آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی تکنولوژی پرتوشناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای رادیولوژی-پرتوشناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3729 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 26.7 62.7 52 88 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
33.4 50.7 56.7 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3924 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 48 77.4 61.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 34 44.5 43.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4018 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 29.39 86.69 74.69 66.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 36.7 43.4 38.09 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4572 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 45.4 92 80 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 31.39 18.89 34.29 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4659 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 22.7 58.7 84 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 50 23.39 29.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6204 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 34.7 49.4 62.7 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 43.4 38 19.1 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6355 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24 60 68 58.7 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 32.7 32.29 28.6 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7648 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25.39 50.7 65.4 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 30.7 23.39 31.5 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8476 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 14.69 74.69 54.7 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 44.7 16.7 22 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8872 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 49.4 38.7 36 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 31.39 31.2 22 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9174 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 34.7 65.4 62.7 45.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 30 11.19 18.1 زن-گناباد

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5287 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 54.7 70.69 73.4 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 52.7 25.6 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5990 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 37.4 44 62.7 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 57.4 37.79 40 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6556 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 33.4 80 65.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 36.7 47.2 37.2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9170 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 53.4 58.7 70.69 52 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 47.4 24.5 9.6 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9412 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 37.4 68 50.7 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 52.7 25.6 17.2 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9942 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25.39 68 53.4 74.69 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 51.4 25.6 15.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11358 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 36 52 68 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 30.7 17.79 29.6 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12003 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 29.39 65.4 48 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 34 32.29 29.6 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12951 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 46.7 49.4 56 56 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 26 26.7 14.3 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13294 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 28 60 28 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 30 22.29 33.4 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13738 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 34.7 40 41.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 34.7 21.2 20 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15002 تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشکده علوم پزشکی بهبهان 24 37.4 33.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 41.4 24.2 22.89 مرد-بهبهان

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4112 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 38.7 89.4 73.4 52 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 32 32.29 48.59 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4486 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13.39 28 34.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
60 52 11.5 58.09 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4521 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 21.39 70.69 72 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 36.7 37.79 29.6 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5490 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 34.7 60 56 60 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 58.7 24.5 25.79 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6910 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 30.7 66.69 70.69 44 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 42 27.79 23.89 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7252 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 33.4 57.4 84 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 34 22.29 22 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7595 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 44 65.4 40 33.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 36 33.4 27.7 مرد-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9596 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 36 57.4 64 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 38.7 34.5 16.2 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11031 تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 37.4 69.4 62.7 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 13.39 10 31.5 زن-بجنورد

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …