کارنامه و رتبه های قبولی رشته فلسفه 1401-1400

کارنامه های قبولی فلسفه سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1401-1400

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه،حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی، محل قبولی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
206-زن-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه تهران 54.7 76 72 88
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
60 100 68.9 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 100 38.7 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2615-مرد-قم فلسفه-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 18.7 16 9.39 62.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 -2.2 57.79 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 30 46.7 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2814-مرد-اصفهان فلسفه-روزانه-دانشگاه اصفهان 13.39 30.7 69.4 90.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 37.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 81.69 40 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5248-مرد-تبریز فلسفه-روزانه-دانشگاه تبریز 33.4 18.7 21.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-15.5 8.89 45.59 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 20 24 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5334-زن-اصفهان فلسفه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 17.39 29.39 20 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 62.29 11.19 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 35 24 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6817-مرد-قزوین فلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 10.69 20 14.69 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 17.79 15.6 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 23.39 8 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
461-زن-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 58.7 94.69 53.4 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
37.79 93.4 51.2 86.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 33.4 45.4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1879-زن-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 46.7 41.4 48 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 47.79 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 40 25.39 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2479-زن-مشهد فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 45.4 28 41.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 50 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 25 2.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4816-زن-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 18.7 42.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 13.39 32.29 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 41.7 2.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7792-مرد-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 10.69 12 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 33.4 12.3 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 18.39 22.7 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6045-مرد-اصفهان فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه اصفهان 41.4 49.4 -1.29 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 18.89 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 0 12 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8671-زن-کرج فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 28 16 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 6.69 24.5 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 13.39 14.69 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9846-زن-اصفهان فلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 16 16 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-8.8 40 38.9 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 16.7 0 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13379-زن-تبریز فلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 29.39 17.39 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 20 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-8.8 28.39 6.69 61.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، حکمت اسلامی و کلام اسلامی 1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی محل قبولی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
449-مرد-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه تهران 64 88 80 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
43.2 91.19 56.7 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 66.69 58.7 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
819-زن-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 50.7 74.69 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 70 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 71.69 54.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1903-زن-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 22.7 38.7 68 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 55.59 54.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 16.7 24 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4392-زن-اصفهان فلسفه-روزانه-دانشگاه اصفهان 42.7 25.39 49.4 30.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 44.5 22.29 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 58.4 29.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5726-زن-کرمان فلسفه-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 16 8 24 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 28.89 31.2 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 26.7 33.4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6413-زن-قم فلسفه-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 14.69 18.7 64 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 64.5 42.29 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 48.4 28 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12609-زن-قزوین فلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 18.7 20 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 20 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 23.39 29.39 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13261-زن-تبریز فلسفه-روزانه-دانشگاه تبریز 16 0 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 34.5 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 8.39 6.69 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27202-زن-بویر احمد(یاسوج) فلسفه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج 16 14.69 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 16.7 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 8.39 20 6.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8413-زن-مشهد فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 28 33.4 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-8.8 37.79 44.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 50 34.7 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13975-زن-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 22.7 37.4 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 8.89 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 48.4 0 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16487-زن-قزوین فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 17.39 28 29.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 44.5 1.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 45 13.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22767-زن-کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 32 2.7 17.39 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-11.1 6.69 23.39 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 1.7 18.7 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9017-زن-بابلسر فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 45.4 48 22.7 66.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 13.39 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 53.4 14.69 11.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10947-مرد-قم فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه قم 8 5.4 26.7 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 71.19 11.19 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 10 18.7 51.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی 1401 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

کارنامه و رتبه های قبولی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام اسلامی، محل قبولی  منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5612-زن-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 25.39 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 63.4 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 35 28 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16802-زن-تهران فلسفه-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران -6.59 30.7 14.69 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 30 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 15 28 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20697-زن-قزوین فلسفه-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 29.39 14.69 40 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 26.7 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 13.39 10.69 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23663-زن-اردبیل فلسفه-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 30.7 8 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 38.9 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 30 1.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28718-زن-بویر احمد(یاسوج) فلسفه-روزانه-دانشگاه یاسوج 0 25.39 22.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 33.4 20 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 25 -2.59 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27102-زن-تهران فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران -2.59 22.7 26.7 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 31.2 12.3 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 5 12 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30625-زن-همدان فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2.7 17.39 22.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 17.79 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 31.7 0 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
31241-زن-اهواز فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 6.69 33.4 34.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 5.59 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 0 20 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
39007-زن-قزوین فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 12 6.69 5.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 2.29 27.79 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 8.39 4 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
57240-زن-تبریز فلسفه و حکمت اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز -5.3 20 17.39 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 14.5 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 18.39 13.39 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
46635-زن-قم فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه قم 8 1.39 48 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 18.89 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 16.7 2.7 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
53177-زن-خرم آباد فلسفه و کلام اسلامی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد -12 5.4 9.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 -24.39 20 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 26.7 20 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
71544-زن-تبریز فلسفه و کلام اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 2.7 -2.59 2.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 53.4 5.59 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 23.39 1.39 46.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …