قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400

قبولی ها در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون به دست بیاورید.

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
683-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران647265.460
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2986.6966.6973.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.656.750.756.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2806-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران21.3946.733.4-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.646.735.5946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5923.3918.755
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3125-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران1641.461.457.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
093.45061.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
023.3925.3990
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4643-زن-سبزواربرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار26.710.6925.3921.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.644.515.68.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.613.3937.440
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5894-مرد-یزدبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد026.7074.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.226.73015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
35.59501658.4

قبولی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6802-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران30.733.4640
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.251.228.8935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
106518.788.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7176-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران18.726.726.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6948.98.8926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.336.714.6961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8763-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران5.42830.729.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2915.636.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
32.2950068.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12618-زن-یزدبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد033.49.3922.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02011.1936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6963.4446.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17018-زن-سبزواربرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار13.3914.69240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1917.7910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
013.39066.69

قبولی در رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، محل قبولی و کارنامه های قبولی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12034-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تهران21.391645.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3937.7918.8915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1931.72851.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24421-زن-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران1.3929.3949.461.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02017.7938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.626.71651.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26610-زن-تبریزبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه تبریز30.72050.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.451.223.3913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.8402073.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26881-مرد-تهرانبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران18.7282417.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
062.2914.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.518.39066.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
39474-زن-یزدبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه یزد017.39400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7917.7923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2925440
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
45188-زن-سبزواربرنامه ریزی اجتماعی و تعاون-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار-1.299.3925.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.693.428.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
020066.69
5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …