کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت مالی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت مالی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت مالی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
33-مرد-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران78.6989.489.470.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
41.791.1988.980
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
42.2986.697693.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
125-زن-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران56768060
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
56.9808085
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
30902880
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
259-مرد-تهرانمدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران61.478.6973.454.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2086.6963.476.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
34.5954888.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
293-مرد-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی54.777.48838.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.582.358.968.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.797552100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
478-مرد-تهرانمدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی34.781.482.6912
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
44.571.1981.1981.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6953.433.478.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1008-مرد-قممدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)3625.3946.7100
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
41.228.8956.746.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3026.737.483.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2660-زن-تهرانمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران45.442.738.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06044.521.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.428.395.470
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4445-زن-تهرانمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)2417.39328
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
20.8946.718.8928.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.86.69-1.2973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18169-مرد-آبیکمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک2.7433.4-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.433.416.710
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.818.391235
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20229-زن-مشهدمدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد-2.59020-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.192.290
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6921.7-5.325
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
33955-مرد-آبیکمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین- دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک2.71.395.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.224.500
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.55-6.5918.39

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
208-زن-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران53.48889.446.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
33.493.462.2983.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2083.42475
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
249-زن-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران49.48462.774.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
37.7977.868.975
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.578.454.788.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
303-زن-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران34.742.78441.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
26.710072.355
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.78033.485
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
830-مرد-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی42.765.418.726.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
26.782.363.441.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.258.422.790
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1158-زن-قممدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)61.457.474.6972
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6968.957.7946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8958.425.3983.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14313-زن-جوانرودمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)124054.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.235.5918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0355.458.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16333-زن-تهرانمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)18.72000
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.692026.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1946.7423.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
37123-زن-اصفهانمدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان06.692.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.231.23.411.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.813.39-1.2931.7

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1599-مرد-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3238.74818.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7986.6933.443.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.7352895
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2065-مرد-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران2833.46874.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8975.595043.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.753.425.3958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5865-زن-تهرانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی33.446.762.761.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6951.258.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.641.722.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13807-زن-میبدمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه میبد18.76854.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.553.456.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
028.3929.3976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17997-زن-زاهدانمدیریت مالی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان29.393221.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1927.7911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.892533.430
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
83241-مرد-آبیکمدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک-6.59-12452
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.25.590
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.855.45
5/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …