رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی بهداشت محیط چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12608 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 24 38.7 46.7 0 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 28.7 33.4 11.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13907 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 16 40 41.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 17.39 20 24.79 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14292 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 21.39 40 24 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 27.39 6.9 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17138 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 29.39 70.69 54.7 58.7 60
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.29 2.7 -1.1 22 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17411 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 28 -2.59 42.7 26.7 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 14.69 13.39 13.39 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18674 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 18.7 26.7 74.69 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 25.39 14.5 2.9 زن-شاهرود

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15677 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 20 72 57.4 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 34 4.5 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20696 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 30.7 46.7 50.7 77.4 25.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 5.59 21 مرد-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23326 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 29.39 20 34.7 32 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 10 10 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23866 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 5.4 32 58.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 23.39 11.19 15.3 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27503 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 22.7 34.7 40 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 32 16.7 12.39 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28352 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 30.7 49.4 49.4 41.4 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 23.39 2.29 22 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28614 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 38.7 25.39 32 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26.7 2.29 18.1 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29552 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 18.7 40 17.39 6.69 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16 8.89 2.9 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30251 مهندسی بهداشت محیط-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 37.4 41.4 56 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 36 0 17.2 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31378 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خلخال 26.7 52 65.4 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 29.39 2.29 7.69 زن-خلخال

رتبه های لازم برای قبولی بهداشت محیط منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی بهداشت محیط منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10219 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 41.4 62.7 53.4 60 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 29.39 32.29 6.69 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18986 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 37.4 28 46.7 0 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24.7 18.89 16.2 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23851 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 16 25.39 45.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 24.7 2.29 12.39 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24762 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 18.7 41.4 50.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 22.7 8.89 36.2 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27006 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 28 41.4 50.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 18 6.69 5.8 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27340 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 37.4 60 64 1.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 16 9.19 -0.89 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28140 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 24 45.4 -4 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 6.69 -1.1 11.5 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29756 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 13.39 25.39 60 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 7.4 8.89 27.7 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31084 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 20 22.7 29.39 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 20.7 3.5 9.6 زن-بم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33787 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 30.7 30.7 49.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 14.5 8.6 زن-ایرانشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35745 مهندسی بهداشت محیط-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20 53.4 68 2.7 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 20.7 4.59 3.9 زن-زاهدان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …