آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی تکنولوژی پرتوشناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای رادیولوژی-پرتوشناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3729 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 62.7 52 88 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
33.4 50.7 56.7 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3924 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 48 77.4 61.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 34 44.5 43.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4018 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 29.39 86.69 74.69 66.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 36.7 43.4 38.09 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4572 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 45.4 92 80 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 31.39 18.89 34.29 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4659 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 22.7 58.7 84 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 50 23.39 29.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6204 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 34.7 49.4 62.7 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 43.4 38 19.1 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6355 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24 60 68 58.7 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 32.7 32.29 28.6 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7648 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25.39 50.7 65.4 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 30.7 23.39 31.5 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8476 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 14.69 74.69 54.7 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 44.7 16.7 22 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8872 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 49.4 38.7 36 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 31.39 31.2 22 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9174 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 34.7 65.4 62.7 45.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 30 11.19 18.1 زن-گناباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5287 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 54.7 70.69 73.4 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 52.7 25.6 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5990 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 37.4 44 62.7 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 57.4 37.79 40 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6556 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 33.4 80 65.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 36.7 47.2 37.2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9170 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 53.4 58.7 70.69 52 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 47.4 24.5 9.6 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9412 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 37.4 68 50.7 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 52.7 25.6 17.2 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9942 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25.39 68 53.4 74.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 51.4 25.6 15.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11358 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 36 52 68 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 30.7 17.79 29.6 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12003 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 29.39 65.4 48 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 34 32.29 29.6 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12951 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 46.7 49.4 56 56 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 26 26.7 14.3 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13294 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 28 60 28 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 30 22.29 33.4 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13738 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 34.7 40 41.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 34.7 21.2 20 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15002 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشکده علوم پزشکی بهبهان 24 37.4 33.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 41.4 24.2 22.89 مرد-بهبهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4112 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 38.7 89.4 73.4 52 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 32 32.29 48.59 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4486 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13.39 28 34.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
60 52 11.5 58.09 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4521 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 21.39 70.69 72 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 36.7 37.79 29.6 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5490 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 34.7 60 56 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 58.7 24.5 25.79 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6910 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 30.7 66.69 70.69 44 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 42 27.79 23.89 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7252 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 33.4 57.4 84 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 34 22.29 22 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7595 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 44 65.4 40 33.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 36 33.4 27.7 مرد-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9596 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 36 57.4 64 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 38.7 34.5 16.2 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11031 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 37.4 69.4 62.7 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 13.39 10 31.5 زن-بجنورد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

3.6/5 - (13 امتیاز)

سلام
برای قبولی رادیولوژی اگه فقط رو زیست و شیمی و فیزیک که تخصصی هستن تمرکز کنم امکان قبولی دارم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …