رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت محیط چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
12608مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد2438.746.7012
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
428.733.411.5زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
13907مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج164041.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
817.392024.79مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14292مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران21.39402430.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
14.6927.396.919.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17138مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر29.3970.6954.758.760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.292.7-1.122مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17411مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز28-2.5942.726.75.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3914.6913.3913.39زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18674مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود18.726.774.6930.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6925.3914.52.9زن-شاهرود

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
15677مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران207257.478.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12344.533.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20696مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری30.746.750.777.425.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0165.5921مرد-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23326مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران29.392034.73217.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.39101019.1مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23866مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج5.43258.76.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.723.3911.1915.3زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27503مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان22.734.74000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.693216.712.39زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28352مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه30.749.449.441.417.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
023.392.2922زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28614مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل38.725.3932320
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
426.72.2918.1مرد-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29552مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد18.74017.396.6948
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20168.892.9زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
30251مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان37.441.45613.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
036017.2زن-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31378مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال26.75265.45.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
029.392.297.69زن-خلخال

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10219مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد41.462.753.46012
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.729.3932.296.69مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
18986مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان37.42846.709.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
024.718.8916.2زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23851مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز1625.3945.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
824.72.2912.39زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24762مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان18.741.450.700
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
022.78.8936.2زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27006مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان2841.450.76.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12186.695.8زن-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27340مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد37.460641.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
4169.19-0.89زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28140مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس242445.4-426.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
46.69-1.111.5زن-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29756مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام13.3925.396000
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
47.48.8927.7مرد-ایلام
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31084مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم2022.729.3940
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.720.73.59.6زن-بم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33787مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر30.730.749.400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
013.3914.58.6زن-ایرانشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
35745مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان2053.4682.724
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
020.74.593.9زن-زاهدان
5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …