کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم آزمایشگاهی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3563علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران29.3961.469.461.418.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6962.726.751.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4086علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران2485.482.699233.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20.652.73020زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4144علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران21.3962.780560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.7949.435.5934.29زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4259علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج33.473.474.6990.699.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.736.735.5929.6مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4402علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز37.458.769.489.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3928.745.5944.79مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5453علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز2054.7365212
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
39.7946.742.2922زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5782علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری38.765.470.6973.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3933.437.7931.5زن-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5976علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز21.3962.766.69606.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.695032.2922.89زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6562علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین34.75250.789.421.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.392613.851.5زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6648علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم38.754.773.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
34.72031.230.5مرد-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7088علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج37.473.465.42812
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.740.719.69.6زن (یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8678علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه25.395669.461.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
44212.322زن-مراغه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8850علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان2417.3965.425.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6947.414.516.2مرد-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8866علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد17.397238.717.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2440.723.3917.2زن-شهرکرد

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4430علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران22.765.454.762.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
34.746.758.941زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6204علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران33.481.47290.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
285226.717.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7733علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان26.7605681.44
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
15.394642.2931.5مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9270علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه21.3961.453.441.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
203228.8942مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10228علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج29.3970.6950.71008
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3943.424.523.89زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11984علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین446436160
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.730.712.335.29زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12584علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان2465.442.7360
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6937.434.529.6زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12656علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه29.3962.736412
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6913.3954.553.4مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14566علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد52524846.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.328.714.520مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15366علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل2418.757.418.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.62622.2930.5مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16932علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان14.694033.421.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3957.48.8917.2زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16960علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سراب4054.757.43218.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
7.6927.3919.617.2زن-سراب
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21177علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان29.3942.74825.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.727.3917.796.69مرد-سیرجان

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8129علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران30.753.438.7560
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
24402022زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9253علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه30.72449.482.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
03831.132.4زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9364علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز21.3974.6938.769.426.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
424.74037.2مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12074علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج2841.45229.3938.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1233.423.3917.2زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13241علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل20524442.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.719.3915.626.7زن-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13652علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان38.749.449.437.448
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6928.77.819.1زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17748علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر21.39323218.734.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3929.3911.1920مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25879علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود34.745.446.726.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
481015.3زن-شاهرود
5/5 - (5 امتیاز)

سلام وقت بخیر
با درصد
ریاضی ۳۰
دینی ۵۰
فارسی و عربی ۱۰
زبان منفی
زیست ۱۵
فیزیک ۱۰
و شیمی ۳۵
شانس قبولی علوم آزمایشگاهی زنجان رو دارم؟ سهمیه آزاد

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …