رتبه ها و درصدهای کارنامه های روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401

کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای آنها را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402 است.

گرایش ها و ضرایب دروس در کارنامه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت

گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت و ضرایب دروس این گرایش ها از این نظر بسیار اهمیت دارد که درصدهای دروس مختلف، رتبه های بسیار متفاوتی را در گرایش های مختلف به دست می دهد. گرایش های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت در جدول زیر خلاصه شده است.

ارشد روانشناسی بالینی
ارشد بهداشت روان
ارشد روانشناسی سلامت
ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401 در گرایش روانشناسی بالینی آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401-1400

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
1170.8550.4032.55
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
57.6068.0080.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
1748.8569.0738.75
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک   آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
51.2042.5078.32
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
3642.2578.3250.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک  آمار و روش تحقیق زبان عمومی
22.235.5672.23
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
40025.0731.3614.88
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک   آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
26.8813.260.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
60117.4425.760.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
26.886.120.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
85421.8011.200.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک   آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
10.560.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
9855.453.3312.09
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک  آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
14.400.005.20

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد روانشناسی بالینی 1402-1401

رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
198944.2250.9820.36
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک   آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
43.232.7740.12
رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
9753020.3633.3315.56
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک  آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
29.9219.9613.32

رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401 در گرایش بهداشت روان آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1402-1401

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
570.8550.4032.5557.60
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
46.6668.0080.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
1150.8759.7338.7551.20
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
40.2649.3069.34
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
1548.8569.0738.7551.20
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
12.3242.5078.32
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
2042.2578.3250.0022.23
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
50.665.5672.23
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
31925.0731.3614.8826.88
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
20.2913.260.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
51317.4425.760.0026.88
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
13.326.120.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
84821.8011.200.0010.56
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
1.320.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
96621.8036.962.7910.36
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
-4.663.06-13.63

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد بهداشت روان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد بهداشت روان 1402-1401

رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
135244.2250.9820.3643.2
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
36.2132.7740.12
رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
8645220.3633.3315.5629.92
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
15.3119.9613.32

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401 در گرایش روانشناسی سلامت آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1402-1401

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
470.8550.4032.5557.60
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
46.6668.0080.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
1050.8759.7338.7551.20
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی
40.2649.3069.34
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
1742.2578.3250.0022.23
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
50.665.5672.23
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
33125.0731.3614.8826.88
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
20.2913.260.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
55614.4425.760.0026.88
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
13.326.120.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
82421.8036.962.7910.36
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
-4.663.06-13.63
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
9745.453.3312.0914.40
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
0.000.005.20

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد روانشناسی سلامت 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد روانشناسی سلامت 1402-1401

رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
115444.2250.9820.3643.2
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
36.2132.7740.12
رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک 
8445420.3633.3315.5629.92
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
15.3119.9613.32

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401 در گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آمده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت 1402-1401

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
1070.8550.4032.55
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
57.6068.0080.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد 
1465.4054.1324.80
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
64.0071.4066.63
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
1950.8759.7338.75
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
51.2049.3069.34
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
2942.2578.3250.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
22.235.5672.23
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد 
37525.0731.3614.88
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیقزبان عمومی 
26.8813.260.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
59217.4425.760.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیقزبان عمومی
26.886.120.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد 
70921.8036.962.79
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
10.363.06-13.63
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
80421.8011.200.00
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
10.560.000.00

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1402-1401

رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینینظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی عمومی و رشد 
209244.2250.9820.36
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
43.232.7740.12
رتبه در سهمیهرتبه کشوریروانشناسی بالینی نظریه های شخصیت و روان درمانی روانشناسی عمومی و رشد
10355020.3633.3315.56
اختلالات روانی و روانشناسی فیزیولوژیک آمار و روش تحقیق زبان عمومی 
29.9219.9613.32

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت

برای تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402-1401، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1402 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه روانشناسی به تفکیک چهار گرایش روانشناسی بالینی، بهداشت روان، روانشناسی سلامت و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 1401-1400

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
4760.0048.3326.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
66.6770.0073.33
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
5550.0061.6741.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.3341.6780.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
8665.0045.0035.00
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
60.0066.6742.50
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
11246.6753.3341.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.3348.3366.67
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
114823.3328.3316.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
28.3313.330.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
143316.6723.3310.00
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
28.336.670.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
22935.00-3.3313.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
15.00-6.675.83
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
233820.0010.00-8.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
11.670.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)
2543-20.0033.333.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
-13.333.330.00

رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت روان 1401-1400

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
3060.0048.3326.6766.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
35.070.0073.33
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
4565.0045.0035.0060.00
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
43.366.6742.50
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
6346.6753.3341.6753.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
38.348.3366.67
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
8950.0061.6741.6753.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
0.041.6780.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
72823.3328.3316.6728.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.313.330.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
18885.00-3.3313.3315.00
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
21.7-6.675.83
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
20045.003.33-3.3311.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
20.0-1.670.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
247820.0010.00-8.3311.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
0.00.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
2504-20.0033.333.33-13.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
16.73.330.00

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی سلامت 1401-1400

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
3460.0048.3326.6766.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
35.070.0073.33
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
6665.0045.0035.0060.00
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
43.366.6742.50
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
7846.6753.3341.6753.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
38.348.3366.67
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
8950.0061.6741.6753.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
0.041.6780.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
95023.3328.3316.6728.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.313.330.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
21625.00-3.3313.3315.00
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
21.7-6.675.83
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
22015.003.33-3.3311.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
20.0-1.670.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
235820.0010.00-8.3311.67
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
0.00.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 2)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 1)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 1.5)کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 2)
2534-20.0033.333.33-13.33
اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان (ضریب 2)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
16.73.330.00

رتبه ها و درصدهای ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان وزارت بهداشت 1401-1400

رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
5160.0048.3326.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
66.6770.0073.33
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
5950.0061.6741.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.3341.6780.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
9265.0045.0035.00
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
60.0066.6742.50
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
11246.6753.3341.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
53.3348.3366.67
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
117523.3328.3316.67
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
28.3313.330.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
22715.00-3.3313.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
15.00-6.675.83
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
232520.0010.00-8.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
11.670.000.00
رتبه در سهمیهروانشناسی بالینی (ضریب 3)نظریه های شخصیت و روان درمانی (ضریب 2)روانشناسی عمومی و رشد (ضریب 2)
2532-20.0033.333.33
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک (ضریب 1.5)آمار و روش تحقیق (ضریب 1.5)زبان عمومی (ضریب 3)
-13.333.330.00
3.7/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …