نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

 

برای مشاهده رتبه و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (1)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) دارای سه رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (1) نیز سه رتبه درج می شود. رشته های زیر مجموعه ارشد عوم آزمایشگاهی (1) عبارتند از: بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی.

کارنامه های ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوشیمی بالینی- 1402-1401

رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
41 74.25 34.50
شیمی آلی و عمومی زبان
59.79 65.25
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
55 78.99 21.72
شیمی آلی و عمومی زبان
59.79 45.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
72 69.51 54.94
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 63.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
164 5.00 22.25
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 70.85
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
187 36.33 44.72
شیمی آلی و عمومی زبان
3.33 72.00
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
227 22.12 60.06
شیمی آلی و عمومی زبان
13.68 70.50
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
261 30.01 42.17
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 66.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
485 10.00 47.28
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 62.25
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
970 14.11 7.67
شیمی آلی و عمومی زبان
4.38 31.50
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1555 9.96 1.18
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 15.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1863 7.90 5.11
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 5.25
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1934 1.58 1.22
شیمی آلی و عمومی زبان
0.00 12.00
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
2611 -6.32 23.00
شیمی آلی و عمومی زبان
-6.63 3.75

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
47 364 52.32 33.33
شیمی آلی و عمومی زبان
20.25 50
رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
345 1521 23.35 1.33
شیمی آلی و عمومی زبان
20.25 14.11

کارنامه های ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-ژنتیک پزشکی– 1402-1401

رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
103 50.00 22.25
ژنتیک زبان
56.62 70.85
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
222 10.00 47.28
ژنتیک زبان
32.05 62.25
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
348 69.51 54.94
ژنتیک زبان
0.00 63.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
382 22.12 60.06
ژنتیک زبان
0.00 70.50
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
408 36.33 44.72
ژنتیک زبان
0.00 72.00
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
415 74.25 34.50
ژنتیک زبان
0.00 415.00
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
474 30.01 42.17
ژنتیک زبان
0.00 66.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
642 78.99 21.72
ژنتیک زبان
0.00 45.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
701 18.96 17.89
ژنتیک زبان
0.00 63.00
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1360 14.11 7.67
ژنتیک زبان
0.00 31.50
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1566 0.00 -2.56
ژنتیک زبان
0.00 34.50
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1770 9.96 1.18
ژنتیک زبان
3.33 15.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1846 4.74 12.78
ژنتیک زبان
0.00 12.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1917 7.90 5.11
ژنتیک زبان
5.56 5.25

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
337 1621 42.23 35.65
ژنتیک زبان
14.11 3.33
رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
393 1898 13.33 12.2
ژنتیک زبان
20 10.26

کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوتکنولوژی پزشکی– 1402-1401

رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
87 69.51 54.94
میکروب شناسی زبان
62.23 63.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
136 22.12 60.06
میکروب شناسی زبان
0 70.50
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
171 30.01 42.17
میکروب شناسی زبان
39.69 66.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
240 10.00 47.28
میکروب شناسی زبان
0 62.25
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
299 50.00 22.25
میکروب شناسی زبان
0 70.85
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
408 78.99 21.72
میکروب شناسی زبان
0 45.75
رتبه در سهمیه  بیوشیمی زیست سلولی
432 18.96 17.89
میکروب شناسی زبان
14.52 63.00
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1166 14.11 7.67
میکروب شناسی زبان
0 31.50
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1530 -6.32 23.00
میکروب شناسی زبان
0 3.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1661 1.58 10.22
میکروب شناسی زبان
5.56 12.00
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
1914 9.96 1.18
میکروب شناسی زبان
0 15.75
رتبه در سهمیه بیوشیمی زیست سلولی
2146 7.90 5.11
میکروب شناسی زبان
0 5.25

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
523 2711 10.26 16.63
میکروب شناسی زبان
25.25 10.69
رتبه در سهمیه  رتبه کشوری بیوشیمی زیست سلولی
568 2956 -1.33 0
میکروب شناسی زبان
26.63 32.35

رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در سال 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) به تفکیک سه گرایش بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی و بیوتکنولوژی پزشکی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوشیمی بالینی- 1401-1400

رتبه در سهمیه بیوشیمی (ضریب 6) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2) شیمی آلی و عمومی (ضریب 2) زبان عمومی (ضریب 3)
26 68.116 37.5 56.944 72.5
50 72.464 23.611 56.944 50.833
62 63.768 59.722 16.667 70.833
325 33.333 48.611 0 80
382 27.536 45.833 0 74.167
425 20.29 65.278 0 78.333
489 17.391 51.389 0 69.167
690 17.391 19.444 0 70
1094 17.391 8.333 4.167 35
1369 7.246 5.556 51.389 5.833
1940 -2.899 -2.778 4.167 38.333
2266 4.348 13.889 0 14.167
2610 -2899 1.278 0 17.5
2948 -5.797 25 0 4.167
3230 1.449 11.111 -5.556 13.333

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-ژنتیک پزشکی– 1401-1400

رتبه در سهمیه بیوشیمی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 5) زبان عمومی (ضریب 3)
36 33.333 48.611 86.111 80
58 20.29 65.278 75 78.333
451 63.768 59.722 0 70.833
509 68.116 37.5 0 72.5
597 56.944 4.167 0 55.833
618 17.391 51.389 0 69.167
861 72.464 23.611 0 50.833
1178 -14.493 30.556 11.111 40.833
1394 4.348 13.889 23.611 14.167
1524 10.145 19.444 0 34.167
1907 -1.449 16.667 2.778  
2535 -5.797 25 0 4.167
3007 14.493 1.389 0 13.333

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوتکنولوژی پزشکی– 1401-1400

رتبه در سهمیه بیوشیمی (ضریب 1) زیست سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروب شناسی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 3)
82 63.768 59.722 0 70.833
100 20.29 65.278 0 78.333
109 17.391 51.389 22.222 69.167
171 33.333 48.611 0 80
186 68.116 37.5 0 72.5
202 34.783 56.944 1.389 55.833
216 27.536 45.833 -1.389 74.167
458 -15.942 50 0 51.667
551 72.464 23.611 0 50.833
910 -14.493 30.556 6.944 40.833
1166 10.145 19.444 -1.389 34.167
1505 17.391 4.333 0 35
1931 -11.667 8.333 0 17.949
2850 7.246 5.556 0 5.833

 

برای مشاهده رتبه و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در سال 1402 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402

3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …