رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامیپوتر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی کامپیوتر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران81.494.6994.6989.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
55.598071.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
116مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تهران85.478.6994.6985.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
41.479.335.29مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
215مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران6494.697668
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
37.977.0943.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
277مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران85.478.698084
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
28.8968.945.79مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
517مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران46.7806873.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
28.18035.29مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
647مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران46.769.470.6994.69
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
24.8966.6943.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
922مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان74.698086.6949.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
1955.5923.89زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1081مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شیراز29.3910046.794.69
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
46.292315.3زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1094مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران5242.777.460
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
20.252.5944.79مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1169مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد5274.6994.6978.69
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
1447.538.09مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1615مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان56682494.69
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
29.64013.39مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2009مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان33.421.3954.789.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
31.8922.2926.7مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2487مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2433.42889.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
22.542.2922.89مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3124مهندسی کامپیوتر-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران53.4485626.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
13.1927.518.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4224مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت37.43641.4100
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
15.6611.5زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6940مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد124433.466.69
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
15.192.2914.3مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7092مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان26.74454.753.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
2.415.625.79زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9000مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل17.392833.49.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
14.820.79-1.89مرد-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11718مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بیرجند26.724321.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
6.917.1-1.89مرد-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
18841مهندسی کامپیوتر-روزانه-مجتمع آموزش عالی بم22.729.3918.70
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
1.6-0.690زن-بم

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
174مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران41.482.6965.452
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
51.559.2947.7مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
371مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران644885.489.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
23.2954.0948.59مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
412مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران38.746.789.473.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
24.8961.551.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
605مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شیراز61.469.494.6958.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
30.3936.2913.39زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
794مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)41.474.6941.460
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
26.630.3942مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1457مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه اصفهان2070.6969.480
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
26.3928.897.69مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1616مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت53.446.742.721.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
1635.5916.2مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2274مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان37.433.421.3942.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
17.119.2922.89زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2441مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل9.39244041.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
19.39713.39مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2640مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر70.698057.442.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
7.816.296.69مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2716مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان17.393678.6933.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
9.3931.217.2مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2735مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان29.3934.738.749.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
17.111.1917.2زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2865مهندسی کامپیوتر-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران29.391638.718.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
13.192014.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2981مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر42.738.76036
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
048.225.79زن-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3528مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت13.39-1.2932100
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
9.1724.79زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5459مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد6.6934.741.448
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
16.294.52.9زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7701مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان22.72458.717.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
3.98.193.9زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8118مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد164837.413.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
7.86.690زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8689مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول16037.432
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
6.32.2911.5مرد-دزفول
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9905مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه2022.729.3928
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
3.79013.39زن-کرمانشاه

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
123مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران7677.48854.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
144628.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
608مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تبریز25.3933.44426.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
13.1928.214.3زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
822مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل29.398058.725.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
5.538.5914.3مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1187مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران42.746.749.440
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
76.6920زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2691مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان21.39484828
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
014.120مرد-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3438مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه دامغان80073.4
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
11.892.290مرد-دامغان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3532مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار17.3934.7440
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
08.1912.39زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3771مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس6.69201626.7
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
72.292.9مرد-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3909مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر18.726.718.744
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
3.93.7911.5زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4092مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه10.692049.39
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
75.196.69زن-تربت حیدریه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4276مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد18.7046.70
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
11.694.50مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5597مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بناب17.3962.718.780
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
3.906.69مرد-بناب
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7668مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه ملایر20246.690
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
2.46.690مرد-ملایر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9429مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سیرجان9.39833.4-1.29
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
8.600مرد-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10879مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد5.410.6980
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
1.600زن-بروجرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10927مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان129.39280
ریاضیفیزیکشیمیجنسیت
-0.6910.3911.5مرد-زاهدان

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر 1400

مهندسی حرفه ای کامپیوتر، ویژه دانشکده ها و آموزشگاه های دانشگاه محور فنی و حرفه ای است. مهندسی کامیپوتر در این دانشکده ها و آموزشگاه ها تحت عنوان مهندسی حرفه ای کامپیوتر دسته بندی می شود که واحدهای عملی و فنی بیشتری دارد و به خاطر یک سری تغییرات تحت عنوان مهندسی حرفه ای کامپیوتر نامگذاری شده است.

در ادمه رتبه های مورد نیاز قبولی رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر برای مناطق مختلف کنکور ریاضی 1401 را براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور 1400 برای شما قرار داده ایم.

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه یک 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه یک (1) براساس جدول زیر است.

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 1

رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
4729مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی21.391653.437.4
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
11.8916.2920زن-تهران
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
6176مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی244042.7-4
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
10.8917.118.1زن-تهران
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
10051مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد1217.3942.718.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
3.98.8912.39زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
10401مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک مشهد – شهید محمد منتظری6.6926.726.70
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
5.57.56.69مرد-مشهد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
12381مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین10.699.392025.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
12.500مرد-قزوین
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
12599مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین6.6921.390-1.29
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
11.391.54.8مرد-قزوین
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
12751مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان14.691.39017.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
9.393.792.9مرد-سمنان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
14553مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک اصفهان – شهید محسن مهاجر2.73617.390
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
4.693.792.9مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
14810مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تبریز – الزهرا(س)10.6921.39361.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.62.299.6زن-تبریز
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
22572مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج-5.31230.716
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
4.6900مرد-همدان

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه دو 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه دو (2) براساس جدول زیر است.

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 2

رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
4904مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی30.72842.780
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
5.57.516.2زن-تهران
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
9745مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد – شهید صدوقی282434.70
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
4.690.810.5مرد-یزد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
10492مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک اصفهان – شهید محسن مهاجر413.392010.69
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
3.96.694.8مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
17894مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تبریز – الزهرا(س)18.76.6913.399.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.603.9زن-تبریز
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
18190مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان38.717.3910.691.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
-1.58.89-3.79مرد-سمنان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
18838مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین6.6910.6917.390
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
6.900مرد-قزوین
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
20144مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر-5.3485.4
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
3.23.792مرد-اراک
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
20287مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر-9.330.76.690
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
3.21.56.69مرد-اراک
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
21003مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج)5.45.418.72.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
4.6900زن-زنجان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
21504مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه421.3930.718.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
0.802مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
23220مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد9.3921.3900
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
4.5900زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
24873مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد- دارالفنون02.71221.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.602.9مرد-بجنورد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
25039مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر6.6910.69-2.594
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
03.792.9زن-بوشهر
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
30603مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر13.39013.3922.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-اراک
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
31535مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه13.392.71234.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-3.72.9مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
34524مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج14.690-2.5946.7
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-همدان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
35481مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فنی و حرفه ای پسران سنندج – شهید یزدان پناه12129.390
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
00-0.89مرد-سنندج
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
36006مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج)01610.6980
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
8.89-5.9-6.59زن-زنجان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
37697مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد-410.6913.391.39
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-خرم آباد

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه سه 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه سه (3) براساس جدول زیر است.

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 3

رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
4123مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران – شهید شمسی پور17.39161664
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
13.191.50مرد-تهران
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
8299مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان-1.290120
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
3.233.9زن-گرگان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
8556مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت13.3910.6922.7-2.59
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
2.44.52مرد-رشت
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
12648مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج)421.3930.7-1.29
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.65.19-0.89زن-زنجان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
13699مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد-2.5914.699.390
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
1.62.292.9مرد-محمود آباد
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
22291مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان124-2.59-4
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
-0.693.793.9زن-گرگان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
23003مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج13.396.6918.70
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
0-2.21مرد-همدان
رتبهدانشگاهزبان و ادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجی
29150مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر00-1.290
ریاضیاتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-اراک

 

5/5 - (4 امتیاز)

سلام.من فارغ التحصیل رشته فیزیک هستم می خوام کنکور ریاضی شرکت کنم و مهندسی کامپیوتر قبول بشم با توجه به اینکه تسلطی روی درس های عمومی ندارم اگر بتونم درس هایی مثل ریاضی و فیزیک را خوب بزنم شانس قبولی مهندسی کامپیوتر روزانه را دارم؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …