تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1401
تخمین رتبه
827

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402

برای تخمین رتبه ارشد پرستاری در سال 1402، باید در مرحله اول با بررسی دقیق کارنامه های پرستاری سال 1401، درصدهای رتبه های مختلف را استخراج کنید. اساس تخمین رتبه ارشد پرستاری که یکی از اصلی ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت است، تبدیل درصدهای احتمالی خودتان به نمره کل یا همان نمره تراز است.

برای تبدیل کردن درصدهای دروس ارشد پرستاری به نمره کل یا تراز، باید درصدهای هر درس در ضریب آن درس ضرب شود و سپس به بالاترین درصد زده شده در آن درس توسط داوطلبان ارشد پرستاری تقسیم شود. ضریب هر درس در دفترچه ارشد وزارت بهداشت 1402، داده شده است.

نمره تراز درس در کنکور ارشد وزارت بهداشت = درصد کسب شده داوطلب در آن درس ÷ بالاترین درصدی که در آن درس زده شده است

کارنامه های قبولی ارشد پرستاری 1402-1401

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد پرستاری 1402-1401 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد پرستاری 1401 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402

محاسبه درصد وزنی-ضریبی برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402

برای تخمین رتبه دقیق ارشد پرستاری 1402، نیاز است که درصدهایتان را در ضریبی که سازمان سنجش پزشکی برای ارشد پرستاری 1402 عنوان کرده است را ضرب کنید. از طرفی ارشد پرستاری به صورت مجموعه ایست. زمانی که آزمون ارشد یک رشته، با عنوان مجموعه ثبت می شود به این معناست که دارای گرایش های مختلفیست که ضرایب دروس در هر گرایش ممکن است تغییر کند.

یکی از مهم ترین خطاها برای تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402، همین نکته است که تعداد گرایش های و ضرایب دروس مختلف در آن بالاست. درصد هر درس را در ضریب آن ضرب می کنید و درصد وزنی آن درس را که مهم ترین عدد در انجام تخمین رتبه دقیق ارشد پرستاری 1402 است، به دست آورید.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش های ارشد پرستاری داخلی – جراحی، ارشد پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه (ICU)
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی4
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد روان پرستاری
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری4
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه 
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه4
روان پرستاری2
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان3
پرستاری مادران و نوزادان3
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری1
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد پرستاری کودکان
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان4
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری3
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان3
پرستاری مادران و نوزادان3
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری1
زبان عمومی3
دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1402 – گرایش ارشد مدیریت پرستاری
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان1
پرستاری بهداشت جامعه3
روان پرستاری3
زبان عمومی3

بالاترین درصد بین همه داوطلبان ارشد پرستاری

چالشی ترین عدد برای محاسبه تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402 این است که بالاترین درصدی که برای هر درس در کنکور ارشد پرستاری زده شده است چند است. شما باید درصد وزنی درس خودتان را به درصد وزنی بالاترین درصد تقسیم کنید. ممکن است بالاترین درصد یک درس متعلق به رتبه 10 باشد نه رتبه یک. بنابراین یافتن صحیح این عدد تبدیل می شود به چالش.

محاسبه نمره علمی یا تراز علمی ارشد پرستاری

پس از ضرب کردن درصد هر درس در ضریب آن درس و تقسیم بر بالاترین درصد آن درس در بین داوطلبان ارشد پرستاری، عدد به دست آمده را در 100 ضرب می کنید تا سهم نمره آزمون کتبی شما محاسبه شود. باید حالا جمع این اعداد به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد پرستاری، تقسیم کنید. با انجام این تقسیم، شما میانگین موزون درصدهای ارشد پرستاری را به دست می آورید.

تراز علمی داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (مجموع نمره تزارهای هر درس ضربدر ضریب آن درسها) ÷ جمع کل ضرایب درسهای رشته

فروم ارشد پرستاری

انجمن بحث روی تخمین رتبه کنکور ارشد پرستاری سال 1402

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402

نمره کل یا تراز ارشد پرستاری سال 1402، براساس فرمول محاسبه رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از جمع دو تراز به دست می آید:

تراز یا نمره کتبی: نمره کل و ترازی که براساس میانگین موزون شما در دروس ارشد پرستاری و مقایسه این میانگین دروس با بالاترین میانگین موزون، به دست می آید. سهم نمره کتبی یا تراز آزمون شما در تراز کلی ارشد پرستاری، 80 نمره از 100 نمره کلی است.

تراز معدل: ترازی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد پرستاری 1402، 20 نمره از 100 نمره است.

محاسبه نمره کل و تراز ارشد پرستاری 1402

نمره تراز کل ارشد وزارت بهداشت از فرمول زیر به دست می آید:

تراز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (تراز به دست آمده از آزمون کتبی ارشد وزارت بهداشت × 0.8) + معدل اعلامی داوطلب

تخمین رتبه سال 1402 ارشد پرستاری براساس کارنامه های ارشد پرستاری 1401

شما برای تخمین ارشد پرستاری سال 1402، نیاز دارید تا درصد احتمالی محاسبه شده خودتان در هر درس کنکور ارشد امسال را به بالاترین درصد زده شده در سال گذشته تقسیم کنید. به احتمال زیاد می توانید بالاترین درصدها را به همان رتبه یک ارشد پرستاری سال 1401، ارتباط بدهید و همان درصدها را مبنای بالاترین درصد در نظر بگیرید.

البته یک راه بهتر برای تخمین رتبه ارشد پرستاری این است که به جای محاسبه نمره تراز علمی هر درس به صورت تکی، میانگین موزون کلی دروس را یکجا محاسبه کنید.

در نهایت برای تخمین رتبه خود در ارشد پرستاری، شما باید بدانید که در سال 1401، هر تراز چه رتبه ای را به وجود آورده است. با مقایسه تراز محاسبه شده خودتان براساس با ترازهای موجود در سال گذشته، می توانید بازه تقریبی رتبه خود را در ارشد پرستاری سال 1402، تخمین بزنید.

تاثیر سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری 1402 بر روی دقت تخمین رتبه

سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری 1402 نسبت به آزمون کارشناسی ارشد پرستاری در سال 1401، عملاً می تواند تخمین رتبه را به بالاترین دقت و یا به بدترین و غلط ترین تخمین رتبه برساند. هر قدر سطح سوالات کنکور ارشد پرستاری سال 1402 نسبت به سال 1401، سخت تر باشد، درصدهای کسب شده برای دروس نیز کاهش می یابد و برعکس هر قدر سطح سوالات در یک درس از کنکور ارشد پرستاری سال 1402 پایین تر و آسان تر باشد، درصدهای کسب شده برای آن درس نسبت به سال 1401، افزایش می یابد.

اینکه درصدها تا چه حد کاهش یا افزایش می یابد نیاز به یک متخصص سوالات ارشد پرستاری دارد. تحلیل  کنکور ارشد پرستاری سال 1402 نسبت به سال 1401، توسط دپارتمان تخصصی ارشد پرستاری در مرکز مشاوران تحصیلی، انجام می شود. مبنای به دست آمده برای اعمال ضریب کاهشی یا افزایشی آسن تر یا سخت تر شدن سوالات، استفاده می شود.

تاثیر تغییر ضرایب ارشد پرستاری 1402 در تخمین رتبه

با توجه به عدم تغییر ضرایب دروس کنکور ارشد پرستاری 1402 نسبت به سال 1401، در تخمین رتبه 1402 نسبت به مقایسه با سال 1401، خطایی ایجاد نخواهد شد. اگر تغییراتی ایجاد می شد، باید محاسبه درصدهای وزنی را با این تغییر ضرایب در ارشد 1402، منطبق می کرد که نیازی به این کار نیست.

تخمین رتبه گرایش های ارشد پرستاری 1402

رشته پرستاری در مجموعه کنکور ارشد وزارت بهداشت، جزء رشته هایی است که گرایش های مختلف با شرایط متفاوتی دارد. در کارنامه ارشد پرستاری، رتبه شما به ازای هر گرایش به صورت جداگانه درج می شود. در تخمین رتبه ارشد پرستاری 1402 نیز شما باید گرایش به گرایش تخمین رتبه را انجام دهید. تفاوت در دروس و ضرایب دروس از گرایشی به گرایشی دیگر، باعث تغییرات زیاد در تخمین رتبه گرایش های مختلف ارشد پرستاری می شود.

فرمول کلی تخمین رتبه برای تمامی گرایش های ارشد پرستاری یکسان است و فقط باید شما درصد هر درس را در ضریب مربوط به آن درس در گرایش، ضرب کنید و سپس بقیه مراحل را انجام دهید.

برای اینکه بتوانید تخمین رتبه دقیق و البته رایگانی برای ارشد پرستاری 1401 داشته باشید، می توانید از مشاوره رایگان دپارتمان پرستاری ما استفاده کنید. با گذاشتن پیام در زیر همین مطلب و یا مراجعه به فروم ارشد پرستاری، مشاوران تخصصی ارشد پرستاری، رتبه شما را تخمین می زنند.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

درصدهای احتمالی هر درس که در کنکور ارشد 1401 محاسبه کرده اید.

درج نام گرایشی از ارشد پرستاری را که می خواهید رتبه شما در آن گرایش تخمین زده شود.

اعلام معدل

5/5 - (3 امتیاز)

سلام. مهم ترین قسمت در کارنامه رتبه در سهمیه است و بعد از اون مجاز یا مجاز نشدن به انتخاب رشته.
معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه میشه و احتمال داره از معدل ثبت شده تون بالاتر باشه تو کارنامه ولی پایین تر از اون نخواهد بود.
سهیمه شما بسیار اهمیت داره و باید با سهمیه ثبت نامی شما یکی باشه تو کارنامه.
اگه سهمیه ایثارگری دارید رتبه بدون سهمیه و نمره کل یا تراز هم بسیار اهمیت داره

سلام
این نرم افزار چقدر دقت داره نسبت به رتبه های سال قبل؟

میشه بهش اعتماد کرد؟

سلام خسته نباشید . تخمین رتبه ی من تو گرایش داخلی 76-96 . گرایش کودکان 95-75 . گرایش سلامت جامعه 85-105 . گرایش روان 72-92 . توان بخشی 74-94 اینها بود.
چه رشته هایی رو میتونم تهران یا شهید بهشتی یا اصفهان بیارم؟
ممنون میشم جواب بدید

سلام داستان معدل یک ویرایش ماقبل ازمون داشتیم بنا بر این که ما فارفغ التحصیل شدیم و معدل ما هم معلوم شده است فکر میکنم تو اصلاح اخر معدل باید معدل زمان فارغ التحصیلی رو وارد کرد.

سلام ببخشید معدل بنده ۱۸ .۵۶ بوده تا پایان ترم ۷ ومن اونو وارد کردم توی فرصت اخر برای ویرایش که قبل ازمون بود من دیگه فارغ التحصیل شدم و معدل کل من مشخص شده بود یعنی واحدم من توی ویرایش معدل جدیدم زدم در ضمن فرم تاییده دانشگاه هم گرفتم این به مشک میخوره یا خیر

سلام ودورود تشکر از زحمات …… ببخشید من چندروز به شماره 02128424468 تماس میگیرم جهت مشاوره کسی پاسخگو نیست به کجا پیام بدم یا تماس بگیریم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین.

اگر ارشد بگیریم و بالین کار کنیم احتمال اینکه سوپروایزر شویم چقدره مثلا بعدش حدود یکی دو سال کار کنیم ؟

احتمالش کمه. به خصوص رشته ای مثل مدیریت پرستاری واسه ارشد خوندنش نیاز به سابقه کار بالینی هم داره و برای بازا کار سابقه بالینی بیشتری هم نیاز هست

با سلام و خسته نباشین میخواستم بپرسم هزینه ارشد پرستاری شهریه پرداز و دانشگاه ازاد ترمی چقدر هست ؟ باتشکر

سلام
با تخمین های زیر
احتمال قبولی روزانه کرمانشاه توی این رشته ها هست؟

ویژه،اورژانس 130 تا160
روان 130تا 160
سالمندی 160 تا 190

سلام با توجه به اینکه ۳تا از تست های کنکور حذف شدن درصدشون چطوری محاسبه میشه.آیا درصد اون سوال حذف شده رو ب همه میدن یا درشد اون درس با توجه به ۲۳سوال محاسبه میشه؟

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …