کارنامه رتبه های قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه رتبه های قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه رتبه های برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فیزیوتراپی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی فیزیوتراپی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فیزیوتراپی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فیزیوتراپی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیوتراپی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1727فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران288070.6954.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5251.474.532.4مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2239فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد4074.6982.69320
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.1963.438.940مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2304فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز41.45269.474.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.751.455.5945.79مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2441فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت34.757.485.4400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
284856.438.09مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2465فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران36765690.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
34.749.427.7944.79زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2682فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان288873.486.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
28545026.7زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2846فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز29.398469.4640
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
853.444.559.09مرد-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2846فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان45.4727646.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.396835.5924.79مرد-همدان

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2516فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران34.78460760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2752.745.5960مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3217فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز37.46073.454.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
165254.557.2مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3248فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت2889.486.6974.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
15.396642.2935.29زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3724فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران33.494.698482.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
458.745.5942زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4252فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان34.78464880
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1660.731.235.29زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4517فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان38.7804034.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.748.761.234.29زن-زاهدان

رتبه های لازم برای قبولی فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم  برای قبولی فیزیوتراپی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

کارنامه های قبولی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
1607فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران41.489.48466.696.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
42.743.458.735.29زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2192فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز42.766.6978.69920
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1663.421.243.9زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2635فیزیوتراپی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران405669.489.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
852.748.953.4مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2691فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران2856846036
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2857.441.434.29مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2727فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی)446472720
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.744.731.256.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3100فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان42.778.6985.470.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
25.733.442.2938.09زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3362فیزیوتراپی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز408433.457.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
52.5961.41.249.59مرد-اهواز
4.4/5 - (10 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …