کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2175-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران 44 20 60 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 61.2 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 20 25.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2380-زن-اصفهان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان 24 56 60 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 41.2 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 61.7 18.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2514-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 25.39 46.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 43.4 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 21.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3838-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 28 26.7 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 53.4 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 30 25.39 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4111-زن-قزوین زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 29.39 37.4 25.39 -16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
27.79 51.2 46.7 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 5 -5.3 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5005-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 2.7 46.7 38.7 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 48.9 24.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 31.7 28 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5742-زن-سبزوار زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 33.4 56 40 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 24.5 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 0 8 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5898-زن-قم زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 0 40 48 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 100 0 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 18.39 9.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6405-مرد-یزد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد 26.7 22.7 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 17.79 12.3 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 11.69 6.69 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6706-مرد-کرج زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 33.4 13.39 24 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 35.59 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 13.39 10.69 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9896-زن-ایلام زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام -5.3 20 20 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 10 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 11.69 18.7 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11750-مرد-زاهدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 9.39 32 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 44.5 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 20 9.39 10

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2625-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران 25.39 60 60 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 62.29 57.79 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 61.7 34.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7353-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 25.39 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 38.9 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 29.39 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8773-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 20 28 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 18.89 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 21.7 16 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9588-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 20 30.7 69.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 15.6 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 28.39 28 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11290-مرد-کرج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 24 40 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 22.29 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 11.69 2.7 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11597-زن-رشت زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 14.69 16 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 34.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 36.7 10.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14156-مرد-کرمانشاه زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 0 52 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 15.6 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 31.7 5.4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14967-زن-خرم آباد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 10.69 18.7 48 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 51.2 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 15 6.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15045-مرد-رفسنجان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 9.39 30.7 4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 40 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 8.39 9.39 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15201-زن-رشت زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 10.69 53.4 12 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 21.2 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 16.7 10.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19107-زن-سنندج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 20 9.39 13.39 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-5.5 21.7 0 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24903-مرد-رفسنجان زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 0 18.7 8 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 3.4 1.39 18.39

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9157-زن-شیراز زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شیراز 20 42.7 29.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 44.5 22.29 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 23.39 2.7 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12877-زن-قزوین زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 28 45.4 48 -18.6
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 42.29 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 21.7 1.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15577-زن-یزد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد 9.39 20 32 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 14.5 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 13.39 6.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16627-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 18.7 30.7 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 15.6 28.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 16.7 -2.59 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19250-زن-کرج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 14.69 37.4 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 21.2 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 18.39 16 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20524-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 26.7 29.39 57.4 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 27.79 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 13.39 -6.59 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20602-زن-همدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 5.4 22.7 0 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 24.5 33.4 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 1.7 24 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22007-زن-کرمان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 34.7 28 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 34.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 20 4 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27209-زن-بوشهر زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 22.7 16 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 37.79 13.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 15 8 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
31758-زن-زاهدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 1.39 20 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 6.69 28.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 8.39 8 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32113-مرد-قم زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه قم 9.39 22.7 53.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 22.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 23.39 0 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32733-زن-کرمان زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 17.39 16 5.4 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 46.7 6.69 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 6.69 5.4 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40528-زن-ایلام زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام 0 12 25.39 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 0 7.8 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 13.39 20 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
50801-مرد-ایرانشهر زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 0 17.39 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 6.69 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 15 8 61.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …