رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی جامعه شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی دانشگاه ها در سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی جامعه شناسی ددانشگاه های مختلف را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی جامعه شناسی دانشگاه ها از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی رشته جامعه شناسی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
303-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران4874.6966.6976
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3910086.6971.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.781.6937.493.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
718-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران42.757.469.430.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
41.717.7962.2971.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
306010.6973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1061-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران58.766.698060
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5910088.966.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
41.2704093.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1607-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران18.718.750.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3977.813.3963.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.78014.6970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1727-زن-تهرانجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3650.762.729.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1986.695056.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5951.713.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1906-زن-مشهدجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد37.461.466.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2962.2944.521.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2048.421.3988.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2224-زن-اصفهانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان45.434.74010.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6955.5966.6926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8928.3910.6970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2508-زن-مشهدجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد46.742.738.720
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.633.438.923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2948.42068.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2771-زن-شیرازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز14.6922.722.745.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7973.425.60
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.69456.6966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3458-زن-کرججامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)18.725.3941.420
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.39402030
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.81525.3980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3593-زن-کاشانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه کاشان29.3933.46814.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
20.8928.8916.716.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.892517.3953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3654-زن-شیرازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز25.392865.44
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.436.743.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.473.46.6980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4023-زن-تبریزجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تبریز2018.734.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6953.414.518.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.433.41.3963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5215-زن-یزدجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه یزد13.39073.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.726.75
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2068.41665

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1221-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران4853.450.749.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.568.976.6973.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.563.454.775
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2816-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران2037.44468
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1962.2933.416.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.746.749.475
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6507-زن-کرمانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان426.758.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3968.98.896.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
45.5943.4-1.2970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6585-زن-همدانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان13.39025.3940
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.724.50
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
56.778.42861.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8354-مرد-رشتجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت321.3937.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
010034.50
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
048.44468.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8746-زن-کرججامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)6.6944844
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7938.923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.358.441.476.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8771-زن-بندرعباسجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس3617.39560
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
075.594016.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.226.722.786.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9730-زن-بیرجندجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند45.461.426.716
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-11.171.1936.755
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.813.393673.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9880-زن-گرگانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان1634.722.718.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.237.7931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6352465
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12084-زن-اهوازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز209.394486.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
5.924.523.3921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6913.39018.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12688-زن-ایلامجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه ایلام3225.3930.718.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7932.2915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3936.76.6930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14074-زن-کرمانجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان01637.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.393.425
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.561.7083.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16723-مرد-بروجردجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد-1.29438.773.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08.8923.395
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
043.410.6938.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17715-مرد-نیشابورجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه نیشابور-2.5926.750.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.271.1916.716.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
033.418.771.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20495-زن-زاهدانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان26.702846.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.426.727.790
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
046.737.475

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته جامعه شناسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جامعه شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی جامعه شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7206-زن-مشهدجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2.724600
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.69601015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6751680
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8941-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تهران14.6942.7246.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1944.518.8958.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.62514.6958.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12318-زن-شیرازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز12810.6942.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6937.7933.48.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.735438.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13931-زن-تهرانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.7404029.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.271.1918.8930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2931.7450
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14453-زن-شیرازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شیراز2426.79.39-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.56017.7945
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
035460
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15380-مرد-تبریزجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه تبریز241630.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.23015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6953.410.6936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17246-زن-کرمانجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان2849.453.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5966.6945.5955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3941.7080
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18945-زن-سنندججامعه شناسی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج37.42845.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.3912.320
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.541.737.478.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19371-زن-اهوازجامعه شناسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز3214.6941.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.714.521.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2948.438.753.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20959-مرد-بابلسرجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر13.3914.69421.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.82028.8920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.823.3914.6915
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26213-زن-کرججامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)280160
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
055.59200
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
10502.781.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
30562-مرد-نیشابورجامعه شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه نیشابور5.410.6934.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
082.31028.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1931.7063.4
5/5 - (4 امتیاز)

سلام.آیادر انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم، سهمیه های مناطق و ایثارگری در نظر گرفته می شود.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …