رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

کارنامه های قبولی تاریخ سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2561-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 28 26.7 52 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 56.7 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 60 21.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2660-زن-مشهد تاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 37.4 8 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 30 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 35 32 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3310-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 17.39 17.39 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 36.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 26.7 9.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3814-مرد-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 17.39 44 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 57.79 33.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 1.7 48 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4353-زن-اصفهان تاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان -1.29 6.69 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 40 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 26.7 10.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4749-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 36 18.7 41.4 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 74.5 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 26.7 41.4 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5044-مرد-کرج تاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 21.39 8 10.69 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 2.29 16.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 5 38.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5918-زن-تبریز تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 16 22.7 36 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 18.89 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 25 8 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6752-زن-اصفهان تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 22.7 2.7 -1.29 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 13.39 21.2 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 1.7 10.69 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7327-زن-بابلسر تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 8 -4 18.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 16.7 8 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7645-زن-بیرجند تاریخ-روزانه-دانشگاه بیرجند -2.59 24 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 11.19 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 38.4 8 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9498-زن-بوشهر تاریخ-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 13.39 13.39 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 6.69 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 41.7 13.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5925-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 0 32 46.7 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 28.39 10.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8570-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 20 16 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 13.39 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 31.7 5.4 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18821-مرد-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 8 5.4 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 0 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 -5 18.7 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22403-مرد-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی -6.59 -5.3 6.69 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 2.29 -2.2 -5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 3.4 8 5

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6363-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 37.4 22.7 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 53.4 44.5 -10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
46.7 18.39 10.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7373-مرد-مشهد تاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 14.69 21.39 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 25.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
48.9 33.4 8 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9239-زن-قزوین تاریخ-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 14.69 28 26.7 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-8.8 57.79 24.5 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 46.7 10.69 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10323-مرد-اراک تاریخ-روزانه-دانشگاه اراک 53.4 17.39 26.7 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 62.29 36.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 35 5.4 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11203-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 26.7 29.39 30.7 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 22.29 32.29 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 25 12 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12090-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران -2.59 12 9.39 48
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 5.59 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 36.7 21.39 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12457-زن-یزد تاریخ-روزانه-دانشگاه یزد 24 0 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 -1.1 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 15 4 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13076-زن-بابلسر تاریخ-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 30.7 8 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 24.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
40 13.39 0 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13149-مرد-اردبیل تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 13.39 17.39 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 17.79 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 35 8 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13220-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 21.39 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 15.6 30 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 15 6.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16153-مرد-ارومیه تاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه 0 0 22.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 37.79 10 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 33.4 1.39 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17482-مرد-کرمان تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 1.39 14.69 25.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 15.6 11.19 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 16.7 10.69 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29945-زن-زاهدان تاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 2.7 9.39 8 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 2.29 11.19 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 6.69 21.39 15
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10991-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 1.39 26.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 57.79 34.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 6.69 25.39 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22304-زن-قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 10.69 1.39 16 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 13.39 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 20 21.39 50

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19140-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه تهران 10.69 5.4 25.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 16.7 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 25 12 16.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19293-مرد-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 2.7 18.7 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 93.4 12.3 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 50 8 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22004-زن-کرج تاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 13.39 17.39 46.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 17.79 14.5 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 3.4 1.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24871-زن-اصفهان تاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان 22.7 0 0 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 28.89 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 20 10.69 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27078-زن-تهران تاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5.4 26.7 -1.29 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 21.2 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 35 -1.29 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30625-زن-ارومیه تاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه 18.7 14.69 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 21.2 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 8.39 17.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18380-زن-تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5.4 14.69 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 21.2 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 43.4 4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30600-زن-قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 4 17.39 8 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 10 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 5 13.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37570-زن-زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه زنجان 13.39 9.39 26.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 8.89 26.7 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 23.39 4 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
54714-زن-تبریز تاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز -5.3 12 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 15.6 10 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 36.7 9.39 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37341-زن-تهران تاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 20 16 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 25.6 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 25 0 56.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …