رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت محیط چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12608 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 24 38.7 46.7 0 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 28.7 33.4 11.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13907 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 16 40 41.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 17.39 20 24.79 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14292 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 21.39 40 24 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 27.39 6.9 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17138 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 29.39 70.69 54.7 58.7 60
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.29 2.7 -1.1 22 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17411 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 28 -2.59 42.7 26.7 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 14.69 13.39 13.39 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18674 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 18.7 26.7 74.69 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 25.39 14.5 2.9 زن-شاهرود

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15677 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 20 72 57.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 34 4.5 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20696 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 30.7 46.7 50.7 77.4 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 5.59 21 مرد-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23326 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 29.39 20 34.7 32 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 10 10 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23866 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 5.4 32 58.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 23.39 11.19 15.3 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27503 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 22.7 34.7 40 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 32 16.7 12.39 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28352 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 30.7 49.4 49.4 41.4 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 23.39 2.29 22 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28614 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 38.7 25.39 32 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26.7 2.29 18.1 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29552 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 18.7 40 17.39 6.69 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16 8.89 2.9 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30251 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 37.4 41.4 56 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 36 0 17.2 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31378 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال 26.7 52 65.4 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 29.39 2.29 7.69 زن-خلخال

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10219 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 41.4 62.7 53.4 60 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 29.39 32.29 6.69 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18986 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 37.4 28 46.7 0 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24.7 18.89 16.2 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23851 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 16 25.39 45.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 24.7 2.29 12.39 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24762 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 18.7 41.4 50.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 22.7 8.89 36.2 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27006 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 28 41.4 50.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 18 6.69 5.8 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27340 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 37.4 60 64 1.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 16 9.19 -0.89 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28140 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 24 45.4 -4 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 6.69 -1.1 11.5 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29756 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 13.39 25.39 60 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 7.4 8.89 27.7 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31084 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 20 22.7 29.39 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 20.7 3.5 9.6 زن-بم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33787 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 30.7 30.7 49.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 14.5 8.6 زن-ایرانشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35745 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20 53.4 68 2.7 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 20.7 4.59 3.9 زن-زاهدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …