رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400

کارنامه های قبولی جغرافیا سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی جغرافیا را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی جغرافیا 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی جغرافیا از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی لازم برای رشته جغرافیا برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی جغرافیا کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی جغرافیا به دست بیاورید.

رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2394-زن-شیرازجغرافیا-روزانه-دانشگاه شیراز26.72061.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.575.5923.3931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.6709.3973.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3395-زن-مشهدجغرافیا-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد26.72050.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
086.6933.435
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.894514.6976.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4246-زن-اصفهانجغرافیا-روزانه-دانشگاه اصفهان121626.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.210013.3910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.318.391673.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4286-زن-تهرانجغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران3226.726.762.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2957.7931.213.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1923.3914.6966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4852-زن-تهرانجغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران5.4-2.5953.438.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.246.728.895
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7946.73256.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6653-زن-کرججغرافیا-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)22.714.6914.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.524.523.391.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8920-1.2941.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7546-مرد-کرججغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)829.399.3980
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.222.2921.235
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.521.76.6933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8578-زن-تبریزجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز1225.3929.3920
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.43016.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.8206.6930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9991-زن-زنجانجغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان001636
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.524.5-6.59
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8916.7-2.5940

رتبه های لازم برای قبولی رشته جغرافیا 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 2 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8581-مرد-تهرانجغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران826.746.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.226.720
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.53510.6975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9845-زن-اهوازجغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز163262.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.551.215.66.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.853.4071.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13021-مرد-کرججغرافیا-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)446.7-1.290
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
010011.1916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
010093.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13679-زن-اصفهانجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان26.7-1.293614.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
068.96.693.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.313.39-2.5946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14633-زن-رشتجغرافیا-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت10.6917.3938.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04017.7915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.318.399.3961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15563-مرد-کرججغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)2.717.39820
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.226.76.6920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.323.395.443.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16474-زن-رشتجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت6.6922.79.394
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7915.641.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.395416.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16924-زن-گرگانجغرافیا-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان9.3914.6962.78
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.46.6911.19-3.29
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3913.392033.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17053-زن-کرمانجغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان01.3929.396.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
16.742.2914.528.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
036.7035
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19122-زن-دامغانجغرافیا-روزانه-دانشگاه دامغان22.7025.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.523.3910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.568.4840
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20737-مرد-خرم آبادجغرافیا-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد013.3930.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.426.722.2913.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
33.41.76.6916.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20756-زن-کرمانجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان10.6916360
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5953.418.8911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8916.710.6933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21456-زن-زنجانجغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان5.4424-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.211.1921.215
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6923.395.426.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21825-زن-بیرجندجغرافیا-روزانه-دانشگاه بیرجند10.691.39280
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08.8918.8915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2933.421.3928.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
26269-زن-زاهدانجغرافیا-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان41.410.696.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26021.28.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.29-510.6945

رتبه های لازم برای قبولی جغرافیا 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های جغرافیا منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی جغرافیا، محل قبولی و کارنامه های قبولی جغرافیا منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8238-زن-اصفهانجغرافیا-روزانه-دانشگاه اصفهان30.733.453.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1957.7917.7918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.563.4843.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19267-زن-مشهدجغرافیا-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد6.694830.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04013.3931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1033.417.3941.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22310-زن-رشتجغرافیا-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت81230.736
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.54016.71.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8916.76.6933.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24827-زن-مشهدجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد408400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.416.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1045435
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25543-زن-تهرانجغرافیا-روزانه-دانشگاه تهران17.396.6914.6930.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08.8923.3915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.393013.3960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27030-زن-تهرانجغرافیا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران24833.462.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-11.18.8917.7918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.39151.3926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
28490-مرد-تبریزجغرافیا-روزانه-دانشگاه تبریز1217.399.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2928.8918.890
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.518.391.3935
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29550-زن-زنجانجغرافیا-روزانه-دانشگاه زنجان26.721.3941.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02027.7916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.626.7043.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29820-مرد-یزدجغرافیا-روزانه-دانشگاه یزد2834.7200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.342.2916.715
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.595451.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
34744-زن-گرگانجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گلستان – گرگان1218.721.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0203023.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.526.7-14.646.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
37114-مرد-اردبیلجغرافیا-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل01222.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
004.58.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.7921.72.766.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
37898-زن-بیرجندجغرافیا-روزانه-دانشگاه بیرجند21.399.3917.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.292016.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.398.391.3928.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
38538-زن-زاهدانجغرافیا-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان22.718.700
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0-2.215.618.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19010.6931.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
42551-زن-سنندججغرافیا-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج26.79.3945.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.444.53015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
036.75.456.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
45031-زن-اردبیلجغرافیا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل5.42433.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04018.8916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.5-3.291.3958.4
5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …