کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی زبان و ادبیات عربی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2175-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران4420605.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
031.261.248.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.892025.3965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2380-زن-اصفهانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان245660-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.841.256.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2961.718.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2514-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران25.3946.757.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
051.243.458.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.626.721.3946.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3838-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران2826.745.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04053.430
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.43025.3951.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4111-زن-قزوینزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین29.3937.425.39-16
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
27.7951.246.771.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
34.55-5.323.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5005-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران2.746.738.760
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.448.924.545
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1031.72830
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5742-زن-سبزوارزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار33.4564044
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.524.563.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.4085
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5898-زن-قمزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)0404812
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.2100060
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.118.399.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6405-مرد-یزدزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد26.722.7320
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.517.7912.320
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.511.696.6913.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6706-مرد-کرجزبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)33.413.39244
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.6935.5923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3913.3910.6930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9896-زن-ایلامزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام-5.3202014.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04.51036.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.811.6918.723.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11750-مرد-زاهدانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان9.393217.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5944.518.8920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
20209.3910

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2625-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه تهران25.3960605.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5962.2957.7960
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.561.734.793.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7353-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.725.3921.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
037.7938.948.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
01529.390
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8773-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران202821.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1931.218.8930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8921.71653.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9588-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران2030.769.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02015.648.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.428.392825
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11290-مرد-کرجزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)244000
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0022.2965
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2011.692.78.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11597-زن-رشتزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت14.691614.690
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
071.1934.526.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2936.710.6950
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14156-مرد-کرمانشاهزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه05249.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7915.673.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
031.75.435
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14967-زن-خرم آبادزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد10.6918.7484
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.251.216.723.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.3156.6950
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15045-مرد-رفسنجانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان9.3930.740
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.294025
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.698.399.3936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15201-زن-رشتزبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت10.6953.41221.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2921.231.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.216.710.6926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19107-زن-سنندجزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج209.3913.399.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.693015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-5.521.7046.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24903-مرد-رفسنجانزبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان018.780
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.418.8920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.63.41.3918.39

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های زبان و ادبیات عربی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی زبان و ادبیات عربی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9157-زن-شیراززبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شیراز2042.729.3932
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
11.1944.522.2948.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.323.392.755
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
12877-زن-قزوینزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین2845.448-18.6
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.6942.2955
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.821.71.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15577-زن-یزدزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه یزد9.39203242.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6946.714.528.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8913.396.6961.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16627-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران18.730.7440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.515.628.8935
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.316.7-2.5928.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19250-زن-کرجزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)14.6937.400
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.3921.253.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.618.391621.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20524-زن-تهرانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران26.729.3957.420
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.226.727.7930
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1913.39-6.5986.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20602-زن-همدانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان5.422.7026.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.424.533.416.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.51.72431.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
22007-زن-کرمانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان34.72834.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02034.58.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6920461.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27209-زن-بوشهرزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر22.716200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.537.7913.3918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.215821.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
31758-زن-زاهدانزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان1.392013.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26.6928.8936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
108.39830
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
32113-مرد-قمزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه قم9.3922.753.48
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
024.522.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6923.39038.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
32733-زن-کرمانزبان و ادبیات عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان17.39165.417.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.246.76.6926.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.596.695.423.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
40528-زن-ایلامزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ایلام01225.3912
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2907.815
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.413.392033.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
50801-مرد-ایرانشهرزبان و ادبیات عربی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر017.3937.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
048.96.6916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.115861.7
5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …