کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400

کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حقوق سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی حقوق را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی حقوق از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی حقوق کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی حقوق به دست بیاورید.

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12-زن-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه تهران 64 100 92 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 100 88.9 100
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 100 61.4 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
111-مرد-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 54.7 66.69 65.4 66.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
56.9 100 64.5 86.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 81.69 73.4 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
162-زن-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 69.4 52 77.4 86.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 75.59 77.8 88.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 76.69 58.7 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
178-مرد-تهران حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 74.69 78.69 76 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 93.4 82.3 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 66.69 38.7 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
323-زن-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 72 82.69 69.4 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.79 82.3 67.8 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 81.69 41.4 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
383-زن-مشهد حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 49.4 58.7 69.4 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 91.19 78.9 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 85 40 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
561-زن-تهران حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 48 78.69 76 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 93.4 51.2 86.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 60 38.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
600-مرد-قم حقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 76 78.69 74.69 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 91.19 66.69 93.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
44.5 56.7 33.4 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
626-مرد-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 70.69 64 66.69 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
10.5 62.29 73.4 86.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 18.39 37.4 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
652-زن-اصفهان حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 40 76 73.4 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 75.59 63.4 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 66.69 49.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
696-مرد-تبریز حقوق-روزانه-دانشگاه تبریز 40 52 73.4 66.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 84.5 54.5 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 78.4 22.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
761-زن-شیراز حقوق-روزانه-دانشگاه شیراز 30.7 49.4 58.7 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 73.4 78.9 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
44.5 70 60 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1010-مرد-کاشان حقوق-روزانه-دانشگاه کاشان 6.69 62.7 58.7 89.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 84.5 64.5 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 50 42.7 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1181-زن-یزد حقوق-روزانه-دانشگاه یزد 18.7 80 57.4 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 68.9 63.4 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 78.4 42.7 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1605-مرد-زنجان حقوق-روزانه-دانشگاه زنجان 42.7 40 70.69 86.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 77.8 68.9 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 66.69 46.7 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1905-مرد-کرمان حقوق-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 22.7 48 41.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 48.9 51.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 48.4 29.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2200-مرد-همدان حقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 20 56 58.7 24
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 40 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 63.4 29.39 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2372-زن-کاشان حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 28 30.7 84 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 42.29 28.89 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 50 12 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2493-زن-زاهدان حقوق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 40 32 45.4 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 68.9 45.59 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 48.4 24 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3771-زن-بیرجند حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه بیرجند 22.7 29.39 58.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 36.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 33.4 25.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3859-مرد-قم حقوق-غیر انتفاعی-استان قم-دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم 20 24 18.7 77.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 62.29 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 20 18.7 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4645-زن-تهران حقوق-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 24 42.7 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 24.5 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 11.69 16 56.7

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
117-مرد-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 54.7 74.69 49.4 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.2 73.4 66.69 93.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
55.59 80 68 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
205-مرد-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 45.4 85.4 80 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 91.19 58.9 93.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 93.4 41.4 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
261-مرد-تبریز حقوق-روزانه-دانشگاه تبریز 48 46.7 80 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 84.5 64.5 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 71.69 44 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
296-زن-مشهد حقوق-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 54.7 73.4 86.69 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 77.8 65.59 95
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 75 41.4 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
475-زن-قم حقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 45.4 57.4 82.69 92
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 77.8 75.59 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 66.69 34.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
654-مرد-قزوین حقوق-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 53.4 81.4 76 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 80 61.2 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
52.29 80 26.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
734-مرد-شیراز حقوق-روزانه-دانشگاه شیراز 45.4 84 54.7 65.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
37.5 66.69 60 78.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 55 29.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1692-زن-رشت حقوق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 28 58.7 61.4 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 60 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 50 48 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1728-زن-بابلسر حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 29.39 69.4 58.7 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 68.9 65.59 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 30 10.69 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2175-مرد-اهواز حقوق-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 41.4 36 49.4 53.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 56.7 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 51.7 38.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2430-زن-گرگان حقوق-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 17.39 36 33.4 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 45.59 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 46.7 17.39 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3003-زن-گرگان حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان 17.39 45.4 45.4 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 57.79 40 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 30 42.7 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3040-زن-همدان حقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 22.7 50.7 74.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 46.7 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 65 41.4 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3167-زن-اصفهان حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 49.4 42.7 28 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 48.9 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 56.7 16 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4269-زن-بیرجند حقوق-روزانه-دانشگاه بیرجند 40 66.69 70.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 91.19 58.9 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 76.69 0 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4509-زن-اردبیل حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 21.39 46.7 61.4 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 26.7 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 56.7 14.69 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5154-مرد-زاهدان حقوق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 37.4 33.4 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 44.5 45.59 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 63.4 13.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5319-زن-کرمانشاه حقوق-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 16 22.7 54.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 25.6 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 60 26.7 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7811-زن-ملایر حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر 32 20 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 46.7 34.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 58.4 14.69 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11774-زن-تهران حقوق-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 24 42.7 21.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 23.39 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 8.39 8 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18156-مرد-کرج حقوق-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج -12 6.69 32 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 51.2 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 6.69 17.39 30

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
58-زن-تهران حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 61.4 74.69 64 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 86.69 86.69 95
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 76.69 42.7 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
133-زن-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 50.7 69.4 86.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 80 73.4 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 90 48 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
139-مرد-اصفهان حقوق-روزانه-دانشگاه اصفهان 36 36 70.69 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 100 66.69 85
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 75 45.4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
155-مرد-همدان حقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 52 74.69 100 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.79 93.4 62.29 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 80 30.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
212-زن-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 33.4 76 76 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 91.19 67.8 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
43.4 80 29.39 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
278-مرد-شیراز حقوق-روزانه-دانشگاه شیراز 56 76 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 80 71.19 78.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 78.4 41.4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
290-مرد-تهران حقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 38.7 65.4 70.69 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 82.3 56.7 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 81.69 37.4 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
462-زن-قم حقوق-روزانه-دانشگاه قم 28 88 45.4 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 64.5 64.5 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 61.7 53.4 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
608-مرد-قم حقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 29.39 52 69.4 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 93.4 68.9 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 50 37.4 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
702-زن-شیراز حقوق-روزانه-دانشگاه شیراز 17.39 57.4 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 66.69 45.59 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
53.4 73.4 50.7 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
812-زن-قزوین حقوق-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 49.4 41.4 62.7 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 64.5 72.3 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 43.4 33.4 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2292-زن-رشت حقوق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 56 21.39 54.7 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 35.59 45.59 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 61.7 26.7 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3012-زن-کرمان حقوق-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 33.4 45.4 45.4 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 68.9 56.7 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 30 16 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3928-زن-بندرعباس حقوق-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 17.39 36 34.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 44.5 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 68.4 13.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4288-زن-اراک حقوق-روزانه-دانشگاه اراک 22.7 36 54.7 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 77.8 53.4 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 46.7 9.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7139-زن-بابلسر حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 36 49.4 61.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 47.79 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 58.4 8 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8443-زن-ایلام حقوق-روزانه-دانشگاه ایلام 16 32 56 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 60 41.2 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 25 12 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19418-زن-سنندج حقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج -4 20 28 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 23.39 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 41.7 17.39 41.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …