رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی کاربردی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3439 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 89.4 80 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 36 33.4 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5904 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 17.39 68 33.4 53.4 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 23.39 43.4 48.59 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6488 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 72 56 40 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 33.4 11.19 23.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8784 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 18.7 50.7 80 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 31.39 40 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8984 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان 28 64 73.4 12 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 38 15.6 27.7 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10242 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 8 53.4 36 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 33.4 30 32.4 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13884 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد 8 57.4 34.7 22.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 15.39 18.89 13.39 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15283 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان 49.4 52 68 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 43.4 17.79 0 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18927 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه -8 41.4 20 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 28.7 23.39 15.3 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30712 شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین 12 30.7 4 28 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 2.7 0 10.5 زن-ورامین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38626 شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 2.7 4 12 12 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 2 0 1 زن-شیراز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1104 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 30.7 78.69 70.69 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.7 48 74.5 75.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5118 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران 21.39 56 81.4 42.7 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 49.4 35.59 61 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9308 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 42.7 45.4 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 40.7 17.79 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11060 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 17.39 16 56 68 34.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 26 16.7 27.7 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14713 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 29.39 28 30.7 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 34.7 4.5 23.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20309 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 42.7 72 58.7 73.4 29.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 20.7 8.89 14.3 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20666 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 17.39 22.7 41.4 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 30.7 8.89 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23499 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 21.39 76 40 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 8 4.5 32.4 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23813 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان 16 42.7 46.7 69.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 29.39 16.1 6.69 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25289 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 12 49.4 40 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 20 32.29 9.6 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26068 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 33.4 53.4 76 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 38 24.2 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28463 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه زنجان 18.7 72 41.4 60 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 10.69 2.29 17.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31895 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک 24 65.4 46.7 1.39 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 12 10 16.2 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33266 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 18.7 52 34.7 0 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 10.69 12.69 1 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40940 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 20 13.39 33.4 26.7 45.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24 -1.1 14.3 مرد-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
46693 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم 18.7 21.39 20 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 9.39 10 7.69 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48746 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت 6.69 37.4 41.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 18 2.29 9.6 مرد-جیرفت

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10364 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران 20 57.4 57.4 82.69 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.7 31.39 20 6.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15780 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 32 61.4 46.7 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 5.4 19.6 7.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20337 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 34.7 41.4 45.4 9.39 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 16.7 8.89 18.1 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21626 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه 36 46.7 74.69 65.4 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 27.39 0 11.5 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29523 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک 4 33.4 33.4 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 14.69 7.8 3.9 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30635 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 42.7 48 41.4 56 -4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12 0 18.1 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32441 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 18.7 10.69 45.4 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 18.7 1.2 9.6 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33968 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 33.4 40 54.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 22.7 10 16.2 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39512 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند 8 61.4 46.7 25.39 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.29 2 2.29 20 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40465 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان 13.39 45.4 62.7 0 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 4.69 4.5 11.5 مرد-دامغان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42379 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت 26.7 18.7 16 18.7 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 9.39 12.3 -4.69 زن-جیرفت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49744 شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 18.7 65.4 28 58.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 1.39 3.5 5.8 زن-اصفهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.7/5 - (10 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …