رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی هوشبری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی هوشبری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی هوشبری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی هوشبری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی هوشبری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای هوشبری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
2708هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران5285.478.69840
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1847.42043.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5108هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز4074.6961.486.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
38.751.417.7938.09زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
5272هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران2882.6958.762.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3946.742.5927.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7027هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد37.473.478.6918.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.730.716.122مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8093هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان38.737.461.437.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
838.728.8916.2مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8476هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه17.3973.472605.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-2.5952.736.744.79مرد-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
9472هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا54.753.425.39760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6919.3924.514.3زن-فسا
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10319هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه37.470.6965.44030.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6910.6911.1923.89زن-تربت حیدریه

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7722هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران4069.473.454.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
451.433.433.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8632هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه45.462.753.433.4-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.737.432.2921زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13294هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان49.48061.422.728
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
431.3926.721زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14154هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان26.765.453.466.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
17.3935.424.513.39مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15493هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان4050.757.442.76.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.442.78.8920زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16070هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان49.42016280
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
943.435.5910.5زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16284هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین5.44046.741.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.7931.3916.719.1زن-خمین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16832هوشبری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج18.75261.485.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.440.712.320زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17130هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان444849.441.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3929.396.6918.1زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17538هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان164053.457.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16.721.393021زن-سیرجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18321هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل18.72845.49.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1218.718.8923.89مرد-زابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19301هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر26.74833.426.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6928.715.617.2مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20105هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان42.741.44058.72.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.2915.3913.3939.09مرد-آبادان

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7644هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز49.461.460322.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6930.73017.2مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
7762هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز50.7885654.737.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
432.716.734.29زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8046هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران287242.730.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.393628.8933.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8962هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا33.453.478.6913.3918.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.1956105.8مرد-فسا
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10896هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش42.770.6941.442.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
7.6933.415.621زن-گراش
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11328هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جهرم30.74050.7480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1236.731.212.39زن-جهرم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11709هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد29.392466.6958.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
934.723.3916.2زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14233هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام3662.762.774.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
042.78.8917.2مرد-ایلام
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
26267هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر2010.6954.76.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0366.6913.39زن-ایرانشهر
5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …