رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی علوم سیاسی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی در رشته علوم سیاسی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی علوم سیاسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین رتبه های قبولی علوم سیاسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی علوم سیاسی به دست بیاورید.

رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 1 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1362-مرد-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران3658.761.480
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08056.768.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8966.6925.3980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1651-مرد-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران29.39122494.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
17.7953.43035
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
32.2946.729.3975
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2492-زن-مشهدعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد14.6913.392812
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.7923.3918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.746.726.770
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2589-زن-تهرانعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی2418.738.757.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
12.537.7964.550
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.6953.421.3971.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3916-زن-مشهدعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد6010.694068
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
035.5937.7920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5958.44061.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
5176-مرد-بابلسرعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر17.3934.729.3970.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.3962.2921.230
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.302038.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6718-مرد-اراکعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اراک21.3910.6938.72.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.235.593040
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.318.3921.3941.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6850-زن-رشتعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت13.3921.392025.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.514.516.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
02014.6936.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8029-مرد-فارسانعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهرکرد-2.5914.6925.3936
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.3918.8920
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.8913.3914.6910
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8788-مرد-بروجردعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد-1.299.3954.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.273.4-1.16.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.748.49.3966.69

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 2 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3521-مرد-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران33.421.3949.458.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3966.6933.448.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.58.393643.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
3725-زن-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران13.3958.754.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2553.438.936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.553.42050
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4926-زن-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران37.4484826.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
066.694023.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3940861.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6567-زن-شیرازعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شیراز26.714.694441.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2921.223.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.231.714.6970
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
6710-مرد-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی42.726.757.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04018.8936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.233.410.6966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7358-زن-یزدعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یزد40034.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.413.3926.7-1.6
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.89502893.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7438-مرد-قزوینعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین10.696.692022.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3937.7924.520
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.623.399.3930
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8534-زن-بیرجندعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند13.399.39440
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.442.298.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
15.636.721.3963.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9600-زن-بابلسرعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر2010.6921.398
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.548.923.3918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7923.399.3955
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
9958-زن-رشتعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت30.725.3926.749.4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6917.7932.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.826.7-2.5926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10095-زن-کرمانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1621.3913.3932
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
028.8917.7915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.543.41680
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13532-مرد-خرم آبادعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد17.3913.3918.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
057.792015
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.421.717.3985
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14156-مرد-رشتعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت12-5.32432
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.6955.591.28.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.321.71658.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14736-زن-اردبیلعلوم سیاسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل81214.69-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
15.626.713.398.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.3925850
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17181-زن-بویر احمد(یاسوج)علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج818.734.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
064.52021.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.528.39848.4

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های علوم سیاسی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی علوم سیاسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی علوم سیاسی منطقه 3 

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
827-زن-تهرانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه تهران49.466.69720
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
077.848.965
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2983.45695
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
4410-مرد-مشهدعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد3234.741.4-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2964.553.433.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
36.746.71660
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14385-زن-اصفهانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه اصفهان26.714.6925.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
035.5914.510
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.56.6921.3966.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16533-مرد-بویر احمد(یاسوج)علوم سیاسی-روزانه-دانشگاه یاسوج13.394861.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
024.528.8953.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.563.4071.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19561-زن-فارسانعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد26.712320
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
02028.8918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.260-441.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21616-زن-بابلسرعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر202418.713.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
6.315.613.3936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
10-5863.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
25685-زن-بیرجندعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه بیرجند1612240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.235.5942.290
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
17.7921.72460
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
28029-مرد-اهوازعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز22.7826.74
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.7926.718.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
14.538.42.728.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
35317-زن-کرمانشاهعلوم سیاسی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه29.390520
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
04017.790
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5951.72.751.7
5/5 - (5 امتیاز)

سلام. با توجه به اینکه هرساله تغییراتی در قوانین سازمان سنجش در میزان پذیرش وجود دارد میزان تغییرات در درصدها و رتبه های جدول بالا را برای امسال چقدر تخمین می زنید؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …