قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

قبولی ها در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون به دست بیاورید.

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
683-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 64 72 65.4 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 86.69 66.69 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 56.7 50.7 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2806-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 46.7 33.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 46.7 35.59 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 23.39 18.7 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3125-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 16 41.4 61.4 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 93.4 50 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 23.39 25.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4643-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 26.7 10.69 25.39 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 44.5 15.6 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 13.39 37.4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5894-مرد-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 26.7 0 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
35.59 50 16 58.4

 

قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6802-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 33.4 64 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 51.2 28.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 65 18.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7176-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 26.7 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 48.9 8.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 36.7 14.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8763-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5.4 28 30.7 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 15.6 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 50 0 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12618-زن-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 33.4 9.39 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 11.19 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 4 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17018-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 13.39 14.69 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 17.79 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 13.39 0 66.69

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12034-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران 21.39 16 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 18.89 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 31.7 28 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24421-زن-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1.39 29.39 49.4 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 17.79 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 16 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26610-زن-تبریز برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تبریز 30.7 20 50.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 51.2 23.39 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 40 20 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26881-مرد-تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 28 24 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 14.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 18.39 0 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
39474-زن-یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد 0 17.39 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 17.79 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 25 4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
45188-زن-سبزوار برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار -1.29 9.39 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 3.4 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 0 66.69

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …