رتبه های قبولی مدیریت صنعتی در گروه انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت صنعتی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت صنعتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت صنعتی به دست بیاورید.

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه یک

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
606-مرد-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه تهران 44 46.7 68 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 91.19 67.8 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 85 48 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
783-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 60 52 64 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 93.4 40 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
46.7 58.4 37.4 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2157-زن-مشهد مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 17.39 32 21.39 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 40 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 48.4 33.4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2566-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 38.7 34.7 60 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 77.8 36.7 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 61.7 20 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3026-مرد-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 25.39 22.7 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 82.3 20 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 46.7 33.4 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3093-زن-اصفهان مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 26.7 41.4 34.7 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 30 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 65 -1.29 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3118-مرد-یزد مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه یزد 21.39 29.39 58.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
23 53.4 12.3 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 21.7 4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3642-مرد-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 33.4 34.7 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 55.59 24.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 30 28 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3883-مرد-قم مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم 38.7 38.7 38.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 44.5 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 13.39 30.7 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4518-زن-رشت مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 40 40 29.39 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 38.4 18.7 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5455-مرد-تهران مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 0 33.4 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 53.4 20 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 33.4 0 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8104-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران 2.7 21.39 13.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 6.69 15.6 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 20 6.69 16.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10462-مرد-دماوند مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 4 13.39 1.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
14.6 33.4 12.3 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 0 4 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16524-مرد-ری مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری -1.29 16 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 2.29 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 15 0 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24382-زن-مشهد مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 1.39 9.39 10.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 5.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 18.39 -6.59 18.39

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه دو

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2454-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 33.4 42.7 66.69 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 68.9 48.9 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 36.7 18.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4564-زن-اصفهان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 28 26.7 14.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 71.19 33.4 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 31.7 18.7 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5405-زن-بابلسر مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 16 53.4 65.4 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 28.89 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 66.69 22.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8863-زن-زنجان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه زنجان 22.7 25.39 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 28.89 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 13.39 28 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9304-زن-سمنان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه سمنان 34.7 16 58.7 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 33.4 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 50 36 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10717-زن-شاهرود مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 18.7 24 36 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.09 46.7 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 35 6.69 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16395-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 32 24 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 13.39 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 45 8 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28619-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 20 14.69 5.4 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 15.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 5 8 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35577-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران 12 -2.59 29.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 7.8 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 -1.29 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
60172-زن-شهریار مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار 10.69 12 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 -2.2 8.89 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-4.4 11.69 -1.29 45

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه سه

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5424-زن-مشهد مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 32 33.4 53.4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 40 48.9 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 58.4 25.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9705-مرد-اصفهان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 40 9.39 68 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 36.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 63.4 24 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18647-مرد-بابلسر مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 28 46.7 24 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 32.29 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 25 4 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19613-زن-قم مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم 18.7 22.7 41.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 21.2 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 35 4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19642-مرد-شاهرود مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 14.69 30.7 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 53.4 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 31.7 10.69 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21259-زن-اراک مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 20 12 30.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 33.4 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 15 10.69 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29180-مرد-رفسنجان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 0 0 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 6.69 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 50 0 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
31370-زن-رشت مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان -رشت -1.29 4 -28 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
40.79 11.19 11.19 -13.3
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 6.69 25.39 21.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)

سلام.ممنون از سایت خوبتون، از لحاظ بازار کار مدیریت صنعتی بخونیم بهتره یا مدیریت بازرگانی؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …