روزانه شیراز را دارم؟

سلام خسته نباشید با معدل 19/46
داخلی 41
کودکان 51
مادران43
بهداشت 24
روان42
زبان 20
رتبم چند میشه ایا کرمان روان یا کودکان دولتی میارم یا هر گرایش دولتی دیگری

سلام، خسته نباشید ، اجرتون باخدا
داخلی ۴۸
کودکان۵۸
مادران۴۰
۴۱روان
بهداشت ۳۸
زبان صفر
باسهمیه۵درصد پرستاری اورژانس شهریه پرداز قیول میشم لطف میکنین

باسلام و عرض خسته نباشید
من از نرم افزار تخمین رتبه استفاده کردم و رتبه من بین ۲۶تا ۴۶نشون داد احتمالش هست که داخلی جراحی دانشگاه شهید بهشتی یا تهران قبول بشم؟

با سلام
با درصدهای
داخلی ۵۸
روان ۲۷
کودکان ۵۱
مادر نوزاد ۲۹
بهداشت جامعه ۳۱
زبان ۸۰
و معدل ۱۸.۶۱ رتبه حدودی چقد میشه ؟ شانس قبولی در دانشگاه شیراز یا جهرم رو دارم؟ کدوم گرایش شانس بیشتری دارم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین 🙏

با سلام کنکور پرستاری امسال با توجه به سطح سوالات می شه با نرم افزارتون تخمین زد ؟!
والا من هر چی تو گروها نگاه می کنم همه زبان و داخلی رو بالای ۸۰ زدن من معدلم ۱۶.۵۵ هس
درصدام داخلی ۴۵
کودکان ۶۲
نوزادان ۴۰
بهداشت ۳۵
روان ۳۳
زبان ۱۷
حالا تخمین رتبه که زدم از ۲۰۳ تا ۲۵۰ می زنه
ایا دانشگاه شیراز قبول می شم رشته مهم نیس ؟!

سلام
بادرصدهای
داخلی۵۰درصد
کودک۶۲
مادرنوزاد۵۶
سلامت جامعه۴۵
روان۳۰
زبان بین منفی۱۵تا۲۰
معدل۱۵.۵۵
سهمیه۲۵درصدجانبازی
رتبم چندمیشه؟
ایاامکان قبولی در دانشگاه شیراز حتی رشته سالمندی سلامت جامعه روان وجود داره؟

باسلام با توجه به تخمین رتبه در داخلی جراحی۲۶۴_۳۰۴،مدیریت سلامت۳۱۳_۳۶۳؛کودکان۲۲۶-۲۶۶و روان پرستاری۲۹۵_۳۴۵می باشد آیا شانسی برای قبولی در دانشگاه همدان دارم دانشگاه همدان درجه چند است ممنونم؟

سلام.طبق تخمین رتبه شما رتبه من برای داخلی جراحی امسال بین 180تا 220 میشه.شانسی برای داخلی جراحی روزانه علوم پزشکی شهرکرد دارم؟

سلام وقتتون بخير من از تخمين رتبتون استفاده كردم و براي پرستاري كودكان رتبه ٣٠٠-٢٠٠ رو تخمين زد ميخواستم بدونم با اين رتبه شانسي براي قبولي دانشگاه اصفهان شهريه پرداز دارم؟

با سلام با درصدهایی روان:40و داخلی جراحی;65و بهداشت جامعه ;45و کودکان 55 و مادر و نوازاد 50 و زبان:5و معدل 15 میشه پرستاری ویژه وسالمندی سمنان و شاهرود رو قبول شد و رتبه ای ک میشه تواین دو تا دانشگاه قبول شد رو میگین حدودا؟

ببخشید با رتبه حدودی ۹۰۰-۸۰۰ در همه گرایش های رشته پرستاری ایا میشه پردیس خودگردان یا دانشگاه ازاد جایی قبول شد؟

ببخشید با رتبه حدودی ۹۰۰-۸۰۰ در همه رشته ها ایا میشه پردیس خودگردان یا دانشگاه ازاد جایی قبول شد؟

سلام،نرم افزار تخمین رتبه ارشد چقدر معتبر و قابل اعتماد هست؟
من با درصد بین ۳۵ تا ۶۵ رتبه ام دو رقمی شد،عجیبه!
درسی که امسال سخت هست رو چطوری،معادل پارسال سخت یا آسون کنیم؟چند درصد کم یا زیاد کنیم؟

سلام.
نرم افزار براساس درصدها و معدلهای سال گذشته براتون تخمین می زنه.
بالاترین درصد میانگین زده شده سال گذشته در ارشد پرستاری تو گرایش داخلی جراحی 96.8 درصد بوده و اگر طبیعتا شما میانگین درصدتون 65 درصد شده طبیعیه که رتبه تون دو رقمی بشه.
در ضمن معدل بسیار اهمیت داره. نفر اول معدلش 19.3 بوده و اگر شما معدلتون بین 17.5 تا 19 باشه قطعا رتبه خوب دو رقمی خواهید داشت زیر 30.
دقت نرم افزار بسیا بسیار بالاست.
سال گذشته همه تخمین ها رو مشاوران پرستاری به صورت دستی انجام می دادند و بیشتر از 97 درصد تطبیق رتبه داشتیم.پ
همه اون دانش الان داخل نرم افزار گنجونده شده.
سختی و یا آسونی کنکور امسال بلافاصله بعد از انتشار سوالات کنکور پرستاری 1400 تعیین میشه و مستقیماً داخل نرم افزار اعمال میشه و نیازی نیست شما خودتون کاری انجام بدید.

سلام و خسته نباشید با رتبه 109داخلی جراحی میشه تو تهران دانشگاه روزانه قبول شد؟

سلام ممکنه رتبه لازم برای ارشد گرایش کودک و روان دانشگاه تبریز رو بفرمایین؟ برای دانشگاه ازاد چطور؟

سلام وقتتون بخیر میشه لطفا حدود رتبه ی لازم برای 3 گرایشی که علوم بهزیستی و توانبخشی پذیرش داره رو بگین رتبه چند بشه قبول میشیم؟

سلام وقتتون بخیر میخواستم ببینم برای ارشد روانپرستاری و سالمندی و سلامت جامعه به ترتیب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی چه رتبه ای لازمه؟ و در کل هر گرایشی که شد تو دانشگاهای تهران نهایتا تا چند باشه رتبمون قبولیم؟ پیشاپیش ممنون🙏

سلام.
در مجموع آخرین رتبه ای که شانس قبولی در یک گرایش از پرستاری رو در روزانه دانشگاه های تهران می تونید داشته باشید تقریباً 150 خواهد بود.

سلام ممنونم از پاسخ‌گویی سریعتون 🙏
خوب می‌خوام حدود رتبه و درصد لازم برای قبولی در ارشد پرستاری گرایش روان و سالمندی دانشگاه شیراز رو بدونم چه روزانه چه شهریه پرداز. همینطور همینا برای دانشگاه جهرم و یاسوج

سلام مجدد. ممنون بخاطر پاسخگویی سریعتون 🙏
خوب پیرو سوال قبلیم، رشته روان رو در نظر بگیرین، رتبه و درصدای حدودی برای هم روزانه هم شهریه پرداز شیراز چجوریه؟
یاسوج و جهرم چطور؟

سلام مجدد. ممنون از پاسخگویی سریعتون 🙏
خوب توی سوال قبلی، گرایش روان رو مدنظر بگیرین، حدود رتبه لازم و میانگین درصدا برای روزانه و شهریه پرداز شیراز چجوری هس؟
روزانه و شهریه پرداز یاسوج و جهرم به چه صورته؟
بازم ممنون بخاطر وقتی که میذارین

سلام مجدد. ممنون بخاطر پاسخگویی سریعتون 🙏
خوب ببینین سوال قبلیمو با گرایش روان مدنظر بگیرین. میانگین درصدا و رتبه لازم روزانه و شهریه پرداز شیراز و روزانه یاسوج و جهرم چه حدودی باید باشه؟ خیلی ممنون میشم راهنماییم کنین

ممنون بخاطر پاسخگویی سریعتون🙏
خوب گرایش روان بیشتر مد نظرمه.
شیراز شهریه پرداز چطور هست چه رتبه و درصدی میخواد روانش؟ یه میانگین بگین ممنون میشم خیلی

سلام مجدد.
در پاسخ قبلی حداکثر رتبه قبولی دانشگاه شیراز روزانه 150 بود که به اشتباه 15 نوشته شده بود و اصلاح شد.
روان شیرازبرای شهریه پرداز رتبه ای بین 150 تا 200 نیاز دارید. میانگین درصدتون هم برای روان شهریه پرداز شیراز باید بین 30 تا 40 باشه

سلام و وقت بخیر. ببخشید برای قبولی ارشد پرستاری دانشگاه شیراز چه رتبه و چه درصدایی لازم هست؟ گرایشش تفاوتی نداره. بدا برای یاسوج و جهرم چطور؟ معدلم هم ۱۸.۵۶ هست.
خیلی ممنونم

سلام. گرایشش مهمه. خیلی هم مهمه.
در گرایشهای مختلف از رتیه 10 تا رتبه 15 متنوعه.
برای یاسوج و جهرم هم از رتیه 90 تا رتبه 480 متنوعه.
اینها روزانه هاست که گفته شد.
درصدها هم اصلا نمیشه بدون گرایش راهنمایی کرد.

سلام و وقت بخیر. ببخشید برای قبولی ارشد پرستاری دانشگاه شیراز، چه رتبه ای لازمه و چه درصدایی؟ گرایشش هم تفاوتی برام نداره. بدا یاسوج و جهرم به چه صورته؟ ممنون میشم جواب بدین. معدلم ۱۸.۵۶

سلام وقتتون بخیر…. برای ارشد پرستاری داخلی جراحی و روان دانشگاه اصفهان حدودا چه رتبه ای لازمه و میانگین درصد تقریبا چقدر باید باشه؟؟

سلام.
رتبه داخلی جراحی: بین 15 تا 30
رتبه روان: بین 90 تا 140
میانگین برای داخلی جراحی اصفهان: اگه کنکور آسون بشه حدود 60 و اگه سخت باشه بین 45 تا 50
میانگین روان اصفهان: اگه کنکور آسون بشه حدود 45 و اگر سخت باشه حدود 35

سلام،
وقتتون به خیر
اگر لطف بفرمایید بگید با سهمیه ی ۲۵% برای گرایش کودکان دانشگاه تهران حدودا هر درسی رو باید چند درصد بزنیم ممنون میشم.

سلام. نوسان سختی و آسونی سوالات دروس مختلف در کنکورهای سنوات مختلف، باعث میشه که روی تک تک درسها نشه درصد قطعی رو تعیین کرد. فقط میشه روی میانگین وزنی و همچنین ترازها و رتبه های قبولی راهنمایی های لازم رو داشته باشیم.
میانیگن شما باید بین 37 تا 50 باشه

سلام وقتتون بخیر من سوالی نداشتم فقط میخواستم بی نهایت تشکر کنم از مشاورین این سایت که زمانی که استرس داشتم راهنماییش ن فوق العاده تاثیر گذار بود و الان من داخلی جراحی سبزوار قبول شدم

سلام. خیلی ممنونیم از اینکه بعد از اعلام نتایج انقدر نسبت به ما لطف داشتید و خستگی رو از تن کل دپارتمان پرستاری که واقعا امسال برای همه شرایط سنگ تموم گذاشتند در آوردید.

سلام. تکمیل ظرفیت ممکنه اصلا برگزار نشه و یا اگر بشه به خاطر ظرفیتهای خالی مونده باشه نه ظرفیت هایی که مازاد بر ظرفیت های قبلی باشه

سلام من با رتیه ۳۸۷ در سهمیه و رتبه کل ۴۴۳ گرایش سلامت جامعه
شیراز روزانه‌میارم؟

سلام. با عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخگویی که به دلیل یک سری مشکلات ناشی از کرونا، به وجود اومد باید خدمتتون بگیم که نتایج قبل از پاسخگویی های ما اعلام شد و عملا خودتون محل قبولیتون رو می تونید مشاهده کنید و در اینجا محل قبولی رو با بقیه دوستان اشتراک بذارید.

سلام.
میخواستم بدونم با رتبه 93 و تراز 78.614 امکانش هست روان تهران قبول بشم؟

با سلام
یه سوال داشتم
من با رتبه در سهمیه ۳۸۷ و رتبه کل ۴۴۳
روزانه سلامت جامعه شیراز زدم
با کلیه رشته ها شهریه پرداز شیراز.
من روزانه سلامت جامعه میارم؟شهریه پرداز چطور؟

سلام. روزانه طبیعتا با توجه به رتبه تون و افت ظرفیت پذیرش رو نمی شه با قاطعیت گفت قبولید و طبیعتا شانی قبولی تا حدودی برای شیراز دارید و البته نتایج اعلام شده و خودتون متوجه جواب شدید. که اگر دوست داشتید م یتونید برای بقیه دوستان محل قبولیتون رو اعلام کنید تا در سال آینده از این کمک شما بهره ببرند.

سلام با تراز ۷۱.۷۷ و رتبه در سهمیه ۱۷۵ و رتبه کل ۲۰۰ شانس قبولی داخلی زنجان رو دارم ؟

باسلام خسته نباشید خدمت شما عزیز
سوالی که داشتم از خدمتتون اینه که با رتبه 278سهمیه آزاد در گرایش های داخلی جراحی ؛ویژه ؛و اورژانس؛شانس قبولی در محل رشته های داخلی جراحی فسا و یا اورژانس یزد رو دارم ؟شانس کدوم بیشتره؟
نمره تراز کل:68.380
رتبه کل در زیرمجموعه داخلی وویژه و اورژانس :320

سلام. بله شانس دارید. البته نتایج اعلام شده و شما می تونید به صورت دقیق نتایج ثبولیتون رو مشاهده کنید و در صورت تمایل اعلام کنید در همین جا تا دوستان هم از این اطلاعات ارزشمند شما برای سال آینده بهره مند بشن.

سلام با رتبه ۲۴ درسهمیه ۵درصدورتبه کل۱۸۷در روان
احتمال قبولی در ارشد روانپرستاری روزانه ساری وجود داره؟تراز۷۳

سلام. بله شانس دارید. نتایج البته اعلام شده و می تونید محل قبولیتون رو ببینید و در صورت تمایل با دوستانتون در اینجا به اشتراک بگذارید.

سلام با رتبه در سهمیه بیست پنج درصدی ۲۷ویژه و رتبع حدود ۲۷تا ۳۰بقیه گرایش ها
احتمال قبولی در ویژه گرگان و شاهرود چقدر هست؟

سلام. اگر ترازتون رو هم می گفتید دقیق می تونستیم جواب بدیم. البته به خاطر مشکلاتی که برای مرکز مشاوران تحصیلی افتاد، جواب ها رو داریم دیر می دیم و در این فاصله، نتایج ارشد اعلام شدند و می تونید نتیجه رو در سایت سازمان سنجش پزشکی ببینید و در صورت تمایل محل قبولی رو اعلام کنید تا دوستانی که مثل شما برای سهمیه 25 درصد دنبال اطلاعات قبولی م یگردند، از این رتبه و محل قبولی خودشون برای هدفگذاری ها یاحتمالی شون استفاده کنند.

سلام با رتبه۱۷سهمیه داخلی جراحی و۱۹ کل شانس قبول شدن در گرایش داخلی جراحی روزانه در یکی از دانشگاه های تهران رو دارم ؟ با تشکر

سلام. بله شانس دارید. نتایج اعلام شده و ما متاسفانه به دلیل مشکلاتی کهع به خاطر کرونا برای مشاورانمون پیش اومد، امکان پاسخگویی سریع رو نداشتیم. به هر حال نتایج اعلام شدند و شما محل قوبلی خودتون و البته جواب سوالتون رو گرفتید. می تونید در صورت تمایل نتیجه قبولی خودتون رو اعلام کنید تا بقیه بچه ها در سال بعد از این اطلاعات شما استفاده کنند.

با عرض سلام و خسته نباشید.
ببخشید با رتبه کل ۹۰ و سهمیه ۸۰ و تراز بین ۷۷ تا ۸۰ تو گرایش های مختلف پرستاری چه شهرهایی میشه قبول شد؟سهمیه ام آزاده با تشکر از شما به خاطر تخمین رتبه درستتون برای دفعه قبل

سلام. ممنون از اینکه با این پیامتون انرژی مضاعفی رو به دپارتمان پرستاری مرکز مشاوران تحصیلی دادید. متاسفانه به خاطر تاخیری که بنا بر مشکلات ناشی از کرونا به وجود اومد، جواب ما دیگه به کارتون نمیاد. نتایج اعلام شده و در صورت تمایل می تونید نتیجه نهایی قبولی خودتون رو برای دوستان بگید تا برای سال آینده از داده قبولی شما بهره مند بشن.

با سلام خدمت شما، با رتبه 225 سهمیه و رتبه کل 250 شانس داخلی و یا اورژانس و یا nicu رو دارم؟ سابقه کار هم دارم ترازم هم 69.9 هست

سلام.رتبه در سهمیه 646 سهمیه 5 درصدی روزانه،شهریه پرداز،آزاد جایی میشه قبول شد؟

سلام
میخواستم بپرسم با رتبه در سهمیه ی ۱۵۵ و رتبه کل ۱۷۹ با سهمیه ی آزاد و با نمره ی کل تراز ۷۴ در گرایش روان پرستاری،
شانس قبولیم در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و اهواز برای رشته ی روان روزانه به چه شلکه؟؟؟؟ ممنون میشم هر شهر رو بهم بگید.
در ضمن ممنون از تخمین رتبه ی دقیقتون، خیلی مشابه رتبه ی نهاییم بود

سلام درصدام اینطورن که زبان ۹۰ روان ۶۰ بهداشت ۵۰ مادرو نوزاد و کودک ۳۸ و ۴۰و داخلی جراحی ۲۵ درصد

سلام
منظور از دانشگاه تربیت مدرس ( برای گرایش سلامت جامعه) چیست؟
آیا مدرکش فرق میکنه با سایر دانشگاه ها؟آیا شرایط خاصی داره؟
آیا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی هیئت علمی میشوند؟

سلام. تربیت مدرس در دسته دانشگاه های وزارت علوم هست و تنها فرقش با دانشگاههای دیگه اینه که علوم پزشکی نیست. مدرکش از همین نظر که گفته شد تفاوت داره ولی در مجموع مدرکتون مورد تایید وزارت بهداشت هست. خیر هیئت علمی نمی شوند و شرایط هیئت علمی شدن مانند سایر دانشگاه هاست

با سلام
مرسی از وبسایت خوبتون
با رتبه سالمندی 447 و تراز 64000 ایا احتمال قبولی در سالمندی مازندران، بابل، گیلان یا گرگان هست؟
خیلی خیلی ممنون

سلام.بین رشته های پرستاری کودکان،بهداشت جامعه ،روان و سالمندی از لحاظ موقعیت شغلی و برتری میشه اولویت بندی کنین؟

سلام.بین رشته های پرستاری کودکان،بهداشت جامعه ،روان و سالمندی از لحاظ موقعیت شغلی و برتری میشه اولویت بندی کنین؟

سلام با رتبه کل ۴۰۰ ورتبه درسهمیه ۴۷ وتراز ۶۷احتمال قبولی درشهریه پرداز سالمندی گرگان هست؟
با رتبه ۲۴ درسهمیه ۵درصد
ورتبه کل۱۸۷وتراز۷۳احتمال قبولی درروزانه روانپرستاری ساری هست؟

سلام هزینه ی داخلی جراحی شهریه پرداز ایران چقدره؟ گیلان چه طور؟

سلام. هر قدر دانشگاه معتبرتر باشه شهریه اش بیشتره. دانشگاه علوم پزشکی ایران جزء دانشگاههای با شهریه بالاست و حتی شهریه اش در هر ترم نزدیک 9 ملیون هم می رسه ولی گیلان تا 6 ملیون
برای مشاوره کامل انتخاب رشته می تونید از لینک پایین استفاده کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام آیا اولویت اول نسبت به اولویت ۱۰م دارای امتیاز بیشتری است؟ ممکنه کسی رتبه برتری داشته باشه ولی اولویت اول بزنه یه رشته ایی را و قبول بشه ولی کسی که رتبه بهتری داشته و اولویت ۱۰م زده قبول نشه؟؟

سلام. اولویت بندی هرگز شانس قبولی شما رو بهتر یا بدتر نمی کنه. تا قبولی شما مشخص نشه سراغ رتبه های بدتر از شما نمی رن. پس فرقی نداره که یه نفر با رتبه بدتر از شما اولویت یکش چیزی باشه که اولویت صدم شماست. چون اول شما رو بررسی می کنند.
اگر رتبه های بهتر از شما الویت بندیشون جوری باشه که در نهایت ظرفیتی خالی برای یکی از کدرشته ها مونده باشه چه اونو اول بذارید چه آخر قبول می شید.
اولویت بندی وقتی خیلی مهمه که شما چندین شانس قبولی داشته باشید که باید بهترین شانس ها در اولویت های بالا باشه
برای مشاوره کامل انتخاب رتشه از لینک زیر می تونید استفاده کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام یه انتقاد داشتم تخمین رتبه ایی که برا من زدین هم خیلی تفاوت داشت
بنظرتون با رتبه ۱۵۰روان سهمیه ۵ درصد و رتبه کشوری۱۴۵۰ و سلامت جامعه و کودکان رتبه سهمیه ۱۶۰ ۱۸۰ آیا جایی قبول میشم؟ با توجه به اینکه امسال ۹۰۰نفر پذیرش دارن و ۳۰درصدش ماله سهمیه ایثار هست آیا روزانه و شهریه پرداز امیدی هست قبول بشم؟ هر دانشگاهی مخصوصا نیمه شرقی کشور

سلام. در مورد تخمین رتبه های 5 درصدی، واقعا نمیشه تخمین دقیقی زد و همونطور که قبلا هم بارها و بارها در جواب کامنتها گفته شد، تخمین رتبه سهمیه 5 درصد ایثارگی خیلی به تعداد شرکت کنندگان سهمیه 5 درصدی وابسته است و خیلی هم تحت الشعاع اون حد نصاب علمی 70 درصدی هست. براسا داده های پارسال عملا تخمین زده شده برای شما کاملا درست بوده. اگر نگاهی به درصدهای سال گذشته سهمیه های 5 ردصد بندازید کامل متوجه میشید.
امسال با توجه به اینکه ما حتی ضریب آسون بودن کنکور رو در نظر گرفتیم اماب رای شهمیه های 5 ردصد باز به خاطر تعداد شرکت کننده ها دچار خطا شدیم ولی برای سهمیه آزاد تقریباً تا حدود 95 ردصد و حتی بیشتر دقیق تخمین رتبه زدیم.
درباره قبولیتون هم باید بگیم که سهیمه 5 درصد روش قبولیش خیلی فرق داره. چون 5 درصد ظرفیت هر کد رشته به شماها می رسه که واقعا زیاد نیست و حتی اکثر دانشگاه ها به این 5 درصد سهمیه حتی ظرفیتی نمی دن و تجمع ظرفیت و رسیدن به عدد بالای نیم هست که باعث میشه داحل سهمیه بچه ها قبول بشن. در نهایت سهمیه 5 درصدی وقتی به ضرر میشه، از سهمیه 5 درصد بیرون میارن شما رو و با بچه های سهمیه آزاد مقابسه تون می کنند.
اگر داخل سهمیه بمونید و دانشگاه هایی که سهمیه 5 درصد تجمیعی بهشون اختصاص پیدا می کنه زیاد باشه شانس قبولی دارید در غیر اینصورت اگر سهمیه خارج بشید و وارد سهیمه ازاد بشید شانستون در خوشبینانه ترین حالت برای شهریه پردازها دانشگاههای درجه چهار امکان پذیره

سلام خسته نباشید
با رتبه ١٥٣ داخلی جراحی سهمیه آزاد ،امکان قبولی توی تهران هست؟

با سلام آیا با رتبه در سهمیه 308 و در کل 353 احتمال قبولی در ارشد داخلی جراحی علوم پزشکی کرمان هست ؟
تراز کل : 67.646

با سلام
آیا با رتبه در سهمیه 308 و در کل 353 داخلی جراحی امکان قبولی در این گرایش دانشگاه کرمان هست .؟؟
نمره کل تراز داخلی جراحی : 67.646

سلام خسته نباشید
با رتبه یک در سهمیه ایثارگری چقدر احتمال داره روانپرستاری دانشگاه تهرانو قبول شم؟
نمره کل ترازم در روان ۷۷.۴۱۳ هستش
در درس روان هم رتبه کلم ۱۲۵ هستش
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید🙏

سلام. صد در صد شما قبول هستید.
چون علاوه بر کسب هفتاد درصد حد نصاب علمی، کسی هم از سهمیه بالا دستتون نیست.
لطفا درصدهاتون رو اعلام کنید تا دوستان هم سهمیه ای بتونند از درصدهای شما برای هدف گذاریاشون استفاده کنند

سلام با رتبه ی کل سالمندی ۳۷۲ و رتبه ی در سهمیه ۳۲۶ و سهمیه استعداد درخشان میتونم سالمندی بابل یا مازندران قبول شم یا هر جای دیگ کلا سالمندی به نظرتون بازار کار خوبی داره؟

سلام با رتبه درسهمیه۵درصد۴۷ ورتبه کل۴۰۰ میتونم ارشد پرستاری سالمندی روزانه گرگان،یا شاهرود،یاساری،قبول بشم؟
وبا رتبه درسهمیه۵درصد۳۶ درداخلی جراحی و رتبه کل۲۳۶ شانس قبولی درروزانه داخلی جراحی بابل رو دارم؟

سلام
با رتبه ۶۰۰ ارشد پرستاری چقدر امکانش هست تکمیل ظرفیت سالمندی اصفهان قبول بشم؟ ( ۳-۴ نفر جلوم بودن )

سلام. با این کاهش ظرفیتها و حد نصاب رسیدن های سهمیه ایثارگری به خصوص سهمیه 5 درصد که رتبه های خیلی خوب و ترازهای خیلی بالایی آوردند، عملاً بهتره امیدی به تکمیل ظرفیت و دانشگاههای درجه یک علوم پزشکی نداشته باشید.
شاید یکی دو تا دانشگاه خیلی ضعیف اونم مثلا تو دوره شهریه پرداز تو تکمیل ظرفیت باشه و برا یاونها بتونید انتخاب رشته کنید.
می دونیم که نباید انقدر ناامید کننده جوابتونو بدیم ولی واقعا حق دارید که شرایط خودتونو به صورت واقعی ببینید و ما هم تو دپارتمان پرستاری تصمیم گرفتیم امیدهای واهی و البته بسیار دور از واقعیت رو به بچه ها ندیم.

یه سوال دیگ اینکه حدود شهریه ی دانشگاه شهریه پرداز چقدره؟ ممنون از پاسخگوییتون

سلام با رتبه کل داخلی جراحی ۶۷۷ و در سهمیه ۵۹۴ و سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان شانس قبولی داخلی جراحی هیچ جایی رو دارم؟ واینکه میشه یه توضیحی راجب تاثیر استعداد درخشان بدید چقدر موثره ؟ امیدی هست به قبولی روزانه؟

سلام. با توجه به سهمیه شانستون حدود 30 درصد برای قبولی بدون سهمیه افزایش پیدا می کنه. سهمیه استعدادهای درخشان 10 درصد ظرفیت مازاد رو برای شما اضافه می کنه و مثلا با این رتبه هایی که دارید تا حدود حداقل 100 تا 150 نفر رتبه شما بهینه می شه. با این حال شانس روزانه داخلی جراحی بریتون زیاد بالا نیست. مگر اینکه شهریه پرداز رو مشکلی برای قبول شدن نداشته باشید.
برای مشاوره انتخاب رتشه هم می تونید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام ببخشید با رتبه ۴۷۴ روان پرستاری در سهمیه ۵۴۳ رتبه کل آیا شانسی برای قبولی روزانه روان دارم

سلام با رتبه در سهمیه آزاد 501 داخلی جراحی
473 روانپرستاری ایا روزانه میتونم قبول شم جایی؟؟

سلام.جهت انتخاب رشته طرح نقره ای امروز ثبت نام و پرداخت کردم.الان باید چیکار کنم؟

سلام. با تشکر از حسن اعتماد شما، خدمتتون فردا تماس م یگیرند و راهنماییهای کامل رو انجام میدن. لطفا قبل از تماس از طریق فرمی که داده شدهف کارنامه تون رو برای دپارتمان پرستاری ارسال بفرمایید.
با تشکر

سلام و خسته نباشید،خواستم بپرسم من با رتبه سهمیه ۴۴۰۰ و رتبه کل ۵۱۰۰ آیا شانس قبولی در پرستاری مراقبت های ویژه دارم؟ ممنون از شما

سلام وقتتون بخیر من رتبم در سهمیه 5 درصد در کودگان شده 85 و در بقیه گرایش ها هم رتبم بین 90 تا 100 ولی رتبه کلم در کودکان شده 770 بنظرتون کودکان مشهد یا سمنان قبول میشم؟

سلام وققتون بخیر من کارشناس بیهوشی هستم رتبه ام در ارشد ویزه ۸۴۰ و در ویژه نوزادان ۷۲۲ و ویزه کودکان ۶۵۰ شده احتمال ویژه قبولی در استان سمنان یا مازندران رو دارم؟

سلام وقت بخیر میخاستم ببینم چند تا میتونیم انتخاب برای ارشد داشته باشیم ممنون از پاسخگویتون

سلام خسته نباشید ببخشید با رتبه در سمیه : روان 6219 و داخلی جراحی 6965 /سلامت جامعه 6168/توانبخشی 6601/مراقبت های ویژه نوزادان 6831/و رتبه کل :روان 7295/داخلی 8209/سلامت جامعه 7231/توانبخشی 7763/ویژه نوزادان 8054/ و معدل کارشناسی 14.58 امکان قبولی در گرایش های پرستاری هست؟ چه آزاد/روزانه / شهریه پردازهر کدوم در هر شهری فرقی نداره.

سلام
آیا با رتبه سهمیه داخلی جراحی 1024 و کل 1166
سهمیه سلامت جامعه 1069 و کل 1218
سهمیه سالمندی 745 و کل 848
امید به قبولی روزانه یا شهریه پرداز هست؟
مثلا داخلی جراحی شهریه پرداز اردبیل میتونم قبول شم؟

سلام من در گرایش داخلی رتبه 61 و در کل رتبه 67 شدم میخواستم ببینم چقدر احتمال داره اصفهان داخلی جراحی روزانه قبول شم؟

با سلام.. با رتبه در سهمیه های
سالمندی سالمندی658
مدیریت 750
سلامت جامعه750
روان895
توانبخشی و نظامی 903
داخلی،اورژانس،ویژه933
ویژه کودکان1081
کودکان و ویژه نوزادان 1083
آیا شانس قبولی در رشته های سالمندی و روان و کودکان دانشگاه های گلستان و مازندران و علی آباد کتول و بابل چه دولتی و چه شهریه پرداز رو دارم؟؟ شانس قبولی در کدام دانشگاه بیشتره؟

سلام. بله شانس قبولی در دوره شهریه پرداز رو دارید. نوع اولویت بندی شما تعیین می کنه که در کدوم گرایش، کدوم دوره و کدوم دانشگاه پذیرفته بشید. می تونید برای مشاوره کامل انتخاب رشته ارشد بهداشت از طریق لینک زیر اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

سلام. بشتگی به دو تا عامل داره:
1- ظرفیت خالی مونده از 25 درصد و 5 درصد
2- نوع چیدمان بالادستی های شما. اگر روی گرایشهای پرطرفدار برن رتبه های بهتر شما، شانس روزانه شما برای گرایشهای کم طرفدار خیلی زیاد میشه.
برا یمشاوره کامل انتخاب رشته هم می تونید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

با سلام رتبه در پرستاری ویژه و در سهمیه 432 و رتبه کل این گرایش 494 هسش بنظرتون روزانه زنجان گرایش پرستاری ویژه احتمال قبولی دارم ؟؟؟

سلام،
وقتتون بخیر،
رتبه ی من در ارشد پرستاری با سهمیه 5% بین 470 تا 600 هست، احتمال قبولی روزانه دارم؟
و اگه دارم، برای چه شهر هایی؟؟

سلام. با توجه به اینکه رتبه تون لب مرزی هست بهتره از لینک زیر برای مشاوره با دپارتمان پرستاری اقدام کنید.
مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 99
ضمنا با توجه به رتبه هاتون در گرایشهای درجه دو و سه پرستاری شانس روزانه رو دارید. اونم تا حدود 20 تا 30 درصد. رتبه بدون سهمیه و نمره کلتون هم برای محاسبه دقیق قبولی خیلی اهمیت داره

سلام
با رتبه های
داخلی جراحی ۱۰۵۹
ویژه ۱۰۵۹
اورژانس ۱۰۵۹
کودکان ۱۰۷۹
روان ۱۱۵۰

شانس قبولی دارم؟
اگر دارم، کرمانشاه یا تهران چه گرایشی؟

سلام من با رتبه ۲۳ روان،۴۶ داخلی جراحی و ۲۸ سالمندی
کدام یک از این رشته ها رو دانشگاه های تهران میتونم قبول شم؟ترجیحا هم خود دانشگاه تهران..
و اینکه کدام یک برای هیئت علمی شرایط بهتری داره؟

سلام. روان و سالمندی رو شانس دارید.
برای هیئت علمی روان شرایط بهتری داره.
لطفا کارنامه کاملتون رو برای ما ارسال کنید تا اگر نسبت به ترازی که به دست آوردید، نکته دیگه ای بود بهتون بگیم.
در ضمن درصدهای خودتون رو هم همینجا اعلام کید تا دوستان دیگه تون در سال بعد با توجه به رتبه خوب شما، براساس درصدهای شما برنامه ریزی و هدفگذاری کنند.
تیم مشاوران تحصیلی دقیقا همینجوری تشکیل شد. یعنی افرادی که زحمت کشیدند. رتبه های خوبی کسب کردند و برای کمک به دیگران داوطلب شدند.
موفق باشید.

سلام وقتتون بخیر . رتبه در سهمیه : کودک ۱۱۳۴ . روان ۱۶۳۹ و توانبخشی ۱۸۸۹ _ رتبه کل : کودک ۱۳۰۴ . روان ۱۷۷۳ . توانبخشی ۲۱۶۱ و بقیه ی رشته ها بالای دو هزار شدم . امکان قبولی روزانه در رشته های فوق الذکر در هر دانشگاهی یا شهریه پرداز مشهد وجود داره برام؟

سلام وقتتون بخیر
ببخشید من الان باید کدوم درصدا رو بهتون بگم ک ببینم نتیجه چی میشه؟

سلام. اگر منظورتون انتخاب رشته هست که باید رتبه هاتون رو بگید. از طریق فرم تماسی که در بخش تماس با ما هست، اطلاعات کامل کارنامه رو ارسال کنید تا بتونیم راهنماییتون کنیم.

سلام
با رتبه ٤٣٠ در گرايش سالمندي
و سهميه ٥ درصد ايثارگران
كدام يك از سالمندي
تهران مشهد شيراز اصفهان كاشان يزد رفسنجان
ميارم؟؟؟!!!!!!

ممنون

سلام خسته نباشین.با رتبه در سهمیه بهداشت جامعه 518 و رتبه کل456 ، کودکان رتبه در سهمیه 283 و رتبه کل323 ،روان رتبه در سهمیه 318 و رتبه کل 364 ،مراقبت ویژه نوزادان رتبه در سهمیه 347 رتبه کل 400 امکان قبولی روزانه شهرای تهران همدان اراک یا شهرای نردیک تهرانو دارم؟

سلام من رتبم تو داخلی جراحی ۵۹۴ شد تو سالمندی ۳۲۶ بهداشت جامعه هم ۴۵۰ اصلا امکانش هست جایی روزانه قبول شم شهریه پرداز چطور؟ یا دانشگاه آزاد؟ سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان هم دارم

سلام خسته نباشید ببخشید با معدل 14.58 و رتبه در سهمیه 6188 ورتبه کل 7253 در پرستاری کودکان آیا امکان قبولی در همین رشته پرستاری کودکان در روزانه وجود دارد؟ آزاد چطور؟ممنون میشم هر دو رو پاسخ بدید.

سلام خسته نباشید
رتبه من با تخمینی که برای من زدید زمین تا آسمون فرق داره علت چی میتونه باشه حتی در بدترین شرایط من نباید اینقدر رتبم بد میشد

سلام.
لطفا اطلاعات رتبه و کارنامه خودتون رو بفرمایید و از طریق بخش تماس با ما فایل کارنامه رو برامون ارسال کنید تا بررسی کنیم و به صورت خصوص جوابتون رو ارسال کنیم.

سلام وققتون بخیر
با درصد های
داخلی ۴۰
کودک ۴۰
مادر و نوزاد ۴۳
روان ۴۵
بهداشت ۱۵
زبان ۱۰
رتبه ام چه قدر میشه و اینکه برای داخلی جراحی یا کوکان اراک چه عادی چه شهریه پرداز چه قدر شانس دارم؟یا اینکه چه شهری و گرایشی بیشتر احتمال قبولی دارم؟

با تشکر از پاسخگویی .. فقط من دوبار بهتون پیام دادم یکبار تخمین رتبه تان زیر ۷۵ میباشد وشانس قطعی برای داخلی تهران واصفهان دارید ویک پیام دیگر گفتید تهران اصلا شانس ندارید اصفهان ۵۰ درصد نمیدونم کدومش درسته میشه راهنمایی بفرمایید

سلام خسته نباشید. در تخمین رتبه من زده بودین از 90 تا 200 با توجه به اینکه کودکم و 43 زدم احتمال قبولی تو گرایش کودکان مشهد و چقدر دارم؟

سلام ببخشید با درصد های داخلی جراحی ۶۲ کودکان ۵۲ نوزادان ۵۰ روان ۷۰ بهداشت ۴۰ وزبان ۵۰ و معدل ۱۸ در گرایش داخل جراحی رتبم تقریبا چند میشه؟

سلام
داخلي۳۰/۵
كودك ۵۸/۳
روان ۵۹/۷
مادران۵۰
سلامت جامعه ۱۶
زبان ۲۸/۳
معدل۱۵/۱۶
چه رتبه ای میارم؟

ببخشید در رابطه با کامنت قبلیم، روزانه تهران یا شهرای اطراف مث همدان و اراک اینا شانس قبولی دارم؟

سلام شما به من گفتین رتبم حدود 300 میشه یه سایت دیگه گفت حدود 1200 میشم و روزانه نمیارم من واقعا نا امید شدم کدوم واقعی تره

سلام. نتایج به زودی در میاد و می تونید رتبه واقعیتونو ببینید.
همونطور که مشخصه تمامی اینها تخمینه و هر تخمنی ممکنه خطا داشته باشه.
اما این همه اختلاف بین دو تخمین رتبه منطقی نیست.
در نهایت شما به زودی کارنامه تون رو می بینید و می تونید بین صحت این دو تخمین رتبه قضاوت کنید.

سلام خسته نباشین با درصد های زیر رتبه ام چند میشه
داخلی ۴۴
روان ۴۴
زبان ۴۵
کودک ۵۰
بهداشت ۲۵
مادر ۱۸
معدل هم ۱۸.۷۴

سلام خسته نباشین با درصدهای زیر شانس قبولی دارم؟
داخلی ۴۴
روان ۴۴
زبان ۴۵
بهداشت۲۵
مادر ۱۸
کودک ۵۰
معدل هم ۱۸.۷۴ و ۱۰ درصد سهمیه با ازمون استعداد درخشان رو دارم .

سلام خسته نباشید ببخشید با درصد های زیر چقدر شانس قبولی در گرایش داخلی جراحی یا اطفال اراک رو دارم؟ و رتبه ام حدودا چند میشه؟
معدلم ۱۶/۶۵
داخلی جراحی ۵۵
روان ۶۰
کودک ۶۰
مادر نوزاد ۵۰
بهداشت ۲۰
زبان ۱۲

سایت خوب و مفیدی است تا اینجا اکثر رتبه ها که تخمین زدید به واقعیت نزدیک است

سلام
داخلی۳۴
كودك ۵۸/۳
روان۵۴
مادران۶۵
سلامت جامعه ٢۹
زبان ۸۷
معدل۱۷/۱۸
ویژه کودکان تهران یارشهید بهشتی رو میارم؟رتبه ام چند میشه؟

سلام ببخشید درصدهامو اصلاح میکنم با معدل ۱۶.۲۶ودرصدهای زیر در گرایشی روان پرستاری روزانه همدان با توجه به آسون بودن کنکور امسال دربهترین بدترین صورت ممکن تخمین رتبه ام چند میشه ودر چه رشته هایی دیگه ایی میتونم روزانه همدان بیارم
داخلی جراحی:۲۲/۲%
کودکان:۵۰%
مادر ونوزادان:۵۰%
بهداشت جامعه:۳۷/۵%
زبان:۱۰%
روان پرستاری۶۲/۵%

سلام بامعدل ۱۶.۲۶ودرصدهای زیردرچه گرایشی درهمدان قبول میشم با توجه به آسون بودن کنکور امسال روان پرستاری روزانه همدان میارم وتخمین رتبه ام در بهترین بدترین حالت چند میشه
روان:۶۵/۲%
داخلی جراحی:۱۸/۸%
بهداشت جامعه:۴۰/۶%
کودکان:۵۰%
مادرونوزاد:۵۰%
زبان:۱۰/۳%

سلام.
بله کنکور بسیار آسون بوده. اگر براساس پارسال بود رتبه تون در بدترین شرایط 190 میشد ولی امسال تا حدود 1.5 برابر افزایش پیدا می کنه رتبه ها. یعنی ممکنه رتبه تون تا 300 هم برسه.
در هر حال شانس روزانه همدان رو برای روان دارید.

سلام خسته نباشین.با درصدهای کودکان ۴۷، روان ۵۴ ،بهداشت جامعه ۱۶ ،مادرو نوراد ۴۳ ،داخلی حراحی ۳۰ ، زبان ۶۷ امکان قبولی روزانه رو دارم؟رتبه مو چند تخمین میزنین؟

سلام خسته نباسید. میشه بگین رتبه من با این درصدا چند میشه؟ ممنون
روان۳۳ کودکان ۲۹ داخلی جراحی۲۹
مادر و نوزاد۱۰ زبان ۳ بهداشت جامعه ۳. معدلم ۱۶/۴۰ و سهمیه ۵ درصدی دارم.

باسلام میخواستم بپرسم با این درصدا که خدمتتون عرض میکنم امکان پذیرفته شدن گرایش داخلی جراحی دانشگاه های تهران یا اصفهان میباشد ؟
داخلی۵۹ روان ۶۸ کودک ۵۲ مادر ۴۱ بهداشت۴۲ زبان۷۰ معدلمم۱۸.۰۲

سلام ببخشید ممکنه تخمین رتبه منم انجام بدین
داخلی 54
کودک 12.5
روان 47
زبان 50
بهداشت 25
معدل 15.80

سلام با معدل۱۷۰۲۷ ودرصدای
داخلی۳۰
روان ۵۸
کودک۳۸
نوزاد۳۳
زبان۳۵
جامعه۲۰
احتمال قبولی تو چه گرایشی هست؟

سلام وقت بخیر
با معدل ١۶
داخلی ٣٣
کودک ١٧
مادر ٢٠
بهداشت‌ ١٨
روان ۴٩
زبان ۶٣
شانس قبولی دارم حتی بین المللی؟
رتبه م چ حدودی میشه

سلام و وقت بخیر
با داخلی جراخی ۳۳
روان ۴۴
بهداشت ۱۹
کودک ۲۷
مادرو نوزاد ۱۶
زبان ۳۱
معدل ۱۷.۸۳
و سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان شانس قبولی کرمانشاه دارم ؟

سلام
با روان ۴۴
داخلی جراحی ۳۳
بهداشت ۱۹
کودک ۲۷
مادرو نوزاد ۱۶
زبان ۳۱
سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان شانس قبولی در کرمانشاه رو دارم ،؟
معدل ۱۷.۸۳

سلام
با روان ۴۴
داخلی جراحی ۳۳
بهداشت ۱۹
کودک ۲۷
مادرو نوزاد ۱۶
زبان ۳۱
سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان شانس قبولی در کرمانشاه رو دارم ،؟
معدل ۱۷.۸۳

معدل ۱۶/۸۰
داخلی ۲۶
جامعه ۲۵
مادر ۳۸
روان ۵۶
کودک ۵۶
زبان ۷۵
سهمیه ۵ درصد
گرایش روان امیدی به دانشگاه های تهران میتونم داشته باشم؟

سلام
معدل ۱۶/۸۰
داخلی_جراحی ۲۶
جامعه ۲۵
مادر۳۸
روان ۵۶
کودک۵۶
زبان۷۵
برای گرایش روان چند میشه؟
سهمیه ۵ درصدی هم دارم

سلام و عرض خسته نباشید
ببخشید با درصد های
داخلی 54
کودک12.5
روان 47
بهداشت 25
مادر و نوزاد 52
زبان 50
معدل 15.80 احتمال قبولی برای داخلی جراحی یاسوج دارم؟

سلام
با این درصدا تخمین رتبم حدودا چند میشه؟

معدل۱۸
داخلی:۳۸
روان:۵۳
نوزادان:۴۳
کودک:۴۰
زبان:۴۵
بهداشت:۱۸

سلاو
د-ج 56 %
کودکان 35 %
مادران 35 %
بهداشت 33 %
روان 42%
زبان 65 %
معدل : 16/23
ویژه شهید رجایی
داخلی جراحی تهران ( هرر کدوم از دانشگاهها )

سلام با توجه به درصد های احتمالی زیر آیا داخلی جراحی روزانه قبول میشم و رتبه تقریبا چند میشه ؟؟
داخلی :54
روان :73
کودک: 60
نوزاد : 40
بهداشت :23
زبان : 44
معدل :18.38

سلام ببخشید با درصد های من که براتون فرستادم شما گفتین رتبم حدود ۶۰تا ۱۴۰ میشه تو یه سایت دیگه با همین درصدا گفتن ۸۵۰تا۹۰۰ چرا انقدر اختلاف هست؟

سلام. قطعا همونطور که از اسمش پیداست، نمیشه دقیق رتبه رو تخمین زد ولی طبیعتا با درصدها و معدلتون رتبه شما دیگه بخواد خیلی خیلی بد بشه از 250 به اونورتر نمیشه

سلام وقت بخیر
داخلی۴۴
کودک۳۸
مادران۳۸
بهداشت۲۵
روان۴۱
زبان۵۵
معدل هجده و چهارده
سهمیه ۵درصد
امکان قبولی تو گرایش داخلی جراحی یا سالمندی تو دانشگاهای گیلان یا زنجان رو بااین درصدهادارم؟ رتبم حدودی چقدر میشه؟ممنون

سلام وقت بخیر
داخلی۴۴
کودک۳۸
مادران۳۸
بهداشت۲۵
روان۴۱
زبان۵۵
معدل۱۸و۱۴
سهمیه ۵درصد
امکان قبولی تو گرایش داخلی جراحی یا سالمندی تو دانشگاهای گیلان یا زنجان رو بااین درصدهادارم؟ رتبم حدودی چقدر میشه؟ممنون

سلام ایا معدل فرضا ۱۵ دانشگاه دولتی و ازاد توی ازمون ارشد باهم فرق داره ؟؟

باسلام
داخلی30
نوزاد33
کودک37.5
جامعه21
روان58
زبان35
معدل17.27 امکان قبولی دانشگاه روزانه تیپ1 توچه گرایشی هست؟مثلا روان احتکال قبولیش هست؟

سلام. برای روان بهترین شانس رو بین بقیه گرایشها دارید. تا حدود 60 در صد در بدبینانه ترین حالت و تا حدود 75 درصد در حالت خوشبینانه شانس قبولی دارید

سلام و وقت بخیر
داخلی جراحی ۵۵/۶
کودکان ۵۵/۶
مادر و نوزاد ۴۱/۷
بهداشت جامعه۱۶/۷
بهداشت روان ۵۱/۴
زبان۵۰
معدل ۱۸/۳۸
میخواستم حدود رتبه رو بدونم و چه گرایشی که امکان قبولی داره؟ شیراز میتونم بیارم؟

سلام و وقت بخیر
داخلی جراحی ۵۵/۶
کودکان ۵۵/۶
مادر و نوزاد ۴۱/۷
بهداشت جامعه۱۶/۷
بهداشت روان ۵۱/۴
زبان۵۰
معدل ۱۸/۳۸
حدود رتبه رو میخواستم بدونم و گرایش که امکان قبولی داره

احتمال قبولی گرایش روان هست اطراف مشهد روزانه و شهریه پرداز یا داخلی ٣٣
کودک ١٧
مادر ٢٠
بهداشت ١٨
روان ۵٠
زبان ۶۴

سلام با این درصدا با سهمیه 25 درصد داخلی جراحی تهران قبول میشم؟
داخلی48
روان 50
کودک 38
مادرنوزاد 38
روان12
زبان71

سلام.
با توجه به رتبه هاتون و ویرایش درصد روان و بهداشت در پیام بعدی، رتبه تون در بدترین حالت و بدون در نظر گرفتن سهمیه زیر 220 و در بهترین حالت زیر 130 میشه.
با سهمیه 25 درصد رتبه تون تا زیر 15 تا 25 پایین میاد.
روزانه تهران رو 60 تا 75 درصد ولی شهریه پرداز رو 90 تا 100 درصد شانس خواهید داشت.

باسلام .بادرصد های زیر شانس قبولی توی گرایش های اورژانس یزد و یا مراقبت ویژه دانشگاههای سراسری و همچنین داخلی جراحی فسا رو دارم

داخلی جراحی 50

کودکان. 46

مادرو نوزادان. 50

روان پرستاری 61

زبان انگلیسی 40

بهداشت جامعه. 31

معدل 15/75دانشگاه دولتی

باسلام .بادرصد های زیر شانس قبولی توی گرایش های اورژانس یزد و یا مراقبت ویژه دانشگاههای سراسری و همچنین داخلی جراحی فسا رو دارم

داخلی جراحی 50

کودکان. 46

مادرو نوزادان. 50

روان پرستاری 61

زبان انگلیسی 40

بهداشت جامعه. 31

سلام وقتتون بخیر بادرصدا داخلی ۶۰ کودک۵۲ مادرونوزاد۴۰ روان۷۰ بهداشت۴۰ زبان ۷۰ گرایش داخلی جراحی دانشگاه های تهران یا اصفهان میشه اورد ؟ درضمن معدلم ۱۸.۰۲ میباشد باتشکر

سلام. اگر خیلی خوش شانس باشدی رتبه تون زیر 100 و اگر بدشانس باشید رتبه تون زیر 200 میشه.
در حالت خوشبینانه شانسی برای تهران ها ندارید ولی اصفهان شاید تا حدود 50 تا 60 درصد محتمل باشه

سلام ممنون از پاسخگوییتون
با این درصدا من چند درصد شانس قبولی روان یا سلامت جامعه روزانه دولتی رو دارم؟اصلا امکانش هست؟شهریه پرداز جطور؟
داخلی جراحی 8
کودکان ۲۵
مادرنوزاد ۳۳
روان ۳۳
زبان ۶۷
بهداشت جامعه ۱۴
ممنون

سلام ممنون از پاسخگوییتون
با این درصدا من چند درصد شانس قبولی روان یا سلامت جامعه روزانه دولتی رو دارم؟اصلا امکانش هست؟شهریه پرداز جطور؟
داخلی جراحی 8
کودکان ۲۵
مادرنوزاد ۳۳
روان ۳۳
زبان ۶۷
بهداشت جامعه ۱۴

سلام معدل 16 با این درصدا رتبه حدودی چنده و بهترین گرایش چی میتونه باشع؟
داخلی33
کودک 12
مادر20
بهداشت20
روان51
زبان 65

سلام وقت بخیر
با معدل ١۶
داخلی ٣٣
کودک ١٧
مادر ١۶
بهداشت ٢٠
روان ۴۵
زبان ۶۵
به نظرتون رتبه م چ حدود میشه
و اینکه احتمال قبولی پردیس سالمندی بیشتره یا روان؟

باسلام

داخلی جراحی. 50

روان پرستاری 61

مادرو نوزادان. 50

زبان انگلیسی. 40

کودکان. 46

بهداشت جامعه. 31

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید چه رشته ای و چه دانشگاهایی امکان قبولی دارم

سلام
وقت بخیر
داخلی ٣٣
کودک ١٧
مادر نوزاد ٢٠
روان ۴٨
بهداشت ٢٠
زبان ۶٣
به نظرتون رتبه چند میارم و این ک کدوم گرایش بهتره بزنم؟

سلام
خسته نباشید
داخلی ۵۰
زبان ۷۰
مادرونوزاد ۵۵
کودک ۳۵
بهداشت جامعه ۳۰
روان۶۰
میخواستم ببینم تهران روزانه یا شبانه هر گرایشی فرق نمیکنه قبول میشم؟؟ و حدود رتبم چنده
معدلمم ۱۶.۴۸ هست

سلام من با این درصدا چه رتبه ای میارم.معدل۱۶/۹۰
داخلی۴۳ کودک۵۱ روان۴۳بهداشت۲۰مادران۲۵ زبان۴۳.ممنون

سلام وقتتون بخیر ممنون از پاسخگوییتون شما گفتین ک رتبم تقریبا توی روان ۱۲۰تا۲۲۰مبشه با این رتبه شانس قبولی روان اصفهان هست؟چ دانشگاهای شانس دارم ممنون

سلام ببخشید من قبلاً درصدام رو فرستادم احتمال داخلی سنندج و ارومیه و اردبیل و کرمانشاه و تبریز کدام بیشتر هستش

سلام با درصد های زیر چه رتبه ای دارم
داخلی جراحی 32
کودکان 28
مادران 27
روان30
زبان 30
بهداشت 25

داخلی۱۹
بهداشت۹
کودک ۳۳
مادرو نوزاد ۳۳
روان ۴۰
زبان ۴۰
اگر معدل۱۶یاشه رتبه چند اگر ۱۷باشه چند در ضمن سانش کدوم گرایش بیشتره

داخلی۶۰
کودکان۲۵
زبان۳۰
روان ۶۶
نوزاد۵۸
بهداشت۱۳/۵
معدل اگر ۱۶ باشه چند اگر ۱۷باشه چند میشه رتبه درضمن احتمال داخلی مازندران هستش

با تشکر از تخمین رتبه خوبتون میشه بگید با درصدا و معدلی که در کامنت قبل گفتم آیا احتمالش هست گرایش خاصی قبول شم؟
احتمال قبول شدن دانشگاه دولتی رو دارم؟

با تشكر و خسته نباشيد از تخمين رتبه اي كه انجام داديد آيا احتمال قبولي در گرايش خاصي وجود دارد؟ در كامنت قبلي با توجه به درصد و معدل رتبه دربهترين حالت 320 و در بدترين حالت 500 بود

بله شانس قبولی قطعی وجود داره. گرایش هایی مثل روان پرستاری و سالمندی به خاطر عدم انتخاب اولویت های بالای رتبه های خوب داخلی جراحی، انبساط رتبه ای تا حدود 500 هم پیدا می کنه. البته طبیعیه که چنین رتبه هایی به شهریه پردازها برسه

سلام خسته نباشین
ببخشید گفته بودین که گرایش را مشخص نکردم…ایا امکان قبولی من توی کودکان اراک هست؟؟روزانه یا شهریه پرداز؟؟
و کودکان‌و روان شهرهای اطراف چطور؟

با سلام ميخواستم بدونم با اين درصد ها چه رتبه اي ميارم ؟
داخلي ٦٢
مادر نوزاد ٧٥
روان ٨٥
كودكان ٣٦
بهداشت ٥١
زبان صفر
معدل ١٦/١٠

سلام لطف کردین جواب دادین
ولی یه موسسه دیگه با همین درصد ها برام نوشت شانسی ندارین
قبول بشین
واقعا من ناراحت شدم الان موندم
یعنی امیدی هست
موسسه معین بودن

موسسات براساس درصدهای سال های قبل جواب می دن.
امسال کنکور آسون بود و اصلا نمیشه با میانگین درصدهای پارسال تخمین رتبه درستی رو انجام داد.
ما سختی و آسونی و البته میزان ترازبندی وزارت بهداشت رو سعی می کنیم با تمام دقت تو تخمین رتبه هام وارد کنیم.

ببخشید تخمینی که برای رتبه ی‌من زدین با احتساب معدل بوده؟ معدلم ۱۶/۸۹ .و اینکه امکان قبولی گرایش داخلی دانشگاه های تهران رو دارم؟

سلام وقتتون بخیر. باتوجه به اینکه داخلی داره اشباع میشه به نظر شما اگر علاقه رو در نظر نگیریم کدوم گرایش برای هیئت علمی شدن بهتره؟ یه سوال دیگه هم داشتم بین کودک و روان کدوم گرایش بهتره

سلام
داخلی ۳۰
کودکان ۵۰
مادران ۵۴
روان ۵۰
بهداشت ۳۲
زبان ۶
رتبه من چند میشه و احتمال قبولی تو چه گرایشی هست
مرسی

سلام
روان۶۲
داخلی۴۴
کودکان۴۴
زبان۳۲
سلامت جامعه۱۳
مادران۱۱
معدل۱۵:۲۰
گرایش روان
رتبم چند میشه؟جایی قبول میشم؟

سلام وقت بخیر، مبخواستم بپرسم رتبه های واقعی در همین حدود که تخمین زدین هست؟ آخه تو هر سایتی یه جوره اختلاف زیادی دارن باهم

سلام.
تخمین رتبه همونطور که از اسمش معلومه تخمینی هست و نمیشه گفت رتبه واقعی و دقیقه
اما اگر درصدهای سال گذشته و ترازهای سال گذشته و مقایسه سوالات امسال و پارسال رو دقیق محاسبه کنیم، رتبه تون تقریبا با اختلاف خیلی کمی تو همون بازه ای قرار می گیره که براتون تخمین زده شده

سلام ببخشید با رتبه ی چند سهمیه ی ایثارگران ۵ درصد میشه قبول شد؟یعنی نهایت تا چه رتبه ایی هرساله در سهمیه ی ایثارگران ۵ درصد فرد قبول میشه؟

سلام.
اولا که سهمیه 5 درصد امسال تازه سه ساله میشه.
تقریباً قبولی تو سهمیه 5 درصد ایثارگران به دو تا فاکتور بستگی داره:
1- ترازتون که باید حد نصاب 70 درصدی رو داشته باشید که عملا برای قبولی این 70 درصد حد نصاب کفایت نمی کنه و تقریبا ترازتون باید نزدیک به 85 درصد آخرین قبولی سهمیه آزاد باشه تا شانس قبولی داشته باشید. عملا با 70 درصد حد نصاب شانس ندارید چون رقیباتون که هم سهمیه شما هستند ظرفیت رو پر می کنند مگر اینکه خوش شانس باشید و از سهمیه 25 درصد ایثارگران ظرفیت خالی خوبی براتون مونده باشه
2- اختلاف بین رتبه شما در سهمیه 5 درصد با رتبه کشوری یا رتبه بدون سهمیه.
به همین خاطر عملا قبولی شما وابسته به اینه که ترازهای هر سال چه تغییری بکنه و چند نفر داوطلب سهمیه 5 درصد باشند. این قضیه سال به سال تفاوت زیادی داره
ولی اگر می خوای جواب بهتر بگیری باید شرایطت برای قطعی شدن قبولیت اینجوری باشه:
رتبه تون تقریبا یک سوم آخرین رتبه مجاز سهمیه ات باشه و دو ترازت عددی بین 45 تا 55 بشه

سلام میشه‌لطف کنید رتبه ی منم تخمین بزنید؟ داخلی ۶۱ کودک ۴۱ مادر ۴۱ زبان ۹۰ روان ۸۰ بهداشت ۲۰ معدل ۱۶/۸۹

سلام وقتتون بخیر میخاستم ببینم من با این درصدها شانس قبولی برا کرمان یا برا شهریه پرداز و آزاد کرمان دارم . داخلی جراحی ۵۵ و مادران نوزادان ۳۹ و کودکان ۳۶و روان ۲۹و بهداشت ۱۹و زبان ۲۶ و معدل ۱۶/۲۲ . با تشکر

سلام. گرایش مد نظر رو نگفتید.
با توجه به گرایشهای مختلف رتبه تون بین 150 تا 420 میشه.
بستگی داره چه گرایشی بخواید ولی در مجموع گرایشها شانس کرمان به خصوص شهریه پرداز رو خواهید داشت

سلام بامعدل۱۸.۴۷
داخلی۴۱
کودکان۵۱
مادران۵۰
روان۶۲
بهداشت۱۶
زبان۴۸
رتبه م چند میشه
گرایش سالمندی قبول میشم روزانه؟

باسلام با معدل ۱۷:۴۰ ودرصدهای زبان ۶۵
روان ۶۰
مادران ۳۰
بهداشت ۲۰
کودک ۱۶
داخلی ۲۰
رتبم چندحدودا میشه در گرایش روان؟

داخلی 58/7
کودکان51/6
نوزاد44/44
بهداشت 31/6
روان 30.5
رتبه و گرایش ها و شهرای قبولی استان آذربایجان غربی

داخلی ۵۸/۵
کودکان ۵۱/۶
نوزاد ۴۴/۴۴
بهداشت ۳۱/۶
روان ۳۰/۵
زبان ۱۰ رتبه ام چند میشه و مراقبت ویژه ی کودکان. که سابقه ی بالین ندارم قبول میشم یا داخلی جراحی یا روان
معدل ۱۶/۷۴

داخلی ۵۸/۵
کودکان ۵۱/۶
نوزاد ۴۴/۴۴
بهداشت ۳۱/۶
روان ۳۰/۵
زبان ۱۰ رتبه ام چند میشه و مراقبت ویژه ی کودکان. که سابقه ی بالین ندارم قبول میشم یا داخلی جراحی یا روان

سلام
داخلی جراحی ۲۰
کودکان ۴۰
مادر و نوزاد ۲۰
روان ۵۰
بهداشت ۱۶
زبان ۴
حدود رتبه چقدر می شه احتمال قبولی ارشد دارم ؟
ازاد چطور ؟

سلام با این درصدا احتمال قبولی در اراک را دارم؟ معدلم ۱۶/۸۰
داخلی ۳۷/۵ روان ۵۳ مادران ۴۸/۵
کودکان ۶۲ بهداشت ۱۳/۹ زبان ۵

سلام میخواستم بدونم تاثیر استعداد درخشان ده درصد چقد هست من معدل ۱۷.۵۹ دارم و درصدام داخلی ۴۱ روان ۶۱ بهداشت ۳۳ مادر ۳۴ کودک ۱۲ زبان ۳۶ احتمال روزانه داخلی جایی رو دارم؟ ممنون از پاسخگوییتون

سلام میشه لطفا بگین با این درصدا رتبم چند میشه؟ داخلی ۶۱ مادر ۴۰ کودک ۴۰ روان ۸۰ زبان ۹۰ بهداست ۲۰ معدل ۱۶/۸۹

سلام وقتتون بخیر با این‌ درصدا رتبه ام حدودا چند میشه؟ داحلی ۶۱ کودک ۴۱ مادر ۴۱ بهداشت ۲۰ زبان ۹۰ روان ۸۰

سلام با این درصد ها میتونم شیراز قبول شم هر گرایشی و رتبم تقریبا چقدره
داخلی ۴۰
روان ۶۴
جامعه۵
مادرنوزاد۵۰
کودکان۵۰
زبان۱۰
سهمیه ۵ درصد دارم معدل ۱۴.۸۲

سلام بنظرقبول میشم؟
داخلی جراحی۲۰
زبان۸
مادرونوزاد۱۸
بهداشت۱۰
روان۱۵
کودک۲۲

سلام داخلی جراحی ۴۱ روان ۶۱ بهداشت ۳۳ مادر ۳۴ زبان ۳۶ کودک ۱۲ معدل ۱۷.۵۹ و سهمیه ۱۰ درصد استعداد درخشان دارم حدود رتبه چند میشه میتونم داخلی جراحی روزانه قبول شم؟

سلام. رتبه تون تقریباً بین 190 تا 320 می تونه باشه با سهمیه 10 درصد با توجه به اینکه 10 درصد مازاد هر ظرفیت دانشگاه به استعدادهای درخشان تعلق می گیره رتبه تون رو میشه معادل رتبه 100 بهبود داد. شانس روزانه خواهید داشت

با سلام ميخواستم بدونم با اين درصد ها چه رتبه اي رو به دست ميارم و ااينكه شانس قبولي در گرايش روان يا هر گرايش ديگه اي در دانشگاه مازندران رو دارم؟
داخلي ٣٦
مادر نوزاد٣٦
كودكان ٢٠
بهداشت ١٢
روان ٤٥
زبان ٢٠
معدل ١٥/٩٧

سلام با معدل ۱۷:۳۹
درصدهای زبان ۶۷
روان ۶۳
داخلی ۲۰
کودک ۱۵
مادران ۳۰
بهداشت ۲۰
چ رتبه ای میارم

با سلام ميخواستم بدونم با اين درصدها چه رتبه اي ميارم؟ و احتمال قبولي در مازندران گرايش روان يا هر گرايش ديگه اي رو دارم؟
داخلي ٣٦
مادر نوزاد ٣٦
كودكان ٢٠
بهداشت ١٢
روان ٤٥
زبان ٢٠ معدل ١٦

سلام خسته نباشید
داخلی جراحی 50
کودکان 40
مادر و نوزاد 35
بهداشت 35
روان 64
زبان 38
معدل 18.30
سهمیه 10 درصد با آزمون استعداد درخشان و 5 درصد ایثارگران دارم.
لطفا رتبه منو هم تخمین بزنید.
احتمال داره داخلی حراحی یا روان روزانه دانشگاه های تهران، شیراز یا مشهد رو بیارم؟
یه سوال دیگه هم دارم رتبه تو یه سهمیه حساب میشه یا هر دو؟

سلام. در حالت بدون سهمیه رتبه تون تو روان احتمالا بین 70 تا 160 بشه و تو داخلی بین 95 تا 230 بشه. با توجه به سهمیه 5 درصد و 10 درصد استعداد درخشان رتبه تون تا زیر 10 سهمیه بهبود پیدا می کنه. روان رو شانس خوبی در دانشگاه های خوب دارید. داخلی هم شانس دارید ولی نه به اندازه روان.
رتبه تو سهمیه برای ارشد بهداشت خیلی مهمه ولی شمایی که سهمیه 5 درصد دارید باید بدونید که رتبه مثلا 5 سهمیه ایثارگران معادل رتبه 5 سهمیه آزاد نیست. بلکه شما بین همه 5 درصد ایثارگران رتبه 5 به دست آوردی.
از طرفی 5 درصد ظرفیت هر دانشگاه به شما ها می رسه به اضافه ظرفیتهای خالی مونده از سهمیه 25 درصد.
منظورمون اینه که رتبه شما باید یه چیزی بین رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه محاسبه میشه. یعنی رتبه تون نه به خوبی رتبه در سهمیه تون هست برای قبولی و نه به بدی رتبه در کشور یا رتبه بدون سهمیه. یک تعادلی بین هر دو رتبه برای سهمیه های ایثارگران وجود داره.
مثلا اگر شما رتبه 10 سهمیه 5 درصد ایثارگران بشید و رتبه بدون سهمیه تون بشه 100، تقریبا معادل کسی که رتبه ای بین 40 تا 60 در سهمیه آزاد داره قبول میشید.

سلام
حداکثر رتبه ای که برای داخلی شهید بهشتی لازمه چقدر است؟
و برای داخلی اصفهان با چه رتبه ای میسه قبول شد؟
البته در دوره روزانه.

خیلی ممنون از پاسخگوییتان

سلام.
با توجه به تداخل انتخاب گرایشها بین اغلب داوطلبان ارشد پرستاری میشه گفت که رتبه قبولی داخلی بهشتی بین رتبه های 15 تا 28 در نوسانه و برای اصفهان بین 20 تا 45 در نوسانه

سلام خسته نباشید
خاستم بپرسم برای انتخاب رشته الان چه رشته هایی بهترن
و اینکه درسته میگن داخلی اشباع شده؟
و بنظرتون گرایش مهمتره یا دانشگاه؟
مثلا داخلی همدان بهتره یا کودک تهران مثلا؟

داخلی به خاطر پذیرش خیلی زیادش به نوع ید رمرز اشباع شدگی قرار داره. البته بسته به نوع هدفی که دارید برای خوندن ارشد، خیلی بحث متفاوت میشه.
از نظر ادامه تحصیل دانشگاه هر چقدر معتبر باشه بیشتر به کارتون میاد تا گرایش

مرسی از راهنماییتون معدلم ۱۶.۴ است باین معدل رتبم چند میشه و آیا روان بجنورد ، بیرجند، نیشابور، رو روزانه قبول میشم؟ شانس قبولیم در روان شهریه پرداز شهرهای درجه یک چقدره؟

معدلتون حدود 1.4 نمره ترازتون رو بهبود میده و رتبه تون بین 25 تا 50 نفر بسته به نوع گرایش جابجا میشه. احتمال روان رو دارید در این شهرها نه به صورت قطعی ولب بیشتر از 70 درصد شانس دارید. شهریه پرداز دانشگاه های درجه یک رو هم شانس دارید. البته به شرطی که به رتبه ای که برای بدترین حالتتون گفتیم نرسه رتبه تون

سلام ممنونم آیا امکان قبولی در شهریه پردازعلوم پزشکی مشهد گرایش روان پرستاری هست و لطفا بفرمایید دانشگاههای درجه چهار کدام شهره هستند

سلام. بله هست. دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام و … جزء دانشگاه های علوم پزشکی درجه 4 به حساب میان.

سلام منکه امید زیادی نداشتم با این درصدام
اما گفتین رتبه ام میشه بین 200تا 350
یعنی زبان اینقد موثره؟؟؟؟؟؟
امکان قبولی بهداشت جامعه تبریز هست؟

سلام
ممنون میشم رتبه منو تو سهمیه آزاد حدس بزنین
زبان 90
روان 43
داخلی 26
بهداشت 23
کودکان 13
نوزاد 6

با سلام و احترام
در کامنت قبلی درصدهارو ارسال کردم معدل رو فراموش کردم
معدل ۱۷.۵۳

سلام. اگر معدلتون رو 17.53 بگیریم با توجه به اینکه در کامنتهای قبلی 15 در نظر گرفته بودیم 2.5 نمره دیگه روی ترازتون میاد و رتبه تون رو تا حدود زیر 60 براساس داده های سال گذشته و تا حدود زیر 150 براساس آسونتر شدن کنکور امسال بهتر می کنه

سلام با درصدای
داخلی 70
کودک 56
مادر 34
بهداشت 26
روان 55
زبان 65
معدل 17.2
رتبم حدودا چند میشه و کدوم دانشگاها شاتس قبولی هست؟

سلام. براساس داده های پارسال زیر 10 می شدید. الان که کنکور آسونتر شده تا زیر 40 میشید و شانس قبولی روزانه شما در دانشگاهها زیاده ولی چون گرایش رو مشخص نکردید عملا نمیشه گفت شانستون قطعیه یا نه.و مثلا تو داخلی 100 درصد روزانه دانشگاههای درجه یک شهرستان و تا حدود 70 الی 80 درصد دانشگاههای تهران پذیرفته می شید. برای روان تهران هم بیش از 90 درصد شانس دارید. البته به انتخاب رشته تون هم بعد از اومدن نتایج بستگی داره که باید خیلی دقت کنید.

سلام با درصد داخلی جراحی۳۷
کودکان۵
مادران۲۵
جامعه۳
روان۴
زبان صفر
سهمیه جانبازی۲۵ درصد
چه رتبه ای میشم و آیا داخلی جراحی فسا میارم؟

روان شناسی 62
داخلي جراحی 40
زبان 62
بهداشت 40
مادرنوزاد 30
کودک 50
معدل 17 تهران داخلی قبول میشم؟

روان شناسی 62
زبان 62
داخلي جراحی 40
مادرنوزاد 30
کودک 50 درصد
بهداشت 40
معدل 17 تهران داخلی قبول میشم..?

داخلی 44
روان 62
بهداشت 44
زبان 62
مادر نوزاد30
کودک 50
معدل 17 داخلی تهران قبول میشم؟ یا سالمندی

روان شناسی 62
داخلي جراحی 40
زبان 62
بهداشت 40
مادرنوزاد 30
کودک 50
معدل 17 تهران داخلی قبول میشم؟

روان شناسی 62
داخلي جراحی 40
زبان 62
بهداشت 40
مادرنوزاد 30
کودک 50
معدل 17 تهران قبول میشم؟

سلام. رتبه تون براساس سال گذشته می تونست زیر 80 باشه ولی با افزایش میانگین به خاطر آسونتر بودن کنکور احتمالا رتبه تون زیر 200 بشه. اگر میانگین ماکزیمم حدود 65 بشه روزانه تهران رو شانس دارید در یکی از گرایشها به هر حال و احتمالش هم تا 90 درصده ولی اگه میانیگن بره بالای 70 تا 75 شانستون تا حدود 60 تا 70 درصد میشه

سلام…با این درصدها میشه داخلی جراحی مسهدقبول بشم؟
داخلی۵۸
روان۵۷
زبان۵۴
بهداشت۱۸
کودکان۳۱
مادرنوزاد۴۱

سلام. در کامنت قبلیتون تخمین رتبه تون رو انجام دادیم.
روزانه اش رو تا 60 الی 70 درصد شانس دارید البته به شرطی که میانگین درصد نفر اول تا 65 درصد بشه ولی اگر بره بالای 70 تا 75، شانسی نخواهید داشت

سلام با درصد داخلی۳۱
کودکان۵
مادران ۲۵
روان۵
جامعه ۳
زبان صفر
معدل۱۵
و سهمیه۲۵درصد جانبازی
چه رتبه ای میارم و آیا داخلی جراحی فسا میارم؟

سلام ببخشید با درصد
داخلی۳۱
کودکان۵
روان۴
مادران۲۵
جامعه۳
زبان صفر
معدل۱۵
سهمیه جانبازی۲۵درصد
رتبم چقدر میشه و آیا داخلی جراحی شهر فسا میارم؟

سلام. در حالت بدون سهمیه رتبه تون بالای 1300 تا 1700 میشه. تو سهمیه نزدیک به 100 یا 150 میشید. احتمال آوردن داخلی جراحی شما بسته به تعداد شرکت کنندگان 25 درصد ایثارگران داره. اگر براساس داده های پارسال همه چیز رو بدونیم، شانس بریا فسا دارید نزدیک به 70 درصد. اگر تعداد داوطلبای سهمیه 25 درصد، ظرفیت دانشگاهها و الیته از همه مهم تر میانیگن درصد نفر اول تغییری نکنه. با توجه به آسونتر بودن کنکور امسال، میانیگن درصد بین 15 تا 20 درصد بیشتر میشه. اگر بتونید 70 درصد تراز قبولی آخرین سهمیه آزادی فسا رو بیایرید شانستون هست ولی الان بحثی که هست اینه که شاید شما نتونید 70 درصد تراز آخرین نفر رو بیارید

سلام
بهداشت ۵
نوزاد ۱۵
داخلی ۲۰
زبان ۶۹
کودک ۲۰
روان ۳۰
رتبه م چنده ؟ روزانه چه رشته ای قبول میشم؟

سلام. معدلتون رو اعلام نکردید. با معدل 15 اگه در نظر بگیریم رتبه تون حدود 280 در بهرتین حالت و حدو 500 الی 570 در بدترین حالت میشه.
شانس روزانه تا حدودی روی روان و سالمندی دانشگاه هایی درجه چهار دارید.

داخلی ۵۸
روانپرستاری۵۷
زبان۵۴
مادرونوزاد۴۱
کودکان۳۱
بهداشت جامعه ۱۸

سلام وقتتون بخیر .آیا امکان قبولی با درصد های زیر در رشته روان پرستاری روزانه با معدل ۱۶وجود دارد ؟ رتبه ام چند میشه ؟ ممنون
روان:۳۰
مادرونوزاد:۱۰
بهداشت:۵
کودک:۲۰
داخلی_جراحی:۲۰
زبان:۶۹

باتوجه به سهمیه و درصدام شانسم واسه رشته هایی که دوسال سابقه کار نمیخواد (هر رشته ایی باشه اشکال نداره) آیا امیدی به دولتی هست؟ روان کودک جراحی داخلی سالمندی سلامت جامعه از مشهد و سبزوار و گناباد گرفته تا سمنان و یزد و زاهدان و زابل بنظرتون قبول میشم؟

سلام.
ببینید قطعی نمیشه گفت چرا که تعداد داوطلبای سهمیه های ایثارگران رو آمارش رو اعلام نکردند و ما هم نمی دونیم. اگر مثل سال گذشته باشه همه چیز و تغییری نکرده باشه بله تا حدود 60 الی 80 درصد شانس دولتی ها رو خواهید داشت. البتهخ منظورتون از دولتی اگر دوره روزانه هست شانستون تا حدود 60 درصده ولی اگه شهریه پرداز هم مد نظرتون باشه تا 100 درصد هم شانس خواهخید داشت.

سلام وقتتون بخیر . با این درصد ها لطفا بفرمایید چه رتبه ای میارم و احتمال قبولی در رشته های روزانه وجود دارد؟در چه دانشگاهی؟
بهداشت=۵% .کودک=۱۴%.مادر و نوزاد=۱۹%.داخلی_جراحی=۲۰%. زبان=۶۹% . روان=۳۰%

سلام. معدلتون رو اعلام نکردید. با معدل 15 اگه در نظر بگیریم رتبه تون حدود 280 در بهرتین حالت و حدو 500 الی 570 در بدترین حالت میشه.
شانس روزانه تا حدودی روی روان و سالمندی دانشگاه هایی درجه چهار دارید.

سلام روز بخیر با این درصدها تقریبا چه رتبه ای میارم و آیا روزانه و شهریه پرداز چه شهری قبول میشم؟ ممنون
بهداشت ۵
نوزاد ۱۵
کودک ۲۰
روان ۳۰
زبان ۶۹
داخلی ۲۰
معدل ۱۶

سلام. لطفا گرایشی که می خواید رو هم بگید. تعداد گرایشها و انتخابها زیاد و وقتی کلی می پرسید طبیعتاً با توجه به حجم خیلی زیاد پیام ها و درخواستها نمی رسیم همه رو با جزییات بهتون بگیم و مجبور میشیم مثل خودتون کلی جواب بدیم.
در گرایشهای مختلف در بهرتین حالت رتبه تون 270 و در بدترین حالت 550 تا 600 خواهد شد. شانس روزانه و شهریه پرداز بستگی به گرایشی که می خواید داره.
موفق باشید

سلام با تشکر لطفا رتبه را هم بفرمایید و خمچنین چه شهرهایی امکان قبولی میباشد و ایا روزانه امکان قبولی هست؟ ممنون

سلام
روان 67
کودک 63
داخلی 50
مادر 32
بهداشت 12
زبان 70
معدل 16/81
رتبه حدودیم چقدره
شانس قبولی تو تهران دارم؟

سلام. گرایش رو نگفتید. بله شانس قبولی در تهران رو خواهید داشت. به خصوص در گرایش روان و سالمندی. رتبه تون بر مبنای سال گذشته زیر 20 ولی براساس افزایش میانگین درصد پرستاری و آسونتر شدن سوالات زیر 60 میشه

سلام با تشکر از جنابعالی میخواستم بدونم رتبه من چند میشود با این درصدها و آیا روزانه قبول میشوم؟ با تشکر

سلام. بر مبنای سال گذشته رتبه تون می تونست بین 170 تا 300 قرار بگیره ولی با توجه به آسونتر بودن کنکور امسال به احتمال زیاد بین 280 تا 430 ممکنه رتبه تون بشه

سلام با معدل ۱۶.۲۰
داخلی ۴۰
روان ۶۵
مادرنوزاد ۴۰
کودکان ۴۰
بهداشت ۲۰
زبان ۴۵

رتبم چقدر میشه؟ کدوم گرایش تبریز رو قبول میشم؟
داخلی جراحی تبریز شهریه پرداز قبول میشم؟

سلام امکانش هست رتبه من رو هم تخمین بزنید و اینکه شانس داخلی اصفهان رو دارم یا نه؟

داخلی 50
کودک65
مادران 27
بهداشت32
روان 50
زبان85
معدل 15

سلام ممنون از زحماتتون
احتمال داره با این شرایط داخلی شهید بهشتی یا اصفهان رو آورد؟
داخلی۵۰
کودک۶۵
مادران۲۷
بهداشت۳۲
روان ۵۰
زبان ۸۵
و معدل ۱۵.۱۰

خیلی ممنون

سلام. اگر براساس داده های پارسال در نظر بگیریم بله قطعی می شد گفت که میارید. پارسال بالاترین میانگین حدود 57 تا 60 بود. امسال میانگین تا 70 و یا حتی 80 هم می ره بالا. قطعی نمیشه گفت و رتبه تون احتمالا زیر 50 تا 75 بشه. شانستون برای بهشتی کمه ولی اصفهان تا 70 درصد محتمله

سلام.من چند تا کامنت بالاتر نظرمو گذاشتم
میشه رتبه آزادمو تخمین بزنین

سلام
با درصد های زبان۹۳ روان ۵۶ داخلی۴۷ کودک۴۸ مادرونوزاد۶۳و بهداشت جامعه ۴۴ معدل ۱۶.۹۱
احتمال قبولی روانپرستاری در دانشگاهای تهران رو دارم،؟

سلام
زبان ۷۰
روان ۴۰
داخلی ۴۰
مادرنوزاد ۲۰
بهداشت۱۵
کودکان۲۸
رتبم چن میشه؟
کدوم دانشگاه روانپرستاری میشه خوند

سلام. رتبه شما بین 130 تا 250 میشه.
احتمالا بتونید روان پرستاری شهریتان های درجه دو رو با احتمال 70 درصد و شهرستانهای درجه سه رو با احتمال 90 درصد و دانشگاه های درجه 4 رو با احتمال 100 درصد قبول بشید.

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم با درصدهای زیر چه رتبه ای میارم منطقه یک سهمیه آزاد برای گرایش روان پرستاری
داخل جراحی ۲۰
بهداشت جامفه ۵
روان پرستاری ۳۰
کودک ۱۵
مادر و نوزاد ۲۰
زبان ۶۹.۲۵
معدل ۱۶.۰۴

سلام. در ابتدا باید بگیم که کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سهمیه مناطق نداره و همه شما در یک سهمیه آزاد قرار می گیرید مگر اینکه سهمیه ایثارگران 5 درصد یا 25 ردصد داشته باشید و یا استعدادهای درخشان.
به احتمال زیاد روان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی درجه سه و چهار رو خواهید داشت

سلام ممنون از پاسخگوییتون
با در صدای 26 داخلی
23 بهداشت
43 روان
6 نوزادان
13 کودکان
90 زبان و سهمیه 5 درصد میشه بهداشت تبریز یا روان ارومیه قبول شد؟
معدلم هم 14/17

سلام
داخلی جراحی ۵۸
زبان۸۳
روان۲۵
کودک۳۳
مادر و نوزاد ۲۳
بهداشت ۴۳
معدلم۱۷/۶۹
سهمیه استعداد درخشانم زدم
مشهد داخلی جراحی میارم؟رتبم چجوری میشه؟

سلام با امکان قبولی با درصد های زیر برای کودک یا داخلی شهر کرد با معدل ۱۶.۵ از داشگاه اصفهان هست؟؟؟و حدود رتبه؟؟
داخلی ۳۰
کودک۴۵
روان ۳۵
مادر ۳۰
زبان ۳۵
بهداشت ۲۰

سلام با معدل ۱۶.۵ از دانشگاه اصفهان بادرصد های زیر چه رتبه ای میارم و امکان قبولی در گرایش داخلی یا کودک شهرکرد را دارم؟؟
داخلی ۳۰
کودک ۴۵
روان ۳۵
مادر۳۰
زبان۴۰
بهداشت۲۰

سلام. بسته به گرایش های مختلف و ضرایب اونها بهترین رتبه تون 80 و بدترین رتبه تون حدود 250 تا 300 میشه.
برای قبولی در شهر کرد شانستون بین 50 تا 80 درصد خواهد بود.

سلام وقت بخیر
جراحی داخلی ۲۵
کودک۳۵
روان۵۰
مادر و نوزاد ۵۰
بهداشت ۲۰ زبان صفر
معدل ۱۷
سهمیه ۵ درصد
بدون سابقه دو سال بالین
به نظرتون رتبم چند میشه و اینکه آیا برای شهرای شرق کشور شانس دارم یا نه؟

سلام. رتبه تون در حالت بدون سهمیه و انواع گرایش ها در بهترین حالت حدود 500 تا 650 و در بدرتین حالت بین 750 تا 900 میشه.
احتمالا در سهمیه 5 درصد حدود 60 تا 90 بشه.
برای دوره روزانه دانتشگاه های دولتی باید بگید کدوم گرایش مد نظرتونه

سلام
داخلی 43
كودك 45
مادران 15
روان 40
بهداشت 28
زبان 75
به نظرتون رتبم چند میشه ؟ شانس قبولی داتلی جراحی دارم؟

سلام با این درصدها و معدل ۱۴/۵۰ شانس قبولی روزانه هر گرایشی یا شهریه پرداز دارم؟
داخلی ۱۰
کودکان ۲۵
مادرنوزاد ۳۳
روان ۳۳
بهداشت ۱۵
زبان ۷۰

با سلام.
داخلی 30
کودکان 38
مادر و نوزاد 29
بهداشت 27.7
روان 37
معدل 16.51
احتمال قبول در گرایش کودکان. سالمندی و یا روان وجود داره؟

سلام با معدل ۱۶.۵۴
و درصد های. داخلی۲۸.۹
روان ۵۸.۲
مادر۱۰
بهداشت ۲۵
کودک ۲۳
زبان ۴۸
شانس قبولی تو دولتی یا پردیس هس؟برای ارومیه یا شهرای اطراف

سلام
با این درصد ها چند میشه تقریبا رتبه ام؟
داخلی جراحی 47
مادران و نوزادان 50
کودکان 45
بهداشت 27
روان 44
زبان 2.5
معدل 16.77

سلام وقتتون بخیر
جراحی داخلی۲۵
روان ۵۰
کودک۳۵
بهداشت ۲۰
مادر و نوزاد ۵۰
زبان صفر
معدل ۱۷/۰۱
سهمیه ۵درصد
با این شرایط آیا دولتی ناحیه شرق کشور قبول میشم؟

سلام. رتبه تون در حالت بدون سهمیه و انواع گرایش ها در بهترین حالت حدود 500 تا 650 و در بدرتین حالت بین 750 تا 900 میشه.
احتمالا در سهمیه 5 درصد حدود 60 تا 90 بشه.
برای دوره روزانه دانتشگاه های دولتی باید بگید کدوم گرایش مد نظرتونه

سلام ببخشید شما رتبه منو بین 70 تا 120 تخمین زدین ولی تو یه سایت دیگه 800 تخمین زدن. تو این سایت:
mui.ir
چرا این همه تفاوت هست؟

سلام.
وب سایت mui.ir متعلق به ما نیست و برای موسسه معین هست. این سایت براساس تنها درصدها تخمین رتبه می زنه و سیستم تحلی آزمون رو احتمالا نسبت یه سال های گذشته رعایت نمی کنه

لطفا جواب پیام منو هم بدین
با این درصدا رتبم چند میشه
داخلی ۴۷
کودکان ۵۲
جامعه ۴۰
مادران ۵۲
زبان ۵۰
روان ۵۴
معدل1۶.۹۶

داخلی۴۳
کودکان۲۰
مادر۳۰
بهداشت۸
روان۶۲
زبان۳۶
رتبه م چند میشه و درچه رشته ای شانس قبولی دارم؟

سلام و عرض ادب
در جواب من فقط شما رتبمو گفتین ولی از چ مقدار شانس یرای داخلی و ویزه مشهد رو نگفتین.. ممنون میشم اگه توضیحاتون رو بفرمایین

معدل ۱۷/۵
داخلی ۴۳
کودکان ۲۰
مادر و نوزاد ۳۰
بهداشت ۸
روان ۶۲
زبان ۳۶
رتبه ام چند میشه
در چه رشته ای شانس قبولی دارم

سلام خسته نباشید لطفا بگید با درصدای زیر رتبم چند میشه
معدل۱۶.۹۶
داخلی۴۷
کودکان۵۲
مادرونوزاد۵۲
جامعه ۴۰
روان ۵۴
زبان ۵۰

سلام خسته نباشید لطفا بگید با این درصدا رتبم چند میشه
داخلی۴۷
کودکان۵۲
مادرو نوزاد ۵۲
جامعه ۴۰
روان۵۴
زبان۵۰

معدل16,10
داخلی45
زبان65
روان55
مادران30
کودکان35
بهداشت30
واسه داخلی یا ویزه مشهد شانسی دارم؟؟

با سلام
با اینکه گفته اید جواب در کامنت قبلی داده شده ولی من جوابی از شما دریافت نکردم
میشه لطفا مجدد جواب منو بدید ممنون میشم
داخلی۵۴
کودک۳۴
مادر۵۰
جامعه۳۱
روان۳۰
زبان۱۲

با سلام
داخلی 61
کودکان 45
مادر و نوزاد 47
روان شناسی 61
زبان 61
بهداشت جامعه 19
معدل 14.5
شانسمو برای ویژه یا داخلی جراحی شهر تهران می خواستم بدونم 🙏🙏

سلام.
تخمین رتبه تون در بهترین حالت زیر 20 و در حالت بدبینانه زیر 50 خواهد بود.
اگر رتبه شما نزدیک به حداقل رتبه پیش بینی شده ما بشه، شانستون تا حدود 90 درصد هست و در حد بالایی تا حدود 50 درصد هست.

با سلام میخواستم بدونم با این درصدا رتبه م چند میشه و آیا میتونم روزانه تهران قبول شم؟
داخلی۵۴
کودک۳۴
مادر و نوزاد۵۰
روان۳۰
جامعه۳۱
زبان۱۲

باسلام
میخواستم بدونم با این درصدا چ رتبه ای میارم و ایا شانس قبولی در تهران دارم؟
داخلی54
کودک34
مادر و نوزاد50
جامعه31
روان30
زبان12
معدل16/89

سلام با این درصد ها ایا شانس قبولی دارم؟گرایش مهم نیست برام ؟ اگر روزانه نشد ایا امکان قبولی در روان ازاد تهران هست؟
داخلی۳۰
روان۳۳
مادر۳۰
کودک۲۰
بهداشت۱۰
زبان۲۵ با معدل:۱۷/۳۷

سلام با این درصد ها ایا شانس قبولی دارم؟
داخلی۳۰
روان۳۳
مادر۳۰
کودک۲۰
بهداشت۱۰
زبان۲۵ با معدل:۱۷/۳۷

شانس قبولی تو چه رشته و جه دانشگاهی برای روزانه دارم بندرعباس روان پرستاری و سالمندی نداره

بیشتر شانس قبولی روان رو دارید.
البته سالمندی رو هم دارید ولی باید ببینیم نسبت به سال گذشته رفترا اولویت بندی داوطلبای ارشد پرستاری چه تغییری می کنه. با توجه به زیاد بودن داوطلبای پرستاری که برای انتخاب رشته به ما مراجعه می کنند می تونیم خیلی دقیق روند علاقه مندی و قبولی قطعی شما رو نسبت به انتخاب رشته های امسال تعیین کنیم.

باسلام و تشکر ازپاسخگوییتون
با توجه ب درصدهاي قبلی ک گفتم :
داخلی 68
کودکان 51
مادر 51
روان 70
زبان 88
بهداشت 30
و معدل 17/48
و سهمیه استعداد درخشان سانس قبولی ویژه کودکان یا کودکان تهران چقدر هست؟؟

با سلام با توجه به درصدهاي قبلی ک گفتم
داخلی 68
کودکان 51
مادر 51
روان 70
زبان 88
بهداشت 30
و با معدل 17،48 و سهمیه استعداد درخشان با آزمون شانس قبولی تهرانم بیشتر نمیشه؟

سلام وقت بخیر
داخلی 50
کودکان 34
مادر نوزاد 36
بهداشت 12
روان 50
زبان نمیدونم در بدترین حالت 10 درصد و معدل 15/57 احتمال قبولی داخلی جراحی بندرعباس هست ؟ یا گرایش های دیگه و دانشگاه های دیگه

سلام وقت بخیر ،
داخلی 50
کودکان 34
مادرنوزاد 36
بهداشت 12
روان 50
زبان نمیدونم دربدتربن حالت 10 درصد و معدل 15/57
احتمال قبولی در رشته داخلی جراحی روزانه بندرعباس وجود داره ؟ یا هر رشته دیگه ای

سلام. رتبه تون با توجه به آسونتر بودن ارشد پرستاری سال 99 نسبت به سال 98، حدود 500 تا 600 میشه.
داخلی رو شانس بالایی برای روزانه بندر عباس ندارید، اما شاید تو سالمندی و روان بتونید روزانه بندر عباس رو بیارید.

سلام
داخلی ۵۶
زبان ۵۸.۳
روان ۴۵
کودکان ۲۷.۷
بهداشت۱۲.۵
مادرنوزاد ۸.۳ درصد
معدلم ۱۷.۵۳ هست و سهمیه استعداد درخشان دارم و فقط روزانه در دانشگاه‌های تهران‌ ، شهیدبهشتی، ایران میخوام.
رتبه‌ام در چه حدودی میشه و اصلا امکانش هست؟

رتبه تون بین 200 تا 300 میشه.
با سهمیه استعداد درخشان اگر بخوایم شرایط با آزمون و اضافه ظرفیت 10 درصدی رو لحاظ کنیم، بسته به نوع انتخاب رشته تون شانس خواهد داشت. البته بیشتر برای دانشگاه ایران. شما باید گرایشی رو که م یخواید رو به ما بگید تا بر اساس اون گرایش و سهمیه استعداد درخشان بهتون بگیم جزء این 10 درصد مازاد استعداد درخشان میشید و یا نه.
به هر حا معدل شما نسبت به سایر بچه های استعدادهای درخشان معدل متوسط به حساب میاد. شاید ارگر معدلی بالای 19 داشتید رتبه تون تا حدود زیر 40 ارتقاء پیدا می کرد و می تونستید تو اون 10 درصد مازاد قرار بگیرید که البته بستگی داره به نوع انتخاب رشته و صد البته گرایشی که می خواید.
هر قدر گرایش طرفدار کمتری داشته باشه به صورت نسبت مستقیم شانس قبولیتون چند برابر میشه

رشته پرستاری
معدل 16.49
داخلی 47.22
کودکان 38
مادران 45.83
بهداشت 43.05
روان 50
زبان 47.5
رتبه م چند میشه و میتونم داخلی جراحی ارومیه یا تبریز یا ویژه تبریز قبول شم؟

سلام با درصدای زیر رتبه م چند میشه و میتونم داخلی جراحی تبریز یا ارومیه یا ویژه ارومیه قبول شم؟
شما تخمین رتبه رو بر چه اساس انجام میدین؟
داخلی جراحی 47.22
کودکان 38
بهداشت 43.05
مادران 45.83
روان 50
زبان 47.5
رشته م پرستاری هس

سلام.
تو داخلی جراحی حدود رتبه تون میشه 80 تا 120.
ویژه رتبه تون میشه بین 70 تا 120.
برای داخلی جراحی و ویژه شانس ارومیه رو دارید برای ویژه هم همینطور. برای داخلی جراحی تبریز حدود 50 درصد شانس دارید.
ضمناً تبریز ویژه نداره

سلام و درود.
داخلی جراحی ۵۳
روان ۵۱
زبان ۷۰
نوزادان ۴۱
کودکان۲۵
بهداشت ۱۵
معدل:۱۸/۲۲
رتبم در رشته ی داخلی جراحی و سالمندی چند میشه و ایا روزانه در شهر تهران میشه با این رتبه ها داخلی جراحی یا سالمندی یا توانبخشی قبول شد

سلام. رتبه تون با توجه به معدل خوبی که دارید تو گرایش داخلی جراحی حدود 75 تا 110 و تو سالمندی حدود 90 تا 130 و تو توانبخشی حول و حوش 60 تا 100.
تو سالمندی شانس شهید بهشتی رو دارید تا 70 درصد

سلام
حدود رتبه من با سهمیه ۵ درصد و رتبه ۱۶/۶۱ و درصدهای زیر چند میشه؟
داخلی ۳۰ و کودک۳۰ و بهداشت ۲۳ و روان ۵۶ و مادر و نوزاد ۵۰ و زبان ۶۷/۵

با سلام احتمال قبولی در رشته کودکان و ويژه کودکان با این درصد ها در تهران چقدر هست؟ و حدود رتبه چقدر خواهد شد؟
داخلی 68
کودکان 51
مادر نوزاد 51
روان 70
زبان 88
بهداشت 30

با سلام با درصد های زیر امکان قبولی ویژه کودکان تهران وجود داره؟
داخلی 68
کودکان 51
مادر 51
روان 70
زبان 88
بهداشت 30

تبریک به خاطر درصدهای خوبتون.
رتبه تون در خوشبینانه ترین جالت زیر 20 و در بدبینانه ترین حالت زیر 65 خواهد بود.
برای ویژ] کودکان شانس خواهید داشت البته اگر رتبه تون حدود 20 تا 35 بشه

داخلی ۳۲
کودکان ۱۴
مادران ۴۰
روان ۵۰
جامعه ۳۰
زبان ۱۸

معدل ۱۷ .تورشته روانپرستاری یا جامعه یا سالمندی احتمال قبولی دارم؟؟؟؟

سلام.
رتبه تون حدود 220 تا 340 خواهد بود.
برای روان و سالمندی و بهداشت هر سه شانس دارید.
البته باید بگیم که دوره های روزانه دانشگاه های تهران و شهرستانهای درجه یک و دو شانس کمی دارید ولی برای شهریه پردازهاش شانس دارید
روزانه هم به دانشگاههای درجه سه و چهار می تونید امیدوار باشید.
موفق باشید.

سلام خیلی ممنون از پاسخگوییتون. یه سوال داشتم ولی نمیدونم به این بخش مرتبط هست یا نه من نمیدونستم کد ایثارگری تغیر میکنه هرسال و کد سال گذشته رو وارد فرم ثبت نام کردم و الان متوجه شدم مرداد این کد تغیر کرده یعنی الان دیگه سهمیه برای من محاسبه نمیشه؟ راهی نیست که بشه درستش کرد ممنون میشم راهنماییم کنید

سلام مجدد.
در زمان اعلام نتایج نهایی و اومدن کارنامه ها، اگر در کارنامه شما زده بود که سهمیه نهایی: “آزاد” یعنی اینکه کد ایثارگری شما رو قبول نکردند و یا تطبیق ندادند به صورت اتومات.
شما باید بعد از انتشار کارنامه ها تو سایت سنجش پزشکی به سازمان سنجش پزشکی مراجعه کنید و کد ایثارگری جدید رو بهشون بدید تا دستی وارد پرونده اینترنتی شما بشه و بعد سهمیه ایثارگری براتون لحاظ بشه.
در نهایت به شما خواهند گفت که با سهمیه تو انتخاب رشته کنید تا سهمیه تایید بشه با کد جدید.
در کل شما باید بعد از انتشار کارنامه پیگیری حضوری رو در دستور کرا خودتون قرار بدید.
هر ساله خیلی ها اینجوری میشن و مشکل خاصی پیش نمیاد و در نهایت با ویرایش کد، پرونده تون به روز رسانی و سهمیه تون لحاظ میشه.
نگران نباشید.

سلام خیلی ممنون بخاطر تخمین رتبه
باتوجه به رتبه ایی ک فرمودین گرایش های کودکان
روان یا داخلی احتمال قبولی هست؟

سلام برای قبولی داخلی. جراحی شانسی دارم تو شهرستان بیرجند؟ به نظر شما چه گرایشی از نظر جذب هیئت علمی در 2 سال دیگه بهتره؟

سلام. بله برای بیرجند شانس دارید.
کلا گرایش هایی که خیلی از دانشگاهها توش پذیرش ندارند، شرایط بهتری برای جذب هیئت علمی در چند سال آینده دارند.

با سلام
درصد داخلی جراحی 24
کودک 47درصد
مادرونوزاد 52
بهداشت 12
روان 40
زبان 18
با معدل 18/50
وسهمیه استعداد درخشان 10درصد با آزمون
آیا قبولی در دولتی روزانه امکانش هست؟
داخل چه گرایش های بیشتر؟
وحدود رتبه چقدر هست؟

با سلام و عرض ادب
بنده با درصدهای 41 داخلی جراحی، 31 کودک، 43 مادرنوزاد، 18.7 بهداشت، روان 39،زبان 48
و معدل 17.51
آیا امکان آوردن روزانه ارشد پرستاری دارم؟
و در چه گرایش هایی؟
رتبه ی تخمینی من چند خواهد بود؟
با تشکر از کارشناس محترم

سلام.
رتبه تون با توجه به معدل خوبی که دارید تقریباً بین 120 تا 220 میشه در گرایشهای مختلف
شانس روزانه دولتی رو خواهید داشت در گرایشهای روان پرستاری، سالمندی و تا حدود نسبتاً متوسطی داخلی و مراقبت های ویژه

با سلام
من درصد داخلی جراحی 24
کودکان 47
مادرو نوزاد 52
بهداشت 12
روان 40
زبان 18
با معدل 18/50
وداشتن سهمیه استعداد درخشان 10درصد با آزمون
امکان قبولی من در روزانه دولتی هست؟
در چه گرایش های از پرستاری؟
وتخمین رتبه من حدودا چند هست؟

سلام.
به صورت آزاد رتبه تون بین 300 تا 400 میشه.
اگر استعدادهای درخشان رو براتون در نظر بگیریم و گرایشهایی مثل کودک و یا سالمندی مد نظرتون باشه شانس دولتی روزانه از شهرستانهای درجه دو رو قطعی خواهید داشت

سلام وقتتون بخیر با درصد های
داخلی ۲۵
روان ۴۳
مادر ۴۱
بهداشت۲۹
کودکان ۲۷
زبان ۴۰ چه رتبه و چه دانشگاههایی میشه قبول شد؟

سلام ممنون از پاسخگوییتون اگر با درصدهاي قبلی سهمیه 5 درصد داشته باشم احتمال قبولیم بالا میره؟ به نظر شما کودک دولتی قبول میشم؟ چه شهری؟

اگر سهمیه 5 درصد داشته باشید، احتمال قبولی تون بیشتر میشه.
کودک دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شرهستانهای درجه یک رو تا 70 درصد و شهرستانهای درجه دو رو تا 90 درصد و شهرستانهایدرجه سه و چهار رو 100 درصد شانس دارید.

سلام
داخلی ۳۸
کودکان۴۵
مادران و نوزادان۳۱
بهداشت ۲۸
روان ۴۲
زبان۳.۵
گرایش بهداشت یا روان یا گرایش دیگر
معدل۱۶.۱۸

ببخشید یه سوال داشتم
این تخمین رتبه ای که‌میگین مربوط به درصدای سال قبله؟
چون سوالات امسال خیلی آسونتر از سال قبل بود و درصدهای همه خوبه

سلام.
ما برای تخمین رتبه سه قانون رو رعایت می کنیم:
1) درصدهای سال گذشته
2)ضریب آسون شدن سوالات امسال
3) معدل
با توجه به آسونتر شدن سوالات امسال، حدس می زنیم که میانگین ها باید تا حدود 10 درصد پایین تر در نظر گرفته بشه تا بشه تخمین رقیق تری رو انجام داد.

سلام
داخلی ۳۸
کودکان۴۷
مادران۳۱
بهداشت۲۸
روان۴۲
زبان۳.۵
معدل۱۶.۱۸
گرایش روان یا بهداشت یا گرایش دیگر

سلام
داخلی جراحی۳۸
کودکان۴۷
مادران نوزادان۳۱
بهداشت۲۸
روان ۴۲
زبان۳.۵
معدل۱۶.۱۸
گرایش روانپرستاری یا بهداشت یا گرایش دیگر

سلام
داخلی۳۹
کودکان۴۷
مادران ونوزادان۳۱
بهداشت۲۸
روان۴۲
معدل۱۶.۱۸
گرایش روان یا بهداشت جامعه یا گرایش دیگر