قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

قبولی ها در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
683-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 64 72 65.4 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 86.69 66.69 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 56.7 50.7 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2806-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 46.7 33.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 46.7 35.59 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 23.39 18.7 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3125-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 16 41.4 61.4 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 50 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 23.39 25.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4643-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 26.7 10.69 25.39 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 44.5 15.6 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 13.39 37.4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5894-مرد-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 26.7 0 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
35.59 50 16 58.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6802-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 33.4 64 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 51.2 28.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 65 18.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7176-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 26.7 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 48.9 8.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 36.7 14.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8763-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5.4 28 30.7 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 15.6 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 50 0 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12618-زن-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 33.4 9.39 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 11.19 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 4 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17018-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 13.39 14.69 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 17.79 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 13.39 0 66.69

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12034-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 21.39 16 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 18.89 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 31.7 28 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24421-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1.39 29.39 49.4 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 17.79 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 16 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26610-زن-تبریز برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تبریز 30.7 20 50.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 51.2 23.39 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 40 20 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26881-مرد-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 28 24 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 14.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 18.39 0 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
39474-زن-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 17.39 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 17.79 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 25 4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
45188-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار -1.29 9.39 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 3.4 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 0 66.69

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …