تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1400
تخمین رتبه
13

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401

در تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401، باید ابتدا بدانید که در هر درس چه رتبه هایی را به دست آورده اید. پس از انتشار کلید اولیه سوالات کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ و خود سوالات کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش، شما باید عملکرد خود را ارزیابی کنید و براساس گزینه های که زده اید و کلید سوالات خود سازمان سنجش، به بررسی درصدهای خود بپردازید.

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

همه فرمول های مورد نیاز برای تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد کنکور 1401 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای تعین رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مفید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک ارشد را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود و بدین ترتیب می توان رتبه ارشد شما را برای کنکور ارشد ۱۴۰۱ تخمین زد.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

محاسبه درصدهای ۱۴۰۱ برای تخمین رتبه ارشد

برای گرفتن درصدهای خودتان، کافیست که تعداد سوالات صحیحی را که زده اید در عدد سه ضرب کنید و سپش آن را از تعداد سوالات غلط کم کنید و در نهایت در سه برابر تعداد سوالات تقسیم کنید. یعنی فرمول درصدگیری برای تخمین رتبه ارشد براساس سوالات ۱۴۰۱ ، چنین فرمولی می شود:

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100

مثلا به فرض مثال اگر در درس ریاضی 30 سوال داده شود و شما 15 سوال را درست زده باشید و 8 سوال را غلط زده باشید، درصد شما در درس ریاضی براساس فرمول درصدگیری بالا، چنین می شود:

درصد درس ریاضی:

تعداد جوابهای صحیح: 15 = (15 × 3 = 45)

تعداد جوابهای غلط: 8

اثر منفی جوابهای غلط: 45 – 8 = 37

تعداد کل سوالات: 30 = (30 × 3 = 90)

نمره کل درس ریاضی: 37 ÷ 90 = 0.4111

درصد درس ریاضی: 0.4111 × 100 = 41.11 %

بنابراین شما درصدهای هر درس را براساس فرمولی که گفته شد و مراحل محاسباتی بالا به دست می آورید و در نتیجه درصدهای هر درس را برای تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401 خودتان محاسبه می کنید.

پس از گرفتن این درصدها حالا نوبت این است که شما بدانید، چطور این درصدها را مانند سازمان سنجش، تبدیل به تراز و در نهایت رتبه کارشناسی ارشد خود بکنید.

به دست آوردن تراز یا نمره برای تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401

محاسبه تراز براساس فرمول سازمان سنجش، شاید در ابتدا برای شما بسیار سخت باشد. اگر مراحل زیر را برای تخمین رتبه کارشناسی ارشد خود دنبال کنید، پیچیدگی و سختی محاسبه تراز کمتر می شود. شما برای تخمین رتبه ارشد 1401، در مرحله دوم باید بدانید که سازمان سنجش برای محاسبه تراز شما، هم تراز علمی یا همان آزمون ارشد ۱۴۰۱ شما را محاسبه می کند و هم تراز معدل موثر را. سپس این دو تراز را با هم جمع می کند و تراز یا همان نمره کل شما را محاسبه می کند.

محاسبه میانگین درصدها در تخمین رتبه کارشناسی ارشد

برای محاسبه تراز علمی یا همان تراز آزمون کتبی شما، سازمان سنجش ابتدا باید میانگین کل درصدهای شما را محاسبه کند. برای محاسبه میانگین کل درصدهای شما، سازمان سنجش از این فرمول استفاده می کند. بنابراین شما باید درصدهای خودتان را که به دست آورده اید را براساس فرمول زیر تبدیل به میانگین کل درصدهای آزمون ارشد خودتان بکنید:

میانگین کل درصدهای شما در ارشد ۱۴۰۱ = (جمع کل درصد هر درس شما × ضریب آن درس در کنکور) ÷ (جمع کل ضرایب کل دروس آزمون)

محاسبه تراز علمی یا نمره کل علمی در تخمین رتبه ارشد 1401

پس از آنکه شما برای تخمین رتبه کارشناسی ارشد خود برای سال 1401، مرحله بالا را اجرا کرده باشید به مرحله سوم می رسید که عملاً یکی از مراحل سخت است. شما باید بدانید که بالاترین میانگین درصدی که یک نفر در کنکور ۱۴۰۱ زده است چند است. عملاً چنین چیزی غیرممکن است. پس شما مجبور هستید، تخمین رتبه کارشناسی ارشد خود را براساس درصدها، ترازها و رتبه های سال قبل یعنی سال 1400 محاسبه کنید. به عبارت دیگر شما باید بالاترین میانگین درصد را در ارشد رشته خود برای سال 1401 تخمین بزنید. طبیعتاً کسی که رتبه یک کنکور پارسال شده است، به احتمال بسیار زیاد، بالاترین میانگین درصدهای کنکور ارشد رشته شما را در سال 1400 به دست آورده است. در سایتهای اینترنتی مختلف، درصدهای رتبه یک کنکور درج شده است. با توجه به فرمولی که میانگین درصدهای خودتان را حساب کردید، می توانید میانگین درصدهای رتبه یک را نیز حساب کنید و همان را به عنوان بالاترین میانگین درصدهای یک نفر در سال 1400، لحاظ کنید. پس از محاسبه این میانگین درصد وارد مرحله سوم می شوید که به دست آوردن تراز خام شما براساس فرمول سنجش است. در این مرحله شما باید میانگین درصدهای خودتان را به بالاترین میانگین درصدها تخمین زده شده تقسیم کنید. براساس سالهای قبل، برای ارشد ۱۴۰۱ نیز، محاسبه تراز علمی چنین فرمولی دارد:

تراز علمی شما = ((میانگین کل درصدهای شما در ارشد 1401) ÷ (بالاترین میانگین کل درصدها)) × (8000)

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

محاسبه تراز معدل موثر در تخمین رتبه ارشد ۱۴۰۱

با توجه به اینکه تراز کل در آزمون ارشد از 10000 نمره محاسبه می شود ولی سهم نمرات آزمون کتبی فقط 80 درصد است و تاثیر معدل موثر 20 درصد است، باید توجه داشته باشید که حاصل تقسیم میانگین درصدهای خودتان بر بالاترین میانگین را در عدد 8000 ضرب کنید. پس شما در واقع برای تخمین رتبه ارشد ۱۴۰۱، میانگین درصدهای محاسبه شده خودتان را بر بالاترین میانگین درصدهای به دست آمده در سال 1400 تقسیم می کنید و در نهایت این تقسیم را در عدد 8000 ضرب می کنید.  در نهایت هر معدلی به دست آورده باشید، سازمان سنجش این معدل را در ضریب کیفیت دانشگاه شما ضرب می کند و معدل موثر به دست آمده را در عدد 100 ضرب می کند. 

تراز معدل موثر = معدل موثر × 100

محاسبه تراز کل نهایی تخمین رتبه ارشد

سازمان سنجش در نهایت برای اینکه تراز کل یا نمره کل شما را محاسبه کند و در کارنامه درج کند، دو عدد به دست آمده برای تراز علمی و تراز معدل موثر را با هم جمع می کند و در نتیجه تراز نهایی و یا نمره کل شما به دست می آید:

تراز کل ارشد = تراز علمی محاسبه شده براساس میانگین درصدها + معدل موثر

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401

برای تخمین رتبه ارشد رشته خودتان در سال 1401، باید بدانید که هر ترازی در سال ۱۴۰۱، چه رتبه ای را به دست آورده است. تمامی میانگین درصدها و ترازهای به دست آمده از کنکور ارشد 1400 توسط نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401 مشاوران تحصیلی تحلیل شده است. شما می توانید با وارد کردن درصدهای خودتان و معدلی که دارید، رتبه تخمینی کنکور ارشد خود را با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 متوجه شوید.

اما یک نکته مهم که نرم افزار ها و تقریبا اکثر سیستم های تخمین رتبه ارشد 1401، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

ضریب سختی و آسانی کنکور 1401 بر روی تخمین رتبه ارشد

بنابراین دقیق ترین تخمین رتبه ارشد یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد 1401 رشته خودتان را در ترازی که براساس داده های سال 1400 محاسبه کرده اید، ضرب کنید. اگر سوالات آسانتر شده باشد باید تراز خود را در یک عدد کوچکتر از یک ضرب کنید، یعنی ترازی که براساس سال 1400 حساب کرده اید، با توجه به آسانتر شدن سوالات، کمتر از ترازی خواهد بود که داوطلبان سال 1400 به دست آورده اند. اگر سوالات سختتر شده باشد، باید تراز خودتان را در عددی بیشتر از یک ضرب کنید، چونکه ترازی که شما به دست آورده اید با سختتر شدن کنکور با ترازهای بالاتر از تراز محاسبه شده براساس سال 1400، برابر است.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک متخصص است. یعنی کسی که به سوالات مسلط است می تواند بگوید که سوالات کنکور سال 1401 نسبت به سال 1400 چقدر سخت تر یا چقدر آسانتر شده است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ۱۴۰۱ در دپارتمان های تخصصی مرکز مشاوران تخصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه ارشد ۱۴۰۱ دقیق تری را نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید

سلام وقت بخیر
بنده در هرکدام از نرم افزارها که درصد های کسب شده ام را وارد میکنم (درصددروس که توسط سازمان سنجش در کارنامه ام کسب کردم و نوشته شده) رتبه ام را حدوداًنصف پایین تر از رتبه که در کارنامه ام اخذ شده را می آور. آیا ممکن هست سازمان سنجش دچار خطا ی مناسباتی شود

سلام. خیر امکان خطای سنجش در محاسبه رتبه براساس درصدها بسیار کمه ولی خطای نرم افزارها بسیار بیتره به دلیل اینکه همه شون براساس اطلاعات سال گذشته رتبه رو تخمین می زنند.

سلام سنجش چگونه 15 نفر اوّل قبول شده برای المپیاد را تعیین می کند؟ منظورم ضرایبش است. برای رشته ی برق

فقط با کنکور سال قبل میشه مقایسه کرد. مثلا با اطلاعات ۹۷ نمیشه برا ۹۹ تخمین داد؟

13 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …