کارنامه و رتبه قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک کنکور 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی 1401-1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه های قبولی رشته فیزیک و فیزیک مهندسی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 1 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5565دکترای پیوسته فیزیک-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان9.393658.725.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
15.198.896.69زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
621فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران41.474.6978.6986.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
38.5952.5933.4زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2844فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران37.457.454.741.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.135.5924.79مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4621فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران14.6945.430.720
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.129.75.8مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4729فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران42.781.438.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
39.294.50مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4954فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران54.729.394834.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.929.729.6مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6414فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز1637.4320
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1421.52.9مرد-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6532فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران322449.437.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.920.798.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6956فیزیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد21.393230.768
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.618.64.8مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
7722فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان2029.3922.712
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.8910.395.8زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9479فیزیک-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران5.442.721.391.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.101زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10445فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان18.7013.3926.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.398.892مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10812فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین34.725.3917.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
62.299.6زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10914فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد33.434.74068
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.66.693.9زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11713فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز2.710.6921.3916
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.13.792.9مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20508فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد2010.692.71.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.23.79-1.89زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
23572فیزیک-روزانه-دانشگاه قم00018.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.200مرد-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
25362فیزیک-روزانه-دانشگاه شهرکرد1.3921.395.4-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
06.690زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27444فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان18.72818.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-0.691زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1744فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه تهران18.74825.3984
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
32.5951.912.39زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9326فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان22.710.6938.7-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
74.522مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13765فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین1.39202.75.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.691.52.9زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16759فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم30.741.450.773.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-2.2-0.89زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
18313فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان17.398-1.29-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.64.57.69زن-کاشان

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 2 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
922فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران29.3974.6969.484
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
37.7917.7917.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2261فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز2049.441.446.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.448.218.1زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
2629فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران10.695666.6942.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.3935.5921زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5087فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان21.393658.72.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.111.892.9مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5873فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان2834.773.444
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.410.3912.39مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6589فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران25.3922.74412
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.95.194.8زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10439فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد13.392.753.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.31.52.9زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11829فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین048560
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.402.9زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14942فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز13.39-1.29032
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.81.56.69زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17155فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان9.398120
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.42.292.9مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24266فیزیک-روزانه-دانشگاه قم5.4-1.2913.39-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.48.19-1.89مرد-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24550فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس2014.6918.74
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.3-0.69-2.79زن-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
26105فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت14.69-17.29-12-12
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.89-0.691مرد-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
28798فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان126.6914.69-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.40-0.89مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
30242فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان-6.591218.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2-1.392زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
31992فیزیک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان2.7013.3973.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
34506فیزیک-روزانه-دانشگاه ارومیه1.39125.42.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.39-2.9-6.59زن-ارومیه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
36277فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز10.6910.6900
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-1.5-1.396.69زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10769فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین164070.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.612.615.3مرد-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
14723فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم1.39818.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.92.297.69زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
21675فیزیک مهندسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل81629.391.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.63.79-1.89مرد-بابل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
24839فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه کاشان6.692018.729.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.692.293.9زن-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27443فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان10.6914.6910.694
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-2.293.7910.5زن-کرمان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27534فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک9.3926.726.74
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-3.0960مرد-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
31949فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول13.3910.69021.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000زن-دزفول

کارنامه و  رتبه های قبولی فیزیک و فیزیک مهندسی منطقه 3 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی فیزیک، فیزیک مهندسی و دکترای پیوسته فیزیک منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
734فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران4445.466.6980
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.615.615.3زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3573فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران34.729.3937.433.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6932.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15023فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت25.392413.3910.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2-0.69-2.79زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
19712فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان414.6913.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.69-1.39-0.89مرد-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20370فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر5.429.396.691.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0-0.691زن-بابلسر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20413فیزیک-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس13.399.3916-8
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.40-1.89زن-بندرعباس
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17877فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه اراک10.69414.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.800مرد-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27623فیزیک مهندسی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز02.700
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-تبریز
4/5 - (10 امتیاز)

سلام من رتبم 800 شده به نظرتون روزانه و شبانه فرقی نمیکنه شریف میارم؟ شریف میخوام فقط باشه

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …