رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی شهرسازی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی شهرسازی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی شهرسازی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 1

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
1631مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه تهران66.6950.777.482.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
16.2934.926.7زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
2713مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر26.773.458.774.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
17.133.416.2زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3055مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خوارزمی34.730.781.438.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1432.5916.2زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3648مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد30.753.457.481.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.514.117.2زن-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
4850مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد22.741.441.469.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.397.522.89زن-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
6449مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین26.738.75689.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
78.896.69زن-قزوین
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
6508مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان286.6946.742.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.0911.1926.7مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
6705مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه شیراز842.72044
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
13.6917.794.8زن-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8935مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت26.71633.468
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.10.88.6زن-رشت
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11930مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز22.79.3910.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
74.53.9زن-تبریز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12451مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر33.457.437.448
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.20.80مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
13148مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد26.722.718.79.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
017.797.69مرد-یزد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
15289مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر26.732010.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
032زن-بوشهر
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
15343مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه سمنان14.693634.730.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.902مرد-سمنان

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 2

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3237مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه هنر405242.776
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.196.6911.5زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3618مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه خوارزمی404438.770.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.814.111.5زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
4656مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه شیراز30.7245629.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7614.3زن-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11517مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد5.42804
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.891.52.9زن-یزد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
23287مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود-1.295.41.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.906.69زن-شاهرود
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
26172مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد2.76.699.399.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.09-2.94.8زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
36302مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود10.6901.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000زن-شاهرود

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شهرسازی 1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شهرسازی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای مهندسی شهرسازی منطقه 3

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
2745مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین13.3934.7160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.69311.5مرد-قزوین
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
7867مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه یزد34.710.6933.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.3-0.693.9زن-یزد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8576مهندسی شهرسازی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت9.3914.692820
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.8-0.693.9زن-رشت
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
9106مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه بجنورد2.717.395.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.30.82مرد-بجنورد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12782مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول13.3942.7200
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
00.81زن-دزفول
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
24578مهندسی شهرسازی-روزانه-دانشگاه زابل42.718.7-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.692.290زن-زابل
4.7/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …