کارنامه و رتبه قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک کنکور 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 1 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5565 دکترای پیوسته فیزیک-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 9.39 36 58.7 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.19 8.89 6.69 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
621 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 41.4 74.69 78.69 86.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
38.59 52.59 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2844 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 37.4 57.4 54.7 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 35.59 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4621 فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 14.69 45.4 30.7 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.1 29.7 5.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4729 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 42.7 81.4 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
39.29 4.5 0 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4954 فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 54.7 29.39 48 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 29.7 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6414 فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز 16 37.4 32 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 21.5 2.9 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6532 فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 32 24 49.4 37.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 20.79 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6956 فیزیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 21.39 32 30.7 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 18.6 4.8 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7722 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 20 29.39 22.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 10.39 5.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9479 فیزیک-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 5.4 42.7 21.39 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.1 0 1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10445 فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان 18.7 0 13.39 26.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 8.89 2 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10812 فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 34.7 25.39 17.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6 2.29 9.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10914 فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 33.4 34.7 40 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 6.69 3.9 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11713 فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز 2.7 10.69 21.39 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 3.79 2.9 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20508 فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد 20 10.69 2.7 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3.79 -1.89 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
23572 فیزیک-روزانه-دانشگاه قم 0 0 0 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 0 0 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25362 فیزیک-روزانه-دانشگاه شهرکرد 1.39 21.39 5.4 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 6.69 0 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27444 فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان 18.7 28 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -0.69 1 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1744 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه تهران 18.7 48 25.39 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
32.59 51.9 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9326 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان 22.7 10.69 38.7 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 4.5 22 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13765 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 1.39 20 2.7 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 2.9 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16759 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 30.7 41.4 50.7 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -2.2 -0.89 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18313 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان 17.39 8 -1.29 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 4.5 7.69 زن-کاشان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 2 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
922 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 29.39 74.69 69.4 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
37.79 17.79 17.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2261 فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز 20 49.4 41.4 46.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 48.2 18.1 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2629 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 10.69 56 66.69 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 35.59 21 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5087 فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان 21.39 36 58.7 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 11.89 2.9 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5873 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 28 34.7 73.4 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 10.39 12.39 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6589 فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 22.7 44 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 5.19 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10439 فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد 13.39 2.7 53.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 1.5 2.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11829 فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 0 48 56 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 2.9 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14942 فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز 13.39 -1.29 0 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 1.5 6.69 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17155 فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 9.39 8 12 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 2.9 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24266 فیزیک-روزانه-دانشگاه قم 5.4 -1.29 13.39 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 8.19 -1.89 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24550 فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 20 14.69 18.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 -0.69 -2.79 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26105 فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 14.69 -17.29 -12 -12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.89 -0.69 1 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
28798 فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان 12 6.69 14.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 -0.89 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
30242 فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان -6.59 12 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -1.39 2 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
31992 فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 2.7 0 13.39 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
34506 فیزیک-روزانه-دانشگاه ارومیه 1.39 12 5.4 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 -2.9 -6.59 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
36277 فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 10.69 10.69 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 -1.39 6.69 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10769 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 4 0 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 12.6 15.3 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14723 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 1.39 8 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 2.29 7.69 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21675 فیزیک مهندسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8 16 29.39 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3.79 -1.89 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24839 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان 6.69 20 18.7 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 2.29 3.9 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27443 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10.69 14.69 10.69 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-2.29 3.79 10.5 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27534 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک 9.39 26.7 26.7 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 6 0 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
31949 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 13.39 10.69 0 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-دزفول

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 3 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
734 فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 44 45.4 66.69 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 15.6 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3573 فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 34.7 29.39 37.4 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 3 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15023 فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 25.39 24 13.39 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -0.69 -2.79 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19712 فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4 14.69 13.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 -1.39 -0.89 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20370 فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 5.4 29.39 6.69 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -0.69 1 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20413 فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 13.39 9.39 16 -8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 -1.89 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17877 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک 10.69 4 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 0 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27623 فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 0 2.7 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4/5 - (10 امتیاز)

سلام من رتبم 800 شده به نظرتون روزانه و شبانه فرقی نمیکنه شریف میارم؟ شریف میخوام فقط باشه

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …