کارنامه و رتبه قبولی اقتصاد در گروه انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی اقتصاد از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد در گروه انسانی 1401-1400

کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد در گروه انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی اقتصاد دانشگاه های مختلف از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی اقتصاد را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی اقتصاد 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی اقتصاد از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی اقتصاد کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی اقتصاد به دست بیاورید.

کارنامه و رتبه قبولی اقتصاد دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
180-مرد-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه تهران45.449.47285.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
33.491.1964.560
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
56.710037.480
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
466-زن-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران38.75677.453.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2391.1952.2971.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.581.695688.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
754-زن-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران42.766.6970.6945.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6986.6972.368.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.56030.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1602-زن-تهراناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی30.721.3958.749.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8982.358.921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1036.722.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1649-زن-مشهداقتصاد-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد33.46.694013.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
35.2975.5938.930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.53514.6968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1673-مرد-تهراناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران29.3925.3962.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7984.542.2935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.543.421.3985
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1810-زن-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران13.394829.3918.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3986.6938.943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8928.396.6953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2916-زن-اصفهاناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان22.7826.740
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6971.1938.935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.523.3925.3963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3300-زن-تبریزاقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز34.7324010.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7944.52018.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1923.3925.3960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3632-مرد-بابلسراقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر29.392400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
18.796031.26.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
43.423.391251.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4288-زن-یزداقتصاد-روزانه-دانشگاه یزد845.454.712
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.251.231.250
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6452878.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4512-زن-سبزواراقتصاد-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار30.730.7160
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2924.532.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8910-1.2958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6938-زن-شاهروداقتصاد-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود28042.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04013.390
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.591021.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7709-زن-شاهروداقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود1.3913.3914.691.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
062.2915.630
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.520-1.2968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9201-زن-تهراناقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب845.44
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.414.55
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3936.7436.7

کارنامه قبولی اقتصاد از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1012-مرد-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.762.77644
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.3982.346.728.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3943.425.3981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2099-زن-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران42.737.445.478.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1968.932.2915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
046.729.3978.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3491-مرد-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه خوارزمی3265.442.740
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6991.1931.228.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
101529.3948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4286-زن-اصفهاناقتصاد-روزانه-دانشگاه اصفهان1221.39449.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3933.427.7931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
35.5913.3988.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5038-زن-تبریزاقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز9.391.3942.756
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
55.59602.2920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
00071.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5513-زن-سمناناقتصاد-روزانه-دانشگاه سمنان18.717.3965.412
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06022.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2053.413.3970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5998-زن-اراکاقتصاد-روزانه-دانشگاه اراک203245.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2962.2933.418.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.226.714.6938.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6556-زن-یزداقتصاد-روزانه-دانشگاه یزد26.738.741.46.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.845.5956.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3945061.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6927-مرد-همداناقتصاد-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان13.398240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.3946.73035
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.756.72840
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7192-مرد-بابلسراقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر22.738.753.418.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.548.927.7925
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.520466.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9858-زن-رشتاقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت37.44825.3941.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
068.927.7950
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
00850
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10261-زن-بوشهراقتصاد-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر830.734.712
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0608.8925
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.728.3917.3951.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11182-مرد-سنندجاقتصاد-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج42445.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.524.523.3920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.641.714.6963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11699-زن-اهوازاقتصاد-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز14.692426.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2944.532.295
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
101.7455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
46140-زن-کرجاقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج02.7-5.30
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.411.197.85
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2923.39023.39

کارنامه قبولی اقتصاد از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های اقتصاد رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی اقتصاد، محل قبولی و کارنامه های قبولی اقتصاد منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8425-زن-تهراناقتصاد-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران18.758.7564
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04036.780
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.79405.455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11357-زن-رشتاقتصاد-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت29.392466.692.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.823.3911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.463.422.781.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13589-مرد-زنجاناقتصاد-روزانه-دانشگاه زنجان17.399.3930.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.584.526.715
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.813.3913.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15482-زن-تهراناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی25.3933.41218.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
16.748.911.198.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
108.399.3930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15702-زن-تهراناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران42.71256
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1931.220-5
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1023.3925.3933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16197-زن-گرگاناقتصاد-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان21.391213.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3953.421.211.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1916.710.6946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17513-زن-بابلسراقتصاد-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر9.3913.3929.3936
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1962.2918.896.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0209.3948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18368-مرد-کرمانشاهاقتصاد-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه17.392.746.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.526.713.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.463.49.3981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20011-مرد-بوشهراقتصاد-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر30.717.394020
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.266.6916.723.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8948.45.488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21335-زن-تهراناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران13.3922.738.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8973.42023.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.59-3.2910.6966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22031-زن-اصفهاناقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان6.692425.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6922.297.81.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8923.399.3956.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
23134-زن-ایلاماقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ایلام-2.59037.436
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.414.50
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3931.734.776.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27118-مرد-زاهداناقتصاد-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان-6.5921.3945.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6946.727.7951.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.45448.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29619-زن-رشتاقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت25.3926.718.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3917.7922.2910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.110416.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
67376-مرد-کرجاقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج05.413.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.1917.793.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1951246.7
3/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …