کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401-1400

کارنامه های قبولی زبان و ادبیات فارسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401-1400

کارنامه و رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی ادبیات فارسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی ادبیات فارسی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه و رتبه های قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه و رتبه های قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی ادبیات فارسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی ادبیات فارسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی ادبیات فارسی به دست بیاورید.

کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
78-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تهران62.790.6910029.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.291.1991.1960
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
48.993.461.480
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
914-مرد-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران57.474.6942.754.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.255.5968.988.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6928.3961.468.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1310-مرد-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران37.434.725.3941.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.694.556.780
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
52.2916.73653.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1962-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران62.74870.6922.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.238.950
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.453.441.463.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2263-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران2466.69529.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06032.2951.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.895030.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2385-زن-اصفهانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه اصفهان29.392446.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3951.254.536.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.528.3917.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3776-زن-اصفهانزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان401650.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.192064.51.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.611.6926.715
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4365-مرد-شیراززبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شیراز2021.3934.742.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6917.7934.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.518.3913.3950
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4831-زن-کاشانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه کاشان26.72421.398
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8961.216.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.516.710.6933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5563-زن-رشتزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت4033.442.752
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0403023.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
08.3913.3916.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6004-زن-ارومیهزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ارومیه45.40082.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.56.6945.5925
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
00838.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6025-زن-سبزوارزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار30.729.3930.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.232.290
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
104521.3968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6123-زن-بیرجندزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بیرجند29.3937.480
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.242.294036.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.818.39-2.5965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6422-زن-کازرون (خشت)زبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه سلمان فارسی – کازرون17.3910.69360
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8936.721.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3941.75.455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8019-زن-اقلیدزبان و ادبیات فارسی-روزانه-مرکز آموزش عالی اقلید26.720-2.5920
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
035.598.8926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.118.3926.756.7

کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5071-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران4029.39036
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6937.7941.231.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
023.3926.776.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5905-زن-کرجزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)2833.46449.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.455.593046.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.29451281.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6490-زن-بابلسرزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر82458.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04046.725
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.89502071.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6907-زن-همدانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان29.3929.3926.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0045.5923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.691021.398.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7497-زن-رشتزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت22.737.417.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7934.521.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.513.3917.3956.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7556-زن-کرمانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان38.72442.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
075.5945.5936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19-51273.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8540-زن-گرگانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان2033.426.726.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.248.928.8931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2933.418.726.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9390-مرد-زنجانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه زنجان2817.392.714.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.24.556.733.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.51013.3923.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10166-زن-یزدزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه یزد2824328
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.3924.5503.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8926.713.3948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11703-زن-کرمانشاهزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه14.6920640
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7934.531.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1023.392.766.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13518-زن-خرم آبادزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد-1.291241.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.732.2928.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
27.7926.72.741.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15806-زن-ایلامزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ایلام483636
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.422.2926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.796.69835
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17661-زن-کرمانزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1613.39280
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.1921.221.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3913.391221.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18234-زن-رفسنجانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان1.3922.7200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.224.535.5910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
06.696.6923.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22158-زن-زاهدانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان5.410.6934.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08.8921.215
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
031.714.6920

کارنامه و رتبه قبولی ادبیات فارسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های ادبیات فارسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی ادبیات فارسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی ادبیات فارسی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6648-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تهران14.6929.3933.432
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02.2955.5938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3016.71.3941.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9443-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.733.457.416
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5951.246.733.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.711.69856.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11612-زن-بابلسرزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر22.714.6914.6934.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0038.930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5901240
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15395-زن-تبریززبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه تبریز17.3934.722.721.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6951.213.3926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.39301.3936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18380-زن-اهواززبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز14.6924200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.442.2924.530
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.718.391650
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18699-زن-گرگانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان2821.3946.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
055.5913.3920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.838.42038.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18944-زن-زنجانزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه زنجان17.3933.4244
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.462.2912.331.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8936.713.3981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20209-زن-تهرانزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3218.7240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2931.240
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-4.4356.6926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20506-زن-اردبیلزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل82440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.69021.215
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.513.399.3930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22648-زن-بیرجندزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه بیرجند9.392449.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.212.325
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2026.7033.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22648-زن-کرمانشاهزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه8202812
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.233.416.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2933.417.3946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25478-زن-خرم آبادزبان و ادبیات فارسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد18.79.3917.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.24024.510
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3918.391233.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26286-زن-رشتزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت18.749.4400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.44.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
0502055
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
33378-زن-ایلامزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ایلام45.4160
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0023.39-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.759.3933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
38626-زن-کرمانزبان و ادبیات فارسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان14.698160
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04026.733.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.4-1.6036.7
4.4/5 - (5 امتیاز)

سلام. در انتخاب رشته اگر ابتدا رشته های مربوط به دانشگاه فرهنگیان را بزنیم و به مصاحبه دعوت نشویم انتخاب های بعدی ما برسی می شود یا نه؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …