نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401

کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1402-1401 همراه با رتبه ها و درصدهای رشته های این مجموعه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. با توجه به اینکه چه درصدهایی در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 1401 چه رتبه ای داده است، یکی از مهم ترین اطلاعات برای داوطلبان ارشد است.

رتبه های موجود در کارنامه علوم آزمایشگاهی (1)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) دارای سه رشته است و در نتیجه در کارنامه ارشد علوم آزمایشگاهی (1) نیز سه رتبه درج می شود. رشته های زیر مجموعه ارشد عوم آزمایشگاهی (1) عبارتند از: بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی.

کارنامه های ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوشیمی بالینی- 1402-1401

رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
4174.2534.50
شیمی آلی و عمومیزبان
59.7965.25
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
5578.9921.72
شیمی آلی و عمومیزبان
59.7945.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
7269.5154.94
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0063.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
1645.0022.25
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0070.85
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
18736.3344.72
شیمی آلی و عمومیزبان
3.3372.00
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
22722.1260.06
شیمی آلی و عمومیزبان
13.6870.50
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
26130.0142.17
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0066.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
48510.0047.28
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0062.25
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
97014.117.67
شیمی آلی و عمومیزبان
4.3831.50
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
15559.961.18
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0015.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
18637.905.11
شیمی آلی و عمومیزبان
0.005.25
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
19341.581.22
شیمی آلی و عمومیزبان
0.0012.00
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
2611-6.3223.00
شیمی آلی و عمومیزبان
-6.633.75

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد بیوشیمی بالینی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
4736452.3233.33
شیمی آلی و عمومیزبان
20.2550
رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
345152123.351.33
شیمی آلی و عمومیزبان
20.2514.11

کارنامه های ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-ژنتیک پزشکی– 1402-1401

رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
10350.0022.25
ژنتیکزبان
56.6270.85
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
22210.0047.28
ژنتیکزبان
32.0562.25
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
34869.5154.94
ژنتیکزبان
0.0063.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
38222.1260.06
ژنتیکزبان
0.0070.50
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
40836.3344.72
ژنتیکزبان
0.0072.00
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
41574.2534.50
ژنتیکزبان
0.00415.00
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
47430.0142.17
ژنتیکزبان
0.0066.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
64278.9921.72
ژنتیکزبان
0.0045.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
70118.9617.89
ژنتیکزبان
0.0063.00
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
136014.117.67
ژنتیکزبان
0.0031.50
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
15660.00-2.56
ژنتیکزبان
0.0034.50
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
17709.961.18
ژنتیکزبان
3.3315.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
18464.7412.78
ژنتیکزبان
0.0012.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
19177.905.11
ژنتیکزبان
5.565.25

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد ژنتیک پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
337162142.2335.65
ژنتیکزبان
14.113.33
رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
393189813.3312.2
ژنتیکزبان
2010.26

کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401 از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوتکنولوژی پزشکی– 1402-1401

رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
8769.5154.94
میکروب شناسیزبان
62.2363.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
13622.1260.06
میکروب شناسیزبان
070.50
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
17130.0142.17
میکروب شناسیزبان
39.6966.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
24010.0047.28
میکروب شناسیزبان
062.25
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
29950.0022.25
میکروب شناسیزبان
070.85
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
40878.9921.72
میکروب شناسیزبان
045.75
رتبه در سهمیه بیوشیمیزیست سلولی
43218.9617.89
میکروب شناسیزبان
14.5263.00
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
116614.117.67
میکروب شناسیزبان
031.50
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
1530-6.3223.00
میکروب شناسیزبان
03.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
16611.5810.22
میکروب شناسیزبان
5.5612.00
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
19149.961.18
میکروب شناسیزبان
015.75
رتبه در سهمیهبیوشیمیزیست سلولی
21467.905.11
میکروب شناسیزبان
05.25

نمونه رتبه ها و کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

در جدول زیر نمونه کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401 در سهمیه 5 درصد آمده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
523271110.2616.63
میکروب شناسیزبان
25.2510.69
رتبه در سهمیه رتبه کشوریبیوشیمیزیست سلولی
5682956-1.330
میکروب شناسیزبان
26.6332.35

رتبه ها و درصدهای ارشد علوم آزمایشگاهی (1) در سال 1401-1400

در ادامه جداول رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) به تفکیک سه گرایش بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی و بیوتکنولوژی پزشکی در کنکور ارشد 1401-1400 نیز آورده شده است.

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوشیمی بالینی- 1401-1400

رتبه در سهمیهبیوشیمی (ضریب 6)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2)شیمی آلی و عمومی (ضریب 2)زبان عمومی (ضریب 3)
2668.11637.556.94472.5
5072.46423.61156.94450.833
6263.76859.72216.66770.833
32533.33348.611080
38227.53645.833074.167
42520.2965.278078.333
48917.39151.389069.167
69017.39119.444070
109417.3918.3334.16735
13697.2465.55651.3895.833
1940-2.899-2.7784.16738.333
22664.34813.889014.167
2610-28991.278017.5
2948-5.7972504.167
32301.44911.111-5.55613.333

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-ژنتیک پزشکی– 1401-1400

رتبه در سهمیهبیوشیمی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 2)ژنتیک (ضریب 5)زبان عمومی (ضریب 3)
3633.33348.61186.11180
5820.2965.2787578.333
45163.76859.722070.833
50968.11637.5072.5
59756.9444.167055.833
61817.39151.389069.167
86172.46423.611050.833
1178-14.49330.55611.11140.833
13944.34813.88923.61114.167
152410.14519.444034.167
1907-1.44916.6672.778 
2535-5.7972504.167
300714.4931.389013.333

نمونه کارنامه های ارشد علوم آزمایشگاهی (1)-بیوتکنولوژی پزشکی– 1401-1400

رتبه در سهمیهبیوشیمی (ضریب 1)زیست سلولی و مولکولی (ضریب 4)میکروب شناسی (ضریب 1)زبان عمومی (ضریب 3)
8263.76859.722070.833
10020.2965.278078.333
10917.39151.38922.22269.167
17133.33348.611080
18668.11637.5072.5
20234.78356.9441.38955.833
21627.53645.833-1.38974.167
458-15.94250051.667
55172.46423.611050.833
910-14.49330.5566.94440.833
116610.14519.444-1.38934.167
150517.3914.333035
1931-11.6678.333017.949
28507.2465.55605.833
3.7/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …