رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی شهرسازی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1631 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه تهران 66.69 50.7 77.4 82.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 34.9 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2713 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر 26.7 73.4 58.7 74.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 33.4 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3055 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 34.7 30.7 81.4 38.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 32.59 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3648 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 30.7 53.4 57.4 81.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 14.1 17.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4850 مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 22.7 41.4 41.4 69.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 7.5 22.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6449 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 26.7 38.7 56 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 8.89 6.69 زن-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6508 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان 28 6.69 46.7 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 11.19 26.7 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6705 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه شیراز 8 42.7 20 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.69 17.79 4.8 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8935 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 26.7 16 33.4 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 0.8 8.6 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11930 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 22.7 9.39 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 4.5 3.9 زن-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12451 مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 33.4 57.4 37.4 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0.8 0 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13148 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد 26.7 22.7 18.7 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 17.79 7.69 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15289 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 26.7 32 0 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 3 2 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15343 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه سمنان 14.69 36 34.7 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 2 مرد-سمنان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3237 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر 40 52 42.7 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 6.69 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3618 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 40 44 38.7 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 14.1 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4656 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه شیراز 30.7 24 56 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 6 14.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11517 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد 5.4 28 0 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 1.5 2.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
23287 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود -1.29 5.4 1.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 6.69 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
26172 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 2.7 6.69 9.39 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.09 -2.9 4.8 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
36302 مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود 10.69 0 1.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-شاهرود

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2745 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 13.39 34.7 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 3 11.5 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7867 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد 34.7 10.69 33.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 -0.69 3.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8576 مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 9.39 14.69 28 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -0.69 3.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9106 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بجنورد 2.7 17.39 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0.8 2 مرد-بجنورد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12782 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 13.39 42.7 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0.8 1 زن-دزفول
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24578 مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه زابل 4 2.7 18.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 2.29 0 زن-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.7/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …