رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

کارنامه های قبولی تاریخ سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های لازم برای قبولی رشته تاریخ 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  به دست بیاورید.

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2561-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه تهران2826.75265.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.456.736.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.396021.3973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2660-زن-مشهدتاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد37.4838.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.43038.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.4353285
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3310-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران34.717.3917.3925.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06036.728.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.726.79.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3814-مرد-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران13.3917.394412
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3957.7933.418.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.71.74848.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4353-زن-اصفهانتاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان-1.296.6937.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1931.24025
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8926.710.6950
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4749-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران3618.741.454.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
015.674.531.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.126.741.466.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5044-مرد-کرجتاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)21.39810.6953.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
202.2916.716.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19538.765
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5918-زن-تبریزتاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز1622.73610.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.718.8921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2025826.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6752-زن-اصفهانتاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان22.72.7-1.2944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
20.8913.3921.2-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.391.710.6958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7327-زن-بابلسرتاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر8-418.716
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8917.793.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.716.7845
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7645-زن-بیرجندتاریخ-روزانه-دانشگاه بیرجند-2.5924200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2911.198.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.738.4846.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9498-زن-بوشهرتاریخ-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر13.3913.3949.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.196.6915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6941.713.3955
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5925-زن-تهرانتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران03246.748
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04025.625
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2928.3910.6926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8570-زن-تهرانتاریخ تمدن ملل اسلامی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران2016280
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
015.613.396.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.331.75.430
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18821-مرد-تهرانتاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی85.417.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0001.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.5-518.766.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22403-مرد-تهرانتاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی-6.59-5.36.6936
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.392.29-2.2-5
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
103.485

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6363-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه تهران37.422.7440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.253.444.5-10
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
46.718.3910.6963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7373-مرد-مشهدتاریخ-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد14.6921.3938.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
015.625.615
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
48.933.4875
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9239-زن-قزوینتاریخ-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین14.692826.79.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-8.857.7924.525
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.7946.710.6981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10323-مرد-اراکتاریخ-روزانه-دانشگاه اراک53.417.3926.712
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.262.2936.723.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.2355.448.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11203-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران26.729.3930.776
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5922.2932.2916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.4251246.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12090-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران-2.59129.3948
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.695.5913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.236.721.3943.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12457-زن-یزدتاریخ-روزانه-دانشگاه یزد240200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.5-1.15
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2015436.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13076-زن-بابلسرتاریخ-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر30.78200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.224.511.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4013.39056.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13149-مرد-اردبیلتاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل13.3917.3949.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7917.7911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.635840
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13220-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3221.3917.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
015.63011.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.5156.6936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16153-مرد-ارومیهتاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه0022.713.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.537.79100
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3033.41.3943.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17482-مرد-کرمانتاریخ-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1.3914.6925.3944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.515.611.19-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8916.710.6945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29945-زن-زاهدانتاریخ-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان2.79.398-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.692.2911.193.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.36.6921.3915
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10991-زن-تهرانتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه تهران34.71.3926.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.257.7934.516.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.56.6925.3956.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22304-زن-قزوینتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین10.691.391613.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7913.393.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.292021.3950

کارنامه های قبولی رشته تاریخ 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه ها و کارنامه های قبولی رشته تاریخ، تاریخ تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام  منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19140-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه تهران10.695.425.398
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.1916.713.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6251216.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19293-مرد-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران2.718.7400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.493.412.316.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.750861.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22004-زن-کرجتاریخ-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)13.3917.3946.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2917.7914.520
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.73.41.3966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24871-زن-اصفهانتاریخ-روزانه-دانشگاه اصفهان22.70033.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0028.893.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.292010.6945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27078-زن-تهرانتاریخ-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران5.426.7-1.2944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0021.23.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2935-1.2935
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30625-زن-ارومیهتاریخ-روزانه-دانشگاه ارومیه18.714.6917.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2921.213.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.898.3917.3955
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18380-زن-تهرانتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران5.414.69164
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7921.228.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1943.4478.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30600-زن-قزوینتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین417.3980
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
024.5108.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.5513.3955
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
37570-زن-زنجانتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه زنجان13.399.3926.716
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.28.8926.71.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.223.39446.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
54714-زن-تبریزتاریخ تمدن ملل اسلامی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز-5.312164
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.215.61013.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.736.79.3950
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
37341-زن-تهرانتاریخ اسلام-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی201645.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04025.61.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5925056.7
3/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …