رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها سال 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره در کنکور انسانی و در دانشگاه های مختلف سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مشاوره از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مشاوره در دانشگاه مد نظر خود را در کنکور انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها در سال 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مشاوره از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مشاوره کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مشاوره به دست بیاورید.

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 1

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
292-زن-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه تهران58.786.6981.473.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
20.8968.984.595
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5066.6950.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
397-زن-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران46.753.473.472
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
20.8991.1962.2970
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3983.437.485
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
502-زن-تهرانمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران68768484
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.191005081.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.8804486.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
662-زن-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران41.482.6977.441.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
12.584.567.880
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6973.429.3993.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
693-زن-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران2865.4604
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.2993.442.2970
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7973.418.781.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
725-زن-تهرانمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران408469.440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2073.464.590
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1068.42490
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1104-مرد-کرجمشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)14.6926.77217.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6991.1967.835
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.263.49.39100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1165-زن-اصفهانمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان57.417.3966.6924
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6948.947.7955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
38.94025.3990
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1221-زن-کرجمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)18.74041.445.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2942.2936.733.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1058.440100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1608-زن-قممشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم29.3957.466.698
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06042.2943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.568.425.3995
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2114-زن-شهرکردمشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد29.3933.44012
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2075.5932.2936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.446.734.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2585-زن-اردکانمشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان10.6954.757.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
010057.7931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
066.692081.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5552-زن-تهرانمشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب14.6922.7033.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.28.8954.513.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8911.693243.4

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
485-زن-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه تهران3670.6961.458.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2046.755.5973.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.89905295
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
716-مرد-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران41.45673.434.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
26.764.542.2976.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5956.730.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
953-مرد-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4018.76049.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
33.477.855.590
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.398041.475
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1908-زن-قممشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم17.39284412
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.586.6936.745
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.548.417.3973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2328-زن-اصفهانمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان25.3922.76080
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.868.938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6963.45280
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2964-مرد-کرجمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)38.705214.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
082.347.790
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
076.6966.6986.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3205-زن-بجنوردمشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد30.722.7560
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8942.2953.455
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2958.46.6986.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3431-زن-کرجمشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)49.457.461.464
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.255.5951.268.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.396038.766.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4223-زن-رشتمشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت25.3928440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7955.5916.723.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6951.726.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4452-زن-اراکمشاوره-روزانه-دانشگاه اراک49.462.73218.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1943.423.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2953.4086.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6310-زن-کرمانشاهمشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه18.714.6930.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8984.528.8920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.193513.3970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
33141-زن-تهرانمشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب413.391233.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
002.295
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5956.6925

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3565-مرد-تهرانمشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران25.399.3930.724
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
18.7991.1932.298.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8936.730.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4403-زن-اصفهانمشاوره-روزانه-دانشگاه اصفهان10.6969.425.3944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.233.434.571.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.773.414.6995
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6097-زن-بجنوردمشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد164486.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1971.1928.8940
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
043.41.3993.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6920-زن-شهرکردمشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد29.394053.48
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
086.6938.941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.463.417.3965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7366-زن-اردکانمشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان17.3930.749.414.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6977.831.238.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.343.41266.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7789-زن-رشتمشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت30.7837.418.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.743.418.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3971.6914.6975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8961-زن-اهوازمشاوره-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز29.3946.778.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.6932.2926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.3304038.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9879-زن-تبریزمشاوره-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز26.710.6973.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7932.2921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.326.71680
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11537-زن-کرمانشاهمشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه30.730.734.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.192056.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5928.399.3975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12106-زن-بندرعباسمشاوره-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس321254.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.568.9203.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7938.49.3973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12517-زن-رشتمشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت17.39203612
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.722.2930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.736.713.3961.7

 

4.5/5 - (10 امتیاز)

سلام.
در هر زیرگروه ضرایب دروس مختلف فرق داره در نتیجه درصدی که در هر درس می زنید برای زیرگروه های مختلف ارزش های متفاوتی پیدا می کنند. ارزش وزنی درصدهای شما و میانگین اونها نسبت به بقیه داوطلبها در یک نمودار قرار می گیره و برای هر درس تراز تعیین میشه و در نهایت تزار کل از این ریق برای هر زیرگروه جداگانه مشخص میشه. در نهایت ترازها رو از بالاترین به پایین ترین می چینند و بهشون رتبه می دن. بالاترین تراز بهترین رتبه و پایین ترین تزار بدترین رتبه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …