رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی در رشته علوم سیاسی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم سیاسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی علوم سیاسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم سیاسی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1362-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 36 58.7 61.4 80
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 56.7 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 66.69 25.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1651-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 12 24 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 53.4 30 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 46.7 29.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2492-زن-مشهد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 14.69 13.39 28 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 46.7 26.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2589-زن-تهران علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 24 18.7 38.7 57.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 37.79 64.5 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 53.4 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3916-زن-مشهد علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 60 10.69 40 68
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 37.79 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 58.4 40 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5176-مرد-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 17.39 34.7 29.39 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.39 62.29 21.2 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 0 20 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6718-مرد-اراک علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 10.69 38.7 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 35.59 30 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 18.39 21.39 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6850-زن-رشت علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 21.39 20 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 14.5 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 20 14.69 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8029-مرد-فارسان علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهرکرد -2.59 14.69 25.39 36
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 18.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 13.39 14.69 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8788-مرد-بروجرد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد -1.29 9.39 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 73.4 -1.1 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 48.4 9.39 66.69

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3521-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران 33.4 21.39 49.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 66.69 33.4 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
24.5 8.39 36 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3725-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 58.7 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
25 53.4 38.9 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 53.4 20 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4926-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 37.4 48 48 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 40 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 40 8 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6567-زن-شیراز علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 14.69 44 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 21.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 31.7 14.69 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6710-مرد-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی 42.7 26.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 18.89 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 33.4 10.69 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7358-زن-یزد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یزد 40 0 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 13.39 26.7 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 50 28 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7438-مرد-قزوین علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 10.69 6.69 20 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 37.79 24.5 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 23.39 9.39 30
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8534-زن-بیرجند علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 13.39 9.39 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 42.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 36.7 21.39 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9600-زن-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 10.69 21.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 48.9 23.39 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 23.39 9.39 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9958-زن-رشت علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 30.7 25.39 26.7 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 17.79 32.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 26.7 -2.59 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10095-زن-کرمان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 16 21.39 13.39 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 17.79 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 43.4 16 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13532-مرد-خرم آباد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 17.39 13.39 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 20 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 21.7 17.39 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14156-مرد-رشت علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 12 -5.3 24 32
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 55.59 1.2 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 21.7 16 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14736-زن-اردبیل علوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 12 14.69 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
15.6 26.7 13.39 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 25 8 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17181-زن-بویر احمد(یاسوج) علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج 8 18.7 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 64.5 20 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 28.39 8 48.4

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
827-زن-تهران علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران 49.4 66.69 72 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 48.9 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 83.4 56 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4410-مرد-مشهد علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 32 34.7 41.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 64.5 53.4 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
36.7 46.7 16 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14385-زن-اصفهان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 26.7 14.69 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 35.59 14.5 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 6.69 21.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16533-مرد-بویر احمد(یاسوج) علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج 13.39 48 61.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 28.89 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 63.4 0 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19561-زن-فارسان علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 26.7 12 32 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 28.89 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 60 -4 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21616-زن-بابلسر علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 24 18.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.3 15.6 13.39 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 -5 8 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25685-زن-بیرجند علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 16 12 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 35.59 42.29 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 21.7 24 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28029-مرد-اهواز علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 8 26.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 26.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 38.4 2.7 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35317-زن-کرمانشاه علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 29.39 0 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 40 17.79 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 51.7 2.7 51.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …