علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400

کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1401-1400

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه ها را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین دانشگاه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3695-زن-مشهد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 30.7 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 31.2 22.29 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 23.39 21.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4653-زن-تهران علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 53.4 58.7 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 75.59 60 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 30 33.4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4938-زن-اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 13.39 42.7 45.4 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 15.6 48.9 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 61.7 -2.59 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7413-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 9.39 33.4 14.69 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 68.9 14.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 21.7 16 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8429-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 12 20 18.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 35.59 22.29 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 16.7 13.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10368-زن-تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 16 20 42.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 8.89 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 55 0 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11523-زن-مهدی شهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 9.39 33.4 10.69 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 20 23.39 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 16.7 9.39 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12117-زن-بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر -5.3 28 34.7 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 15.6 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 5 4 43.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9058-زن-تهران علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 37.4 8 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 17.79 18.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 60 14.69 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12680-زن-کرج علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 17.39 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 28.89 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 23.39 13.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13825-زن-یزد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 13.39 36 20 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 14.5 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 35 1.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14518-زن-شیراز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 17.39 24 28 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 33.4 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 40 14.69 48.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16533-زن-قم علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم 36 21.39 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 60 14.5 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 51.7 4 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21009-مرد-مهدی شهر علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 17.39 10.69 14.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 33.4 27.79 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 13.39 12 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
23625-زن-تبریز علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 0 4 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 38.4 2.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27848-زن-بیرجند علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 1.39 -1.29 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 16.7 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 31.7 -1.29 30

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24168-زن-مشهد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 24 18.7 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 48.9 53.4 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 30 9.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
44864-زن-یزد علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 6.69 17.39 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 2.29 15.6 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 10 -4 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
46050-مرد-قم علم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم 12 0 6.69 -5.3
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 62.29 6.69 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 8.39 8 38.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.2/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …