کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400

کارنامه های قبولی حقوق سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حقوق سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی حقوق را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی حقوق 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی حقوق از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی حقوق کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی حقوق به دست بیاورید.

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 1

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12-زن-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه تهران641009282.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.2910088.9100
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.610061.4100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
111-مرد-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران54.766.6965.466.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
56.910064.586.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.7981.6973.493.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
162-زن-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران69.45277.486.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
26.775.5977.888.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.576.6958.790
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
178-مرد-تهرانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران74.6978.697636
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2593.482.380
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5966.6938.7100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
323-زن-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران7282.6969.41.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
18.7982.367.881.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2081.6941.493.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
383-زن-مشهدحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد49.458.769.476
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3991.1978.976.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19854095
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
561-زن-تهرانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران4878.697657.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2093.451.286.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.396038.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
600-مرد-قمحقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)7678.6974.6936
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.291.1966.6993.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
44.556.733.480
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
626-مرد-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران70.696466.6965.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
10.562.2973.486.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
018.3937.490
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
652-زن-اصفهانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان407673.454.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.375.5963.475
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.666.6949.475
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
696-مرد-تبریزحقوق-روزانه-دانشگاه تبریز405273.466.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
41.784.554.566.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2078.422.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
761-زن-شیرازحقوق-روزانه-دانشگاه شیراز30.749.458.761.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.273.478.958.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
44.57060100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1010-مرد-کاشانحقوق-روزانه-دانشگاه کاشان6.6962.758.789.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1984.564.573.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.45042.786.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1181-زن-یزدحقوق-روزانه-دانشگاه یزد18.78057.482.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
068.963.465
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1978.442.783.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1605-مرد-زنجانحقوق-روزانه-دانشگاه زنجان42.74070.6986.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.277.868.930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5966.6946.790
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1905-مرد-کرمانحقوق-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان22.74841.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7948.951.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.748.429.3983.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2200-مرد-همدانحقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان205658.724
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
093.44041.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.763.429.3985
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2372-زن-کاشانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان2830.78434.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.542.2928.8953.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.7501271.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2493-زن-زاهدانحقوق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان403245.434.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.268.945.5935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2048.42473.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3771-زن-بیرجندحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه بیرجند22.729.3958.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.836.725
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2933.425.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3859-مرد-قمحقوق-غیر انتفاعی-استان قم-دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم202418.777.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.562.2916.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.32018.750
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4645-زن-تهرانحقوق-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب2442.7280
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.724.528.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3911.691656.7

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
117-مرد-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران54.774.6949.446.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.273.466.6993.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
55.598068100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
205-مرد-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران45.485.48068
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7991.1958.993.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5993.441.4100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
261-مرد-تبریزحقوق-روزانه-دانشگاه تبریز4846.78073.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
41.784.564.583.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.771.694488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
296-زن-مشهدحقوق-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد54.773.486.6953.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.577.865.5995
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
34.57541.493.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
475-زن-قمحقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)45.457.482.6992
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.577.875.5971.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.466.6934.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
654-مرد-قزوینحقوق-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین53.481.47650.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.58061.271.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
52.298026.781.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
734-مرد-شیرازحقوق-روزانه-دانشگاه شیراز45.48454.765.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
37.566.696078.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.35529.3958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1692-زن-رشتحقوق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت2858.761.420
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
082.36056.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0504895
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1728-زن-بابلسرحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر29.3969.458.749.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1968.965.5968.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.23010.6973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2175-مرد-اهوازحقوق-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز41.43649.453.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26056.743.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.751.738.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2430-زن-گرگانحقوق-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان17.393633.440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6946.745.5943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.646.717.3978.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3003-زن-گرگانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان17.3945.445.449.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.257.794038.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.893042.756.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3040-زن-همدانحقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان22.750.774.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.446.753.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.16541.488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3167-زن-اصفهانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان49.442.72822.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
055.5948.950
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.356.71688.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4269-زن-بیرجندحقوق-روزانه-دانشگاه بیرجند4066.6970.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
091.1958.966.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2976.69065
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4509-زن-اردبیلحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل21.3946.761.49.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.526.763.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3956.714.6968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5154-مرد-زاهدانحقوق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان37.433.4280
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6944.545.5923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3063.413.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5319-زن-کرمانشاهحقوق-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه1622.754.714.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.725.635
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.26026.761.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7811-زن-ملایرحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر3220520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.546.734.516.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.858.414.6975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11774-زن-تهرانحقوق-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)2442.721.3932
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8923.3916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.88.39833.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18156-مرد-کرجحقوق-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج-126.69322.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.551.216.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.396.6917.3930

کارنامه قبولی حقوق 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حقوق منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حقوق، محل قبولی و کارنامه های قبولی حقوق منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
58-زن-تهرانحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران61.474.696482.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
12.586.6986.6995
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.576.6942.795
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
133-زن-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران50.769.486.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
208073.480
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
42.29904876.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
139-مرد-اصفهانحقوق-روزانه-دانشگاه اصفهان363670.6938.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7910066.6985
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
207545.495
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
155-مرد-همدانحقوق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان5274.6910054.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
18.7993.462.2973.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.78030.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
212-زن-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران33.4767658.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.691.1967.880
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
43.48029.3995
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
278-مرد-شیرازحقوق-روزانه-دانشگاه شیراز567658.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.198071.1978.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5978.441.478.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
290-مرد-تهرانحقوق-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران38.765.470.6978.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.582.356.768.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8981.6937.4100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
462-زن-قمحقوق-روزانه-دانشگاه قم288845.428
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6964.564.583.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.261.753.4100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
608-مرد-قمحقوق-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)29.395269.469.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.693.468.970
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.595037.465
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
702-زن-شیرازحقوق-روزانه-دانشگاه شیراز17.3957.4560
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1966.6945.5981.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
53.473.450.773.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
812-زن-قزوینحقوق-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین49.441.462.736
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2964.572.366.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.643.433.460
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2292-زن-رشتحقوق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت5621.3954.768
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.235.5945.5940
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3061.726.756.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3012-زن-کرمانحقوق-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان33.445.445.412
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2068.956.736.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
20301646.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3928-زن-بندرعباسحقوق-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس17.393634.713.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6944.531.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.768.413.3965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4288-زن-اراکحقوق-روزانه-دانشگاه اراک22.73654.79.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6977.853.448.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.646.79.3953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7139-زن-بابلسرحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر3649.461.4-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06047.7946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.458.4883.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8443-زن-ایلامحقوق-روزانه-دانشگاه ایلام1632568
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.56041.225
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.29251260
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19418-زن-سنندجحقوق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج-4202812
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2923.3933.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1041.717.3941.7
4.8/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …