رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم و مهندسی آب چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9671 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 32 42.7 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 6.69 7.69 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11050 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز 20 10.69 0 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.89 3.79 -0.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12142 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز 29.39 32 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 15.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12273 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 22.7 9.39 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 8.19 0 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12989 علوم و مهندسی آب-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 16 18.7 86.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 3 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
25734 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 8 10.69 8 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 -0.89 مرد-ساری
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
31333 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه گنبد -1.29 -1.29 6.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 -1.89 مرد-گنبد کاووس

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8828 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 26.7 30.7 29.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 1.5 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9307 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 38.7 33.4 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 17.2 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11857 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 18.7 14.69 21.39 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0.8 5.8 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17353 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز 0 26.7 1.39 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 2.9 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18093 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهرکرد 25.39 21.39 22.7 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -1.39 0 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18328 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه اردکان 1.39 21.39 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 زن-اردکان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
26054 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 21.39 26.7 -2.59 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 -0.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
38128 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه زابل 24 13.39 48 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-4.59 0 -1.89 مرد-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3330 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 12 24 36 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 2.29 2.9 زن-کرج
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3688 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز 9.39 16 14.69 -21.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.39 2.29 8.6 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11335 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1.39 24 20 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 0 -0.89 زن-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14423 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 13.39 28 14.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -2.9 0 زن-ساری
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24860 علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شيراز(محل تحصيل دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب) 0 9.39 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-داراب

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …