رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

کارنامه های قبولی تاریخ سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  به دست بیاورید.

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2561-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 28 26.7 52 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 56.7 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 60 21.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2660-زن-مشهد تاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 37.4 8 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 30 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 35 32 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3310-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 17.39 17.39 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 36.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 26.7 9.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3814-مرد-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 17.39 44 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 57.79 33.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 1.7 48 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4353-زن-اصفهان تاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان -1.29 6.69 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 40 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 26.7 10.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4749-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 36 18.7 41.4 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 74.5 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 26.7 41.4 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5044-مرد-کرج تاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 21.39 8 10.69 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 2.29 16.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 5 38.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5918-زن-تبریز تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 16 22.7 36 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 18.89 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 25 8 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6752-زن-اصفهان تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 22.7 2.7 -1.29 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 13.39 21.2 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 1.7 10.69 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7327-زن-بابلسر تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 8 -4 18.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 16.7 8 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7645-زن-بیرجند تاریخ-روزانه-دانشگاه بیرجند -2.59 24 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 11.19 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 38.4 8 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9498-زن-بوشهر تاریخ-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 13.39 13.39 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 6.69 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 41.7 13.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5925-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 0 32 46.7 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 28.39 10.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8570-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 20 16 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 13.39 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 31.7 5.4 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18821-مرد-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 8 5.4 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 0 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 -5 18.7 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22403-مرد-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی -6.59 -5.3 6.69 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 2.29 -2.2 -5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 3.4 8 5

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6363-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 37.4 22.7 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 53.4 44.5 -10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
46.7 18.39 10.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7373-مرد-مشهد تاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 14.69 21.39 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 25.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
48.9 33.4 8 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9239-زن-قزوین تاریخ-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 14.69 28 26.7 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-8.8 57.79 24.5 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 46.7 10.69 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10323-مرد-اراک تاریخ-روزانه-دانشگاه اراک 53.4 17.39 26.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 62.29 36.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 35 5.4 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11203-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 29.39 30.7 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 22.29 32.29 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 25 12 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12090-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران -2.59 12 9.39 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 5.59 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 36.7 21.39 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12457-زن-یزد تاریخ-روزانه-دانشگاه یزد 24 0 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 -1.1 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 15 4 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13076-زن-بابلسر تاریخ-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 30.7 8 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 24.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
40 13.39 0 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13149-مرد-اردبیل تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 13.39 17.39 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 17.79 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 35 8 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13220-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 21.39 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 30 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 15 6.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16153-مرد-ارومیه تاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه 0 0 22.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 37.79 10 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 33.4 1.39 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17482-مرد-کرمان تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1.39 14.69 25.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 15.6 11.19 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 16.7 10.69 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29945-زن-زاهدان تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 2.7 9.39 8 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 2.29 11.19 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 6.69 21.39 15
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10991-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 1.39 26.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 57.79 34.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 6.69 25.39 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22304-زن-قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 10.69 1.39 16 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 13.39 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 20 21.39 50

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19140-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 10.69 5.4 25.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 16.7 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 25 12 16.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19293-مرد-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 2.7 18.7 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 93.4 12.3 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 50 8 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22004-زن-کرج تاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 13.39 17.39 46.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 17.79 14.5 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 3.4 1.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24871-زن-اصفهان تاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان 22.7 0 0 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 28.89 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 20 10.69 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27078-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5.4 26.7 -1.29 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 21.2 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 35 -1.29 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30625-زن-ارومیه تاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه 18.7 14.69 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 21.2 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 8.39 17.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18380-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5.4 14.69 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 21.2 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 43.4 4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30600-زن-قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 4 17.39 8 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 10 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 5 13.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37570-زن-زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه زنجان 13.39 9.39 26.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 8.89 26.7 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 23.39 4 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
54714-زن-تبریز تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز -5.3 12 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 15.6 10 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 36.7 9.39 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37341-زن-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 20 16 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 25 0 56.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …