نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1401-1400

نمونه کارنامه های ارشد بهداشت محیط 1401-1400 همراه با رتبه ها و درصدهای ارشد بهداشت محیط را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد بهداشت محیط 1400 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد بهداشت محیط 1401 است.

رشته های ارشد مجموعه بهداشت محیط

ارشد بهداشت محیط از جمله رشته های مجموعه ای در آزمون ارشد وزارت بهداشت است و بنابراین در کارنامه کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1400، برای همه رشته های زیرمجموعه بهداشت محیط، رتبه درج می شود. در این مجموعه دو نوع رتبه متفاوت از نظر عددی شاهد خواهیم بود. زیرا ضرایب دروس در این نوع رشته ها متفاوت است.

نوع اول: مهندسی بهداشت محیط، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات شهری و بهداشت پرتوها که همگی رتبه یکسانی خواهند داشت، چون دروس و ضرایب دروس آنها یکسان است.

نوع دوم: سم شناسی محیط و مدیریت پسماند که رتبه یکسانی را به خاطر ضرایب یکسان در دروس خواهند داشت. 

بنابراین رتبه های این دو نوع رشته را در ارشد مجموعه بهداشت محیط در دو جدول جداگانه قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه بهداشت محیط 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد مهندسی بهداشت محیط، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات شهری و بهداشت پرتوها 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد مهندسی بهداشت محیط و رشته های هم مجموعه 1401-1400

رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
373.66754.566.333
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
33.3337566.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
115844.6650
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
33.33364.77349.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
2837.77355.66734.5
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
11.6674854
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
65549.77644.33
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
-3.3366.523
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
17333.333011.5
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
073.66724.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
25423.3333.339.886
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
-1.33333.33333.333
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
3581012.6678.33
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
01721.5
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 2)
62121.739-1.44929.367
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
09.7220.833

رتبه ها و درصدهای ارشد سم شناسی محیط و مدیریت پسماند 1401-1400

در جدول زیر کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد سم شناسی محیط و مدیریت پسماند 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و درصدهای ارشد سم شناسی محیط و مدیریت پسماند 1401-1400

رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
373.66754.566.333
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
33.3337566.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
105844.6650
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
33.33364.77349.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
2537.77355.66734.5
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
11.6674854
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
54549.77644.33
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
-3.3366.523
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
9733.333011.5
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
073.66724.667
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
21623.3333.339.886
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
-1.33333.33333.333
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
4831012.6678.33
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
01721.5
رتبه در سهمیه کلیات بهداشت محیط (ضریب 2)آلودگی هوا (ضریب 1)آب و فاضلاب (ضریب 1)
71721.739-1.44929.367
شیمی و میکروبیولوزی آب و فاضلاب (ضریب 1)مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
09.7220.833

نقش رتبه ها و درصدها در تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401-1400

برای تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1401-1400، عملاً از داده های رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد استفاده می شود. مشاوران تحصیلی به عنوان تنها موسسه و سیستم دارنده سیستم انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارنامه هایی دقیق را آنالیز کرده است. آنالیز رتبه ها و درصدها باعث می شود تا دقیق ترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد بهداشت محیط 1400 نیز متعلق به مشاوران تحصیلی باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …