رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی جامعه شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی جامعه شناسی ددانشگاه های مختلف را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی جامعه شناسی دانشگاه ها از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی رشته جامعه شناسی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
303-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 48 74.69 66.69 76
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 100 86.69 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 81.69 37.4 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
718-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 42.7 57.4 69.4 30.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
41.7 17.79 62.29 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 60 10.69 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1061-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 58.7 66.69 80 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 100 88.9 66.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
41.2 70 40 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1607-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 18.7 18.7 50.7 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 77.8 13.39 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 80 14.69 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1727-زن-تهران جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 50.7 62.7 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 86.69 50 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 51.7 13.39 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1906-زن-مشهد جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 37.4 61.4 66.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 62.29 44.5 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 48.4 21.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2224-زن-اصفهان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 45.4 34.7 40 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 55.59 66.69 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 28.39 10.69 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2508-زن-مشهد جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 46.7 42.7 38.7 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 33.4 38.9 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 48.4 20 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2771-زن-شیراز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 14.69 22.7 22.7 45.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 73.4 25.6 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 45 6.69 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3458-زن-کرج جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 25.39 41.4 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 40 20 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 15 25.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3593-زن-کاشان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه کاشان 29.39 33.4 68 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 28.89 16.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 25 17.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3654-زن-شیراز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 25.39 28 65.4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 36.7 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 73.4 6.69 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4023-زن-تبریز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تبریز 20 18.7 34.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 53.4 14.5 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 33.4 1.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5215-زن-یزد جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 13.39 0 73.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 26.7 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 68.4 16 65

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1221-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 48 53.4 50.7 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 76.69 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 63.4 54.7 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2816-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 20 37.4 44 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 62.29 33.4 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 46.7 49.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6507-زن-کرمان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 4 26.7 58.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 68.9 8.89 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 43.4 -1.29 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6585-زن-همدان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 13.39 0 25.39 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 24.5 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
56.7 78.4 28 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8354-مرد-رشت جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 32 1.39 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 100 34.5 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 48.4 44 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8746-زن-کرج جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 6.69 4 48 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 38.9 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 58.4 41.4 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8771-زن-بندرعباس جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 36 17.39 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 75.59 40 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 26.7 22.7 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9730-زن-بیرجند جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 45.4 61.4 26.7 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-11.1 71.19 36.7 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 13.39 36 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9880-زن-گرگان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 16 34.7 22.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 37.79 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 35 24 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12084-زن-اهواز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 20 9.39 44 86.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
5.9 24.5 23.39 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 13.39 0 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12688-زن-ایلام جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه ایلام 32 25.39 30.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 32.29 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 36.7 6.69 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14074-زن-کرمان جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 0 16 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 3.4 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 61.7 0 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16723-مرد-بروجرد جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد -1.29 4 38.7 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 8.89 23.39 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 43.4 10.69 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17715-مرد-نیشابور جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه نیشابور -2.59 26.7 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 71.19 16.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 33.4 18.7 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20495-زن-زاهدان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 26.7 0 28 46.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 26.7 27.79 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 46.7 37.4 75

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7206-زن-مشهد جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 2.7 24 60 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 60 10 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 75 16 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8941-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 14.69 42.7 24 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 44.5 18.89 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 25 14.69 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12318-زن-شیراز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 12 8 10.69 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 33.4 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 35 4 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13931-زن-تهران جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 40 40 29.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 71.19 18.89 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 31.7 4 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14453-زن-شیراز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز 24 26.7 9.39 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 60 17.79 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 35 4 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15380-مرد-تبریز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تبریز 24 16 30.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 10.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17246-زن-کرمان جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 28 49.4 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 66.69 45.59 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 41.7 0 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18945-زن-سنندج جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 37.4 28 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 12.3 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 41.7 37.4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19371-زن-اهواز جامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 32 14.69 41.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 14.5 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 48.4 38.7 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20959-مرد-بابلسر جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 13.39 14.69 4 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.8 20 28.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 23.39 14.69 15
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26213-زن-کرج جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 28 0 16 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 20 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 50 2.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
30562-مرد-نیشابور جامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه نیشابور 5.4 10.69 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 10 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 31.7 0 63.4

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …