کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2175-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران 44 20 60 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 61.2 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 20 25.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2380-زن-اصفهان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان 24 56 60 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 41.2 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 61.7 18.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2514-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 25.39 46.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 43.4 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 26.7 21.39 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3838-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 28 26.7 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 53.4 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 30 25.39 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4111-زن-قزوین زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 29.39 37.4 25.39 -16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
27.79 51.2 46.7 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
34.5 5 -5.3 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5005-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 2.7 46.7 38.7 60
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 48.9 24.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 31.7 28 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5742-زن-سبزوار زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 33.4 56 40 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 24.5 63.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 0 8 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5898-زن-قم زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 0 40 48 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 100 0 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 18.39 9.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6405-مرد-یزد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد 26.7 22.7 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 17.79 12.3 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 11.69 6.69 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6706-مرد-کرج زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 33.4 13.39 24 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 35.59 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 13.39 10.69 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9896-زن-ایلام زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام -5.3 20 20 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 10 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 11.69 18.7 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11750-مرد-زاهدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 9.39 32 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 44.5 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 20 9.39 10

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2625-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران 25.39 60 60 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-6.59 62.29 57.79 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 61.7 34.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7353-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 25.39 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 38.9 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 29.39 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8773-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 20 28 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 18.89 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 21.7 16 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9588-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 20 30.7 69.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 15.6 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 28.39 28 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11290-مرد-کرج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 24 40 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 22.29 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 11.69 2.7 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11597-زن-رشت زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 14.69 16 14.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 34.5 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 36.7 10.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14156-مرد-کرمانشاه زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 0 52 49.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 15.6 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 31.7 5.4 35
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14967-زن-خرم آباد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 10.69 18.7 48 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 51.2 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 15 6.69 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15045-مرد-رفسنجان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 9.39 30.7 4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 40 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 8.39 9.39 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15201-زن-رشت زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 10.69 53.4 12 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 21.2 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 16.7 10.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19107-زن-سنندج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 20 9.39 13.39 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-5.5 21.7 0 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24903-مرد-رفسنجان زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 0 18.7 8 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 3.4 1.39 18.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9157-زن-شیراز زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شیراز 20 42.7 29.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 44.5 22.29 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 23.39 2.7 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12877-زن-قزوین زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 28 45.4 48 -18.6
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 42.29 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 21.7 1.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15577-زن-یزد زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد 9.39 20 32 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 14.5 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 13.39 6.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16627-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 18.7 30.7 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 15.6 28.89 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 16.7 -2.59 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19250-زن-کرج زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 14.69 37.4 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 21.2 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 18.39 16 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20524-زن-تهران زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 26.7 29.39 57.4 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 26.7 27.79 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 13.39 -6.59 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20602-زن-همدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 5.4 22.7 0 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 24.5 33.4 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 1.7 24 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
22007-زن-کرمان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 34.7 28 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 34.5 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 20 4 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27209-زن-بوشهر زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 22.7 16 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 37.79 13.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 15 8 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
31758-زن-زاهدان زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 1.39 20 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 6.69 28.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 8.39 8 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32113-مرد-قم زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه قم 9.39 22.7 53.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 22.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 23.39 0 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32733-زن-کرمان زبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 17.39 16 5.4 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 46.7 6.69 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 6.69 5.4 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40528-زن-ایلام زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام 0 12 25.39 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 0 7.8 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 13.39 20 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
50801-مرد-ایرانشهر زبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 0 17.39 37.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 6.69 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 15 8 61.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …