رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی کنکور انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت دولتی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی کنکور انسانی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی در کنکور انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت دولتی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت دولتی گروه انسانی 1401 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت دولتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت دولتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت دولتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت دولتی به دست بیاورید.

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
707-زن-تهرانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه تهران57.469.458.740
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3991.1962.2960
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2061.742.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1231-زن-تهرانمدیریت دولتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران22.750.75254.7
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.584.558.951.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
28.8941.729.3978.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2228-زن-مشهدمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد13.396025.3914.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
13.3991.1935.5953.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2933.434.783.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8600-زن-تهرانمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب2425.3940
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.544.533.45
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.520-846.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
11427-مرد-شیرازمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز20821.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2915.611.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.6106.6915
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
16707-زن-مشهدمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد14.6902082.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
013.3924.50
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
4.5-52021.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17909-مرد-لواساناتمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات88-40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.540-1.110
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
11.1905.45
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21031-زن-کرجمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج13.3914.6913.39-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-17.74.522.2923.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
7.823.3910.6921.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
21827-مرد-پردیسمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس6.696.69120
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.193.415
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.296.69-6.590
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
27160-زن-پاکدشتمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت08-5.312
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.697.818.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.293.4-1.2911.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
29526-زن-دماوندمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند-42.722.7-8
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.26.695.596.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.23.4-1.2918.39

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2114-زن-قممدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)324049.466.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.571.1943.430
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.65533.488.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2303-زن-تهرانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران26.7483628
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.564.534.551.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5948.434.751.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2564-زن-تهرانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران22.74038.7-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.3993.455.5958.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.69502475
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7290-زن-بندرعباسمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس10.6917.3933.44
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
048.932.2936.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2.2946.717.3980
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8713-زن-ارومیهمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ارومیه30.718.746.7-1.29
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
073.434.523.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
23.3958.4458.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8795-زن-سمنانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سمنان21.393662.713.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.282.334.548.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.5966.692.780
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14052-زن-زاهدانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان-6.5913.39-5.3-4
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
29.535.5948.965
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
41.20-2.5915
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14488-زن-کرجمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج6.6926.713.3920
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.54.517.7916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
5.596.699.3931.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
19142-مرد-ایرانشهرمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر-1.291234.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
042.2925.63.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
37.7916.79.3941.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
40551-مرد-رشتمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت-1.290-1.296.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
2.2913.392.295
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
13.398.39-2.590
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
59088-زن-رباط کریممدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -واحد بهارستان رباط کریم0-817.39-2.59
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
011.196.695
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
3.4506.69

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
13823-مرد-بندرعباسمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس1212524
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
24.584.58.896.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
8.8915-6.5945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18752-زن-زاهدانمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان13.393226.71.39
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.568.927.7911.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
42.2913.39-831.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
32654-مرد-تهرانمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب818.725.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
033.427.7916.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
6.693014.6951.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
40536-زن-ایرانشهرمدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر30.76.6933.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.693020
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-1.18.3910.6945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
59166-مرد-رشتمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت12-444
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
044.513.3915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.35-1.2945
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
59256-مرد-اصفهانمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان26.73680
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
017.792.2918.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.7500
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
82110-زن-کرجمدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج-2.5917.3926.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.448.97.811.69
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-3.2911.6917.3956.7
5/5 - (6 امتیاز)

سلام.
در هر زیرگروه ضرایب دروس مختلف فرق داره در نتیجه درصدی که در هر درس می زنید برای زیرگروه های مختلف ارزش های متفاوتی پیدا می کنند. ارزش وزنی درصدهای شما و میانگین اونها نسبت به بقیه داوطلبها در یک نمودار قرار می گیره و برای هر درس تراز تعیین میشه و در نهایت تزار کل از این طریق برای هر زیرگروه جداگانه مشخص میشه. در نهایت ترازها رو از بالاترین به پایین ترین می چینند و بهشون رتبه می دن. بالاترین تراز بهترین رتبه و پایین ترین تزار بدترین رتبه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …