ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارشد مجموعه تغذیه 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه در سال 1400

دانشگاه های پذیرنده ارشد تغذیه و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد تغذیه 1400 در جداول زیر به تفکیک دوره های روزانه و شهریه پرداز آمده است.

جداول پذیرش دوره های روزانه و شهریه پرداز سال 1400 کنکور کاشناسی ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد تغذیه 1400، بسیار حیاتی هستند. شما براساس این ظرفیت ها باید شانس قبولی خود را بدانید و از همه مهم تر به تعداد تمامی دانشگاه ها و دوره های روزانه و شهریه پرداز (شبانه) آنها، حق انتخاب در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خواهید داشت.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد تغذیه

گرایش های ارشد تغذیه براساس دفترچه ثبت نام ارشد 1400، شامل موراد زیر است:

گرایش تغذیه بالینی

گرایش تغذیه ورزشی

گرایش علوم بهداشتی در تغذیه

گرایش علوم تغذیه

گرایش علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

به ترتیب در جداول زیر دانشگاهها و ظرفیت پذیرش گرایش های ارشد تغذیه را برای شما قرا داده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه بالینی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه بالینی 1400 در دوره روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره روزانه ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ایران 6 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 2
جمع کل 26 7

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 33 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش روزانه و شهریه پرداز ارشد تغذیه ورزشی 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد تغذیه ورزشی 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 6 0
جمع کل 10 1

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد تغذیه ورزشی مطابق جدول فوق برابر با 5 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4 1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 0 6
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 4 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 3 1
دانشگاه علوم پزشکی یزد 3 2
جمع کل 21 14

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم بهداشتی در تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 35 نفر می باشد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4 1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 6 0
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 0 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تهران 5 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 5 0
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3 1
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 4 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 1
جمع کل 55 17

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه مطابق جدول فوق برابر با 72 نفر می باشد.

دانشگاهها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1400

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1400، در جدول زیر آمده است.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 1400 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ظرفیت پذیرش در دوره های شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 2 4
جمع کل 2 4

جمع کل ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه مطابق جدول فوق برابر با 6 نفر می باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال 1400

جدول شهریه ارشد تغذیه در سال تحصیلی 1400 به صورت جدول زیر می باشد که حداقل شهریه مربوط به دانشگاه های با اعتبار پایین تر و حداکثر شهریه مربوط به داشگاه های بسیار معتبر می باشد.

شهریه های ارشد تغذیه در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

8،500،000 تومان

 حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد تغذیه

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …