آخرین رتبه قبولی زیست شناسی گیاهی دانشگاه 1401-1400

رتبه های قبولی رشته زیست شناسی گیاهی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی گیاهی دانشگاه 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی گیاهی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی گیاهی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی گیاهی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7858 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 74.69 56 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 22.7 18.89 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9524 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 33.4 33.4 50.7 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 34 16.7 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15181 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 16 22.7 36 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24.39 5.4 36.7 11.5 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15481 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه اصفهان 26.7 45.4 34.7 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 14 11.5 8.6 زن-اصفهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی گیاهی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14293 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه تهران 20 36 46.7 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 28.7 16.7 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19337 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 25.39 22.7 58.7 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 32.7 6.69 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26159 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 13.39 50.7 58.7 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 12.69 1.2 7.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35603 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 20 26.7 53.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 15.39 6.69 7.69 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38605 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 2.7 30.7 42.7 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 7.8 25.79 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43988 زیست شناسی گیاهی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 25.39 29.39 45.4 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 9.39 0 9.6 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44970 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه تبریز 8 29.39 13.39 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 20 0 9.6 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست شناسی گیاهی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی گیاهی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی گیاهی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27885 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 12 52 42.7 20 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 5.59 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34440 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 29.39 26.7 36 0 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 29.39 7.8 4.8 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34459 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 16 45.4 22.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 22 8.89 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37551 زیست شناسی گیاهی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 20 22.7 8 34.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 8 5.8 9.6 زن-کرج

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (9 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …