رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی در رشته علوم سیاسی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم سیاسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی علوم سیاسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم سیاسی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1362-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 36 58.7 61.4 80
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 56.7 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 66.69 25.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1651-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 12 24 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 53.4 30 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 46.7 29.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2492-زن-مشهد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 14.69 13.39 28 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 46.7 26.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2589-زن-تهران علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 24 18.7 38.7 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 37.79 64.5 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3916-زن-مشهد علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 60 10.69 40 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 37.79 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 58.4 40 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5176-مرد-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 17.39 34.7 29.39 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.39 62.29 21.2 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 0 20 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6718-مرد-اراک علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 10.69 38.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 35.59 30 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 18.39 21.39 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6850-زن-رشت علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 21.39 20 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 14.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8029-مرد-فارسان علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهرکرد -2.59 14.69 25.39 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 13.39 14.69 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8788-مرد-بروجرد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد -1.29 9.39 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 73.4 -1.1 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 48.4 9.39 66.69

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3521-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران 33.4 21.39 49.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 66.69 33.4 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 8.39 36 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3725-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 58.7 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 53.4 38.9 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 53.4 20 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4926-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 37.4 48 48 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 40 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 40 8 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6567-زن-شیراز علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 14.69 44 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 21.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 31.7 14.69 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6710-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 42.7 26.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 18.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 33.4 10.69 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7358-زن-یزد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یزد 40 0 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 13.39 26.7 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 50 28 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7438-مرد-قزوین علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 10.69 6.69 20 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 24.5 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 23.39 9.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8534-زن-بیرجند علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 13.39 9.39 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 42.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 36.7 21.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9600-زن-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 10.69 21.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 48.9 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 23.39 9.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9958-زن-رشت علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 30.7 25.39 26.7 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 17.79 32.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 26.7 -2.59 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10095-زن-کرمان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 16 21.39 13.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 17.79 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 43.4 16 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13532-مرد-خرم آباد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 13.39 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 20 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 21.7 17.39 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14156-مرد-رشت علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 12 -5.3 24 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 55.59 1.2 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 21.7 16 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14736-زن-اردبیل علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 12 14.69 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 26.7 13.39 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 25 8 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17181-زن-بویر احمد(یاسوج) علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج 8 18.7 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 20 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 28.39 8 48.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
827-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران 49.4 66.69 72 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 48.9 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 83.4 56 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4410-مرد-مشهد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 32 34.7 41.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 64.5 53.4 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 46.7 16 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14385-زن-اصفهان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 26.7 14.69 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 14.5 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 6.69 21.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16533-مرد-بویر احمد(یاسوج) علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج 13.39 48 61.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 28.89 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 63.4 0 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19561-زن-فارسان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 26.7 12 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 28.89 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 60 -4 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21616-زن-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 24 18.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 15.6 13.39 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 -5 8 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25685-زن-بیرجند علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 16 12 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 35.59 42.29 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 21.7 24 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28029-مرد-اهواز علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 8 26.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 26.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 38.4 2.7 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35317-زن-کرمانشاه علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 29.39 0 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 17.79 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 51.7 2.7 51.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)

سلام. با توجه به اینکه هرساله تغییراتی در قوانین سازمان سنجش در میزان پذیرش وجود دارد میزان تغییرات در درصدها و رتبه های جدول بالا را برای امسال چقدر تخمین می زنید؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …