قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی گردشگری سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی گردشگری سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی گردشگری از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی گردشگری کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی گردشگری به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1681-زن-تهران گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 50.7 52 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 80 40 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 41.7 17.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3603-زن-اصفهان گردشگری-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان 17.39 53.4 32 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 55.59 43.4 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 38.4 12 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5455-زن-بابلسر گردشگری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 25.39 21.39 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
23 28.89 24.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 15 13.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5764-زن-تهران گردشگری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 17.39 4 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 48.9 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 48.4 1.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6601-زن-رشت گردشگری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 26.7 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 26.7 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7352-زن-سمنان گردشگری-روزانه-دانشگاه سمنان 18.7 5.4 4 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 27.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 8.39 8 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8071-زن-تهران گردشگری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب -2.59 16 12 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 20 15.6 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 15 2.7 13.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی گردشگری، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3070-زن-شیراز گردشگری-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 52 57.4 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 64.5 46.7 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 60 0 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10791-زن-رشت گردشگری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 12 8 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 17.79 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 10 4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13897-زن-سمنان گردشگری-روزانه-دانشگاه سمنان 28 17.39 14.69 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 11.19 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 11.69 4 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14867-زن-شهرکرد گردشگری-روزانه-دانشگاه شهرکرد 10.69 29.39 22.7 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
27.1 8.89 10 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 9.39 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15313-زن-بابلسر گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 26.7 18.7 28 45.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 15.6 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 30 -1.29 11.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16575-مرد-اردبیل گردشگری-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 0 21.39 16 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 42.29 17.79 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 11.69 1.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16900-زن-رشت گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 22.7 30.7 4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 28.89 27.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 8.39 12 28.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22498-زن-بابلسر گردشگری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 10.69 13.39 38.7 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 18.89 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 31.7 17.39 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28488-مرد-اردبیل گردشگری-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 26.7 0 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 56.7 4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33825-مرد-رشت گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 9.39 8 20 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 18.89 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 11.69 2.7 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35272-مرد-یزد گردشگری-روزانه-دانشگاه یزد 20 14.69 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 13.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 40 6.69 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
50696-زن-تبریز گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 4 16 2.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 15.6 6.69 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 0 0 3.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66231-زن-تهران گردشگری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران -4 -5.3 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 10 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 10 4 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
73844-مرد-اردبیل گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 26.7 8 26.7 -4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 -4.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 13.39 0 48.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (2 امتیاز)

سلام و درود.
با رتبه ۳۴هزار در سهمیه پنج درصدی کنکور تجربی، آیا شانس قبولی رشته گردشگری روزانه تو هر شهری، وجود داره؟

سلام و درود
با رتبه ۳۴ هزار در سهمیه ۵ درصدی کنکور تجربی ایا شانس قبولی در دانشگاه روزانه سمنان یا مازندران(واحد نوشهر) را برای رشته گردشگری دارم؟
ممنون میشم جواب بدید

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …