کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت مالی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت مالی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت مالی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران 78.69 89.4 89.4 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 91.19 88.9 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 86.69 76 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
125-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 56 76 80 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
56.9 80 80 85
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 90 28 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
259-مرد-تهران مدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 61.4 78.69 73.4 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 86.69 63.4 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 95 48 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
293-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 54.7 77.4 88 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 82.3 58.9 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 75 52 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
478-مرد-تهران مدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 34.7 81.4 82.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
44.5 71.19 81.19 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 33.4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1008-مرد-قم مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 36 25.39 46.7 100
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.2 28.89 56.7 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 26.7 37.4 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2660-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 45.4 42.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 44.5 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 28.39 5.4 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4445-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 24 17.39 32 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 46.7 18.89 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 6.69 -1.29 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18169-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 2.7 4 33.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 16.7 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 18.39 12 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20229-زن-مشهد مدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -2.59 0 20 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 2.29 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 21.7 -5.3 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33955-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین- دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک 2.7 1.39 5.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 24.5 0 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 5 -6.59 18.39

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
208-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران 53.4 88 89.4 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 93.4 62.29 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 83.4 24 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
249-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 49.4 84 62.7 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
37.79 77.8 68.9 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 78.4 54.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
303-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 34.7 42.7 84 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 100 72.3 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 80 33.4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
830-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 42.7 65.4 18.7 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 82.3 63.4 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 58.4 22.7 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1158-زن-قم مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 61.4 57.4 74.69 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 68.9 57.79 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 58.4 25.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14313-زن-جوانرود مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) 12 40 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 35.59 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 35 5.4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16333-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 18.7 20 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 20 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 46.7 4 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37123-زن-اصفهان مدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 0 6.69 2.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 31.2 3.4 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 13.39 -1.29 31.7

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1599-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 38.7 48 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 86.69 33.4 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 35 28 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2065-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 33.4 68 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 75.59 50 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 53.4 25.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5865-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 33.4 46.7 62.7 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 51.2 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 41.7 22.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13807-زن-میبد مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه میبد 18.7 68 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 53.4 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 28.39 29.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17997-زن-زاهدان مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 29.39 32 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 27.79 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 25 33.4 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
83241-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک -6.59 -12 4 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 5.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 5 5.4 5

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …