علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400

کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1401-1400

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه ها را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه 1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه در سال 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین دانشگاه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی به دست بیاورید.

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3695-زن-مشهدعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2030.717.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6931.222.2916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.523.3921.3980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4653-زن-تهرانعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران25.3953.458.728
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.475.596071.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.23033.440
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4938-زن-اصفهانعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان13.3942.745.414.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.215.648.936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.761.7-2.5920
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7413-زن-کرجعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)9.3933.414.6921.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
068.914.58.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.321.71661.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8429-زن-کرجعلم اطلاعات و دانش شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)122018.714.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5935.5922.2931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1016.713.3965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10368-زن-تبریزعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز162042.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.58.8926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
055035
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11523-زن-مهدی شهرعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)9.3933.410.6912
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.22023.3911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.516.79.3935
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12117-زن-بوشهرعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر-5.32834.7-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0015.621.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.35443.4

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9058-زن-تهرانعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران21.3937.4894.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.217.7918.8936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.696014.6963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12680-زن-کرجعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)18.717.39320
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.428.8923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
023.3913.3975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13825-زن-یزدعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد13.39362018.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26014.531.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.6351.3930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14518-زن-شیرازعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز17.39242818.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.226.733.416.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.894014.6948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16533-زن-قمعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم3621.3946.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26014.548.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
051.7450
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21009-مرد-مهدی شهرعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)17.3910.6914.698
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.433.427.7918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
013.391268.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
23625-زن-تبریزعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز0437.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
055.5913.390
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.238.42.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27848-زن-بیرجندعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند1.39-1.29200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04016.713.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5931.7-1.2930

علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3

در جدول زیر علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه با رتبه منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24168-زن-مشهدعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2418.746.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.248.953.425
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.2309.3946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
44864-زن-یزدعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه یزد6.6917.3913.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02.2915.615
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1910-421.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
46050-مرد-قمعلم اطلاعات و دانش شناسی-روزانه-دانشگاه قم1206.69-5.3
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6962.296.696.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.598.39838.4
4.2/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …