رتبه ها و درصدهای لازم برای قبولی روانشناسی از تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته روانشناسی از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه ها و درصدهای لازم برای قبولی روانشناسی از تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته روانشناسی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی روانشناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی روانشناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی روانشناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای روانشناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی روانشناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 1 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4317روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران29.396481.450.718.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.39464026.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4406روانشناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4082.697689.450.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.447.435.5931.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4471روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد4882.6970.6962.736
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.3934.743.421زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5126روانشناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)37.46054.750.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
38.2940.721.224.79زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5312روانشناسی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران4030.75682.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.74010.3928.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6018روانشناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران30.761.470.6953.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3935.431.228.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7408روانشناسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین3266.6945.490.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.727.3923.3922زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7633روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان30.734.74834.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1643.422.2925.79مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8055روانشناسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان34.7366082.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.723.3941.218.1زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9392روانشناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان3645.469.473.436
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3921.3914.528.6مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11870روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل26.74054.7440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1217.3923.3921زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14535روانشناسی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد17.3962.745.417.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
433.426.79.6زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15169روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات10.6928609.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3933.47.810.5مرد-لواسانات
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16529روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران)- تهران18.746.729.3986.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.426.77.88.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16640روانشناسی-روزانه-دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان)3658.729.3994.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
018.708.6مرد-دلفان (نورآباد)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21363روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان-موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت37.421.3949.422.72.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3910.69102.9زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25116روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین1221.3949.4-2.590
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
484.58.6زن-ورامین

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 2 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8690روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد13.3958.760800
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
24.3945.42.2950.5زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9328روانشناسی-روزانه-دانشگاه تبریز328469.489.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
033.424.531.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10212روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1669.449.481.4-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.692632.2931.5زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11114روانشناسی-روزانه-دانشگاه یزد41.461.466.69488
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693427.7923.89زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14104روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)37.458.753.4800
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.42421.227.7زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14852روانشناسی-روزانه-دانشگاه زنجان26.750.777.494.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
041.412.314.3زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16187روانشناسی-روزانه-دانشگاه اراک18.729.3946.753.413.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2033.413.3920زن-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16745روانشناسی-روزانه-دانشگاه سمنان41.4285614.692.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.3921.396.6922.89مرد-مهدی شهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17523روانشناسی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار166864160
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
821.3923.3914.3زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18936روانشناسی-روزانه-دانشگاه مراغه18.737.446.7160
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3931.3922.2915.3زن-مراغه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19255روانشناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند3241.417.39400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6915.3938.914.3مرد-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19861روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران21.39686094.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6937.43.415.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29840روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر25.3949.45650.7-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3917.3911.198.6زن-اسلام شهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
109822روانشناسی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد8241640
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
7.69-0.6-2.2-1.89زن-مشهد

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 3 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11513روانشناسی-روزانه-دانشگاه تبریز38.78046.730.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2016.738.911.5زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14735روانشناسی-روزانه-دانشگاه یزد17.3926.745.410.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.722.727.7923.89زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17905روانشناسی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران22.733.469.430.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6927.39-2.229.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19038روانشناسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر1629.3937.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3927.3916.74.8زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26500روانشناسی-غیر انتفاعی-استان یزد – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد17.3953.438.71.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3926.712.310.5زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
32726روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند28325230.7-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
48.696.97.69زن-دماوند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33745روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری14.6922.73218.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0241.221زن-ری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
36582روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج17.3946.757.422.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
015.394.56.69زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
49060روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت2834.754.742.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
47.42.29-1.89زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
49845روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان – موسسه غیر انتفاعی کوشیار- رشت18.75253.425.3942.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
44.694.59-4.69زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
87605روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد بهارستان1242.7-1.298
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
023.52زن-بهارستان
4.9/5 - (9 امتیاز)

وقت بخیر
اگر لیسانس رو روانشناسی بخونم از رشته تجربی میتونم ارشد رو روانپزشکی بخونم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …