آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مامایی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مامایی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی در سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مامایی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مامایی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مامایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3000مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران3685.477.474.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
166236.724.79زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5970مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان30.753.461.466.698
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3929.3924.532.4زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6133مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران29.396854.741.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
205238.913.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6673مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان34.766.695641.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.73031.223.89زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7224مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز366072200
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3931.3927.7922.89زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8188مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل33.470.6922.761.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6931.3925.640زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8805مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین4454.76830.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82252.913.39زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10139مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر5253.43261.410.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3920.717.7917.2زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10336مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت45.4524414.698
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1628.721.211.5زن-جیرفت

رتبه های قبولی مامایی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10010مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز30.7446450.721.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6948.79.1911.5زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13915مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل49.490.6969.4842.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6935.423.395.8زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14323مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین29.3941.456440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1237.49.1930.5زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14721مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان45.466.6942.762.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1229.3931.210.5زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14748مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان21.3962.772-2.590
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.7168.8915.3زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15052مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه321266.691.3924
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.41826.756.2زن-تربت حیدریه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15351مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت29.3957.469.450.721.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.743.48.897.69زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16726مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت30.750.765.429.399.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
19.2919.394.531.5زن-جیرفت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16889مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان41.469.458.717.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
8382.2923.89زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17957مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل26.758.765.446.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.427.399.1912.39زن-زابل

رتبه های قبولی مامایی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4588مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان408481.461.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.39482031.5زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5572مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز30.785.45249.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12.3952.719.631.5زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7970مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اراک3262.736408
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2840.734.512.39زن-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9133مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان45.401.3900
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
62.967.42.2918.1زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9296مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران33.49253.4120
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6928.711.512.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9343مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد4874.6965.462.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
428.727.620زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9577مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند41.465.469.4440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
432.721.224.79زن-بیرجند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9684مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان33.437.445.4360
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
163618.3924.79زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13984مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان29.396849.414.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
42219.630.5زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14525مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم25.3957.442.72.76.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
841.416.113.39زن-بم
4.7/5 - (9 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …