کارنامه و رتبه های قبولی رشته فلسفه 1401-1400

کارنامه های قبولی فلسفه سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1401-1400

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی به دست بیاورید.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه،حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی، محل قبولی منطقه 1

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
206-زن-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه تهران54.7767288
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6010068.968.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.710038.785
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2615-مرد-قمفلسفه-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)18.7169.3962.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.19-2.257.7925
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
203046.773.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2814-مرد-اصفهانفلسفه-روزانه-دانشگاه اصفهان13.3930.769.490.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6937.7913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3981.694078.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5248-مرد-تبریزفلسفه-روزانه-دانشگاه تبریز33.418.721.3932
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-15.58.8945.5916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6202446.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5334-زن-اصفهانفلسفه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان17.3929.392034.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6962.2911.1936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.2352453.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6817-مرد-قزوینفلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین10.692014.699.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3917.7915.631.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2023.39836.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
461-زن-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران58.794.6953.428
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
37.7993.451.286.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3933.445.458.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1879-زن-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران46.741.4484
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.747.7965
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.44025.3956.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2479-زن-مشهدفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد45.42841.48
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.395050
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19252.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4816-زن-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران26.718.742.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.213.3932.2936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2941.72.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7792-مرد-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران10.691226.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6933.412.31.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.318.3922.741.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6045-مرد-اصفهانفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه اصفهان41.449.4-1.2920
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26018.8961.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.401241.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8671-زن-کرجفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)281630.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26.6924.55
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7913.3914.6940
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9846-زن-اصفهانفلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان161621.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-8.84038.916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.516.7031.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13379-زن-تبریزفلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز29.3917.3914.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.7205
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-8.828.396.6961.7

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی محل قبولی منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
449-مرد-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه تهران6488800
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
43.291.1956.745
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
32.2966.6958.775
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
819-زن-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران29.3950.774.6929.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6973.47073.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2971.6954.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1903-زن-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران22.738.76836
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2555.5954.536.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1016.72488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4392-زن-اصفهانفلسفه-روزانه-دانشگاه اصفهان42.725.3949.430.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.544.522.2933.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.758.429.3976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5726-زن-کرمانفلسفه-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1682468
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3928.8931.228.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.326.733.438.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6413-زن-قمفلسفه-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)14.6918.7640
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.264.542.2928.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.248.42865
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12609-زن-قزوینفلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین18.720400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
035.592010
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2923.3929.3938.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13261-زن-تبریزفلسفه-روزانه-دانشگاه تبریز16017.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.534.518.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.798.396.6931.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27202-زن-بویر احمد(یاسوج)فلسفه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج1614.6921.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.6916.73.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.48.39206.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8413-زن-مشهدفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد26.72833.418.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-8.837.7944.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
05034.756.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13975-زن-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران22.737.4400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.298.8948.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5948.4061.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16487-زن-قزوینفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین17.392829.392.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.544.51.223.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.84513.3976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22767-زن-کرمانشاهفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه322.717.396.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-11.16.6923.3923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.21.718.733.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9017-زن-بابلسرفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر45.44822.766.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7913.3941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7953.414.6911.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10947-مرد-قمفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه قم85.426.7-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
12.571.1911.1943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.891018.751.7

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی 1401 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی، محل قبولی  منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5612-زن-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران34.725.3946.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.263.421.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19352881.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16802-زن-تهرانفلسفه-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران-6.5930.714.69-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.693025
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.79152828.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20697-زن-قزوینفلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین29.3914.694013.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.726.721.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2913.3910.6953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
23663-زن-اردبیلفلسفه-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل30.7858.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.738.98.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.4301.3970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
28718-زن-بویر احمد(یاسوج)فلسفه-روزانه-دانشگاه یاسوج025.3922.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6933.42011.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.125-2.5921.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27102-زن-تهرانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران-2.5922.726.717.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.331.212.333.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.851226.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30625-زن-همدانفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان2.717.3922.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2917.7935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.531.7046.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
31241-زن-اهوازفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز6.6933.434.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.695.5938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6902028.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
39007-زن-قزوینفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین126.695.48
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02.2927.7910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.28.39423.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
57240-زن-تبریزفلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز-5.32017.39-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7914.53.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.318.3913.3926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
46635-زن-قمفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه قم81.39480
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.718.893.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.516.72.753.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
53177-زن-خرم آبادفلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد-125.49.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0-24.39206.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2026.72013.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
71544-زن-تبریزفلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز2.7-2.592.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.453.45.598.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.223.391.3946.7
5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …