رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی محض کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی شیمی محض سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی محض کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی محض چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2754 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 64 56 77.4 21.39 64
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 35.4 10 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4298 شیمی محض-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 37.4 69.4 69.4 53.4 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 38.7 40 28.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4326 شیمی محض-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 80 26.7 88 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32.09 24 13.8 51.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9116 شیمی محض-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 42.7 76 38.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 35.4 33.4 17.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9351 شیمی محض-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 26.7 65.4 66.69 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 38 36.7 4.8 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10860 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 34.7 30.7 40 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 23.39 5.59 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14434 شیمی محض-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 28 25.39 29.39 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 14.69 12.3 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16126 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 34.7 8 40 46.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26 1.2 21 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18232 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 13.39 49.4 57.4 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 20.7 7.8 4.8 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18877 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 44 33.4 65.4 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 20 13.8 6.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23553 شیمی محض-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 30.7 46.7 90.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 40.7 7.8 15.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26556 شیمی محض-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 38.7 34.7 53.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 12.69 7.8 11.5 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28614 شیمی محض-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 14.69 32 46.7 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 21.39 17.29 5.8 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29892 شیمی محض-روزانه-دانشگاه کاشان 0 56 26.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 26 24.5 26.7 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35178 شیمی محض-روزانه-دانشگاه یزد 42.7 0 73.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16.7 0 6.69 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36878 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 18.7 2.7 37.4 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 20.7 6.69 8.6 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37425 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 30.7 28 5.4 50.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14.69 18.39 12.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43353 شیمی محض-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 6.69 18.7 20 1.39 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 2 13.39 3.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
158059 شیمی محض-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز 1.39 9.39 29.39 0 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 -1.29 4.5 -1.89 زن-اهواز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10945 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 33.4 85.4 65.4 92 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 9.39 12.3 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12261 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 14.69 33.4 68 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 51.4 26.5 30.5 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25378 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شیراز 14.69 57.4 77.4 16 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24 4.5 14.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25990 شیمی محض-روزانه-دانشگاه تبریز 21.39 17.39 52 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 9.39 6.69 13.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30372 شیمی محض-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 41.4 44 49.4 24 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 3.5 9.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34811 شیمی محض-روزانه-دانشگاه کاشان 12 70.69 62.7 12 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.5 9.39 2.29 7.69 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40339 شیمی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 26.7 68 16 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16.7 13.39 7.69 زن-بندرعباس

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (6 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …