کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت مالی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی مدیریت مالی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت مالی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت مالی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت مالی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران 78.69 89.4 89.4 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 91.19 88.9 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 86.69 76 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
125-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 56 76 80 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
56.9 80 80 85
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 90 28 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
259-مرد-تهران مدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 61.4 78.69 73.4 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 86.69 63.4 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 95 48 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
293-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 54.7 77.4 88 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 82.3 58.9 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 75 52 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
478-مرد-تهران مدیریت مالی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 34.7 81.4 82.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
44.5 71.19 81.19 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 33.4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1008-مرد-قم مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 36 25.39 46.7 100
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.2 28.89 56.7 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 26.7 37.4 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2660-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 45.4 42.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 44.5 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
33.4 28.39 5.4 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4445-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 24 17.39 32 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 46.7 18.89 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 6.69 -1.29 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18169-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 2.7 4 33.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 16.7 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 18.39 12 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20229-زن-مشهد مدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -2.59 0 20 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 2.29 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 21.7 -5.3 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33955-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین- دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک 2.7 1.39 5.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 24.5 0 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 5 -6.59 18.39

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
208-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران 53.4 88 89.4 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 93.4 62.29 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 83.4 24 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
249-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 49.4 84 62.7 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
37.79 77.8 68.9 75
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 78.4 54.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
303-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 34.7 42.7 84 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 100 72.3 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 80 33.4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
830-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 42.7 65.4 18.7 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 82.3 63.4 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 58.4 22.7 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1158-زن-قم مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 61.4 57.4 74.69 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 68.9 57.79 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 58.4 25.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14313-زن-جوانرود مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) 12 40 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 35.59 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 35 5.4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16333-زن-تهران مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 18.7 20 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 20 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 46.7 4 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37123-زن-اصفهان مدیریت مالی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 0 6.69 2.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 31.2 3.4 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 13.39 -1.29 31.7

کارنامه قبولی مدیریت مالی از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت مالی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت مالی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت مالی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1599-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 38.7 48 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 86.69 33.4 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 35 28 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2065-مرد-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 33.4 68 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 75.59 50 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 53.4 25.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5865-زن-تهران مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 33.4 46.7 62.7 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 51.2 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 41.7 22.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13807-زن-میبد مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه میبد 18.7 68 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 53.4 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 28.39 29.39 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17997-زن-زاهدان مدیریت مالی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 29.39 32 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 27.79 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 25 33.4 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
83241-مرد-آبیک مدیریت مالی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک -6.59 -12 4 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 5.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 5 5.4 5

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …