آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی تکنولوژی پرتوشناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه قبولی فلان دانشگاه برای رادیولوژی-پرتوشناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3729تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران26.762.752880
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
33.450.756.718.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3924تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز4877.461.454.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.393444.543.9زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4018تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران29.3986.6974.6966.698
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.736.743.438.09زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4572تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان45.4928082.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1631.3918.8934.29زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4659تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان22.758.78477.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
205023.3929.6مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6204تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد34.749.462.740
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.743.43819.1زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6355تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان24606858.79.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.732.732.2928.6مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7648تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار25.3950.765.438.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1230.723.3931.5زن-سبزوار
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8476تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج14.6974.6954.773.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3944.716.722زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8872تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد2449.438.7369.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2031.3931.222زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9174تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد34.765.462.745.418.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
123011.1918.1زن-گناباد

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5287تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران54.770.6973.482.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6952.725.626.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5990تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران37.44462.733.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1257.437.7940زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6556تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان33.48065.453.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.736.747.237.2مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9170تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان53.458.770.69524
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2047.424.59.6زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9412تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود37.46850.738.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3952.725.617.2زن-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9942تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان25.396853.474.6922.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.3951.425.615.3مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11358تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد365268400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1630.717.7929.6زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12003تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد29.3965.448520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693432.2929.6مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12951تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه46.749.456568
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
202626.714.3زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13294تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان286028640
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.693022.2933.4زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13738تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج34.74041.466.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
834.721.220مرد-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15002تکنولوژی پرتوشناسی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشکده علوم پزشکی بهبهان2437.433.453.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6941.424.222.89مرد-بهبهان

رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رادیولوژی-پرتوشناسی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4112تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل38.789.473.45214.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.393232.2948.59زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4486تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز13.392834.757.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
605211.558.09زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4521تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد21.3970.697246.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2036.737.7929.6زن-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5490تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز34.76056600
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1258.724.525.79زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6910تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان30.766.6970.694420
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.694227.7923.89زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7252تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه33.457.484520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.393422.2922مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7595تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج4465.44033.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.693633.427.7مرد-بویر احمد(یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9596تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد3657.4645.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.338.734.516.2زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11031تکنولوژی پرتوشناسی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد37.469.462.758.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.713.391031.5زن-بجنورد
3.2/5 - (16 امتیاز)

سلام
برای قبولی رادیولوژی اگه فقط رو زیست و شیمی و فیزیک که تخصصی هستن تمرکز کنم امکان قبولی دارم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …