رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در رشته انسانی سال 1401-1400 در دانشگاه های مختلف و سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی در دانشگاه های مختلف برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی به دست بیاورید.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی در انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
127-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران6090.6990.6970.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
31.2993.482.375
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.28029.39100
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
294-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران30.75261.496
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
53.484.574.576.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8978.43676.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
394-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران42.7726453.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
33.493.465.5970
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6963.458.785
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
837-زن-اصفهانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه اصفهان2445.47226.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.798048.963.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.38049.495
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1151-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران4457.4648
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
35.568.945.5938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.881.69-470
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1336-زن-شیرازمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شیراز26.762.74873.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.0993.451.253.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3063.422.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1699-مرد-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران18.721.3949.440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8977.822.2941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.4752883.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2376-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران29.3956606.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.554.566.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7958.429.3965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4579-مرد-رشتمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت17.3913.3921.3936
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2971.192013.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5923.396.6976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4592-مرد-سمنانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه سمنان2.737.430.773.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6957.7913.3915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.728.3910.6953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5862-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب4014.6926.754.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02025.631.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.6259.3930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10789-زن-شیرازمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز2.722.71648
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08.8914.513.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.691510.6925
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12907-زن-ریمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری9.391226.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
035.5918.8911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2918.39-1.2968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13991-مرد-چابهارمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار9.3902.714.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
001.20
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8935-2.596.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26995-زن-ورامینمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین9.395.4201.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.5011.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.298.39-9.3-10

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
826-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران54.75669.472
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6982.362.2968.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.646.742.781.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1578-مرد-تهرانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران37.434.758.718.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2991.1966.6973.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
42.2948.417.3975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2685-مرد-قممدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)1230.730.761.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
12.573.443.430
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.543.421.3990
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4197-مرد-کاشانمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان281221.3925.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8937.7948.96.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
35.593514.6940
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5351-زن-سنندجمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج29.3925.3953.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6964.5308.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.5159.3960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6770-زن-کرمانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان6.6926.7368
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.553.48.8913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.746.7-1.2975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7105-مرد-زنجانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه زنجان2016724
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.526.728.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
34.531.75.465
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7583-زن-اهوازمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز450.746.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.696024.536.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6933.425.3951.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8041-زن-ارومیهمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ارومیه6.693249.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6973.421.211.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.428.395.438.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9155-زن-رشتمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت10.6941.4520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.6942.2927.7923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
038.4-1.2948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9727-مرد-رفسنجانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان18.748440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.523.3943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.258.4050
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11063-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران-5.36.6925.394
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2628.89203.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1913.3929.3945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25457-مرد-ایرانشهرمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولایت – ایرانشهر013.391.398
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6937.797.80
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8925-856.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
35006-مرد-قزوینمدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین17.39017.3949.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.237.7914.510
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2955.435
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
41192-زن-ریمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری41.3905.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.3901.25
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
16.711.69-2.5921.7

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بازرگانی انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بازرگانی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8170-زن-اهوازمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز1629.3957.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.845.593.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19506.6968.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10643-مرد-گنابادمدیریت بازرگانی-روزانه-مجتمع آموزش عالی گناباد122017.391.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6973.48.8936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.838.49.395
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14859-زن-اردبیلمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل825.3929.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3937.798.8931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
103513.3960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15613-مرد-بندرعباسمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس22.725.39402.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.696.6948.955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.290028.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17339-زن-آزادشهرمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه گنبد(محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)10.6933.4520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
062.2922.2946.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1036.7873.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18800-مرد-ایلاممدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ایلام21.3925.3934.716
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
046.721.225
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7921.714.6936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21530-زن-رشتمدیریت بازرگانی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت17.396.6954.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.428.8928.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2946.76.6953.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22595-مرد-رزنمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن)8-1.2910.69-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2540103.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.826.72425
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
23541-زن-الشترمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه لرستان -خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)10.6910.6921.392.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.331.26.6926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.438.41671.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26585-زن-رفسنجانمدیریت بازرگانی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان162053.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.216.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2946.71.3970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
66483-زن-شیرازمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز5.4414.694
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0027.79-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.591.71620
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
66580-زن-مشهدمدیریت بازرگانی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد24822.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.53.4-1.6
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.63.418.720
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
68976-زن-تهرانمدیریت بازرگانی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)9.3921.3918.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.217.7927.795
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2916.7833.4
4.5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …