کارنامه رتبه های قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه رتبه های قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه رتبه های برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فیزیوتراپی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی فیزیوتراپی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فیزیوتراپی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فیزیوتراپی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1727 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 28 80 70.69 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
52 51.4 74.5 32.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2239 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 40 74.69 82.69 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 63.4 38.9 40 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2304 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 41.4 52 69.4 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 51.4 55.59 45.79 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2441 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 34.7 57.4 85.4 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 48 56.4 38.09 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2465 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 36 76 56 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 49.4 27.79 44.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2682 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 28 88 73.4 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 54 50 26.7 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2846 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 29.39 84 69.4 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 53.4 44.5 59.09 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2846 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان 45.4 72 76 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 68 35.59 24.79 مرد-همدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2516 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 34.7 84 60 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
27 52.7 45.59 60 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3217 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 37.4 60 73.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 52 54.5 57.2 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3248 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 28 89.4 86.69 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
15.39 66 42.29 35.29 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3724 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 33.4 94.69 84 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 58.7 45.59 42 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4252 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 34.7 84 64 88 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 60.7 31.2 35.29 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4517 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 38.7 80 40 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 48.7 61.2 34.29 زن-زاهدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1607 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 41.4 89.4 84 66.69 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
42.7 43.4 58.7 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2192 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 42.7 66.69 78.69 92 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 63.4 21.2 43.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2635 فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 40 56 69.4 89.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 52.7 48.9 53.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2691 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 28 56 84 60 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 57.4 41.4 34.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2727 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 44 64 72 72 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 44.7 31.2 56.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3100 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 42.7 78.69 85.4 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.7 33.4 42.29 38.09 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3362 فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 40 84 33.4 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
52.59 61.4 1.2 49.59 مرد-اهواز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.4/5 - (10 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …