رتبه قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی کاربردی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 1 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3439شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران30.789.4801000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
29.393633.422زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5904شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران17.396833.453.42.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3923.3943.448.59مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6488شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد3672564016
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3933.411.1923.89زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8784شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران18.750.78037.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1631.394019.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8984شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان286473.41220
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.73815.627.7زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10242شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان853.43617.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3933.43032.4زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13884شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد857.434.722.716
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.715.3918.8913.39مرد-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15283شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان49.4526817.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
843.417.790مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18927شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه-841.42054.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
828.723.3915.3مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30712شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین1230.74288
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82.7010.5زن-ورامین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
38626شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز2.74121214.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
7.69201زن-شیراز

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 2 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1104شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران30.778.6970.6994.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.74874.575.3مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5118شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران21.395681.442.742.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
449.435.5961مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9308شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران34.742.745.442.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2040.717.7918.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11060شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)17.3916566834.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
182616.727.7مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14713شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران29.392830.7840
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.734.74.523.89زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20309شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز42.77258.773.429.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.3920.78.8914.3زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20666شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران17.3922.741.4600
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1230.78.8916.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23499شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر21.39764080
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
884.532.4زن-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23813شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان1642.746.769.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3929.3916.16.69زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25289شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت1249.44034.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.692032.299.6مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26068شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت33.453.47621.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
43824.22.9مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28463شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه زنجان18.77241.4605.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6910.692.2917.2زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31895شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک2465.446.71.399.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.39121016.2مرد-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33266شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان18.75234.7033.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1210.6912.691زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
40940شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان2013.3933.426.745.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
024-1.114.3مرد-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
46693شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم18.721.3920200
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
49.39107.69زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
48746شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت6.6937.441.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7182.299.6مرد-جیرفت

رتبه های قبولی شیمی کاربردی دانشگاه ها منطقه 3 کنکور

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی کاربردی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10364شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه تهران2057.457.482.6926.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.731.39206.69مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15780شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران3261.446.7760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.75.419.67.69زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20337شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان34.741.445.49.3916
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-2.5916.78.8918.1زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21626شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه ارومیه3646.774.6965.448
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
027.39011.5زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29523شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک433.433.429.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6914.697.83.9زن-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30635شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان42.74841.456-4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
412018.1زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
32441شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج18.710.6945.441.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
418.71.29.6مرد-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33968شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل33.44054.700
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-2.5922.71016.2زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
39512شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند861.446.725.3916
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.2922.2920زن-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
40465شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان13.3945.462.706.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.74.694.511.5مرد-دامغان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
42379شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه جیرفت26.718.71618.75.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
189.3912.3-4.69زن-جیرفت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
49744شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان18.765.42858.74
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
01.393.55.8زن-اصفهان
4.7/5 - (10 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …