آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری کنکور 1401-1400

رتبه های قبولی رشته نقشه برداری دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری کنکور 1401-1400

آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی نقشه برداری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد نقشه برداری را از لینک زیر می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی نقشه برداری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای نقشه برداری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته نقشه برداری منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2872 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تهران 37.4 49.4 50.7 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 24.5 14.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5926 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 30.7 32 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 11.19 10.5 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10511 مهندسی نقشه برداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 16 17.39 22.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 20.79 1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10793 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تبریز 13.39 13.39 26.7 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 6.69 12.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20363 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تفرش 22.7 64 32 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -11.1 7.69 زن-تفرش
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
23062 کاردانی نقشه برداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی نقشه برداری – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 8 4 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 0 مرد-تهران

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته نقشه برداری منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2909 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تهران 33.4 44 64 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 23.79 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3486 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 16 37.4 22.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 23.79 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7842 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه اصفهان 22.7 21.39 34.7 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 10.39 2.9 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18218 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 0 18.7 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 3.9 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18815 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک 8 61.4 36 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 1.5 0 زن-اراک
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20256 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه بجنورد 0 13.39 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 2.29 -0.89 مرد-بجنورد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
23685 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 9.39 -2.59 1.39 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 -5.09 6.69 مرد-دزفول
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29758 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تفرش 5.4 21.39 16 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3.79 -0.89 مرد-تفرش

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی نقشه برداری سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته نقشه برداری منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2685 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 16 40 18.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 11.19 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5027 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه تبریز 20 1.39 22.7 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 4.5 0 زن-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7934 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه زنجان 0 17.39 34.7 -5.3
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 7.69 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10493 مهندسی نقشه برداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 21.39 8 14.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.29 8.89 -1.89 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15321 مهندسی نقشه برداری-روزانه-دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان 6.69 12 -1.29 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 2 مرد-اسدآباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …