کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم آزمایشگاهی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3563 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 29.39 61.4 69.4 61.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 62.7 26.7 51.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4086 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 24 85.4 82.69 92 33.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20.6 52.7 30 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4144 علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 21.39 62.7 80 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.79 49.4 35.59 34.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4259 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 33.4 73.4 74.69 90.69 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 36.7 35.59 29.6 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4402 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 37.4 58.7 69.4 89.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 28.7 45.59 44.79 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5453 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 54.7 36 52 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
39.79 46.7 42.29 22 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5782 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 38.7 65.4 70.69 73.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 33.4 37.79 31.5 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5976 علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 21.39 62.7 66.69 60 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 50 32.29 22.89 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6562 علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 34.7 52 50.7 89.4 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 26 13.8 51.5 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6648 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قم 38.7 54.7 73.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 20 31.2 30.5 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7088 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 37.4 73.4 65.4 28 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 40.7 19.6 9.6 زن (یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8678 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی مراغه 25.39 56 69.4 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 42 12.3 22 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8850 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 24 17.39 65.4 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 47.4 14.5 16.2 مرد-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8866 علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 17.39 72 38.7 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 40.7 23.39 17.2 زن-شهرکرد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4430 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 22.7 65.4 54.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 46.7 58.9 41 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6204 علوم آزمایشگاهی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 33.4 81.4 72 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 52 26.7 17.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7733 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 26.7 60 56 81.4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 46 42.29 31.5 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9270 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 21.39 61.4 53.4 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 32 28.89 42 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10228 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 29.39 70.69 50.7 100 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 43.4 24.5 23.89 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11984 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 44 64 36 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 30.7 12.3 35.29 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12584 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 24 65.4 42.7 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 37.4 34.5 29.6 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12656 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 29.39 62.7 36 4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 13.39 54.5 53.4 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14566 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 52 52 48 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 28.7 14.5 20 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15366 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 24 18.7 57.4 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.6 26 22.29 30.5 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16932 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 14.69 40 33.4 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 57.4 8.89 17.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16960 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سراب 40 54.7 57.4 32 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 27.39 19.6 17.2 زن-سراب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21177 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 29.39 42.7 48 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 27.39 17.79 6.69 مرد-سیرجان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8129 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 30.7 53.4 38.7 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 40 20 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9253 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 30.7 24 49.4 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 38 31.1 32.4 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9364 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 21.39 74.69 38.7 69.4 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 24.7 40 37.2 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12074 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 28 41.4 52 29.39 38.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 33.4 23.39 17.2 زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13241 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 20 52 44 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 19.39 15.6 26.7 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13652 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 38.7 49.4 49.4 37.4 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 28.7 7.8 19.1 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17748 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 21.39 32 32 18.7 34.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 29.39 11.19 20 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25879 علوم آزمایشگاهی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 34.7 45.4 46.7 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 8 10 15.3 زن-شاهرود

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)

سلام وقت بخیر
با درصد
ریاضی ۳۰
دینی ۵۰
فارسی و عربی ۱۰
زبان منفی
زیست ۱۵
فیزیک ۱۰
و شیمی ۳۵
شانس قبولی علوم آزمایشگاهی زنجان رو دارم؟ سهمیه آزاد

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …