قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی گردشگری سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی گردشگری سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی گردشگری از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی گردشگری کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی گردشگری به دست بیاورید.

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1681-زن-تهران گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 50.7 52 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 80 40 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 41.7 17.39 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3603-زن-اصفهان گردشگری-روزانه-دانشگاه هنر اصفهان 17.39 53.4 32 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 55.59 43.4 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 38.4 12 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5455-زن-بابلسر گردشگری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 25.39 21.39 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
23 28.89 24.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 15 13.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5764-زن-تهران گردشگری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 17.39 4 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 48.9 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 48.4 1.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6601-زن-رشت گردشگری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 26.7 28 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 26.7 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7352-زن-سمنان گردشگری-روزانه-دانشگاه سمنان 18.7 5.4 4 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 27.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 8.39 8 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8071-زن-تهران گردشگری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب -2.59 16 12 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 20 15.6 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 15 2.7 13.39

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی گردشگری، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3070-زن-شیراز گردشگری-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 52 57.4 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 64.5 46.7 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 60 0 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10791-زن-رشت گردشگری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 12 8 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 17.79 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 10 4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13897-زن-سمنان گردشگری-روزانه-دانشگاه سمنان 28 17.39 14.69 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 11.19 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 11.69 4 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14867-زن-شهرکرد گردشگری-روزانه-دانشگاه شهرکرد 10.69 29.39 22.7 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
27.1 8.89 10 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 9.39 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15313-زن-بابلسر گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 26.7 18.7 28 45.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 15.6 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 30 -1.29 11.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16575-مرد-اردبیل گردشگری-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 0 21.39 16 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 42.29 17.79 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 11.69 1.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16900-زن-رشت گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 22.7 30.7 4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 28.89 27.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 8.39 12 28.39

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های گردشگری منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

قبولی رشته گردشگری دانشگاه ها، محل قبولی و کارنامه های قبولی گردشگری منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22498-زن-بابلسر گردشگری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 10.69 13.39 38.7 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 18.89 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 31.7 17.39 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28488-مرد-اردبیل گردشگری-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 26.7 0 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 17.79 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 56.7 4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33825-مرد-رشت گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 9.39 8 20 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 18.89 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 11.69 2.7 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35272-مرد-یزد گردشگری-روزانه-دانشگاه یزد 20 14.69 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 13.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 40 6.69 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
50696-زن-تبریز گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 4 16 2.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 15.6 6.69 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 0 0 3.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
66231-زن-تهران گردشگری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران -4 -5.3 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 10 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 10 4 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
73844-مرد-اردبیل گردشگری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 26.7 8 26.7 -4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 -4.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 13.39 0 48.4

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …