علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400

کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1401-1400

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه ها را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین دانشگاه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی به دست بیاورید.

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3695-زن-مشهد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 30.7 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 31.2 22.29 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 23.39 21.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4653-زن-تهران علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 53.4 58.7 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 75.59 60 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 30 33.4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4938-زن-اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 13.39 42.7 45.4 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 15.6 48.9 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 61.7 -2.59 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7413-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 9.39 33.4 14.69 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 68.9 14.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 21.7 16 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8429-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 12 20 18.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 35.59 22.29 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 16.7 13.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10368-زن-تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 16 20 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 8.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 55 0 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11523-زن-مهدی شهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 9.39 33.4 10.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 20 23.39 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 16.7 9.39 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12117-زن-بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر -5.3 28 34.7 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 15.6 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 5 4 43.4

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9058-زن-تهران علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 37.4 8 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 17.79 18.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 60 14.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12680-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 17.39 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 23.39 13.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13825-زن-یزد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 13.39 36 20 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 14.5 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 35 1.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14518-زن-شیراز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 17.39 24 28 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 33.4 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 40 14.69 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16533-زن-قم علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم 36 21.39 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 14.5 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 51.7 4 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21009-مرد-مهدی شهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 17.39 10.69 14.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 27.79 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 13.39 12 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23625-زن-تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 0 4 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 38.4 2.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27848-زن-بیرجند علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 1.39 -1.29 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 16.7 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 31.7 -1.29 30

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24168-زن-مشهد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 24 18.7 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 53.4 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 30 9.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
44864-زن-یزد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 6.69 17.39 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 2.29 15.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 10 -4 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
46050-مرد-قم علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم 12 0 6.69 -5.3
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 62.29 6.69 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 8.39 8 38.4

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …