رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم و مهندسی آب چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9671 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 32 42.7 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 6.69 7.69 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11050 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز 20 10.69 0 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.89 3.79 -0.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12142 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز 29.39 32 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 15.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12273 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 22.7 9.39 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 8.19 0 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12989 علوم و مهندسی آب-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 16 18.7 86.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 3 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
25734 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 8 10.69 8 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 -0.89 مرد-ساری
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
31333 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه گنبد -1.29 -1.29 6.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 -1.89 مرد-گنبد کاووس

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8828 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 26.7 30.7 29.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 1.5 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9307 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 38.7 33.4 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 17.2 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11857 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 18.7 14.69 21.39 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0.8 5.8 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17353 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز 0 26.7 1.39 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 2.9 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18093 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهرکرد 25.39 21.39 22.7 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -1.39 0 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18328 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه اردکان 1.39 21.39 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 زن-اردکان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
26054 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 21.39 26.7 -2.59 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 -0.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
38128 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه زابل 24 13.39 48 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-4.59 0 -1.89 مرد-زابل

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3330 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 12 24 36 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 2.29 2.9 زن-کرج
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3688 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز 9.39 16 14.69 -21.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 2.29 8.6 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11335 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1.39 24 20 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 0 -0.89 زن-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14423 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 13.39 28 14.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -2.9 0 زن-ساری
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24860 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شيراز(محل تحصيل دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب) 0 9.39 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-داراب

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …