رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی کنکور انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت دولتی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی کنکور انسانی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی در کنکور انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت دولتی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت دولتی گروه انسانی 1401 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت دولتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت دولتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت دولتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت دولتی به دست بیاورید.

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
707-زن-تهران مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه تهران 57.4 69.4 58.7 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 91.19 62.29 60
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
20 61.7 42.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1231-زن-تهران مدیریت دولتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 50.7 52 54.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 84.5 58.9 51.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 41.7 29.39 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2228-زن-مشهد مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 60 25.39 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 91.19 35.59 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 33.4 34.7 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8600-زن-تهران مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 24 25.39 4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 44.5 33.4 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 20 -8 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11427-مرد-شیراز مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 20 8 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 15.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 10 6.69 15
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16707-زن-مشهد مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 14.69 0 20 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 24.5 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 -5 20 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
17909-مرد-لواسانات مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات 8 8 -4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 40 -1.1 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 0 5.4 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21031-زن-کرج مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 13.39 14.69 13.39 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-17.7 4.5 22.29 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 23.39 10.69 21.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21827-مرد-پردیس مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس 6.69 6.69 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 3.4 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 6.69 -6.59 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27160-زن-پاکدشت مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت 0 8 -5.3 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 7.8 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 3.4 -1.29 11.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29526-زن-دماوند مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند -4 2.7 22.7 -8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 6.69 5.59 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 3.4 -1.29 18.39

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2114-زن-قم مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 32 40 49.4 66.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 71.19 43.4 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 55 33.4 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2303-زن-تهران مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 48 36 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 64.5 34.5 51.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 48.4 34.7 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2564-زن-تهران مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 22.7 40 38.7 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.39 93.4 55.59 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 50 24 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7290-زن-بندرعباس مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 10.69 17.39 33.4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 32.29 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 46.7 17.39 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8713-زن-ارومیه مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ارومیه 30.7 18.7 46.7 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 34.5 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 58.4 4 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8795-زن-سمنان مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سمنان 21.39 36 62.7 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 82.3 34.5 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 66.69 2.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14052-زن-زاهدان مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان -6.59 13.39 -5.3 -4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
29.5 35.59 48.9 65
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
41.2 0 -2.59 15
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14488-زن-کرج مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 6.69 26.7 13.39 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 4.5 17.79 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 6.69 9.39 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19142-مرد-ایرانشهر مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر -1.29 12 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 25.6 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
37.79 16.7 9.39 41.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40551-مرد-رشت مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت -1.29 0 -1.29 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 13.39 2.29 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 8.39 -2.59 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
59088-زن-رباط کریم مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -واحد بهارستان رباط کریم 0 -8 17.39 -2.59
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 11.19 6.69 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 5 0 6.69

رتبه لازم برای قبولی مدیریت دولتی انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت دولتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت دولتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت دولتی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13823-مرد-بندرعباس مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 12 12 52 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 84.5 8.89 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 15 -6.59 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18752-زن-زاهدان مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 13.39 32 26.7 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 27.79 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
42.29 13.39 -8 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32654-مرد-تهران مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 8 18.7 25.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 27.79 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 30 14.69 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
40536-زن-ایرانشهر مدیریت دولتی-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 30.7 6.69 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 30 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 8.39 10.69 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
59166-مرد-رشت مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 12 -4 4 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 44.5 13.39 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 5 -1.29 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
59256-مرد-اصفهان مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 26.7 36 8 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 2.29 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 5 0 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
82110-زن-کرج مدیریت دولتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج -2.59 17.39 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 48.9 7.8 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 11.69 17.39 56.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (6 امتیاز)

سلام.
در هر زیرگروه ضرایب دروس مختلف فرق داره در نتیجه درصدی که در هر درس می زنید برای زیرگروه های مختلف ارزش های متفاوتی پیدا می کنند. ارزش وزنی درصدهای شما و میانگین اونها نسبت به بقیه داوطلبها در یک نمودار قرار می گیره و برای هر درس تراز تعیین میشه و در نهایت تزار کل از این طریق برای هر زیرگروه جداگانه مشخص میشه. در نهایت ترازها رو از بالاترین به پایین ترین می چینند و بهشون رتبه می دن. بالاترین تراز بهترین رتبه و پایین ترین تزار بدترین رتبه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …