رتبه های قبولی مدیریت صنعتی در گروه انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت صنعتی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت صنعتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت صنعتی به دست بیاورید.

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه یک

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
606-مرد-تهرانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه تهران4446.76882.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6991.1967.876.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.5854878.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
783-زن-تهرانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران60526452
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8993.44046.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
46.758.437.481.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2157-زن-مشهدمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد17.393221.3974.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6973.44045
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3948.433.473.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2566-زن-تهرانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران38.734.76018.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.277.836.730
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
32.2961.72083.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3026-مرد-تهرانمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران25.3922.7164
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
22.2982.32016.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.246.733.418.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3093-زن-اصفهانمدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان26.741.434.75.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6937.793048.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6965-1.2970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3118-مرد-یزدمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه یزد21.3929.3958.714.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2353.412.321.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.221.7473.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3642-مرد-تهرانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران18.733.434.722.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1955.5924.511.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.3302861.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3883-مرد-قممدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم38.738.738.718.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6944.550
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6913.3930.773.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4518-زن-رشتمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت404029.3921.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
048.938.941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.138.418.753.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5455-مرد-تهرانمدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب033.4200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6953.42018.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
033.4055
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8104-زن-تهرانمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران2.721.3913.3944
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.696.6915.60
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.5206.6916.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10462-مرد-دماوندمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد413.391.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
14.633.412.318.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.890413.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16524-مرد-ریمدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری-1.291600
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.392.2915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.21505
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24382-زن-مشهدمدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد1.399.3910.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.695.590
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3918.39-6.5918.39

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه دو

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2454-زن-تهرانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران33.442.766.694
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8968.948.921.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8936.718.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4564-زن-اصفهانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان2826.714.698
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2971.1933.431.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1031.718.751.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5405-زن-بابلسرمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر1653.465.426.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
082.328.8943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1066.6922.760
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8863-زن-زنجانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه زنجان22.725.39520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.228.8943.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.413.392878.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9304-زن-سمنانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه سمنان34.71658.79.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7933.423.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.2503653.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10717-زن-شاهرودمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود18.724369.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.0946.716.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.19356.6960
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16395-زن-تهرانمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران322454.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2913.3931.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2945858.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
28619-زن-تهرانمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)2014.695.441.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
024.515.611.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.295828.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
35577-زن-تهرانمدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران12-2.5929.398
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0207.810
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
011.69-1.2963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
60172-زن-شهریارمدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار10.6912120
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.2-2.28.895
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-4.411.69-1.2945

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه سه

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5424-زن-مشهدمدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد3233.453.410.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.294048.916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3958.425.3988.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9705-مرد-اصفهانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان409.39681.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
053.436.725
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2963.42466.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18647-مرد-بابلسرمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر2846.7244
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.432.2958.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.125455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19613-زن-قممدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم18.722.741.46.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.721.240
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3935440
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19642-مرد-شاهرودمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود14.6930.721.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
062.2953.426.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.431.710.6946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21259-زن-اراکمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اراک21.39201230.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.433.415
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
101510.6918.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29180-مرد-رفسنجانمدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان0038.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
006.6911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8950043.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
31370-زن-رشتمدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان -رشت-1.294-284
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
40.7911.1911.19-13.3
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.696.6925.3921.7
5/5 - (4 امتیاز)

سلام.ممنون از سایت خوبتون، از لحاظ بازار کار مدیریت صنعتی بخونیم بهتره یا مدیریت بازرگانی؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …