رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای ریاضیات و کاربردها چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2169ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران65.4766832
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1623.7922زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3678ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.746.7688
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
18.22610.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4158ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران405637.424
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
21616.2مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4306ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه اصفهان18.726.72445.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
24.295.198.6مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4616ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران3257.433.429.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.8911.8915.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6102ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران364050.712
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
17.891.511.5زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7154ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)4046.76025.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
014.897.69مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7202ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران1238.7321.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
15.610.393.9زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8470ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد10.6982028
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.63.7912.39زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
8865ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین161222.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.696.698.6زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9227ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران9.3912206.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.19.696.69مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10149ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد26.71638.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.390.88.6زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15642ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز5.4013.3958.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
703.9زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19870ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر25.3929.3900
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
061مرد-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24834ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان5.4242.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
26701ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز9.3925.3940
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-2.22.9زن-تبریز

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2022ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران50.753.465.433.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.1926.711.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13330ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل25.3922.726.718.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.697.55.8زن-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14753ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز4421.3922.721.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.09-0.696.69زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15648ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2824402.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-2.28.6زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16842ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان-1.2916-6.59-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.634.8مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16973ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز42.73658.7-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.89-3.7-0.89زن-اهواز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21802ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه زنجان-1.29289.398
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.400زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
22302ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت1202024
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
02.291زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24445ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر3245.437.440
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.690-2.79زن-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
30415ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز10.693218.7-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-3.09-0.692.9زن-تبریز

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4014ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران323238.721.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
013.393.9زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4707ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران42.725.3945.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.903.9زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13058ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز201600
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.80.82زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19776ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول053.4200
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.6-0.690زن-دزفول
4.4/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …